menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Miestny úrad MČ Bratislava-Karlova Ves vypísal výberové konanie na pozíciu Vedúci/-a oddelenia sociálnych vecí.

Podrobnejšie informácie nájdete po kliknutí SEM

Miestny úrad MČ Bratislava-Karlova Ves vypísal výberové konanie na pozíciu Vedúci/-a oddelenia sociálnych vecí.

Podrobnejšie informácie nájdete po kliknutí SEM

V Karlovej Vsi sa dnes uskutočnila tlačová konferencia venovaná 18. výročiu zbierky Biela pastelka, ktorú pravidelne organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNNS). Zbierka sa uskutoční tento piatok 20. septembra.

S typickým prehľadom a šarmom ju moderovala ambasádorka zbierky Adela Vinczeová. Zúčastnili sa aj umelci, ktorí vystúpia v rámci „narodeninového“ podujatia Bielej pastelky v Bratislave.
Jeho návštevníci si budú môcť vypočuť Fragille, Opaka a Veroniku Strapkovú, Simu Martausovú či kapelu Korben Dallas.

Okrem umelcov, ktorým problematika zrakového postihnutia nie je ľahostajná, sa zúčastnení mohli oboznámiť aj s príbehom klienta ÚNSS, ktorý aj vďaka Bielej pastelke môže žiť kvalitnejší život.

Viac informácií nájdete na https://bielapastelka.sk/

Miestny úrad MČ Bratislava-Karlova Ves vypísal výberové konanie na pozíciu Referent/-ka personalistiky a miezd pre školské zariadenia.

Podrobnejšie informácie nájdete po kliknutí SEM

Miestny úrad MČ Bratislava-Karlova Ves vypísal výberové konanie na pozíciu Referent/-ka personalistiky a miezd pre školské zariadenia.

Podrobnejšie informácie nájdete po kliknutí SEM

Karlova Ves získala od hlavného mesta 760-tisíc eur, ktoré využije na skvalitnenie parkovania. Zdá sa, že dlhodobé debaty o spravodlivosti prerozdeľovania mestských financií mestským častiam začínajú prinášať výsledky.
V prípade Karlovej Vsi je prvým projektom realizácia nových parkovacích miest na uliciach Ľ. Fullu a Karloveskej. Nový parkovací dom by mal podporiť myšlienku potreby výstavby parkovacích domov ako jedného z efektívnych riešení na exponovaných miestach. Časť financií sa investuje aj do prípravy a realizácie ďalších parkovacích miest.
Hlavné mesto získava podielové dane od svojich obyvateľov, a tie potom rozdeľuje mestským častiam podľa určitého kľúča. V prípade piatich mestských častí vrátane Karlovej Vsi bol tento kľúč nespravodlivý. Aj
preto hlavné mesto túto nespravodlivosť dofinancuje. Financie poputujú mestským častiam z prebytku hospodárenia hlavného mesta za rok 2018. Mestské časti sa v dokumente zaviazali použiť pridelené sumy na dohodnuté projekty v oblasti parkovania, životného prostredia, pešej
dopravy, dopravnej infraštruktúry či verejného osvetlenia.

Foto: Nové parkovacie miesta vzniknú aj na tomto parkovisku na ul. Ľ. Fullu

Vedeli ste, že rôzne zdravotné disbalancie, skoliózy a iné ťažkosti, ako sú svalové problémy s chrbticou, sa dajú riešiť aj bez použitia liekov a absolvovania operácií? Ak vás zaujíma, o čo ide, príďte na prednášku. Dozviete sa informácie o užitočnom špeciálnom cvičení. Prednáška sa bude konať 30. septembra o 14.30 h vo veľkej sále miestneho úradu v Karlovej Vsi.
Ak sa rozhodnete cvičiť, najmä v začiatkoch by to malo byť pod dozorom kvalifikovaných inštruktorov. Jednou z nich je Anna Sasková, ktorá má viacročné skúsenosti s cvičením SM-systému. Ak máte záujem zúčastniť sa na prednáške, kde bude vstupné jedno euro, prihláste sa e-mailom na
dennecentra@karlovaves.sk alebo počas úradných hodín telefonicky na
čísle 0940 634 198. Na prednáške vyžrebujeme výhercu, ktorý bude
môcť absolvovať jeden cyklus desiatich cvičení zdarma.
Takzvaný SM systém je systematická starostlivosť o pohybový aparát človeka a funkciu vnútorných orgánov. Prepája rehabilitačnú liečbu
s prevenciou, regeneráciou a kondičným i výkonnostným tréningom
v jednotnom metodickom postupe. Systém vychádza z dôkladného anatomického poznania pohybového aparátu človeka a jeho funkcionality.
Cvičenie je zamerané na odblokovanie nepríjemných bolestí, spevnenie
svalstva, nadobudnutie sily, posilnenie hlbokého stabilizačného systému.
Odbúrava zlé pohybové návyky a trénuje správne držanie tela. Zaoberá sa
akútnymi a chronickými bolesťami chrbtice.

Viete, ktoré miesta sú problémové v letných horúčavách a kde Karlovešťania hľadajú únik pred nepríjemným teplom? Obyvatelia našej mestskej časti sa od polovice apríla až do konca júla mohli zapojiť do tvorby interaktívnej pocitovej mapy.
Asi 300 Karlovešťanov sa vyjadrovalo k miestam, ktoré sú z ich pohľadu problematické pri prívalových zrážkach, poľadovici a intenzívnom snežení. Svoj názor vyjadrili aj na to, ktoré verejné priestory v Karlovej Vsi sú v lete najviac postihnuté horúčavami, kde najvýraznejšie pociťujú zlú kvalitu ovzdušia napríklad z dôvodu vysokej prašnosti a silného znečistenia z dopravy či pre vysoké koncentrácie peľových častíc. Zapojením do interaktívnej mapy vyjadrili svoj pocit, kde sú intenzívne vetry a nepríjemné vzdušné prúdy a či cítia dôsledky prívalových dažďov.
Za najproblémovejšie lokality pri vysokých teplotách označili parkoviská a veľké námestia ako Jurigovo námestie, Nám. sv. Františka alebo priestor pred ZŠ Majerníkova 62. Karlovešťania unikajú pred teplom k vode a do záhrad. Obľúbenými miestami sú Karloveská zátoka, Vodárenská záhrada, botanická záhrada alebo Park SNP v Líščom údolí.
Výsledky poslúžia mestskej časti ako jedinečný zdroj názorov obyvateľov na ich osobné vnímanie dôsledkov zmeny klímy na konkrétne miesta v Karlovej Vsi. Je to navyše spôsob, ktorý poslúži na doplnenie teplotných a zrážkovo-odtokových modelov, ktoré pre mestskú časť spracovávajú odborné inštitúcie s cieľom vyhodnotenia zraniteľnosti Karlovej Vsi na dôsledky zmeny klímy.
Vďaka realizácii širokého spektra aktivít projektu DELIVER môže mestská časť Karlova Ves porovnať zistenia od obyvateľov so zisteniami odborníkov a odborných inštitúcií a plánovať revitalizáciu verejných priestorov aj za účasti verejnosti. Jedným z ďalších odborných výstupov je materiál vypracovaný SHMÚ o súčasnej klimatickej charakteristike Karlove Vsi a popis scenárov dopadov zmeny klímy na naše územie,“ vysvetľuje Lenka Nemcová z referátu riadenia projektov miestneho úradu.
Aktivity sa konajú v rámci projektu DELIVER, viac o projekte nájdete na
stránke www.odolnesidliska.sk. Pocitovú mapu zverejníme v najbližšom
čísle Karloveských novín.

Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť vzdelávacie výsledky a kompetencie žiakov je cieľom projektu, ktorý sa bude realizovať v ZŠ Alexandra Dubčeka na Majerníkovej 62. Prispejú tým k pripravenosti žiakov na prechod na nadväzujúci stupeň vzdelávania, pripravenosti žiakov základnej školy na strednú a na ich budúce pracovné pôsobenie. Vďaka projektu podporia rovnaký prístup ku kvalitnému a inkluzívnemu vzdelaniu. Špecifická pozornosť bude venovaná zlepšeniu školského prospechu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami s dôrazom na žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Podrobnejšie informácie o projekte, ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, nájdete po kliknutí   SEM 

Život prináša rôzne situácie, pre ktoré sa ktokoľvek môže ocitnúť v materiálnej núdzi. Takéto situácie sú o to ťaživejšie, ak doliehajú na rodiny s malými deťmi. Jednou z možností, ako pomôcť takýmto rodinám, sú dotácie na školské pomôcky pre deti z takýchto rodín. O túto pomoc môže požiadať rodič dieťaťa na oddelení sociálnych vecí miestneho úradu.
Dotácie môžu byť vyplácané počas povinnej školskej dochádzky detí, to znamená počas predškolskej dochádzky v materskej škole a v priebehu základnej školskej dochádzky. Dotácie prostredníctvom miestneho úradu vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ÚPSVaR).
Žiadosť postupujeme ÚPSVaR, kde ju posúdia. O poskytnutie takejto pomoci môžu požiadať nízkopríjmové rodiny, ktoré buď poberajú dávku v hmotnej núdzi od ÚPSVaR, alebo sa ocitli na hranici životného minima. Z našich skúseností vieme, že často môže ísť o rodiny s matkami samoživiteľkami a viacerými maloletými deťmi,“ informuje Referát sociálny, zdravotný a pre seniorov miestneho úradu.
Poskytnutie tejto formy pomoci nie je viazané na trvalé bydlisko dieťaťa, ale na školu, ktorú navštevuje. To znamená, že dieťa, ktoré má trvalý pobyt v Karlovej Vsi, ale navštevuje základnú alebo materskú školu v inej časti Bratislavy, musí požiadať o jej poskytnutie na miestnom úrade v tej časti mesta, kde škola sídli. A opačne dotáciu v Karlovej Vsi môže dostať aj dieťa z iného okresu alebo časti Bratislavy, pokiaľ navštevuje niektorú karloveskú materskú alebo základnú školu.

Foto: ilustračné (internet)

Obedy zadarmo všetkým deťom, ktoré navštevujú základnú školu! To, o čom sa na jar len hovorilo, sa stalo realitou. Štátna dotácia 1,20 eura má pomôcť najmä deťom z chudobných rodín, aby mali jedno teplé jedlo denne. To, že táto dotácia nestačí ani len na kúpu surovín, hovoria prakticky všetky mestá a obce. Keď im štát „nariadil“ variť obedy „zadarmo“ pre všetky deti, pýtajú sa, kto zaplatí nutný nákup ďalšieho kuchynského vybavenia a prijatie nového personálu?
Väčšina rodičov vie, že žiaci základných škôl majú od 1. septembra nárok na dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa. Na dotáciu vo výške 1,20 eura na zabezpečenie obeda majú žiaci nárok vtedy, keď splnia dve zákonom dané podmienky. Dieťa musí prísť na vyučovanie a zároveň odobrať obed. Ak žiak nebol v škole a rodič ho z obeda neodhlásil, v tom prípade rodič zaplatí plnú výšku stravného lístka. To sa stane aj vtedy, keď žiak v škole síce bol, ale obed neodobral, čo sa stáva zvyčajne u žiakov vyšších ročníkov.
Spôsob, ako a v akom termíne odhlásiť žiaka z obeda, zverejní škola
na svojom webovom sídle, alebo inými bežnými prostriedkami. Chceme
poprosiť rodičov, aby včas odhlasovali deti z obeda, čím ušetria nielen
vlastné finančné prostriedky, ale zároveň zamedzia zbytočnému plytvaniu potravinami,“ upozorňuje vedúca Oddelenia školstva miestneho úradu
Iliana Medviďová.
Na dotáciu majú nárok aj deti a žiaci, u ktorých lekár potvrdil, že ich zdravotný stav si vyžaduje diétne stravovanie. Ak ho škola nezabezpečuje, dotáciu im poukáže zriaďovateľ prostredníctvom školy na bankový účet za dni, keď sa žiak zúčastnil vyučovania. Podrobnosti o tom, ako postupovať, poskytne príslušná škola.
Koľko zaplatia rodičia za obedy „zadarmo“?
Rodičia detí na 1. stupni zaplatia 15,20 eura (minulý školský rok platili
23,80 eura). Rodičia detí na 2. stupni zaplatia 17 eur (minulý školský rok platili 25,20 eura). Rodičia budú musieť napriek vládnej dotácii za obedy sčasti platiť, pretože narástli náklady na potraviny a réžiu. Dôvodom je úsilie, aby všetky karloveské deti dostávali kvalitnú stravu.
Zvýšené príspevky rodičov na nákup potravín a réžiu odrážajú zvýšené
vstupné náklady v jedálňach, ktoré počas posledných rokov len stúpali. Veríme, že aj pomocou čiastočných príspevkov rodičov zvýšime kvalitu
stravovania i samotného prostredia v jedálňach. Od schválenia novely
zákona o dotáciách robí mestská časť všetko pre to, aby jej zavedenie do
praxe prešlo bez väčších problémov, a touto cestou sa chceme poďakovať
aj vedúcim školských jedální, ktorí sa tejto výzvy chopili a urobili maximum
pre spokojnosť malých stravníkov,“ vysvetľuje Iliana Medviďová.
Obedy „zadarmo“ priniesli aj problémy s hľadaním kuchárov
Aj keď Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spustilo projekt na podporu zamestnanosti v školských jedálňach, signály hovoria, že personálne potreby jedální v Bratislave zrejme uspokojené nebudú. „Keby záujemci o prácu v tomto sektore chceli pracovať, reagovali by aj bez pomoci ministerstva. Odozva na nespočetné výzvy a inzeráty škôl i mestskej časti je veľmi slabá, priam nulová, a reálne hrozí, že po odchode staršej generácie do dôchodku deťom nebude mať kto variť,“ dodáva Iliana Medviďová.
Problémom sú aj technológie v jedálňach. Hrozí, že kapacitne nezvládnu
nápor nových stravníkov. I keď Karlova Ves každý rok investuje do vybavenia kuchýň nemalé peniaze, stále sa v nich nachádzajú niektoré
zastaralé a „dožívajúce“ zariadenia. Staré rozvody a siete nepostačujú na
napojenie nových zariadení. Situáciu nezlepšuje ani slabá vzduchotechnika.
Ako však dodáva vedúca oddelenia školstva karloveského miestneho úradu, nadmernú záťaž pre miestny úrad i pre školy predstavuje veľký nárast
administratívnej agendy, ktorá súvisí so zabezpečením tzv. obedov zadarmo.

Tabuľka: Platby za obed žiaka ZŠ v Karlovej Vsi

V karloveských denných centrách sa od septembra rozbieha široká ponuka kurzov a aktivít pre seniorov.

Jazykové kurzy
V ponuke je anglický a nemecký jazyk pre seniorov začiatočníkov a mierne pokročilých. V tíme sú skúsení a trpezliví lektori. Seniori sa na hodiny jazyka vždy tešia, vnímajú svoje pokroky v cudzojazyčnej komunikácii a pociťujú, aké užitočné je vedieť sa dohovoriť v zahraničí, alebo poradiť zahraničnému turistovi, ak sa ich niečo opýta. K dispozícii je niekoľko termínov anglického jazyka. V pondelok od 16.00 do 17.30 h, utorok od 10.00 do 11.30 h a piatok od 9.30 do 11.00 h. Nemecký jazyk sa môžete učiť vždy v stredu od 15.30 do 17.00 h.

Počítačové lekcie
Lektorka sa študentom trpezlivo venuje v komornej atmosfére. Uvedomuje si, že je náročné zvládať dnešné technologické výdobytky, ktorých vývoj napreduje raketovou rýchlosťou. Na hodine sú maximálne traja žiaci, ktorí prídu s konkrétnou požiadavkou, v čom sa chcú zdokonaliť. Naučí vás ako pracovať s počítačmi, tabletmi aj smartfónmi. Lekcie sa konajú v stredu od 14.00 do 16.00 h a vo štvrtok od 9.30 do 11.30 h na miestom úrade.

Ateliér drôtu
Ide o tvorivé stretnutie, kde sa vám bude venovať profesionálna drotárka. Naučí vás tvoriť z drôtu malé umelecké diela, ktoré môžete darovať niekomu zo svojich blízkych. Ateliér sa koná 24. septembra od 14.30 do
16.30 h v dennom centre na Tilgnerovej 1/a. Účastníci predošlých kurzov boli nadšení, že vlastnými rukami dokázali vytvoriť niečo, čo sa im
najprv zdalo nesmierne zložité. Nie sú potrebné žiadne skúsenosti s drô-
tikovaním. Stačí, ak máte záujem a trpezlivosť učiť sa nové zručnosti.
Materiál je k dispozícii.

Cvičenia pre seniorov
Môžete absolvovať kondičné a posilňovacie cvičenia v pondelky a stredy od 9.30 do 10.30 h v tanečnom štúdiu na Púpavovej 24/a. Od 1. októbra taktiež cvičenie systému SM, ktoré blahodarne pôsobí na chrbticu a napomáha regenerácii medzistavcových platničiek. Bude sa konať v utorky od 10.00 do 11.00 h a od 11.00 do 12.00 h. Pomôcky sú k dispozícii.

Tréningy pamäti
Ide o spoločenskú aktivitu pre seniorov. Zábavnou formou zlepšuje
pamäťové schopnosti a zvyšuje sebavedomie. Bude sa vám venovať
trénerka pamäti s mnohoročnými skúsenosťami. Tréningy sa konajú vo
štvrtok od 13.30 do 15.00 h v dennom centre na Lackovej 4 a v piatok od
9.00 do 10.30 h v dennom centre na Tilgnerovej 1/a.

Minikurzy Nordic Walkingu
Zdravá chôdza, pri ktorej zapájate až 650 svalov, zlepšuje kondíciu,
držanie tela, znižuje váhu. Paličky si kupovať nemusíte, sú k dispozícii.
V septembri sa minikurzy konajú 12. a 19. septembra od 10.00 do 11.30 h.
V prípade nepriaznivého počasia sa termín ruší a účastníkom sú vrátené
peniaze.

Vyššie uvedené aktivity organizuje Mestská časť Bratislava-Karlova Ves
a prebiehajú od septembra do polovice decembra v rámci aktivít denných
centier. Počet účastníkov na každej aktivite je limitovaný, v prípade záujmu sa treba prihlásiť e-mailom na dennecentra@karlovaves.sk alebo
telefonicky počas úradných hodín na tel. čísle 0940 634 198. Na každú
aktivitu je vypracovaný samostatný systém zliav. Zľavu si môžu uplatniť
nepracujúci seniori s trvalým pobytom v Karlovej Vsi doložením aktuálneho dokladu zo sociálnej poisťovne o výške príjmu.

Foto: Skupina študentov angličtiny so svojou lektorkou Jayne Rybanskou (uprostred v červenom tričku)