menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Cieľ projektu: Citlivá obnova verejného priestoru v klimaticky exponovanej zóne panelového sídliska z 80.rokov so zameraním na adaptáciu na zmenu klímy

Trvanie projektu:   01.06.2024 -30.11.2024

Hlavné aktivity:  Inovatívnym riešením je, že existujúce kovové konštrukcie využijeme na vybudovanie zelenej steny a strechy z popínavých rastlín s cieľom tienenia priestoru na posedenie. Rešpektujeme tak moderný architektonický trend, keď sa staršie stavby a prvky nezbúrajú, ale sa im dáva nová funkcia a zmysel. Vyvýšené záhony na pôvodných spevnených plochách budú vysadené trvalkami s dôrazom na podporu biodiverzity. Plánujeme zorganizovať minimálne jedno participatívne stretnutie s obyvateľmi na tému adaptácie na klimatickú zmenu v podmienkach panelových sídlisk.

Realizátor a partneri v projekte:  Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, VPS Karlova Ves

Donor:  Nadácia Slovenskej sporiteľne

Zmluva s donorom: Zmluva o poskytnutí peňažného daru č. Na-073-2024

Výška grantu / dotácie:   15 000 EUR  

Spolufinancovanie:  8 606 EUR

Lokalita projektu:   Mestská časť Bratislava Karlova Ves, pešia zóna Pribišova / Ľ.Fullu

Karlova Ves úspešne zavŕšila 3,5-ročný projekt MITADAPT – nízko uhlíková Karlova Ves, odolná voči zmene klímy, podporený z Nórskych grantov. V rámci neho zrealizovala množstvo opatrení na zmierňovanie a prispôsobovanie sa dopadom zmeny klímy. Vďaka tomu má Karlova Ves hĺbkovo obnovenú Materskú školu na Kolískovej 14, Základnú školu Alexandra Dubčeka na Majerníkovej 62, výrazne oživený Park Kaskády a mnohé ďalšie.

Projekt Karlova Ves realizovala súčasne s projektom DELIVER podporenom v rámci programu Európskej komisie LIFE. „Tieto dva projekty boli realizované súčasne a vďaka ich synergickému efektu sa podarilo zrealizovať množstvo opatrení na zvýšenie odolnosti našej mestskej časti,“ konštatuje vedúca referátu riadenia projektov karloveského miestneho úradu Lenka Nemcová. Súčasťou balíka vzdelávacích aktivít bolo aj vytvorenie Komunitného vzdelávacieho centra pre klímu a biodiverzitu v priestoroch budovy ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej ulici.

Jedným z hlavných cieľov projektu MITADAPT bolo vyhodnotenie a aktualizácia Klimatického akčného plánu pre Karlovu Ves, ktorý schválilo miestne zastupiteľstvo v júni 2020. „Karlova Ves si ako jedna z prvých mestských častí Bratislavy naplánovala okrem adaptačných opatrení aj znižovanie emisií skleníkových plynov a konkrétne opatrenia na prípravu na negatívne dopady zmeny klímy,“ podotýka Lenka Nemcová.

V rámci adaptačných opatrení Karlova Ves budovala vegetačné strechy a zelené steny, realizovala vodozádržné opatrenia, oživovala verejné priestranstvá novou zeleňou a drevinami. Prostredníctvom verejnoprospešných služieb a oddelenia životného prostredia robila parkové úpravy rešpektujúce zadržiavanie vody na jej území. Upravila svahy, vysadila okrasné záhony z trvaliek, premenila spevnené plochy na trvalkové záhony, vybudovala ekologický altánok na zachytávanie dažďovej vody, nainštalovala 23 nadzemných nádrží na zber dažďovej vody a šesť podzemných zádržných nádrží. Za účelom chladenia verejných priestranstiev sa inštalovalo 52 ks exteriérových tieniacich plachiet v rôznych lokalitách Karlovej Vsi, na detských ihriskách a v areáloch materských škôl.

Aktualizovaný Klimatický akčný plán bude predložený na opätovné schválenie na miestnom zastupiteľstve. Naplánované opatrenia z neho budú súčasťou aj nového Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Karlovej Vsi, ktorý je tento rok v príprave.

Pri tejto príležitosti vydala Karlova Ves tlačovú správu, na stiahnutie tu.

mitadapt

Karloveský Park Kaskády na Dlhých dieloch bude na slovenské pomery veľkou raritou. Pre svoj život bude využívať dažďovú vodu, ktorá steká zo striech okolitých bytových domov do veľkých podzemných nádrží. Odtiaľ voda cirkuluje do nového vytvoreného koryta pre malý potok. Kedysi spustnutý vnútroblokový svah pokrytý trávou je po novom plný zelene, stromov aj kríkov. Zrevitalizovaný park, ktorý je situovaný medzi ulicami Hany Meličkovej a Kresánkova, otvoria vo štvrtok 12. októbra o 15.30 h.

Uzavrie sa tak trojročná postupná revitalizácia priestoru, ktorú Karlova Ves zamerala na udržateľné
hospodárenie so zrážkovou vodou pomocou prírode blízkych riešení. V priebehu revitalizácie tam
realizovali opatrenia, ktoré budú v priestore medzi bytovými domami zadržiavať dažďovú vodu.
Vnútroblok je bohatší o nové dreviny a zeleň, ktorá bude zároveň aj úkrytom pre drobnú faunu. Systém
vodozádržných opatrení sa nachádza pod zemou a voľným okom je už nepostrehnuteľný. Deti zrejme
poteší umelý potôčik na konci s vodným kútikom s ručnou pumpou, mlynčekom, stavidlami, dreveným
sudom a fontánou na osvieženie vzduchu. Vodná stavba je doplnená novovysadenou vegetáciou
vodných rastlín v mokradiach.

Tento priestor bol vybraný ako miesto, kde obyvatelia dlhodobo upozorňovali na nedostatok zelene.
Pred začiatkom revitalizácie trpel vysokými letnými teplotami a pri bleskových zrážkach aj dôsledkami
prívalových dažďov, ktoré okamžite odtiekli do kanalizácie. Mestská časť pri príprave projektu opierala
o zrážkovo-odtokový model. Zobrazil najzraniteľnejšie miesta v Karlovej Vsi z pohľadu prívalových
dažďov, teplotné ostrovy na sídlisku, či potenciál ochladzovania za pomoci vegetácie. Modely
poukazovali na niektoré kritické miesta, kde sa zrážková voda akumuluje, či bude akumulovať. Jedným
z nich je aj táto lokalita.

Stavba bola realizovaná postupne, v troch etapách. V prvých dvoch etapách v roku 2021 a 2022 vodu
z časti striech a obytných terás odviedli z vrchného a spodného bytového komplexu na ulici Hany
Meličkovej do dvoch podzemných nádrží. Tie uložili pod zemou a zatrávnený povrch je naďalej
prístupný aj pre verejnosť. Kvapôčkovým závlahovým systémom sa zadržaná voda dostane k stromom.
Tento spôsob závlahy je šetrný voči nadmernému premočeniu prostredia a udržiava optimálny stav
vlahy v zeleni. V tejto etape v parku pribudli stromy a kríky. Dažďová voda z chodníkov a okolitých
svahových trávnikov je gravitáciou privádzaná do dvoch mokraďových záhonov s vodným biotopom a
siedmich zatrávnených miskovitých zádržných plôch, ktoré budú pred letom lahodiť oku výzorom
kvitnúcej lúky a poskytnú útočisko pre užitočný opeľujúci hmyz.

V tretej etape v roku 2023 pribudli ďalšie dve podzemné retenčné nádrže na zber dažďovej vody zo
striech, obytných terás a trávnikov. Vybudovali tu umelý potôčik s vyvieračkou, ktorý využíva zrážkovú
vodu i mokraďové záhony so zádržným priestorom a okrasnými rastlinami. Súčasťou realizovaných
opatrení je aj trysková závlaha trávnikov či dve nádrže pre potreby obyvateľov na polievanie so
zachytenou dažďovou vodou. Na konštrukciu schodiska vysadili vegetačnú stenu s popínavými
rastlinami a kvapkovou závlahou.

Prvé dve etapy zrealizovala Karlova Ves v roku 2021 zo združených finančných zdrojov programu LIFE,
Interreg Europe a Nórskych grantov a z finančných prostriedkov Karlovej Vsi. Mestská časť získala
dotáciu na realizáciu tretej, záverečnej etapy projektu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci programu IROP, protikrízového nástroja REACT-EÚ.

Pri tejto príležitosti vydala Karlova Ves tlačovú správu, na stiahnutie tu.

Prvá a druhá etapa bola realizovaná vďaka podpore:

Tretia etapa bola zrealizovaná vďaka podpore:

Obyvatelia sa môžu ešte do zajtra 12. septembra zapojiť do dotazníkového prieskumu, zameraného na zmenu klímy.

Karlova Ves realizovala počas uplynulých približne piatich rokov na sídlisku Dlhé diely viacero opatrení na prispôsobenie sa či zmiernenie dopadov zmeny klímy. Zamerala sa tiež na biodiverzitu. Mestskú časť v tejto súvislosti opäť zaujíma, či a aké zmeny obyvatelia tohto sídliska zaznamenali. Realizuje preto dotazníkový prieskum.

Dotazník bol uverejnený v Karloveských novinách, vyplnený dotazník v tlačenej podobe môžu obyvatelia doniesť na miestny úrad alebo ho vyplniť on-line, prípadne. Respondent však musí mať aspoň 16 rokov.

V rámci opatrení boli vysadené stromy, kry i kvetinové záhony, pribudla popínavá zeleň na stenách či múroch, zelené strechy na budovách, dažďové záhrady či nádoby na zber dažďovej vody. Vznikli kvetinové lúky a mestská časť zmenila režim kosenia. Pribudli vtáčie búdky, úpravy fasád s možnosťou hniezdenia dažďovníkov, hmyzie hotely, úkryty pre ježkov, jašterice a slepúchy, ale aj netopiere. Mestskú časť teraz zaujíma, aký účinok majú tieto opatrenia na obyvateľov i biodiverzitu na sídlisku. Rovnako tak,
kde by sa mali tiež zrealizovať. Obyvatelia môžu vyjadriť svoj názor na to, ako sú spokojní so životom na sídlisku počas leta z hľadiska klimatických podmienok. V prípade nespokojnosti môžu uviesť aj konkrétne dôvody, napríklad horúčavy doma i vonku, nemožnosť sa schovať do tieňa, chýbajúca možnosť osvieženia pri vodných prvkoch či absencia pitných fontánok. Vyjadriť sa môžu tiež k prašnosti, množstvu
vysušených trávnikov či nízkemu množstvu kvetov a kvitnúcich lúk ako prirodzených zvlhčovačov
vzduchu. Dotazníkový prieskum je súčasťou projektu DELIVER: Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene
klímy
. Financovaný je zo zdrojov Európskej komisie. Prieskum organizuje miestny úrad už tretíkrát. Prvýkrát ho mestská časť realizovala na jeseň 2018, druhý raz na jeseň 2020. Tretí prieskum prichádza po troch rokoch. Link na online vyplnenie dotazníka nájdete tu.

Ilustračný obrázok: autor Zuzana Lehká, pre BROZ – partnera projektu DELIVER

Cieľ projektu: Organizácia ďalšieho už 3.ročníka festivalu unikátneho komunitného charakteru, ktorý vnáša atmosféru a energiu stredoveku do moderného mestského prostredia.

Trvanie projektu:   01.12.2023 (podujatie plánované 30.03.2024) – 30.06.2024

Hlavné aktivity:  Zámerom projektu je organizácia 3.ročníku jednodňového stredovekého festivalu. Festival je určený pre rodiny s deťmi, záujemcov o históriu a stredovek, nadšencov historickej hudby, ale i širokú verejnosť vzhľadom na rôznorodé spektrum ponúkaného programu. Návštevník zažije autentickú energiu stredoveku, vychutná si napínavé súboje rytierov, vyskúša si stredoveké remeslá, historické atrakcie a kultúrny program, vďaka ktorému precíti, aký bol život v stredoveku bez všetkých výdobytkov modernej doby.

Realizátor a partneri v projekte:  Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

Donor:  Nadácia ZSE

Zmluva s donorom: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.23160032

Výška grantu / dotácie:   1 300 EUR  

Spolufinancovanie:  200 EUR

Lokalita projektu:   Mestská časť Bratislava Karlova Ves

Cieľ projektu:  Karloveské kultúrne a športové leto svojim širokým záberom, rôznorodou žánrovosťou a blízkosťou k obyvateľom vytvára nenahraditeľnú atmosféru živého a otvoreného festivalu počas letných mesiacov.

Trvanie projektu:  01.07.2023 – 31.08.2023

Hlavné aktivity: Karloveské kultúrne a športové leto sa zameriava na poskytovanie kvalitných programov rozmanitého charakteru (hudobné, tanečné, pohybové atď.) v lokalitách a prostrediach obľúbených verejnosťou. V roku 2023 ide už o 8. ročník Karloveského kultúrneho a športového leta:

Realizátor a partneri v projekte:  Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a Karloveská knižnica

Donor:  Bratislavský samosprávny kraj

Zmluva s donorom:  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 00053

Výška grantu / dotácie:   3 000 EUR  

Spolufinancovanie:  9 635 EUR

Lokalita projektu:   Mestská časť Bratislava Karlova Ves:  Botanická záhrada Univerzity Komenského, zátoka Dunaja u Marka Twain, Vodárenská záhrada, Námestie sv. Františka, Pešia zóna Pribišova ulica, Fontána Rodina (Hríby), Karloveské centrum kultúry, Karloveská knižnica.

Cieľ projektu:  Modernizácia a technické zhodnotenie existujúcej športovej infraštruktúry ZŠ Karloveská 61, ktorá pozostáva z 2 objektov: telocvične vrátane zázemia a vonkajšieho areálu školy prístupného verejnosti.

Trvanie projektu:  od 01.03.2023 (príprava projektu, VO), 30.04.2024 (odovzdanie diela) do 31.12.2024 (finančné ukončenie projektu, podanie záverečnej správy)

Hlavné aktivity: Zlepšenie technickej kvality športovej infraštruktúry bude pozostávať z nasledovných aktivít:

Realizátor a partneri v projekte:  Mestská časť Bratislava-Karlova Ves

Donor:  Fond na podporu športu, schéma štátnej pomoci na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry poskytovanej v SR prostredníctvom Fondu na podporu športu v znení dodatku č. 1 zverejnená dňa 15.12.2022 v Obchodnom vestníku č. 240/2022 pod č. G000064

Zmluva s donorom:  Zmluva o príspevku na projekt podpory športu č.Z-2022/002-40

Výška grantu / dotácie:   493 038,84 EUR  

Spolufinancovanie:  211 302,36 EUR

Lokalita projektu:  ZŠ Karloveská 61, Karloveská 61, 841 04 Karlova Ves

Cieľ projektu:  Vybudovanie novej bežeckej dráhy pre zvýšenie atraktivity školského dvora v obľúbenom verejne prístupnom športovom areáli na Tilgnerovej ul. 14 v Karlovej Vsi.

Trvanie projektu:   07/2023 (príprava), 12/2023-05/2024 (realizácia) do 30.06.2024 (vyúčtovanie dotácie)

Hlavné aktivity:  Vybudovanie atletickej bežeckej dráhy v dĺžke 150 metrov s jednotným polomerom 15,1 m (v zostave 4 dráhy) a šprintérskej rovinky dĺžky 80 metrov (so štyrmi dráhami) s umelým polyuretánovým priepustným povrchom s certifikátom IAAF.

Realizátor a partneri v projekte:  Mestská časť Bratislava-Karlova Ves

Donor:  Hlavné mesto SR Bratislava v rámci programu dotačného Podprogramu 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste SR Bratislave pre rok 2023

Zmluva s donorom: Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2300330

Výška grantu / dotácie:  38 000,00 EUR

Spolufinancovanie :  124 398,00 EUR

Lokalita projektu:  verejne prístupný športový areál na Tilgnerovej ul. 14  pri Spojenej škole v mestskej časti Bratislava Karlova Ves

Cieľ projektu:  podpora konania podujatia pre deti v Karlovej Vsi pri príležitosti Medzinárodného dňa detí.

Trvanie projektu:   od 17.4.2023 (príprava) do 31.8.2023 (po vyúčtovanie dotácie a propagáciu), konanie podujatia 4. 6.2023.

Hlavné aktivity:  Podujatie sa odohrávalo na futbalovom ihrisku Molecova 1/A v Bratislave-Karlovej Vsi, kde za pomoci športových klubov boli pripravené  atletické prekážky – rôzne behy, skoky, hádzanie a pod. Po splnení jednotlivých disciplín získali malí športovci medailu, diplom aj zdravú odmenu. Súbežne prebiehalo vzdelávanie mládeže, kde si mohli deti na mieste vyskúšať poskytovanie prvej pomoci s profesionálmi. Okrem športu na podujatí prebiehali aj rôzne vystúpenia, maľovanie na tvár a veľký úspech mala aj atraktívna lanovka a lezecká stena. Priamo na mieste návštevníci mohli  získať informácie o možnostiach športovania a športových klubových aktivitách v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.

Realizátor a partneri v projekte:  Mestská časť Bratislava-Karlova Ves

Donor:  Hlavné mesto SR Bratislava v rámci programu dotačného Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou

Zmluva s donorom:   Zmluva o poskytnutí dotácie č. MAGDG2300204

Výška grantu / dotácie:  1000,00 EUR

Spolufinancovanie :   4 800,00 EUR

Lokalita projektu:  futbalové ihrisko Molecova 1/A v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

Cieľ projektu: Revitalizácia, vyčistenie a skrášlenie 11 lokalít v Karlovej Vsi v rámci celoslovenského podujatia firemného dobrovoľníctva Naše mesto.

Trvanie projektu: 16.06.2023

Hlavné aktivity: Aktivity boli zamerané na vyčistenie a skrášlenie verejných priestorov určených na relax a aktívny oddych nielen obyvateľov Karlovej Vsi, ale aj návštevníkov z iných častí Bratislavy.  Spoločnými silami sme oživili novými nátermi dva verejné parky a tri detské ihriská, dosypali do záhonov štiepku, opravili oporné koly na stromoch, zveľadili a skrášili areály štyroch materských škôl, natreli zábradlia a múriky okolo športového klubu na Janotovej, a vyčistili sklenené vitríny a okná Karloveskej knižnice. Spolu sa zapojilo 120 firemných dobrovoľníkov a takmer 20 zástupcov miestneho úradu, materských škôl našej mestskej časti a zamestnancov VPS Karlova Ves.

Realizátor a partneri v projekte: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

Donor:  Nadácia PONTIS

Zmluva s donorom: Zmluva o poskytnutí grantu č. NM23_103

Výška grantu / dotácie: 460 EUR a práca 120 firemných dobrovoľníkov

Spolufinancovanie: 3664 EUR

Lokalita projektu: MČ Bratislava-Karlova Ves

Cieľ projektu: Podpora riešenia migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine. Refundácia oprávnených výdavkov súvisiacich s rýchlou reakciou miestnej územnej samosprávy na potreby skupiny utečencov z Ukrajiny s dočasným útočiskom, ktorí prišli na územie SR a konkrétne Karlovej Vsi za obdobie marec – november 2022.

Trvanie projektu:   máj 2023 -2028, refundácia nákladov za obdobie marec 2022 – november 2022

Hlavné aktivity:  V oprávnenom období počas obdobia 26 týždňov, poskytla Mestská časť Bratislava-Karlova Ves útočisko a rôzne druhy pomoci pre 651 osôb, v rámci ktorých jej vznikli náklady najmä v nasledovných oblastiach:

Realizátor a partneri v projekte:  Mestská časť Bratislava-Karlova Ves a Hlavné mesto SR Bratislava ako účastník Memoranda o rozdelení nenávratného finančného príspevku.

Donor: Európska únia – Európsky fond regionálneho rozvoja – v rámci programu IROP (Integrovaný regionálny operačný program)

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP): Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Zmluva s donorom:  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z302091CVW7-91-108

Výška grantu / dotácie:  1 692 600,00  EUR (výpočet: 100 € na 1 osobu a 1 týždeň )

Spolufinancovanie:   0,00 EUR

Lokalita projektu:  Mestská časť Bratislava-Karlova Ves

Cieľ projektu: Budovanie vzťahov medzi generáciami pomocou organizácie medzigeneračných stretnutí medzi staršími obyvateľmi Karlovej Vsi a mládežou – žiakmi ZŠ a MŠ, pri ktorých si mladí poslucháči vypočujú zaujímavé životné príbehy starších spoluobčanov. Deti si tak uvedomia, že ich hrdinovia z kníh a filmov sú medzi nami, a často sú nimi starší ľudia, o ktorých by si to nikdy nepomysleli.

Trvanie projektu: apríl 2023 – september 2023

Hlavné aktivity:  V rámci projektu plánujeme realizovať stretnutia v mesačných intervaloch, pričom každý mesiac príde organizovaná skupina detí na stretnutie so seniormi, ktoré bude viesť moderátor. Stretnutia sa budú odohrávať v priestoroch Karloveského centra kultúry, Molecova 2, Bratislava-Karlova Ves. Moderovaná výpoveď bude obsahovo prepletená aj literárnymi vstupmi – úryvkami z detských kníh, ktoré hovoria o danom povolaní – knižnom hrdinovi, ktorý je tematicky prepojený s daným hosťom. Odhadovaná dĺžka stretnutia je 30 minút, po ktorých bude nasledovať tvorivá dielňa s výtvarným lektorom, na ktorej sa seniori s deťmi môžu ďalej zhovárať a spoločne si vyrobia výtvarné dielo tematicky prepojené s rozprávaním seniora (napr. kreslenie obrázku s danou témou, resp. využitie techniky, ktorá nadväzuje na rozprávanie seniora, napr. senior požiarnik – voda – vodové farby, a pod.). Jedno podujatie bude mať celkom 60 minút.

Realizátor a partneri v projekte: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

Donor:  Nadácia Henkel Slovensko

Zmluva s donorom:  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.2023 01 23 (243/2023)

Výška grantu / dotácie:  500 EUR

Spolufinancovanie: 687 EUR

Lokalita projektu:  Mestská časť Bratislava-Karlova Ves: Karloveské centrum kultúry

Realizované s finančnou podporou Nadácie Henkel Slovensko