menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

 • Informácia
 • Príloha č 1 k ZoD Špecifikácia prác
 • Príloha_1_Návrh_na_plnenie_kritérií
 • Výzva
 • Zmluva o dielo
 • Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

  Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Miestneho zastupiteľstva v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

  oznam

  oznámenie

  oznámenie žiadosti

  Odvolanie vzniku požiarov

  Deň vyvesenia: 05.09.2018
  Uplatniť pripomienky možno najneskôr do: 17.09.2018 do 12 hod.

  Podľa § 6 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom vyvesenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky na mailovej adrese ohlasovna@karlovaves.sk alebo ústne do zápisnice na miestnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

  Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2015 zo dňa 15. decembra 2015 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa obyvateľom mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

  Stavebné povolenie Boomerang

  Oznámenie o začatí stavebného konania

  Upovedomenie Byteria.docx