menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

 • Informácia
 • Príloha č 1 k ZoD Špecifikácia prác
 • Príloha_1_Návrh_na_plnenie_kritérií
 • Výzva
 • Zmluva o dielo
 • Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

  Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Miestneho zastupiteľstva v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

  oznam

  oznámenie

  oznámenie žiadosti

  Odvolanie vzniku požiarov

  Deň vyvesenia: 05.09.2018
  Uplatniť pripomienky možno najneskôr do: 17.09.2018 do 12 hod.

  Podľa § 6 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom vyvesenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky na mailovej adrese ohlasovna@karlovaves.sk alebo ústne do zápisnice na miestnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

  Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2015 zo dňa 15. decembra 2015 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa obyvateľom mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

  Stavebné povolenie Boomerang

   

  0 TOK zoznam výkresov interiér
  0 T zoznam výkresov exteriér
  1 T situácia exteriér
  1 TOK situácia interiér
  2 T SprievSprá_exteriér
  TOK sprievodná správa interiér
  Tech správa interiér
  Tech správy pre každú strechu zvlášť exteriér
  Výkresy pôdorysy a rezy pre každú strechu zvlášť exteriér
  4 TOK Výkresy akt. stavu a zosilnení A4 až A8 interiér
  Výpis klamp. a zámoč. výr pre každú strechu zvlášť exteriér
  Výpis zámoč. výr. interiér
  5a statika interiér
  6 situácia exteriér
  6 správa interiér
  7 situácia interiér
  8 výkaz výmer interiér
  výkaz výmer str. jednotlivo exteriér
  výkaz výmer všetky strechy-exteriér
  diagnostika tab. meraní hr 1 interiér
  Pril 1k výzve na predloženie ponuky
  Pril 2ak výzve na predloženie ponuky
  Pril 2bk výzve na predloženie ponuky
  Pril 3k výzve na predloženie ponuky
  Výzva na predloženie cenovej ponuky
  ZMLUVA o dielo Strechy Tilgnerova final-2_naávrh k zverejneniu 26.6
  Pril 1_k výzve na predloženie ponuky
  Pril 3_k výzve na predloženie ponuky