menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

VZN č. 9/2015

VZN č. 8/2015

VZN č. 7/2015

00-Pozvanka 10MiZ-2015-12-21-2MIM

Pozvánka na 9. zasadnutie (2. mimoriadne) Miestnej rady miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Karlova Ves

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Pozvanka 09MiZ-2015-12-15

Zrušenie obchodnej verejnej súťaže

Dohoda o ukončení nájmu nebytových priestorov č. 0360334309 zo dňa 31.3.2009

Rozhodnutie o prerušení konania vo veci zaradenia pozemných komunikácií Veternicová

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016

Zadanie zákazky – oprava chodníkov v MČ Bratislava-Karlova Ves