menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Oznámenie zámeru predať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Oznámenie o zámere prenajať majetok – priamy prenájom plaveckých dráh Školskej plavárne na Majerníkovej 62

Oznámenie starostky o nastúpení náhradníka – Martin Paško

Prijímanie žiadostí o špeciálne hlasovanie v referende dňa 21. januára 2023

Informácia o poskytnutí mimoriadnej dotácie na základe rozhodnutia starostu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) VZN č. 7/2021 o podmienkach poskytovania dotácií

Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu – Štatistický úrad Slovenskej republiky

Výberové zisťovanie pracovných síl – Štatistický úrad Slovenskej republiky

Upozornenie vlastníka/držiteľa o umiestnení výzvy na vozidlo – BL725CS

Upozornenie vlastníka/držiteľa o umiestnení výzvy na vozidlo – DS594FP

Pozvánka na 2. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

Pozvánka:

Materiály:

Hlasovanie:

Uznesenia:

Zápisnica:

Videozáznam: