menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Verejná vyhláška k správnemu konaniu vo veci vyhotovenia programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Ostatné subjekty Bratislava na obdobie rokov 2016 – 2025

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita Jamnického

Pozvánka na 13. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

Oznámenie starostky o nastúpení náhradníka

Stavebné povolenie – Lodenica Karloveské rameno

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny – lokalita Slávičie údolie

Karlovešťania dostanú od poslancov miestneho zastupiteľstva ďalšiu príležitosť vyjadriť svoj názor na hazardné hry. Mnohým prekážajú herne v blízkosti ich domovov. Zástupcovia spoločností, ktoré prevádzkujú hazard sa cítia ohrození. Nechcú byť obmedzovaní a údajne pripravujú právne kroky na ochranu svojho podnikania. Koho hlas bude silnejší? Hlas obyvateľov alebo zástupcov hazardu? O tejto téme sme sa rozprávali so starostkou Karlovej Vsi Danou Čahojovou.

 

Koľko herní je na území Karlovej Vsi?
Na území hlavného mesta sa oficiálne nachádza 163 herní. Priamo v Karlovej Vsi ich máme deväť. O udelení licencie na ich pôsobenie rozhoduje hlavné mesto v zmysle platných zákonov.

 

Je tento počet herní na Karlovu Ves primeraný?
Obyvatelia Karlovej Vsi vnímajú prítomnosť herní ako mimoriadne obťažujúcu. Nachádzajú sa na frekventovaných miestach, upozorňujú na seba výraznou vizuálnou úpravou, porušujú nariadenie mestskej časti o obmedzení prevádzkového času. Fakt, že herne často nahrádzajú iné prevádzky občianskej vybavenosti, na ktoré obyvatelia boli zvyknutí, situáciu ešte zhoršuje.

 

Aké typy herní sú v Karlovej Vsi?
Herne sa líšia prevádzkovateľom, veľkosťou aj polohou. Spája ich spôsob podnikania, možno klientela a neochota dodržiavať všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti. Preto vedieme voči nim niekoľko správnych konaní. Máme prevádzky s výhernými prístrojmi a videohrami, kasíno u nás nie je.

 

Kde všade sú umiestnené herne?
Na námestiach, v blízkosti často navštevovaných miest, a je smutné, že i tam, kde boli ľudia zvyknutí na iné typy služieb. Mestská časť Karlova Ves eviduje prevádzky na Zohorskej 1 v OD Centrum, Starých gruntoch 24 v OC Cubicon, na Lamačskej ceste 1 v Tescu Lamač, na Kempelenovej 2, tam sú dve herne, na Majerníkovej 13A, Pribišovej 2, Majerníkovej 1 a Matejkovej 5.

 

Hlavné mesto malo vlani príjem z hazardných hier vo výške 5,5 mil eur, koľko prostriedkov z toho mala naša mestská časť?
Zo štátneho rozpočtu sa prerozdeľujú príjmy z daní aj do rozpočtov obcí v tomto prípade hlavného mesta. Podľa istého vzorca sa časť z nich posúva až do rozpočtu mestských častí. Myslíme si však, že náklady na riešenie dôsledkov vyplývajúcich z negatívnych javov sprevádzajúcich hazard vysoko prevažujú daňový prínos. Patologické hráčstvo býva naviazané i na iné problematické druhy správania a škody, ktoré spôsobuje nielen samotným hráčom ale aj ich rodinám a spoločnosti vôbec, sa vyčísliť nedajú. Hodnota zmareného ľudského života sa peniazmi merať nedá.

 

Zástupcovia herných prevádzok sa bránia, že mestská časť im nemôže zabrániť v zisku a nerozhoduje o ich fungovaní. Tvrdia, že Karlova Ves by sa nemala v referende pýtať svojich obyvateľov na názor. Je to pravda?
Otázky o parkovacej politike a zákaze hazardu nepochybne patria medzi dôležité otázky týkajúce sa života obyvateľov mestskej časti. Pre vyhlásenie referenda nie je podstatné, či daná problematika formálne spadá do kompetencie mestskej časti. Výsledok môže byť významnou podporou pre vedenie mestskej časti a poslancov v ďalších krokoch pri riešení týchto problémov smerom dovnútra ale i smerom k vyšším inštitúciám. Miestne referendum je kľúčovou formou priamej demokracie. Vytvára podmienky, aby sa všetci obyvatelia, ktorí chcú, mohli vyjadriť k verejným záležitostiam za rovnakých podmienok. To, že sa predstavitelia asociácie hazardu vyjadrujú k referendu negatívne je prirodzené. Bola by som prekvapená, keby sa správali inak. Podobný postup zvolili aj v prípade celomestskej petície. Vnímam to ako znamenie, že postupujeme správne.

 

Dostáva mestská časť podnety od občanov v súvislosti s prevádzkami herní?
Podnety od našich obyvateľov súvisia najmä s nedodržiavaním prevádzkovej doby. Vždy sú riešené s pracovníkmi Mestskej polície. Podľa všeobecne záväzného nariadenia majú herne prevádzkovú dobu od 10. do 22. hodiny, čo viaceré z nich nedodržiavajú. Obyvatelia reagovali aj miestnymi petíciami.

 

Zákon o hazardných hrách umožňuje obci zakázať na svojom území prevádzkovanie hazardných hier. O zrušenie ktorých typov herní by išlo?
Zákon veľmi presne vymedzuje typy hazardných hier, ktoré sa celoplošne zakážu. Išlo by o hazardné hry v kasíne, hazardné hry prevádzkované prostredníctvom výherných prístrojov, technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi alebo prevádzkované prostredníctvom telekomunikačných zariadení a videohry. Zákon neumožňuje obci inú formu regulácie okrem zákazu. Dúfam, že novozvolená Národná rada SR sa bude v dohľadnom čase zaoberať i novelou zákona o hazardných hrách, rozviaže nám ruky a posilní kompetencie obcí v tejto oblasti.

 

Informácia o našom referende sa objavila vo väčšine médií, v anketách sme počuli a videli, že medzi ľuďmi rezonujú obe otázky, čo bude nasledovať po skončení referenda?
Nasledovať bude mimoriadne zastupiteľstvo, ktoré sme povinní zvolať do troch dní od referenda. Podľa zákona o obecnom zriadení sú výsledky platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov. Výsledok miestneho referenda nenahrádza rozhodnutie zastupiteľstva. Hoci referendum nie je právne záväzné, pre ďalšie rozhodovanie poslancov bude veľmi významné.

 

Čo ak sa zúčastní referenda v Karlovej Vsi napríklad len tretina obyvateľov? Znamená to, že definitívne rozhodnú aj za ostatných ľudí?
Aj nízka účasť bude pre nás významný signál. Je však na samotných Karlovešťanoch, či využijú túto možnosť alebo nechajú rozhodnúť za seba iných. Obávam sa, že tak ako mlčanlivá väčšina spôsobila, že sa nepodarilo vytvoriť elokované pracovisko na Veternicovej, tak vnímame silný záujem držiteľov vyhradených parkovacích miest na zachovaní existujúceho spôsobu parkovania. Bez silnej jednoznačnej podpory občanov je ťažké vzdorovať aj vplyvu hazardnej lobby.

 

Foto: odkazprestarostu.sk

VZN č. 2/2016, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 34/1996 mestskej časti Bratislava-Karlova Ves zo dňa 26. 03. 1996 o deratizácii a dezinsekcii

VZN č. 3/2016 o určení školských obvodov pre základné školy a spojenú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

Zastavenie konania vo veci zaradenia pozemnej komunikácie Veternicová a Hlaváčikova do siete miestnych komunikácií MČ Bratislava-Karlova Ves

Pozvánka na 12. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

Zriadenie námietkovej kancelárie a vydávanie hlasovacích preukazov