menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

oznámenie

oznámenie žiadosti

Odvolanie vzniku požiarov

Deň vyvesenia: 05.09.2018
Uplatniť pripomienky možno najneskôr do: 17.09.2018 do 12 hod.

Podľa § 6 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom vyvesenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky na mailovej adrese ohlasovna@karlovaves.sk alebo ústne do zápisnice na miestnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2015 zo dňa 15. decembra 2015 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa obyvateľom mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

Stavebné povolenie Boomerang

Oznámenie o začatí stavebného konania

Upovedomenie Byteria.docx

 

Oznámenie o začatí stavebného konania Boomerang_SO 08.a

0 TOK zoznam výkresov interiér
0 T zoznam výkresov exteriér
1 T situácia exteriér
1 TOK situácia interiér
2 T SprievSprá_exteriér
TOK sprievodná správa interiér
Tech správa interiér
Tech správy pre každú strechu zvlášť exteriér
Výkresy pôdorysy a rezy pre každú strechu zvlášť exteriér
4 TOK Výkresy akt. stavu a zosilnení A4 až A8 interiér
Výpis klamp. a zámoč. výr pre každú strechu zvlášť exteriér
Výpis zámoč. výr. interiér
5a statika interiér
6 situácia exteriér
6 správa interiér
7 situácia interiér
8 výkaz výmer interiér
výkaz výmer str. jednotlivo exteriér
výkaz výmer všetky strechy-exteriér
diagnostika tab. meraní hr 1 interiér
Pril 1k výzve na predloženie ponuky
Pril 2ak výzve na predloženie ponuky
Pril 2bk výzve na predloženie ponuky
Pril 3k výzve na predloženie ponuky
Výzva na predloženie cenovej ponuky
ZMLUVA o dielo Strechy Tilgnerova final-2_naávrh k zverejneniu 26.6
Pril 1_k výzve na predloženie ponuky
Pril 3_k výzve na predloženie ponuky

Oprava striech č. 1 až 5, zosilnenie oceľových konštrukcií striech, telocvičný komplex Spojenej školy Tilgnerova 14:

0 T ZOZnam výkresov_exterier
0 TOK ZOZnam výkresov_interier
1 T Situácia_exterier
1 TOK Situácia_interier
2 T SprievSprá_exterier
2 TOK SprievSprá aj Medvecký_interier
3 T Tech správa_interier
3 T Tech správy pre každú strechu zvlášť_exterier
4 T Výkresy Pôdorysy a rezy pre každú strechu zvlášť_exterier
4 TOK Výkresy akt. stavu a zosilnení A4 až A8_interier
5 T Výpis klamp a zámoč. Výr pre každú strecu zvlášť_exterier
5 TOK Výpis zámoč. Výr_interier
5a TOK Statika_interier
6 T POO situácia_exterier
6 T POO správa_interier
7 T POO správa_exterier
7 TOK POO Situácia_interier
8 T VÝKAZ VÝMER OK_interier
8 T VÝKAZ VÝMER str. jednotlivo_exterier
8 T VÝKAZ VÝMER všetky strechy_exterier
18 Diagnostika Tab. meraní hr 1_interier
Pril 1_k vyzve na predlozenie ponuky
Pril 2a_k vyzve na predlozenie ponuky
Pril 2b_k vyzve na predloženie ponuky
Pril 3_k vyzve na predlozenie ponuky
Vyzva na predloženie cenovej ponuky
ZMLUVA o dielo Strechy Tilgnerka final-2_na´vrh k zverejneniu 26.6

Pril 1_k vyzve na predloženie ponuky
Pril 3_k vyzve na predloženie ponuky

Návrh záverečný účet 2017
príloha 1 KSK
príloha 2 VPS