menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Viaceré ulice v Karlovej Vsi čaká v najbližších týždňoch oprava plynovodu. Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia (SPP) rozkope niekoľko chodníkov a ciest. Chce vyrúbať aj niekoľko stromov, ktoré budú komplikovať práce, prípadne sú bezpečnostným rizikom pre plynovod. Miestny úrad už adresoval SPP niekoľko požiadaviek.

Výkopové práce budú plynári robiť v prvej etape v období od 19.3.2018 do 11.5.2018 (8 týždňov) na uliciach Lackova, Silvánska a Suchohradská. V období od 1.4.2018 chce SPP priebežne rozkopať ulice Hlaváčiková, Veternicová, Matejkova, Janotova, Baníkova, Nowackého, Adámiho, Nad lúčkami, Kolískova a Jána Stanislava.

Miestny úrad je znepokojený najmä tým, že bude narušený komfort obyvateľov spomínaných ulíc. Nikoho totiž neteší, že plynári chcú rozkopať najmä chodníky a zeleň. Aj preto musí SPP rozkopané komunikácie po opravách plynovodov uviesť do pôvodného stavu a položiť na narušené komunikácie nový asfalt.

Keďže sa opravy plynovodov dotknú aj zelene, SPP bude musieť riadne zahladiť výkopové ryhy, vyzbierať vykopané kamene a odviezť ich na určené miesto. Vykopanú zeminu nesmú plynári ukladať na chodník ani na trávu, ale na položenú fóliu. Zeminu budú musieť plynári zabezpečiť proti splaveniu počas dažďov a znečistené vozovky musia očistiť ihneď.

Ak investor rozkopávok, ktorým je Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia poškodí priľahlé komunikácie či zeleň, škody odstráni na vlastné náklady. V stanovených termínoch plynári vysadia trávu všade tam, kde dôjde k jej narušeniu.

Obyvatelia môžu prípadné sťažnosti na dĺžku a kvalitu prác adresovať investorovi rozkopávok a opráv plynovodov. Tým je Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia, kontakt: 0850 111 727

Podniku SPP-distribúcia sme adresovali niekoľko otázok, odpovede nájdete TU

 

 

Na februárovom Miestnom zastupiteľstve poslanci schvaľovali výdavky mimorozpočtových peňažných fondov na tento rok. Karlova Ves má okrem rezervného fondu ďalších päť fondov, ktoré slúžia na zveľadenie vybraných oblastí života. Najviac peňazí ide do fondu opráv na školách a do športového fondu. Najviac očakávanou investíciou bude rekonštrukcia školského bazéna v ZŠ Alexandra Dubčeka.

Pevne sa držíme zásady majetok nepredávať ale zveľadovať. Prirodzene náš záujem smerujeme do miest, ktoré slúžia našim deťom a mládeži. Je toho veľa, čo treba doháňať, ale tento trend mienime zachovať,“ povedala starostka Dana Čahojová.

V tomto roku sa z uvedených fondov preinvestuje viac ako jeden milión eur, ktoré by mali prispieť k zlepšeniu kvality života v mestskej časti. „Vďaka dobrému priebežnému hospodáreniu dokážeme každý rok do mimorozpočtových fondov uložiť finančné prostriedky, ktoré následne slúžia na investície, ktoré mestská časť potrebuje,“ povedal vicestarosta Branislav Zahradník. „Určite by sme potrebovali investovať do niektorých objektov podstatne viac, ale musíme brať do úvahy naše reálne finančné možnosti,“ doplnil vicestarosta.

Ktoré karloveské školy čaká tento rok oprava a iné vylepšenie?

 

Na čo sa môžu tešiť športujúci školáci?

Z fondu rozvoja bývania sa bude financovať ďalšia etapa modernizácie Karloveského centra kultúry a z Fondu zelene a ochrany prírody pôjdu peniaze aj na výsadbu novej zelene.

„Návrhy rozpočtov sa pripravovali v úzkej spolupráci s našimi školami, škôlkami a ostatnými útvarmi, aby sme správne pokryli najdôležitejšie alebo najakútnejšie potreby. Zohľadnili sme aj návrhy poslancov zastúpených v poradných radách fondov s cieľom správne i spravodlivo rozdeliť finančné prostriedky. Schválené rozpočty sú preto výsledkom kompromisu medzi našimi potrebami a rozpočtovými možnosťami.“- uzavrel vicestarosta Branislav Záhradník.

V rámci marcového programu Karloveského centra kultúry zameranom predovšetkým na školy sa žiaci na jeden deň ocitnú akoby na festivale Pohoda. Výchovný koncert by mal predstaviť študentom festival z vnútra.

Myslíme si, že je dôležité deti a mladých ľudí vzdelávať aj v oblasti súčasných hudobných trendov a taktiež v jednej z veľmi dôležitých zložiek hudby v súčasnosti – jej komplexnej organizácie a produkcie, ktorá je mimoriadne atraktívnym a zaujímavým fenoménom,“ povedala vedúca oddelenia kultúry Adriána Majka.

Diskusia s členmi Pohoda tímu priblíži žiakom fungovanie jedného z najnavštevovanejších hudobno-umeleckých podujatí na Slovensku. Atmosféru trenčianskeho letiska dotvorí živá hudba jedného z minuloročných účinkujúcich – úspešnej, mladej bratislavskej kapely Tolstoys. Jej zrelo znejúci dream pop s prvkami akustickej hudby a elektroniky ocenili už doma (dve nominácie na Radiohead Awards za debutový album Botanika) aj v zahraničí (účinkovanie na festivaloch v Holandsku, Slovinsku, Maďarsku, Česku a pod.)

Foto: Michal Augustini

Bezplatná právna poradňa, ktorá funguje v Karlovej Vsi, sa teší veľkému záujmu občanov. Otvorená je vždy v druhú stredu v mesiaci, najbližšie to bude 14. marca v čase od 14.00 do 17.00 hod.

„Vzhľadom na mimoriadne veľký počet občanov, ktorí navštívili poradňu vo februári očakávame rastúci záujem aj v marci. Keďže naše kapacity sú obmedzené a chceme čo najviac ľuďom pomôcť rozhodli sme sa v marci otvoriť poradňu aj v mimoriadnom termíne v stredu 28. marca,“ povedal koordinátor poradne vicestarosta Branislav Záhradník. Dodal, že miestny úrad tak vychádza v ústrety občanom, aby mohli ešte viac využiť bezplatnú pomoc právnikov v ich neľahkých životných situáciách.

Karlovešťania sa môžu objednať do poradne vopred e-mailom na adrese branislav.zahradnik@karlovaves.sk. Pre objednaných občanov je vyhradený čas od 14.00 do 15.30 hod. Občania môžu prísť aj bez objednania v čase od 15.30 do 17.00 hod. Poradňa funguje na 1. poschodí Miestneho úradu v kancelárii vicestarostu.

Bývate v bytovom dome a chcete zbierať biologicky rozložitel’ný odpad? Môžete tak urobiť. V Bratislave sa biologicky rozložitel’ný odpad pri hromadnej bytovej výstavbe vhadzuje do čiernych zberných nádob na zmesový komunálny odpad. Následne je energeticky zhodnotený v jednej z najmodernejších spaľovní odpadu v strednej Európe, ktorá sa nachádza vo Vlčom hrdle. Okrem toho môžu na tento účel využívať aj veľkokapacitné kontajnery na biologicky rozložitel’ný odpad v obdobiach kosenia zelených plôch.

Hlavné mesto zaviedlo v minulom roku zber biologicky rozložitel’ného odpadu zo záhrad a parkov v rodinných domoch. Zber sa vykonáva dvomi spôsobmi – hnedou zbernou nádobou alebo kompostérom. „Zo všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta vyplýva, že nárok na podanie žiadosti o hnedú zbernú nádobu resp. bezplatný kompostér, majú len obyvatelia rodinných domov. Obyvatelia hromadnej bytovej výstavby si môžu zakúpiť kompostér v našej spoločnosti,“ informuje referentka marketingového oddelenia Odvoz a likvidácia odpadu Bratislava Simona Hanzíková.

0 kompostér sa starajú obyvatelia. Pri správnom kompostovaní vznikne hodnotný kompost, ktorý môže slúžiť ako hnojivo pre záhradu. Pri kúpe kompostéra treba počítať aj so starostlivosťou a dodržiavaním podmienok pre správne kompostovanie a aj vyprázdňovanie kompostéru. Netreba tiež zabudnúť na správne umiestnenie kompostéra. Všetky potrebné informácie o kompostovaní nájdete aj na stránke www.bratislavakompostuje.sk.

V prípade záujmu o zakúpenie kompostéra a o ďalšie otázky, ktoré súvisia so zberom biologicky rozložitel’ného odpadu zo záhrad a parkov pri hromadnej bytovej výstavbe, môžete kontaktovať spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s. Bratislava mailom na zakazka@olo.sk príp. telefonicky na 02/50 110 222.

Názor odborníčky na životné prostredie Zuzany Hudekovej

V našich domácnostiach vzniká pomerne vysoký podiel biologického odpadu, ktorý je možné vytriediť a následne kompostovať. Môže ísť napríklad o rastlinný odpad z prípravy jedál ako rôzne šupy z čistenia ovocia a zeleniny, vajcové škrupinky alebo zvyšky jedál, okrem tých, ktoré obsahujú kosti, mäso zo zvierat i z rýb a mliečne výrobky. Tieto je možné nosiť na záhradu (svoju, alebo našich známych), kompostovať priamo v byte (trh ponúka širokú paletu domácich kompostérov), alebo spoločne so susedmi si zriadiť komunitné kompostovisko, napr. v spoločných priestoroch v dome alebo pred bytovým domom.

Kompostovaním sa nielenže chráni naše životné prostredie, ale zároveň prírode prinavraciame vo forme kompostu organickú hmotu. Vďaka kompostovaniu môžeme znížiť množstvo odpadov z našich domácností, ktoré končia bez využitia na skládkach alebo v spaľovniach odpadov o 45 až 50 percemt. Navyše z nich vyrobíme kompost – organické hnojivo, ktoré môžeme použiť pri pestovaní rastlín v domácnostiach napr. v kvetináčoch, v predzáhradkách pred bytovými domami alebo ho môžete pridať ku stromom či kríkom v okolí nášho bytového domu,“ vysvetľuje odborníčka na životné prostredie Zuzana Hudeková.

Ostatné typy zneškodňovania odpadu sú pre naše prostredie omnoho nepriaznivejšie. Pri rozklade biologického odpadu, ktorý putuje na skládku vzniká veľmi škodlivý metán. Pri spaľovaní odpadu sa uvoľňuje okrem oxidov uhlíka, dusíka, síry, ťažkých kovov aj niekoľko desiatok z 210 látok súborne označovaných ako dioxínyfurány, ktoré majú rakovinotvorné účinky. Okrem toho tiež poškodzujú imunitný systém, môžu poškodiť vyvíjajúci sa nenarodený plod v tele matky, negatívne ovplyvňujú aj pohlavné hormóny a hormóny štítnej žľazy.

Karlovešťania, ktorí bývajú na uliciach Sološnícka a Šaštínska, budú môcť i naďalej používať na dopravu linku č. 35 a nedôjde k jej zrušeniu. „V domoch bývajú aj obyvatelia vyššieho veku, ktorí spoj využívajú najmä za účelom návštevy lekára a nákupov. Zvyšuje to ich mobilitu, pretože nie každý z nich zvláda pohyb na vzdialenejšie zastávky tejto linky či zastávky električiek,“ tým vysvetľuje starostka Dana Čahojová dôvody, pre ktoré sa rozhodla mestská časť podporiť ďalšie prevádzkovanie tejto linky.

Dôvodom na vydanie stanoviska mestskej časť bola žiadosť istej obyvateľky o prehodnotenie prevádzkovania tejto autobusovej linky, ktorú adresovala magistrátu hlavného mesta. Magistrát požiadal o vyjadrenie Karlovu Ves. „Nielenže sme podporili zotrvanie linky v prevádzke, ale požiadali sme aj o informáciu, aký autobus premáva na linke a aké sú príčiny jeho častého meškania. Viacero obyvateľov spomínaných ulíc sa totiž sťažovalo, že autobus nepremáva v časoch uvedených v grafikone ale s meškaniami aj do 30 minút,“ pokračuje starostka.

Dopravný podnik hlavného mesta Bratislava (DPB) vo svojej odpovedi nielen potvrdil zachovanie linky, ale poskytol aj informácie ku kritizovanému meškaniu autobusov jazdiacich na linke č. 35. Ako vo svojej odpovedi informuje riaditeľ úseku dopravy a služieb DPB Juraj Hamaj, problémy vznikli z dôvodu prestarnutých vozidiel, ktoré zabezpečovali jej prevádzku. Autobusy mali už viac ako desať rokov, čo sa podpísalo na ich nespoľahlivosti a tým aj častých výpadkoch. Začiatkom februára tohto roku do prevádzky zaradili nové nízkopodlažné vozidlá, z ktorých jedno vozidlo zaradili aj na linku č. 35. Týmto opatrením by sa mala skvalitniť jej prevádzka. Zároveň vyjadril poďakovanie starostke za promptné riešenie problémov pri zabezpečení plynulej prevádzky tejto linky. Mestská časť totiž zabezpečila orezanie stromov a krov, ako aj systém parkovania na týchto komunikáciách.

Chcete vidieť a vedieť ako vyzerajú materské školy zvnútra? Ako sa deti v materských školách učia hrou? Chcete spoznať priestory materských škôl, oboznámiť sa s denným režimom? Príďte sa pozrieť počas dní otvorených dverí do materských a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.

Presný program, časový harmonogram dňa otvorených dverí sa dozviete z ich webových sídel, ktoré nájdete na stránkach zriaďovateľa www.karlovaves.sk v sekcii školstva.

 

Termíny v materských školách:

MŠ Borská –  15. marca 2018

MŠ L. Sáru  –  15. marca 2018

MŠ Kolískova 14 –  23. a 26. marca 2018

MŠ Ľ. Fullu 12  –  11. apríla 2018

MŠ Majerníkova 11 – 16. apríla 2018,

MŠ Adámiho 11 –   3. mája 2018

MŠ Pod Rovnicami 1 a MŠ Majerníkova 60 v čase zápisov do materských škôl.

 

Termíny v základných školách:

ZŠ Tilgnerova 14  –  9. apríla 2018 v elokovanom pracovisku na Fadruszovej ulici.

ZŠ Karloveská 61 – 10. apríla 2018

ZŠ A. Dubčeka Majerníkova 62  –  11. apríla 2018

 

Foto: ilustračné

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves vyhlasuje výberové konanie k pracovnej pozícii Referent/-ka investícií.

Podrobné informácie nájdete TU

Deti zo Spojenej školy na Tilgnerovej 14 v Karlovej Vsi sa o niekoľko dní môžu vrátiť do telocviční. Odborný posudok súdneho znalca, ktorý nechala vypracovať mestská časť skonštatoval, že prevádzku telocviční je možné obnoviť. Telocvične budú pre deti k dispozícii už v najbližších dňoch.

Chceli by sme sa poďakovať predovšetkým rodičom detí za ich trpezlivosť. Bezpečnosť našich detí musí byť prvoradá. Po dôkladnej analýze technického stavu striech telocviční s veľkou úľavou konštatujeme, že obnovenie prevádzky bude bezpečné a v čo najkratšom čase zabezpečíme nevyhnutné technické úpravy,“ skonštatovala starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová. Karlova Ves bude stav telocviční dôkladne monitorovať aj naďalej.

Súdny znalec v posudku z februára 2018 odporučil raz ročne pretmeliť zmrašťovaním vznikajúce praskliny v hydroizolácii. Žiada aj dostuženie diagonál niektorých väzníkov. Na niektorých častiach striech bude potrebné obnoviť náter a do piatich rokov je nutné postupne položiť na jednotlivé strechy novú hydroizolačnú vrstvu.

Spojená škola na Tilgnerovej 14 nechala už v máji 2017 vypracovať hodnotiacu správu nosných strešných konštrukcií. Merali sa korózne úbytky na vybraných miestach striech, kde boli pozorované netesnosti strešného plášťa. Podľa tejto správy mohlo dôjsť k náhlemu lokálnemu zlyhaniu plechu a k pádu časti plechu alebo betónu na hraciu plochu.

Na základe tejto hodnotiacej správy bolo vedenie školy nútené zastaviť prevádzku telocviční. Správa odporúčala podrobnú diagnostickú prehliadku, ktorej obsahom malo byť zistenie reálnej skladby strechy, zistenie hrúbky, kvality a vystuženia betónovej vrstvy, či zistenie stavu tepelnej izolácie.

Posudok z júna 2017 bez vykonania komplexnej analýzy strešného súvrstvia opätovne odporučil zastavenie prevádzky telocviční pre koróziu trapézových plechov. Komplexný stavebno-technický a statický posudok znalca z februára 2018 konštatuje, že vďaka renovačnej plastovej hydroizolácii sa proces korózneho napadnutia nosných trapézových plechov zastavil.

Dôkladná analýza vykonaných hĺbkových sond spolu s analytickými a statickými výpočtami preukázala, že lokálne nakorodované plechodosky majú v súčinnosti s betónom, ktorý sa nachádza nad nimi, bezpečnú tuhosť aj únosnosť.

Aj v tomto roku budú pred OD Centrum farmárske trhy. Každú stredu sa tam môžete zastaviť a kúpiť si slovenské potraviny od farmárov. Tieto trhy majú v Karlovej Vsi 4-ročnú tradíciu a mnohí obyvatelia trhy pravidelne navštevujú. Obľúbené sú najmä mäsové výrobky z mangalice, syry zo Zázrivej, ale aj koláče a pečivo z Banskej Bystrice. Samozrejmosťou bude aj zelenina, v jarnom období sadenice, med od včelára, slané aj sladké pečivo, víno z Modry, domáce sirupy a mnoho ďalších výrobkov, ktoré v sieťach nenájdete. Trhy sa začnú 7. marca.

Info: www.farmarsketrhy.sk

V lokalite Devínska Kobyla bude štátny podnik Lesy SR spracovávať kalamitné drevo. Bude sa tak diať ešte v marci. Podľa vyjadrenia podniku pôjde o výrub poškodených stromov (zlomov) ako i spracovanie vývratov. Následne budú zamestnanci podniku Lesy SR spracované drevo odvážať do Pezinka.

Vedenie podniku Lesy SR prisľúbilo, že po ťažbe vykoná úpravu pracoviska, zlikviduje ťažbové zvyšky a haluzoviny. 

Celý oznam si môžete pozrieť TU

Poznáte skvelého pedagóga, o ktorom si myslíte, že by si zaslúžil verejné ocenenie za svoju prácu? Potom máte skvelú príležitosť urobiť tak do 15. marca. Dovtedy je potrebné predložiť starostke Karlovej Vsi návrh na ocenenie pedagogického a odborného zamestnanca školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. Starostka môže udeliť ocenenie formou ďakovného listu a je spojené s finančným darom.

Ocenenie sa udeľuje za celoživotnú prácu a mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchove a vzdelávaní a za prácu a výsledky regionálneho a celoslovenského významu, ktoré šíria dobré meno školstva v mestskej časti. Dôvodom na ocenenie je aj dlhoročný podiel na rozvoji školstva v oblasti výchovy a vzdelávania, humánneho a tvorivého prístupu vo výchovno-vzdelávacom procese či mimoriadne výsledky v oblasti výchovy a vzdelávania detí a žiakov. Výška finančného daru je 200 eur.

Návrhy na udelenie ocenenia predkladajú spravidla riaditelia škôl. Urobiť tak môžu aj iné inštitúcie, občianske združenia či jednotlivé osoby. Ak je navrhovateľom právnická osoba, návrh predkladá jej štatutárny orgán. Predložené návrhy posúdi komisia, ktorú spomedzi zamestnancov miestneho úradu menuje starostka. Komisia predloží návrhy na udelenie ocenenia starostke, ktorá rozhodne o ich udelení. Ocenenia sa udeľujú pri príležitosti Dňa učiteľov.

Podrobnejšie informácie k predkladaniu návrhov na ocenenie vám radi poskytnú na oddelení školstva miestneho úradu na tel. kontakt: 02/707 11 223 alebo mailom na elena.polakova@karlovaves.sk

Foto: ilustračné