menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Pozvánka na 15. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

Oznámenie zámeru priamo prenajať nebytové priestory nachádzajúce sa v SŠ Tilgnerova 14, Bratislava, ktoré sa nachádzajú v objekte Fadruszova ul. č. 10

Vyhlásenie výsledkov Obchodnej verejnej súťaže na nebytové priestory s kuchynským zariadením v ZŠ Karloveská 61 v Bratislave

Oznámenie o zámere prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa – 4 učebne s príslušenstvom ZŠ Veternicová 20

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – Horúcovod Nemocnica Patrónka

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita Hviezdoslavovo nám. a Vajanského nábr., k. ú. Staré Mesto

Oznámenie zámeru uzavrieť nájomnú zmluvu na nebytový priestor – podzemné garáže Majerníkova pod terasou medzi ulicami Ľ. Fullu a Pribišova

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o nájme nebytových priestorov v objekte ZŠ Karloveská 61

Výsledky obchodnej verejnej súťaže na záhrady na Mokrohájskej ceste, vyhlásenej dňa 23.03.2016

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita Karloveská – Jána Stanislava

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita Dlhé diely I.

Výzva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na odstránenie vozidla bez EČ – strieborné Mitsubishi Carisma, roh Kuklovská/Sološnická