menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Informácia o vymenovaní zapisovateľky miestnej volebnej komisie a o termíne doručenia kandidátnych listín kandidátov na poslancov a starostu v mestskej  časti Bratislava-Karlova Ves

Určenie počtu poslancov miestneho zastupiteľstva, počtu volebných obvodov a určenie rozsahu výkonu starostu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves vo volebnom období 2022 – 2026

Určenie volebných obvodov a počtu poslancov na volebné obdobie rokov 2022 – 2026 v BSK a čísla volebných komisií

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov – Ľ. Fullu č. 4 v Bratislave

Informácia o poskytnutí mimoriadnej dotácie na základe rozhodnutia starostu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves  v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) VZN č. 7/2021 o podmienkach poskytovania dotácií

Pozvánka na 27. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

Pozvánka:

Materiály:

Uznesenie:

Zápisnica:

Videozáznam:

Pozvánka na 26. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

Pozvánka:

Materiály:

Hlasovanie:

Uznesenia:

Zápisnica:

Videozáznam:

Zisťovanie Štatistického úradu Slovenskej republiky o vzdelávaní dospelých (AES)

Zisťovanie o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnosti

Oznámenie zámeru prenajať majetok – prenájom dráh školskej plavárne Majerníkova 62