menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Mestská čast‘ Bratislava-Karlova Ves podľa ustanovenia § 4 ods. l zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej sarnospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. l zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditel’a Základnej školy Alexandra Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava
s nástupom od 24. mája 2020.

 

viac informáciíTU

MZ- ROZH odstr. 233-2020- 5929

ZM-OZN- 1381-2020- 5223

MZ-OZN- 233-2020- 4469

AP-OZN- 801- 2020-2865-2

AP-Zvej-798-2020-3050

Upovedomenie predĺženie platnosti rozhodnutia IPRBA

ZK-v2020- ROZH 513-2176

Upovedomenie RAPID-IS

Upovedomenie Hauskrecht architects

Upovedomenie Entropia

ZK – OZN- 3303-2019-21162