menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Mestská časť Bratislava – Karlova Ves v zmysle § 27 ods. 4 písm. a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon)

 

ZVEREJŇUJE ZÁVÄZNÚ ČASŤ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE „ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY MAJERNÍKOVA – SEVERNÁ ČASŤ“

 

Príloha:

Majernikova_UPN-Z_Schema_zavaznej_casti

Majernikova_UPN-Z_Text zavaznej_casti

 

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves inštalovala v uplynulom týždni na viacerých miestach v Karlovej Vsi knižné búdky. Tie budú občanom slúžiť ako miesta, z ktorých si budú môcť knihy požičať alebo tam vlastné knihy doniesť.

 

Prvotný výber kníh uskutočnili knihovníčky z miestnej knižnice v Karlovej Vsi a do búdok umiestnili tituly z vlastnej databázy. “Zatiaľ máme pozitívne ohlasy. Obsah búdok sme kontrolovali a v niektorých z nich už nejaké knihy pribudli. Práve táto aktivita občanov nás teší. Robí z búdok dynamické miesto, kde občas nazriete, aby ste videli kto tam akú zaujímavú knihu priniesol,” povedala vedúca oddelenia kultúry Adriana Majka.

 

Búdky inštalovala mestská časť Bratislava-Karlova Ves vďaka grantu od Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý projekt podporil sumou 450 eur. Knižné búdky nájdete v Karlovej Vsi na Námestí sv. Františka, Školskom námestí, v Líščom údolí, vo Vodárenskej a v Botanickej záhrade.

 

“Je to taký vianočný darček oddelenia kultúry pre obyvateľov Karlovej Vsi. Pochopiteľne búdky majú najvyššiu čítanosť v teplých mesiacoch, no sme radi, že nám to vyšlo aj takto pred Vianocami. Karlovešťania si možno v búdkach nájdu nejaké čítanie na sviatky alebo nám po Vianociach naopak nejakú knihu do búdok donesú,” dodala Adriana Majka.

 

 

IMG_5990

Z dôvodu možnej nezjazdnosti komunikácií v zimných mesiacoch spoločnosť OLO a.s. dočasne umiestni od soboty dňa 19.12.2015 pre obyvateľov dole uvedených lokalít dve 1100 litrové zberné nádoby, aby aj v prípade zimnej kalamity bol zabezpečený odvoz zmesového komunálneho odpadu (ZKO).

 

 

 

 

Lokality:

Dlhé Diely III https://olo.venzeo.com/public/11151071583529da2e13befc5f24e039d59c9ea9ecde35306e

Dlhé Diely I a II  https://olo.venzeo.com/public/f4301b681ba86381de33aa169e91ad3787d47cba7f6d5d17be

Komonicova, Nad ostrovom https://olo.venzeo.com/public/54a78fa7e9d466078a4ba8e72afc61c6411b6fba1ec82d2852

V decembri sa oficiálne začala činnosť Ekocentra na ZŠ Veternicova s vysunutou triedou v komunitnej záhrade na Kuklovskej ul. neďaleko školy. Na realizácii projektu budovania Ekocentra v záhrade spolupracuje OZ Envirosvet s OZ Jablonka, ktoré pomáha s budovaním komunitnej záhrady a získavaním zdrojov. Projekt sa začal realizovať na sklonku tohto roku vďaka dotácii Bratislavského samosprávneho kraja. Predkladateľom tohto projektu je MČ Bratislava-Karlova Ves spolu s občianskym združením Envirosvet, ktoré na území Karlovej Vsi pôsobí.

 

Motívom projektu je umožniť ľuďom na sídlisku zažiť kus prírody a kontakt s ňou priamo v mieste ich žitia, viesť deti a mladých ľudí k aktívnemu postoju k ochrane a spoznávaniu prírody priamo v ich meste, v prírode, ktorá je celkom neďaleko od nich, len to často ani netušia.

 

V rámci projektu sa rozbehlo fungovanie ekokrúžku pre školákov. V Cirkevnej základnej škole sv. Františka z Assisi prebieha krúžok už od septembra 2015. Krúžok navštevuje 30 detí a sú rozdelené do dvoch skupín. So školákmi sa sa zatiaľ venovali témam: Prečo listy na jeseň opadávajú, tajomstvá lesa, ako sa chystajú zvieratká na zimu, o vode, vianočné tvorivé dielne.

 

Druhou rozbehnutou aktivitou je rozvoj klubu predškolákov v záhrade na Kuklovskej ul. Spolu s ich rodičmi sa priestor vyčistil od čiernej skládky (vďaka podpore Mestskej časti Karlova Ves, ktorá poskytla kontajner na odpad, v rámci 2 brigád sa naplnili 2 veľké kontajnery). S deťmi a ich rodičmi sa zatiaľ v jesennom čase stihla oberačka jabĺk, dizajnovanie záhrady a prvá opekačka. Na Deň stromov OZ posadilo 2 nové ovocné stromy, staré stromy ošetrilo, vybudovali kompostovisko, záhradu vykosili a vyhrabali a začali s budovaním nového dreveného oplotenia.

 

Ďalšie plánované aktivity Ekocentra:

 

001 (2)

005

007 (2) 045 ekotrh bunker herna slavnost

Karloveský kultúrny dom na Molecovej ulici má nové ozvučenie. Návštevníkom prinesie lepší zážitok najmä na podujatiach pravidelného filmového a hudobného klubu Kamel.

 

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves zakúpila novú ozvučovaciu súpravu vďaka grantu, ktorý získala z Bratislavského samosprávneho kraja. Ten sa rozhodol podporiť novovzniknutý filmový klub v Karlovej Vsi sumou 4000 eur. Mestská časť tak získala ozvučovaciu súpravu, ktorú bude môcť použiť aj na projekciách úspešného letného kina.

 

Nové ozvučenie je pokračovaním postupnej obnovy karloveského kultúrneho domu. V letných mesiacoch mestská časť realizovala výmenu vstupných dverí, okien v malej sále a pristúpila aj k renovácii šatní a zázemia pre účinkujúcich. Dôležitou zmenou bol tiež návrat k známemu názvu “Kamel klub” a vytvorenie nového vizuálu, ktorý má pomôcť oživiť známu adresu kultúrnych podujatí v Karlovej Vsi.

 

“Karloveský kultúrny dom má veľký potenciál. Nachádza sa na skvelom mieste nielen pre Karlovešťanov, ale aj pre návštevníkov z okolia. To, že sa do neho dlhé roky neinvestovalo, berieme ako výzvu a príležitosť na reštart. Preto aktívne vyhľadávame granty a spolupracujeme s partnermi ako sú BKIS, Vodárenská záhrada, Botanická záhrada a tiež občianskymi združeniami. Stúpajúca návštevnosť v posledných mesiacoch nasvedčuje tomu, že ideme dobrým smerom,” povedala vedúca kultúry v Karlovej Vsi Adriána Majka.

Skladby svetových hudobných skladateľov i koledy budú v programe tradičného predvianočného koncertu v Kostole Narodenia Panny Márie na sídlisku Dlhé diely.

 

 

 

 

 

Screen Shot 2015-12-16 at 2.29.05 PM

 

 

Miestny úrad MČ Bratislava Karlova Ves v spolupráci s OZ Milúšik s pomocou grantu Bratislavského samosprávneho kraja zakúpil umelý trávnik na dopadové plochy pod preliezačkami v MŠ L. Sáru. Umelý trávnik bude plniť ochrannú funkciu pred vážnym úrazom pri páde detí pri hre na preliezačkách. Takto zabezpečiť preliezačky bola požiadavka rodičov detí umiestnených v tejto škôlke a učiteľov.

Bratislavský samosprávny kraj finančne podporil túto aktivitu v rámci výzvy „50 Centov na obyvateľa“ .

Po dokončení bytových domov na Dlhých Dieloch v čase funkčného odbobia predchádzajúcich starostov v časti medzi ulicami Kresánkova, Vincenta Hložníka a Albína Brunovského zostal priľahlý stavebný pozemok neupravený a nebezpečný pre pohyb obyvateľov. Keďže investor už nebol ochotný pozemok uviesť do vyhovujúceho stavu a vtedajšie vedenie MČ Bratislava Karlova Ves to nepovažovalo za svoju prioritu, obyvateľom nových bytov nezostalo nič iné iba vlastnými silami postupne meniť svoje okolie. Založili si občianske združenie Susedia Sami Sebe aby mohli realizovať premenu svojho okolia podľa svojich predstáv. Svoje predstavy pretavili do projektu „Zelená oáza“. Cieľom projektu je zrevitalizovanie pozemku na sídlisku Dlhé Diely v časti medzi ulicami Kresánkova, Vincenta Hložníka a Albína Brunovského a následne vybudovanie verejnej oddychovej zóny pre obyvateľov sídliska.

 

Za 4 roky občianske združenie vykonalo množstvo aktivít s cieľom revitalizácie pozemku. Skládku stavebného odpadu vyčistilo, urobili terénne úpravy, naviezli viac ako 300 m3 kvalitnej zeminy a vysiali trávnik. Dnes je na mieste zanedbaného pozemku vytvorený základ pre „Zelenú oázu“ – oddychovú zónu pre obyvateľov sídliska. Poslednou aktivitou bola výstavba chodníka. Táto výstavba bola z väčšej časti financovaná z dotácie z BSK. O dotáciu BSK požiadala MČ Bratislava – Karlova Ves v spolupráci s občianskym združením Susedia Sami Sebe, ktoré výstavbu chodníka iniciovalo.

 

MČ Bratislava Karlova Ves nemusela na výstavbu chodníka minúť vlastné rozpočtové prostriedky a občania sú o čosi spokojnejší so svojim bývaním na Dlhých Dieloch.

 

V nasledujúcom období bude pribúdať v okolí chodníka zeleň, o čo sa postarajú spoločnými silami obyvatelia tejto časti a MČ.

Susedia Sami Sebe - Zelena oaza - chodnik 2015

Susedia Sami Sebe – Zelena oaza – chodnik 2015

Susedia Sami Sebe - Zelena oaza - chodnik 2015

Susedia Sami Sebe – Zelena oaza – chodnik 2015

Susedia Sami Sebe - Zelena oaza - chodnik 2015

Susedia Sami Sebe – Zelena oaza – chodnik 2015

Susedia Sami Sebe - Zelena oaza - chodnik 2015

Susedia Sami Sebe – Zelena oaza – chodnik 2015

 

Karloveský vodácky klub Tatran je jedným zo štyroch ocenených na slávnostnom odovzdávaní cien Fénix za obnovu a reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky.

 

Medzi inými získal Fénixa vytvoreného sochárom Stanislavom Mikušom aj karloveský vodácky klub Tatran za komplexnú obnovu športového klubu v bratislavskej Karlovej Vsi. Drevená lodenica na brehu Dunaja bola postavená v roku 1935 v tvare pirátskej lode. Funkcionalistický objekt s kapacitou skriniek a lodí pre 200 členov zničila povodeň. Od roku 2007 je NKP a vlani ju obnovili.

 

„Táto cena hodnotí subjekty, ktoré zabezpečili obnovu. Oceňujeme vlastníkov, ale náš záujem je, aby záchrana sa stala za pomoci pamiatkarov, architektov a ďalších odborníkov. Slovensko disponuje veľkým množstvom kultúrnych pamiatok, preto ich záchrana je dôležitá. Odmenili sme aj dva veľké podniky za príkladnú starostlivosť o svoje pamiatky,“ v príhovore uviedol štátny tajomník MK SR Ivan Sečík.

 

Deväťčlenná porota rozhodla o udelení dvoch čestných uznaní pre firmy. Túto cenu získala Bratislavská vodárenská spoločnosť za sprístupnenie a popularizáciu NKP Vodárenské múzeum – Prvá parná čerpacia stanica mestskej vodárne s areálom na Devínskej ceste. Objekt z roku 1886 priniesol do Bratislavy prvý verejný vodovod. Po komplexnej obnove je z neho múzeum, NKP je od roku 1985.

 

(Text čiastočne z TASR)

 

 

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves s pomocou grantu Bratislavského samosprávneho kraja a zástupcov miestnej komunity vybudovala v priebehu novembra 2015 nové ihrisko pre „street workout“ pre staršiu mládež a dospelých.

 

Ihrisko, vybudované z podnetu zástupcov miestnej komunity žijúcej na Dlhých Dieloch, je umiestnené na voľnom priestranstve medzi ulicami Kresánkova, Vincenta Hložníka a Albína Brunovského na Dlhých Dieloch. Je to jedno z mála ihrísk v rámci MČ Bratislava – Karlova Ves určených pre staršiu mládež a dospelých.

 

Finančne na realizáciu ihriska prispeli okrem Bratislavského samosprávneho kraja aj miestny úrad MČ Bratislava – Karlova Ves a miestni obyvatelia. Zemné a prípravné práce zrealizoval miestny úrad vlastnými zamestnancami a inštalácia street workout náčinia bola zabezpečená externou firmou.

 

Projekt pol finančne podporený BSK v rámci výzvy „50 centov na obyvateľa“, ktorá bola vyhlásená v júni tohto roku.

 

20151209_093145 20151209_092954

 

ZUŠ Kresánka pripravila na posledný mesiac roka bohatý vianočný program, ktorý začína už dnes 2.12 v Zrakadlovej sieni Primaciálneho paláca a skončí 18.12 v kostole Narodenia Márie Panny na Dlhých Dieloch.

 

 

 

ZUSKresankaAdvent

V Kamel klube a jeho okolí sa budú 5. decembra konať karloveské vianočné trhy, ktoré sa budú niesť v znamení “hand-made” výrobkov. Predávať a hostiť Karlovešťanov na nich budú domáci výrobcovia potravín, kozmetiky a šatstva, pripravená bude aj burza kníh. Návštevníci budú môcť ochutnať domáce marmelády, koláče, medoviny a iné typické vianočné dobroty. Medzi tie nezvyčajné podujatia patrí dielňa plstenia ovčieho rúna, do ktorej sa budú môcť návštevníci zapojiť. 

 

K ďalším podujatiam patrí karloveský Mikuláš, na ktorom sto karloveských detí dostane balíček od Mikuláša. Nasledovať budú Advent v knižnici, folklórny súbor Dolina vystúpi s vianočným programom Prišli sme k vám na koledu, Hudobný klub Kamel bude hostiť Chanson friends, Vianoce pre seniorov, film o Antonovi Srholcovi, CirKus Kus a jeho vianočné soaré alebo Živý betlehem.

 

 Screen Shot 2015-11-30 at 3.26.35 PM

Screen Shot 2015-11-30 at 3.27.00 PM