menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Pozvánka:

Materiály:

Hlasovanie:

Uznesenie:

Zápisnica:

Videozáznam:

Informácia o poskytnutí mimoriadnej dotácie na základe rozhodnutia starostu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) a § 10 ods. 2 VZN č. 5/2019 o podmienkach poskytovania dotácií

Štatistické zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu 2022

Štatistické zisťovanie na úseku štatistiky práce – Výberové zisťovanie pracovných síl 2022

Vyhlásenie výsledkov Obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru, ktorý sa nachádza na ul. Ľ. Fullu 4 v Bratislave.

VZN č. 7/2021 o podmienkach poskytovania dotácií

Zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov – Štatistický úrad Slovenskej republiky

Pozvánka na 21. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

Pozvánka:

Materiály:

Hlasovanie:

Uznesenia:

Zápisnica:

Videozáznam:

Pozvánka MiR_18-2021_11_30

Uznesenia 18MiR 2021-11-30

Zapisnica 18MiR 2021-11-30

Oznámenie zámeru prenajať majetok – priamy prenájom plaveckých dráh

  • Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava–Karlova Ves na rok 2022, s výhľadom na roky 2023 a 2024 – návrh uznesenia
  • Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava–Karlova Ves na rok 2022, s výhľadom na roky 2023 a 2024
  • Príloha 1 Rozpočet v zmysle zákona č. 493/2022
  • Príloha 2 Návrh rozpočtu na roky 2022, 2023, 2024
  • Príloha 3 Rozpis rozpočtov základných škôl
  • Príloha 4 Návrh rozpočtu VPS text
  • Príloha 5 Návrh rozpočtu VPS