menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

V karloveských denných centrách sa od septembra rozbieha široká ponuka kurzov a aktivít pre seniorov.

Jazykové kurzy
V ponuke je anglický a nemecký jazyk pre seniorov začiatočníkov a mierne pokročilých. V tíme sú skúsení a trpezliví lektori. Seniori sa na hodiny jazyka vždy tešia, vnímajú svoje pokroky v cudzojazyčnej komunikácii a pociťujú, aké užitočné je vedieť sa dohovoriť v zahraničí, alebo poradiť zahraničnému turistovi, ak sa ich niečo opýta. K dispozícii je niekoľko termínov anglického jazyka. V pondelok od 16.00 do 17.30 h, utorok od 10.00 do 11.30 h a piatok od 9.30 do 11.00 h. Nemecký jazyk sa môžete učiť vždy v stredu od 15.30 do 17.00 h.

Počítačové lekcie
Lektorka sa študentom trpezlivo venuje v komornej atmosfére. Uvedomuje si, že je náročné zvládať dnešné technologické výdobytky, ktorých vývoj napreduje raketovou rýchlosťou. Na hodine sú maximálne traja žiaci, ktorí prídu s konkrétnou požiadavkou, v čom sa chcú zdokonaliť. Naučí vás ako pracovať s počítačmi, tabletmi aj smartfónmi. Lekcie sa konajú v stredu od 14.00 do 16.00 h a vo štvrtok od 9.30 do 11.30 h na miestom úrade.

Ateliér drôtu
Ide o tvorivé stretnutie, kde sa vám bude venovať profesionálna drotárka. Naučí vás tvoriť z drôtu malé umelecké diela, ktoré môžete darovať niekomu zo svojich blízkych. Ateliér sa koná 24. septembra od 14.30 do
16.30 h v dennom centre na Tilgnerovej 1/a. Účastníci predošlých kurzov boli nadšení, že vlastnými rukami dokázali vytvoriť niečo, čo sa im
najprv zdalo nesmierne zložité. Nie sú potrebné žiadne skúsenosti s drô-
tikovaním. Stačí, ak máte záujem a trpezlivosť učiť sa nové zručnosti.
Materiál je k dispozícii.

Cvičenia pre seniorov
Môžete absolvovať kondičné a posilňovacie cvičenia v pondelky a stredy od 9.30 do 10.30 h v tanečnom štúdiu na Púpavovej 24/a. Od 1. októbra taktiež cvičenie systému SM, ktoré blahodarne pôsobí na chrbticu a napomáha regenerácii medzistavcových platničiek. Bude sa konať v utorky od 10.00 do 11.00 h a od 11.00 do 12.00 h. Pomôcky sú k dispozícii.

Tréningy pamäti
Ide o spoločenskú aktivitu pre seniorov. Zábavnou formou zlepšuje
pamäťové schopnosti a zvyšuje sebavedomie. Bude sa vám venovať
trénerka pamäti s mnohoročnými skúsenosťami. Tréningy sa konajú vo
štvrtok od 13.30 do 15.00 h v dennom centre na Lackovej 4 a v piatok od
9.00 do 10.30 h v dennom centre na Tilgnerovej 1/a.

Minikurzy Nordic Walkingu
Zdravá chôdza, pri ktorej zapájate až 650 svalov, zlepšuje kondíciu,
držanie tela, znižuje váhu. Paličky si kupovať nemusíte, sú k dispozícii.
V septembri sa minikurzy konajú 12. a 19. septembra od 10.00 do 11.30 h.
V prípade nepriaznivého počasia sa termín ruší a účastníkom sú vrátené
peniaze.

Vyššie uvedené aktivity organizuje Mestská časť Bratislava-Karlova Ves
a prebiehajú od septembra do polovice decembra v rámci aktivít denných
centier. Počet účastníkov na každej aktivite je limitovaný, v prípade záujmu sa treba prihlásiť e-mailom na dennecentra@karlovaves.sk alebo
telefonicky počas úradných hodín na tel. čísle 0940 634 198. Na každú
aktivitu je vypracovaný samostatný systém zliav. Zľavu si môžu uplatniť
nepracujúci seniori s trvalým pobytom v Karlovej Vsi doložením aktuálneho dokladu zo sociálnej poisťovne o výške príjmu.

Foto: Skupina študentov angličtiny so svojou lektorkou Jayne Rybanskou (uprostred v červenom tričku)

Premýšľate ako si spríjemniť dni tohtoročného babieho leta? Karlova Ves organizuje v rámci aktivít denných centier jednodňový zájazd do Ledníc. Účastníci si prezrú zámok Lednice, loďou sa preplavia k minaretu a môžu sa prejsť po krásnom zámockom parku. Zájazd je určený najmä pre nepracujúcich seniorov s trvalým pobytom v Karlovej Vsi.

Jednodňový zájazd do Ledníc sa koná vo štvrtok 19. septembra. Miestom stretnutia je zastávka Nad lúčkami (v smere do Starého Mesta) o 6.45 h. Návrat do Karlovej Vsi je plánovaný popoludní okolo 16.00 h. Prihlásiť sa možno do 17. septembra prostredníctvom e-mailu dennecentra@karlovaves.sk, telefonicky na čísle 0940 634 198 alebo osobne
po vopred dohodnutom termíne na Miestnom úrade MČ Bratislava-Karlova Ves, na oddelení sociálnych vecí.
Nepracujúci seniori s trvalým pobytom v Karlovej Vsi môžu požiadať o zľavu, ku ktorej treba predložiť doklad zo sociálnej poisťovne o výške
dôchodku a platný občiansky preukaz. Výška poplatku je odstupňovaná
takto: príjem do 210,20 € – 4,40 €; príjem do 315,30 € – 6,60€; príjem do 420,40 € – 8,80 €; príjem do 630,60 € – 13,20 €; príjem do 840,80 € – 17,60 €. Pracujúci seniori a seniori z iných MČ hradia 22,00 € na 1 osobu.

Poplatok zahŕňa cestovné, vstupné do zámku so sprievodom, 25-minútovú plavbu loďou, zdravotníka. Nezahŕňa cestovné poistenie. V prípade veľkého záujmu uprednostníme občanov Karlovej Vsi, ktorí sa na žiadnom výlete organizovanom mestskou časťou alebo klubmi seniorov ešte nezúčastnili.

Posilnenie MHD, budovanie nových parkovacích možností, viac mestských policajtov, ale aj zvýšená starostlivosť o verejné priestory, zeleň, cesty a chodníky. Jedným z dôležitých bodov spolupráce Karlovej Vsi a hlavného mesta má byť tiež vytvorenie zariadenia pre karloveských seniorov. To všetko by sa postupne malo uskutočniť vďaka memorandu o spolupráci, ktoré podpísali primátor Bratislavy Matúš Vallo a starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová.

V atmosfére spolupráce sa pracuje lepšie a efektívnejšie. Sformulovali
sme s pánom primátorom najdôležitejšie spoločné výzvy pre Karlovu Ves
v tomto volebnom období. Oproti minulosti je to naozaj príjemná zmena,“ informovala starostka Dana Čahojová.

Účelom memoranda je skvalitnenie života obyvateľov Karlovej Vsi. Má sa prihliadať nielen na špecifiká Karlovej Vsi, ale zároveň sa má brať ohľad na
záujem obyvateľov celej Bratislavy. Vedenie Karlovej Vsi i hlavného mesta tým reagovalo na podnety a potreby obyvateľov našej mestskej časti s prihliadnutím na rozpočtové možnosti.
Hlavné mesto sa zaviazalo, že do spustenia celomestskej parkovacej politiky skvalitní MHD v Karlovej Vsi tak, že o 20 percent zvýši dennú prepravnú kapacitu, najmä na linkách, ktoré premávajú na Dlhé diely. V súčinnosti s mestskou časťou vybuduje 400 nových parkovacích miest vrátane aspoň jedného parkovacieho domu. Hlavné mesto tiež zabezpečí posilnenie výkonu služby mestskej polície v Karlovej Vsi tak, že každú noc bude jedna hliadka kontrolovať dodržiavanie pravidiel parkovania. V spolupráci s mestskou časťou hlavné mesto spracuje návrh na zverenie svojich pozemkov do správy Karlovej Vsi, aby sa rozšírili parkovacie
kapacity.

Miestny úrad MČ Bratislava-Karlova Ves vypísal výberové konanie na pracovnú pozíciu:

Referent/-ka junior na právnom referáte

– podrobnejšie informácie nájdete TU

Miestny úrad MČ Bratislava-Karlova Ves vypísal výberové konanie na nasledovnú pracovnú pozíciu:

Referent/-ka senior na právnom referáte

– podrobnejšie informácie nájdete TU

Miestny úrad MČ Bratislava-Karlova Ves vypísal výberové konanie na nasledovné pracovné pozície:

Referent/-ka senior na právnom referáte

– podrobnejšie informácie nájdete TU

Referent/-ka junior na právnom referáte

– podrobnejšie informácie nájdete TU

Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy opäť vyhlásil čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme na území Hlavného mesta SR Bratislavy s platnosťou od 19. júla 2019 od 9.00 h.

Podrobnejšie informácie nájdete po kliknutí SEM

Foto: ilustračné

Výsadba stromov v priestore predzáhradiek je zakázaná. Stromy, napríklad aj tuje, v blízkosti obytných domov môžu po zmohutnení ohrozovať technický stav budovy a porušiť inžinierske siete.

Pre ďalšiu prosperitu predzáhradiek je dôležité, aby sa dbalo aj na ich praktickú stránku a dlhodobú udržateľnosť. Preto je dôležité dodržiavať základné pravidlá výsadby a údržby zelene v predzáhradkách pred bytovými domami. Dá sa tak predísť často sa vyskytujúcim, niekedy vážnym problémom, spojeným s nevhodným výberom drevín, prípadne neodborným spôsobom ich údržby v predzáhradkách.
Do predzáhradiek sa odporúča vysádzať nízke kry a byliny (trvalky, letničky, cibuľoviny a iné), do ucelených záhonov, plošne oddelených od kosených trávnikov. Pravidlá starostlivosti o zeleň nedovoľujú na zelených plochách vysádzanie stromov a kríkov, ktoré dosahujú v dospelosti výšku nad dva metre. Menšie stromy by navyše mali byť od fasády bytového domu vzdialené minimálne päť metrov a od kanalizačnej či vodomernej šachty a od stožiaru verejného osvetlenia minimálne dva metre.

Ak chcete vo svojom okolí zasadiť strom, spýtajte sa na možnosti pracovníkov referátu životného prostredia na miestnom úrade v Karlovej
Vsi. Poradia vám, ako vybaviť súhlas vlastníka pozemku s výsadbou, ktorý
je potrebný a či daným miestom neprechádzajú inžinierske siete.
Kontakty:
GAŠPAROVÁ Lucia – 02 707 11 282, e-mail: lucia.gasparova@karlovaves.sk
SVOREŇOVÁ Magdaléna – 02 707 11 275, e-mail: magdalena. svorenova@karlovaves.sk

Kontrola pieskovísk v Karlovej Vsi potvrdila ich nezávadnosť. Náhodný výber ihrísk zahŕňal verejné aj školské pieskoviská. Kontrolu vykonal Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) SR, pričom potvrdil, že karloveské pieskoviská spĺňajú hygienické štandardy.

K priaznivému výsledku prispieva pravidelná výmena piesku a monitorovanie stavu pieskovísk vlastnými silami, ktoré miestny úrad v Karlovej Vsi má. Nedávna kontrola RÚVZ bola založená na náhodnom výbere, čo samosprávu nepriamo núti mať v poriadku naozaj všetky pieskoviská. Úspešná kontrola pieskovísk je dobrou vizitkou pre miestny úrad a takisto uistením pre rodičov, že ich deti sa hrávajú na čistých ihriskách počas školského vyučovania aj vo voľnom čase.

Foto: Hygiena skonštatovala aj nezávadnosť tohto pieskoviska na Janotovej 

Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy odvolal čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme na území Hlavného mesta SR Bratislavy  s platnosťou od 12. júla 2019 od 12.00 h.

Podrobnejšie informácie nájdete po kliknutí SEM

Foto: ilustračné

Oddelenie správy komunikácií a stavebných činností Hlavného mesta SR Bratislava oznamuje, že dňa 17.07.2018 (streda) o 9.00 h začne s odstránením prepadov a opravou poškodeného krytu vozovky Botanická – pod Mostom Lafranconi v celej šírke komunikácie.
Práce prebehnú v 2 etapách nasledovne:
– v 1. etape budú uzavreté 2 jazdné pruhy, umožnené bude odbočenie na MD2 smer Patrónka
– v 2.etape bude uzavretý 1 jazdný pruh, umožnené bude odbočenie na MD2 smer Patrónka
– ľavé odbočenie z MD2 – (od Ilkovičovej ul.) na Botanickú ul., nebude umožnené.
Premávka bude usmernená prenosným dopravným značením. Predpokladané ukončenie prác v zmysle povolení je 31.07.2019 o 17:00 h.

Obľúbené ihrisko na Dlhých dieloch opäť ponúka viac.

„Toto ihrisko je výborne umiestnené a hojne navštevované. Veríme, že deti aj rodičia budú mať z nových hracích prvkov radosť,“ povedala starostka Dana Čahojová. „Pokračujeme v programe modernizácie detských a športových ihrísk v Karlovej Vsi. Staré a nevyhovujúce hracie prvky nahrádzame modernými a bezpečnými zostavami vrátane nových dopadových plôch,“ doplnil vicestarosta Branislav Záhradník.

Deti sa tu môžu vyšantiť na novej kombinovanej hracej zostave so šmykľavkami, ktorej súčasťou je aj dvojhojdačka s bezpečnou a mäkšou dopadovou plochou zo zatrávňovacej rohože. Zostava je vyrobená z hliníka,
čo zabezpečuje takmer bezúdržbový chod.
Čoraz populárnejší street workout si našiel miesto aj pred Základnou školou A. Dubčeka. Exteriérové posilňovacie prvky poskytujú priestor na športovanie bez potreby ďalšieho náradia. Báť sa ho nemusia ani tí, ktorí netrénujú pravidelne. Cvičebnú zostavu dopĺňa aj fitness stroj.