menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Príloha č. 1 k výzve – CELKOVÁ CENA za predmet zákazky

Príloha č. 2 k výzve – VÝKAZ VÝMER so súpisom stavebných prác pre nacenenie

Príloha č. 3 k výzve – ČESTNÉ VYHLÁSENIE

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky

ZMLUVA O DIELO

projektová dokumentácia a fotodokumentácia

Projektová dokumentácia – komplexná rekonštrukcia hygienických zariadení v Základnej škole na Majerníkovej ul., č. 60, južná strana Mestská časť Bratislava-Karlova Ves

Verejná vyhlaška KAROLIA

Žiadosť o výrub Karolia

Upovedomenie Valentin – REDING,s.r.o.

výruby stromov 2019 – Karlova Ves

Prehľadná situácia Karlova ves 2. SC

Kolaudačné rozhodnutie

Zverejnené v súlade s § 3 správneho poriadku.

 Kolaudačné rozhodnutie č. KV/SU/542/2019/1512/AP zo dňa 22.01.2019 nadobudlo právoplatnosť dňa 14.02.2019. 

Upovedomenie P.Biskupice

Zverejnenie informácie

Zverejnenie informácie

1. upovedomenie Miklošová.docx

1. upovedomenie Paulínyovci.docx

Upovedomenie SVB Púpavová 26