menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Všeobecne záväzne nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 1/2016 zo dňa 28.1.2016 o organizácii miestneho referenda

Štatistický úrad SR – Zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov

Pozvánka na 11. zasadnutie (3. mim.) Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

Pozvánka na 10. zasadnutie (3. mimoriadne) Miestnej rady miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Karlova Ves

Vyhlásenie výsledkov Obchodnej verejnej súťaže na nebytové priestory – Školský bufet v ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava

Oznámenie o začatí stavebného konania – Lodenica Karloveské rameno

Od 1. januára 2016 majú mestské časti Bratislava-Dúbravka a Bratislava-Lamač svoje vlastné ohlasovne obyvateľov.

Vyhlásenie obchodnej verejne súťaže na prenájom nebytových priestorov – školský bufet v ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava

Z technických príčin od 4.1.2016 do 8.1.2016 nebude ohlasovňa obyvateľov vykonávať úkony s pobytmi pre mestské časti Karlova Ves, Dúbravka, Devín a Lamač.

Ďakujeme za porozumenie.

Oznamujeme obyvateľom mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, že v dňoch 21. až 23. decembra 2015 sa stránkové dni menia nasledovne:

21.12. 2015 – pondelok – úradné hodiny 8,00 do 17,00 – stránkový deň

22.12. 2015 – utorok – úradné hodiny 8,00 do 15,00 – stránkový deň

 23.12. 2015 – stredaotvorená len podateľňa od 8,00 do 12,00.

31.12. 2015 – štvrtok – podateľňa od 8,00 do 12,00.

 

Zmena stránkových dní v dňoch 21. až 31. 12. 2015

Výzva Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na predloženie cenovej ponuky na spracovanie dokumentácie: „GEODETICKÉ ZAMERANIE A ZISTENIE PRÍTOMNOSTI INŽINIERSKYCH SIETÍ V ZÁUJMOVEJ LOKALITE NA PERNECKEJ ULICI“

Vyzva-chodnik Pernecka-lokalita

VZN č. 9/2015