menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Zadanie

Zadanie

Prieskumy a rozbory

Textová časť:

Grafická časť:

Zadanie

Prieskumy a rozbory

Textová časť:

Grafická časť:

Zadanie

Zavadzia vám doma zbierka nepotrebných elektrospotrebičov a neviete ako sa ich zbaviť? Jarný zber elektrospotrebičov je jednoduchá cesta, ako sa bezplatne zbaviť starého elektroodpadu a ekologicky ho zrecyklovať.

Odvoz elektroodpadu prebehne v sobotu 21. mája a je určený pre všetkých obyvateľov Karlovej Vsi. Záujem o odvoz spotrebičov je potrebné nahlásiť najneskôr do 18. mája: 

V deň zberu 21. mája do 8.00 h ráno vyložte elektroodpad do vchodu bytového domu alebo za bránu rodinného domu.

Zber elektroodpadu nie je určený pre likvidáciu televízorov a monitorov. Zbaviť sa môžete starých chladničiek, práčok, počítačov bez monitorov, rádií, DVD a podobne.

Podmienky prihlasovania sa do výberového konania na riaditeľa MŠ L. Sáru 3

Zápisnica z výberového konania

Podmienky prihlasovania sa do výberového konania na riaditeľa MŠ Borská 4

Zápisnica z výberového konania

AKTUALIZOVANÉ v súlade s novým nariadením vlády č. 315/2022 zo dňa 21. septembra 2022.

UPOZORNENIE: Vzhľadom na aktuálne nariadenie vlády č. 218/2022 v znení nariadenia vlády č. 315/2022, ktorým vláda predĺžila možnosť poskytovania príspevku za ubytovanie odídencov, ubytovatelia, ktorí majú s odídencami podpísanú zmluvu do 30. septembra 2022, sú povinní podpísať dodatok k nej, resp. uzavrieť novú zmluvu, a to do konca februára 2023 (prípadne kratšie) a následne ju do 8. novembra 2022 predložiť mestskej časti spolu s výkazom o počte nocí, počas ktorých poskytli ubytovanie.

Zároveň upozorňujeme ubytovateľov, že Ministerstvo vnútra SR k 24.10.2022 aktualizovalo vzor výkazov o výške príspevku za ubytovanie. Aktualizované výkazy, ako aj všetky ostatné tlačivá, nájdete TU.

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves poskytuje príspevok za ubytovanie odídenca:

Výška príspevku za ubytovanie je ustanovená nariadením vlády SR č. 218/2022, podľa ktorého sa príspevok od 1. októbra 2022 poskytuje vo výške:

  1. 10 eur za jednu noc ubytovania každého odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov;
  2. 5 eur za jednu noc ubytovania každého odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov.

Príspevok za ubytovanie odídenca sa podľa nariadenia vlády poskytuje do 28. februára 2023.

Informácie na tejto stránke:

Povinnosti oprávnenej osoby pri uplatňovaní príspevku za ubytovanie, ktorá poskytuje ubytovanie v nehnuteľnosti slúžiacej na bývanie

V prvom rade je potrebné, aby oprávnená osoba predložila mestskej časti originál zmluvy o poskytnutí ubytovania odídencovi. Jeden originál zmluvy je potrebné vyhotoviť pre oprávnenú osobu a jeden originál zmluvy aj pre odídenca. Vzor zmluvy o poskytnutí ubytovania odídencovi je zverejnený na webovom sídle Ministerstva vnútra SR. V tejto súvislosti upozorňujeme, že v prípade, ak je nehnuteľnosť, v ktorej sa poskytuje ubytovanie odídencovi v podielovom spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov, je potrebné aby bol každý spoluvlastník v zmluve uvedený ako oprávnená osoba a aby zmluvu aj podpísal. Za odídenca, ktorý nenadobudol plnoletosť uzatvára zmluvu jeho zákonný zástupca, blízka osoba alebo súdom ustanovený opatrovník.

Zmluvu možno predložiť:

Prílohou zmluvy o poskytnutí ubytovania odídencovi má byť kópia dokladu o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením „ODÍDENEC“ alebo s označením „DOČASNÉ ÚTOČISKO“ a čestné vyhlásenie oprávnenej osoby súvisiace so zánikom/ukončením nájmu po vyhlásení mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie SR. Prosíme, nezabúdajte na tieto povinné prílohy zmluvy.

Následne je oprávnená osoba povinná do 5 pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom poskytla ubytovanie odídencovi predložiť mestskej časti výkaz, ktorý obsahuje počet nocí, počas ktorých bolo odídencovi skutočne poskytované ubytovanie a ďalšie údaje uvedené vo vzore výkazu, ktorý je zverejnený na webovom sídle Ministerstva vnútra SR.

Výkaz možno doručiť:

Povinnosti oprávnenej osoby pri uplatňovaní príspevku za ubytovanie, ktorá poskytuje ubytovanie v nebytovej budove slúžiacej na krátkodobé ubytovanie

Vyššie uvedené povinnosti oprávnenej osoby pri uplatňovaní príspevku za ubytovanie, ktorá poskytuje ubytovanie v nehnuteľnosti slúžiacej na bývanie sa vzťahujú aj na ďalšiu oprávnenú osobu, a to právnickú osobu, ktorá poskytuje ubytovanie v nebytovej budove slúžiacej na krátkodobé ubytovanie, ktoré vlastní alebo spravuje na základe predpisu, ak takéto ubytovanie neposkytuje na základe živnostenského oprávnenia.

Okrem týchto povinností je však táto oprávnená osoba, pred začatím poskytovania ubytovania odídencom v nebytovej budove slúžiacej na krátkodobé ubytovanie povinná oznámiť mestskej časti, v ktorej územnom obvode je takáto budova, celkovú ubytovaciu kapacitu nebytovej budovy slúžiacej na krátkodobé ubytovanie. Oznámenie možno vykonať vyplnením formulára: „Oznámenie právnickej osoby“, v ktorom sú premietnuté aj ďalšie skutočnosti, ktoré je oprávnená osoba povinná deklarovať v zmysle § 36a ods. 4 zákona č. 480/2002 Z. z.

Oznámenie možno doručiť:

Povinnosti odídenca v súvislosti s príspevkom za ubytovanie

Každý odídenec, ktorému oprávnená osoba poskytuje ubytovanie je povinný raz mesačne počas poskytovania ubytovania osobne oznámiť mestskej časti, že mu oprávnená osoba poskytuje ubytovanie. Prosíme preto oprávnené osoby, aby o tejto povinnosti informovali odídencov, ktorým poskytujú ubytovanie a aby im túto povinnosť pravidelne (mesačne) pripomínali.

Oznámenie poskytovania ubytovania môžu odídenci vykonať v Centre služieb občanom v nasledovných dňoch a časoch:

Na mieste odídenci vyplnia formulár „Oznámenie o poskytovaní ubytovania“. Pre urýchlenie ich vybavenia a eliminovanie počtu osôb v Centre služieb občanom odporúčame odídencom prísť už s vyplneným formulárom. Potrebný počet tlačív Vám bezplatne poskytneme už pri predložení zmluvy o poskytnutí ubytovania alebo kedykoľvek v čase stránkových hodín.

Informácie o vyplácaní príspevku

Maximálna výška príspevku:

Ak oprávnená osoba poskytuje ubytovanie odídencovi v nehnuteľnosti slúžiacej na bývanie, ktorá má:

  1. jednu obytnú miestnosť a súhrnná suma príspevkov poskytovaných v súlade s nariadením vlády by presiahla 710 eur, čo aj len za časť kalendárneho mesiaca, príspevok v súhrnnej sume za všetkých odídencov ubytovaných v tejto nehnuteľnosti sa poskytuje v sume 710 eur za kalendárny mesiac,
  2. dve obytné miestnosti a súhrnná suma príspevkov poskytovaných v súlade s nariadením vlády by presiahla 1080 eur, čo aj len za časť kalendárneho mesiaca, príspevok v súhrnnej sume za všetkých odídencov ubytovaných v tejto nehnuteľnosti sa poskytuje v sume 1080 eur za kalendárny mesiac,
  3. tri obytné miestnosti a súhrnná suma príspevkov poskytovaných v súlade s nariadením vlády by presiahla 1430 eur, čo aj len za časť kalendárneho mesiaca, príspevok v súhrnnej sume za všetkých odídencov ubytovaných v tejto nehnuteľnosti sa poskytuje v sume 1430 eur za kalendárny mesiac,
  4. štyri a viac obytných miestností a súhrnná suma príspevkov poskytovaných v súlade s nariadením vlády by presiahla 1790 eur, čo aj len za časť kalendárneho mesiaca, príspevok v súhrnnej suma za všetkých odídencov ubytovaných v tejto nehnuteľnosti sa poskytuje v sume 1790 eur za kalendárny mesiac.

Príspevok oprávnenej osobe, ktorá poskytuje ubytovanie odídencovi v nebytovej budove slúžiacej na krátkodobé ubytovanie sa poskytuje za noc ubytovania odídenca v sume v súlade s nariadením vlády, najviac za ubytovanie takého počtu odídencov, ktorý zodpovedá rozsahu oznámenej ubytovacej kapacity. Ak sa v nebytovej budove slúžiacej na krátkodobé ubytovanie nachádza byt, na určenie súhrnnej sumy príspevkov za ubytovanie odídencov v tomto byte sa použije obmedzenie uvedené vyššie pri nehnuteľnosti slúžiacej na bývanie.

Kedy bude príspevok vyplatený?

Ministerstvo vnútra SR by malo mestskej časti poskytnúť sumu zodpovedajúcu príspevkom uplatneným oprávnenými osobami za príslušný kalendárny mesiac do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa príspevok poskytuje. Následne mestská časť do 5 pracovných dní od prijatia sumy poukázanej ministerstvom vyplatí jednotlivým oprávneným osobám ich príspevky.

Ako bude príspevok vyplatený?

Príspevok bude oprávnenej osobe vyplatený na účet vedený v banke alebo pobočke zahraničnej banky uvedený v zmluve o poskytnutí ubytovania odídencovi. Ak oprávnená osoba takýto účet nemá zriadený, príspevok jej bude vyplatený v hotovosti.

Príspevok vyplácaný v hotovosti si bude môcť oprávnená osoba prevziať do 5 pracovných dní v mesiaci v nasledovných dňoch a časoch:

Najčastejšie kladené otázky

Musí zmluvu podpísať aj môj manžel/moja manželka, ak vlastníme nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov (BSM)?
– Áno, zmluvu musia podpísať obaja manželia.

Musia zmluvu podpísať všetci vlastníci, ak vlastnia nehnuteľnosť v podielovom spoluvlastníctve?
– Áno, zmluvu musia podpísať všetci vlastníci nehnuteľnosti.

Môžem predložiť vlastnú (inú) formu zmluvy, než máte uvedenú na stránke?
– Nie, uznávame iba zmluvu, ktorej vzor zverejnilo ministerstvo.

Môže zmluvu uzavrieť nájomca namiesto vlastníka?
– Nie, zmluvu musí uzavrieť osoba, ktorá nehnuteľnosť vlastní, príp. ju spravuje. Správou sa však rozumie spravovanie nehnuteľnosti na základe zákona alebo osobitných protokolov, čo býva zapísané aj v listoch vlastníctva (nejedná sa teda o nájom/podnájom).

Musím doložiť list vlastníctva?
– Nie, list vlastníctva nie je potrebný.

Aký trvalý pobyt máme uviesť odídencovi, ktorému poskytujeme ubytovanie, v zmluve o poskytnutí ubytovania?
– Uvádza sa trvalý pobyt na Ukrajine, resp. pobyt uvedený aj na tlačive o tolerovanom pobyte (dočasné útočisko).

Nahlasovanie diviakov

Videli ste v uliciach Karlovej Vsi diviakov? Ak áno, prosíme Vás o nahlásenie ich výskytu prostredníctvom e-mailu sekretariat-UR@svps.sk. Prípadný odlov či odchyt je v kompetencii Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR.

Všetky aktuality k tejto téme nájdete TU.

Контактна особа для координації допомоги в міському окрузі Братислава-Карлова Весь:

Katarína Šustáková – tel.: +421 940 637 146, e-mail: katarina.sustakova@karlovaves.sk

Ситуація в Україні серйозна, але Словацькій Республіці не загрожує безпосередня небезпека. Наше найважливіше завдання – допомогти сусідній державі та її людям, які шукають притулку.

Де і як ви можете допомогти:

Дякую за вашу солідарність!

Інформація для громадян, які прибувають з України

Збір допомоги в окрузі Братислава 4

Гуманітарний збір також розпочали міські райони із західної Братислави – Карлова Весь, Дубравка, Девін, Девінська Нова Весь, Ламач та Загорська Бистриця, при цьому вони відбуваються злагоджено, щоб збір був цілеспрямованим та цільовим. Перелік конкретних необхідних речей буде регулярно оновлюватися та публікуватися на сайтах районів міста. Вони лише заберуть у мешканців необхідний наразі матеріал.

Контактні пункти надання матеріальної допомоги Україні в окремих районах міста:

КАРЛОВА ВЕСЬ

У районі Братислава-Карлова Весь контактним пунктом для надання матеріальної допомоги є Районна адміністрація на Námestí sv. Františka 8. Ви можете в будь-який час принести речі черговому біля головного входу. В адміністрації вся матеріальна допомога буде готова до відправлення та за потреби розподілена у визначені місця.

Наразі ми збираємо засоби особистої гігієни, особливо для жінок і дітей, а також для чоловіків, специфічні «юніорські» зубні пасти, зубні щітки, дитячі шампуні, лосьйони для тіла, вологі серветки, мило, банні рушники, ковдри, спальні мішки, килимки.

ДУБРАВКА

У районі Братислава-Дубравка контактний пункт для надання матеріальної допомоги знаходиться у фойє Дубравського будинку культури.
Контактний пункт працює з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 18:00. Більш детальну інформацію можна знайти на офіційному сайті www.dubravka.sk, а також на офіційному профілі у Facebook.

ЛАМАЧ

У Ламачі контактним пунктом надання матеріальної допомоги є Центр соціальних служб Ламач, який розташовується у будівлі медпункту на Малокарпатському наместі, 2.
Контактний пункт працює з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 18:00. Більш детальну інформацію ви можете знайти на офіційному сайті www.lamac.sk, а також на офіційному профілі району Братислава-Ламач у Facebook.

ДЕВІНСКА НОВА ВЕСЬ

У Девінській-Новій Весі контактним пунктом надання матеріальної допомоги є Пожежна станція на вулиці Мілана Пішута, 3.
Контактний пункт працює з 1 березня до 18:00. Більш детальну інформацію можна знайти на офіційному сайті www.devinskanovaves.sk, а також на офіційному профілі району міста у Facebook.

ДЕВІН

У Девіні контактним пунктом є Будинок культури на вулиці Ритєрській, 2. Контактний пункт працює з понеділка по п’ятницю з 16.00 до 19.00. Більш детальну інформацію можна знайти на офіційному сайті www.devin.sk.

ЗАГОРСЬКА БИСТРІЦА

У Загорській Бистриці з вівторка, 1 березня, місце збору допомоги знаходиться у будівельному комплексі Tchimo на вулиці Чехословацьких танкистів, 1А в приміщенні Porto Moving. Принести матеріальну допомогу сюди можна в будні дні з 7.30 до 19.00 та в суботу з 10.00 до 12.00. За потреби ви можете зв’язатися з міським головою Йозефом Крупою 0905 602 082 або Любошем Добшичеком з Porto Moving 0911 132 185. Додаткову інформацію можна знайти на офіційному сайті www.zahorskabystrica.sk.

Допомога Україні (українською мовою)

Kontaktná osoba pre koordináciu pomoci MČ Bratislava-Karlova Ves:

Katarína Šustáková – tel.: +421 940 637 146, e-mail: katarina.sustakova@karlovaves.sk

Situácia na Ukrajine je vážna, ale Slovenská republika nie je v bezprostrednom ohrození. Našou najdôležitejšou úlohou je pomoc susednému štátu a jeho obyvateľom, ktorí hľadajú útočisko.

Kde a ako môžete pomôcť:

Ďakujeme za Vašu solidaritu!

Informácie pre občanov prichádzajúcich z Ukrajiny

Zbierky v Bratislave IV

Humanitárnu zbierku odštartovali aj mestské časti zo západnej Bratislavy – Karlova Ves, Dúbravka, Devín, Devínska Nová Ves, Lamač a Záhorská Bystrica, pričom postupujú koordinovane, aby bola zbierka účelná a adresná. Zoznam konkrétnych potrebných vecí bude pravidelne aktualizovaný a zverejňovaný na webstránkach mestských častí. Od obyvateľov budú preberať iba aktuálne potrebný materiál.

Kontaktné miesta pre materiálnu pomoc Ukrajine v jednotlivých mestských častiach:

KARLOVA VES

V mestskej časti Bratislava-Karlova Ves je kontaktným miestom pre materiálnu pomoc Miestny úrad na Námestí sv. Františka 8. Veci môžete priniesť kedykoľvek počas úradných hodín na vrátnicu v hlavnom vchode. Na úrade bude všetka materiálna pomoc pripravená na expedíciu a bude distribuovaná na určené miesta podľa potreby.

Momentálne zbierame najmä toaletné potreby osobnej hygiény najmä pre ženy a deti, ale aj pre mužov, špecifické „junior“ zubné pasty, zubné kefky, detské šampóny, telové mlieka, vlhčené vreckovky, mydlá, osušky, deky, spacie vaky, karimatky.

DÚBRAVKA

V mestskej časti Bratislava-Dúbravka je kontaktným miestom pre materiálnu pomoc Dom kultúry Dúbravka vo foyer.
Kontaktné miesto je v prevádzke od pondelka do piatku od 10.00 do 18.00 h. Podrobnejšie informácie nájdete na oficiálnom webe www.dubravka.sk, ako aj na oficiálnom facebookovom profile.

LAMAČ

V Lamači je kontaktným miestom pre materiálnu pomoc Centrum sociálnych služieb Lamač v budove zdravotného strediska na Malokarpatskom námestí 2.
Kontaktné miesto je v prevádzke od pondelka do piatku od 10.00 do 18.00 h. Podrobnejšie informácie nájdete na oficiálnom webe www.lamac.sk, ako aj na oficiálnom facebookovom profile Mestskej časti Bratislava-Lamač.

DEVÍNSKA NOVÁ VES

V Devínskej Novej Vsi je kontaktným miestom pre materiálnu pomoc Hasičská zbrojnica na ulici Milana Pišúta 3.
Kontaktné miesto je v prevádzke od 1. marca od 10.00 do 18.00 h. Podrobnejšie informácie nájdete na oficiálnom webe www.devinskanovaves.sk, ako aj na oficiálnom facebookovom profile mestskej časti.

DEVÍN

V Devíne je kontaktným miestom Dom kultúry na Rytierskej ulici č. 2. Kontaktné miesto je v prevádzke v pondelok až piatok od 16.00 do 19.00 h. Podrobnejšie informácie nájdete na oficiálnom webe www.devin.sk.

ZÁHORSKÁ BYSTRICA

V Záhorskej Bystrici sa od utorka 1. marca nachádza zberné miesto v areáli stavebnín Tchimo na ulici Čsl. tankistov 1A v prevádzke spoločnosti Porto Moving. Sem môžete priviezť materiálnu pomoc v pracovných dňoch od 7.30 do 19.00 h a v sobotu v čase od 10.00 do 12.00 h. V prípade potreby môžete kontaktovať starostu Jozefa Krúpu 0905 602 082 alebo Ľuboša Dobšíčka zo spoločnosti Porto Moving 0911 132 185. Ďalšie informácie nájdete na oficiálnom webe www.zahorskabystrica.sk.

BORY MALL: Centrum pre humanitárnu podporu ukrajinského ľudu

V nákupnom centre Bory Mall je zriadené centrum humanitárnej pomoci, ktoré slúži zároveň ako zberné aj výdajné miesto materiálnej pomoci pre Ukrajincov a Ukrajinky, ktorí na Slovensko utiekli pred vojnou. Môžu si sem prísť vziať:

  • jedlo a potraviny
  • hygienické potreby
  • potreby pre deti
  • oblečenie a obuv

Kde v Bratislave ešte môžete pomôcť?