menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Oznámenie starostky o nastúpení náhradníka

Stavebné povolenie – Lodenica Karloveské rameno

VZN č. 2/2016, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 34/1996 mestskej časti Bratislava-Karlova Ves zo dňa 26. 03. 1996 o deratizácii a dezinsekcii

VZN č. 3/2016 o určení školských obvodov pre základné školy a spojenú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

Zastavenie konania vo veci zaradenia pozemnej komunikácie Veternicová a Hlaváčikova do siete miestnych komunikácií MČ Bratislava-Karlova Ves

Pozvánka na 12. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

Zriadenie námietkovej kancelárie a vydávanie hlasovacích preukazov

Všeobecne záväzne nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 1/2016 zo dňa 28.1.2016 o organizácii miestneho referenda

Pozvánka na 11. zasadnutie (3. mim.) Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

Pozvánka na 10. zasadnutie (3. mimoriadne) Miestnej rady miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Karlova Ves

Vyhlásenie výsledkov Obchodnej verejnej súťaže na nebytové priestory – Školský bufet v ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava

Oznámenie o začatí stavebného konania – Lodenica Karloveské rameno