menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Bratislava, 8. január 2016 – Všetci voliči, ktorí dosiahnu v deň konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) 5. marca 2016 vek 18 rokov a viac, nedostanú osobitné oznámenie o dni a mieste konania volieb na svoje meno. Každá domácnosť si po novom nájde v schránke už len jedno oznámenie, na ktorom meno oprávneného voliča nebude.

 

Túto zmenu priniesol mestám a obciam nový volebný zákon, aj preto napríklad Bratislava – Karlova Ves doručí svojim obyvateľom namiesto 30.000 oznámení už len 16.600, práve toľko domácností máme v našej mestskej časti,“ vysvetlila starostka bratislavskej Karlovej Vsi Dana Čahojová. Povinnosťou miest a obcí je, aby oznámenie doručili domácnostiam do 9. februára 2016, teda 25 dní pred voľbami.

 

Každá domácnosť na Slovensku dostane okrem jedného oznámenia o voľbách aj jeden zoznam kandidátov do NR SR. V prípade bratislavskej Karlovej Vsi začnú dostávať ľudia takéto oznámenia od konca januára. Voľby do NR SR vyhlásil predseda parlamentu Peter Pellegrini 12. novembra 2015. Naposledy sa parlamentné voľby konali predčasne 10. marca 2012.

 

Bratislava, 5. január 2015 – Bratislavská Karlova Ves začne od konca januára vydávať obecné noviny pre obyvateľov takmer 40 – tisícovej mestskej časti. Budú sa volať Karlova Ves – noviny všetkých Karlovešťanov. Budú vychádzať raz mesačne v náklade 18 tisíc kusov a samospráva ich bude distribuovať bezplatne do všetkých domácností.

 

„Napriek tomu, že Karlova Ves má 37 tisíc obyvateľov, naši obyvatelia dodnes nemali časopis, ktorý by plnil úlohu verejnoprávneho média. Chceme tak ľuďom poskytovať potrebné a včasné informácie,“ vysvetlila starostka mestskej časti Karlova Ves Dana Čahojová.

 

 

Na dvanástich stranách bude mestská časť informovať verejnosť o dianí v oblasti dopravy, sociálnych vecí, životného prostredia, kultúry či športu. V mesačníku si svoje miesto nájde aj spoločenská kronika, či informácie z policajného zápisníka.

 

Bratislavská Karlova Ves upozornila, že obecné noviny budú otvorené všetkým názorom a budú vyvážené a objektívne. Priestor dostanú aj lokálne občianske a záujmové združenia, ktoré sa budú môcť spolupodieľať na tvorbe karloveských obecných novín.

 

Námety, podnety a reakcie môžu čitatelia zasielať na e-mailovú adresu redakcia@karlovaves.sk. Záujemcovia o inzerciu môžu redakciu kontaktovaťna adrese inzercia@karlovaves.sk. Telefonicky kontakt do redakcie je 0940 634 111.

Krajský dopravný inšpektorát  Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave  pripravil v rámci opatrení na zlepšenie dopravno-bezpečnostnej akcie so zameraním  na chodcov informáciu oznamovacieho charakteru, ktorej obsahom je upozornenie  občanov – účastníkov cestnej premávky, a to najmä chodcov, na dôležitosť dodržiavania dopravných predpisov a pravidiel  cestnej premávky v zmysle zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej  premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý okrem iného  ukladá  povinnosť chodcom  idúcim po krajnici alebo po okraji vozovky mať za zníženej  viditeľnosti na sebe  viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený  reflexný bezpečnostný odev.

 

Celý oznam si môžete pozrieť tu: oznam pre občanov

Uznesenia 10MiZ-2015_156-157

V pondelok 21.12.2015 schválili karloveskí poslanci rozpočet na rok 2016. 

 

Mestskej časti sa podarilo zostaviť na ďalší rok rozpočet mierne prebytkový, príjmy prevyšujú výdavky o 107 tisíc eur. Najviac financií pôjde do programu vzdelávanie.

 

Najväčší nárast výdavkov sa plánuje v programe pozemné komunikácie, kde sa výrazne zvyšujú rozpočtové výdavky na správu a údržbu chodníkov, cestných komunikácií a priestranstiev – tým sa napĺňa sľub, že zvýšená daň za vyhradené parkovacie miesto sa vráti späť do údržby komunikácii a parkovania. V schválenom rozpočte na rok 2015 bolo v tomto programe vyčlenených 309 tisíc, na rok 2016 dochádza k navýšeniu na 502 tisíc.  

 

K nárastu o 15 tisíc eur dochádza aj v kapitole správa a údržba verejnej zelene. Viac financií pôjde aj na detské a športové ihriská. Mestská časť pritom pokračuje v dodržiavaní zásady nepredávania obecného majetku, keďže v novom roku so žiadnym predajom vlastného majetku nepočíta.

 

Tlačovú správu TASR si môžete prečítať tu: http://bratislava.sme.sk/c/8108704/prioritou-rozpoctu-msc-karlova-ves-su-skoly-viac-ide-i-na-komunikacie-a-zelen.html

 

Rozpočet si môžete pozrieť tu: https://www.karlovaves.sk/uradna-tabula/miestne-zastupitelstvo/navrh-rozpoctu-mestskej-casti-bratislava-karlova-ves-na-rok-2016/

Mestská časť Bratislava – Karlova Ves v zmysle § 27 ods. 4 písm. a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon)

 

ZVEREJŇUJE ZÁVÄZNÚ ČASŤ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE „ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY MAJERNÍKOVA – SEVERNÁ ČASŤ“

 

Príloha:

Majernikova_UPN-Z_Schema_zavaznej_casti

Majernikova_UPN-Z_Text zavaznej_casti

 

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves inštalovala v uplynulom týždni na viacerých miestach v Karlovej Vsi knižné búdky. Tie budú občanom slúžiť ako miesta, z ktorých si budú môcť knihy požičať alebo tam vlastné knihy doniesť.

 

Prvotný výber kníh uskutočnili knihovníčky z miestnej knižnice v Karlovej Vsi a do búdok umiestnili tituly z vlastnej databázy. “Zatiaľ máme pozitívne ohlasy. Obsah búdok sme kontrolovali a v niektorých z nich už nejaké knihy pribudli. Práve táto aktivita občanov nás teší. Robí z búdok dynamické miesto, kde občas nazriete, aby ste videli kto tam akú zaujímavú knihu priniesol,” povedala vedúca oddelenia kultúry Adriana Majka.

 

Búdky inštalovala mestská časť Bratislava-Karlova Ves vďaka grantu od Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý projekt podporil sumou 450 eur. Knižné búdky nájdete v Karlovej Vsi na Námestí sv. Františka, Školskom námestí, v Líščom údolí, vo Vodárenskej a v Botanickej záhrade.

 

“Je to taký vianočný darček oddelenia kultúry pre obyvateľov Karlovej Vsi. Pochopiteľne búdky majú najvyššiu čítanosť v teplých mesiacoch, no sme radi, že nám to vyšlo aj takto pred Vianocami. Karlovešťania si možno v búdkach nájdu nejaké čítanie na sviatky alebo nám po Vianociach naopak nejakú knihu do búdok donesú,” dodala Adriana Majka.

 

 

IMG_5990

Z dôvodu možnej nezjazdnosti komunikácií v zimných mesiacoch spoločnosť OLO a.s. dočasne umiestni od soboty dňa 19.12.2015 pre obyvateľov dole uvedených lokalít dve 1100 litrové zberné nádoby, aby aj v prípade zimnej kalamity bol zabezpečený odvoz zmesového komunálneho odpadu (ZKO).

 

 

 

 

Lokality:

Dlhé Diely III https://olo.venzeo.com/public/11151071583529da2e13befc5f24e039d59c9ea9ecde35306e

Dlhé Diely I a II  https://olo.venzeo.com/public/f4301b681ba86381de33aa169e91ad3787d47cba7f6d5d17be

Komonicova, Nad ostrovom https://olo.venzeo.com/public/54a78fa7e9d466078a4ba8e72afc61c6411b6fba1ec82d2852

V decembri sa oficiálne začala činnosť Ekocentra na ZŠ Veternicova s vysunutou triedou v komunitnej záhrade na Kuklovskej ul. neďaleko školy. Na realizácii projektu budovania Ekocentra v záhrade spolupracuje OZ Envirosvet s OZ Jablonka, ktoré pomáha s budovaním komunitnej záhrady a získavaním zdrojov. Projekt sa začal realizovať na sklonku tohto roku vďaka dotácii Bratislavského samosprávneho kraja. Predkladateľom tohto projektu je MČ Bratislava-Karlova Ves spolu s občianskym združením Envirosvet, ktoré na území Karlovej Vsi pôsobí.

 

Motívom projektu je umožniť ľuďom na sídlisku zažiť kus prírody a kontakt s ňou priamo v mieste ich žitia, viesť deti a mladých ľudí k aktívnemu postoju k ochrane a spoznávaniu prírody priamo v ich meste, v prírode, ktorá je celkom neďaleko od nich, len to často ani netušia.

 

V rámci projektu sa rozbehlo fungovanie ekokrúžku pre školákov. V Cirkevnej základnej škole sv. Františka z Assisi prebieha krúžok už od septembra 2015. Krúžok navštevuje 30 detí a sú rozdelené do dvoch skupín. So školákmi sa sa zatiaľ venovali témam: Prečo listy na jeseň opadávajú, tajomstvá lesa, ako sa chystajú zvieratká na zimu, o vode, vianočné tvorivé dielne.

 

Druhou rozbehnutou aktivitou je rozvoj klubu predškolákov v záhrade na Kuklovskej ul. Spolu s ich rodičmi sa priestor vyčistil od čiernej skládky (vďaka podpore Mestskej časti Karlova Ves, ktorá poskytla kontajner na odpad, v rámci 2 brigád sa naplnili 2 veľké kontajnery). S deťmi a ich rodičmi sa zatiaľ v jesennom čase stihla oberačka jabĺk, dizajnovanie záhrady a prvá opekačka. Na Deň stromov OZ posadilo 2 nové ovocné stromy, staré stromy ošetrilo, vybudovali kompostovisko, záhradu vykosili a vyhrabali a začali s budovaním nového dreveného oplotenia.

 

Ďalšie plánované aktivity Ekocentra:

 

001 (2)

005

007 (2) 045 ekotrh bunker herna slavnost

Karloveský kultúrny dom na Molecovej ulici má nové ozvučenie. Návštevníkom prinesie lepší zážitok najmä na podujatiach pravidelného filmového a hudobného klubu Kamel.

 

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves zakúpila novú ozvučovaciu súpravu vďaka grantu, ktorý získala z Bratislavského samosprávneho kraja. Ten sa rozhodol podporiť novovzniknutý filmový klub v Karlovej Vsi sumou 4000 eur. Mestská časť tak získala ozvučovaciu súpravu, ktorú bude môcť použiť aj na projekciách úspešného letného kina.

 

Nové ozvučenie je pokračovaním postupnej obnovy karloveského kultúrneho domu. V letných mesiacoch mestská časť realizovala výmenu vstupných dverí, okien v malej sále a pristúpila aj k renovácii šatní a zázemia pre účinkujúcich. Dôležitou zmenou bol tiež návrat k známemu názvu “Kamel klub” a vytvorenie nového vizuálu, ktorý má pomôcť oživiť známu adresu kultúrnych podujatí v Karlovej Vsi.

 

“Karloveský kultúrny dom má veľký potenciál. Nachádza sa na skvelom mieste nielen pre Karlovešťanov, ale aj pre návštevníkov z okolia. To, že sa do neho dlhé roky neinvestovalo, berieme ako výzvu a príležitosť na reštart. Preto aktívne vyhľadávame granty a spolupracujeme s partnermi ako sú BKIS, Vodárenská záhrada, Botanická záhrada a tiež občianskymi združeniami. Stúpajúca návštevnosť v posledných mesiacoch nasvedčuje tomu, že ideme dobrým smerom,” povedala vedúca kultúry v Karlovej Vsi Adriána Majka.

Skladby svetových hudobných skladateľov i koledy budú v programe tradičného predvianočného koncertu v Kostole Narodenia Panny Márie na sídlisku Dlhé diely.

 

 

 

 

 

Screen Shot 2015-12-16 at 2.29.05 PM

 

 

Miestny úrad MČ Bratislava Karlova Ves v spolupráci s OZ Milúšik s pomocou grantu Bratislavského samosprávneho kraja zakúpil umelý trávnik na dopadové plochy pod preliezačkami v MŠ L. Sáru. Umelý trávnik bude plniť ochrannú funkciu pred vážnym úrazom pri páde detí pri hre na preliezačkách. Takto zabezpečiť preliezačky bola požiadavka rodičov detí umiestnených v tejto škôlke a učiteľov.

Bratislavský samosprávny kraj finančne podporil túto aktivitu v rámci výzvy „50 Centov na obyvateľa“ .