menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

REZIDENTSKÉ PARKOVANIE – Vodiči si parkovacie nálepky vybavia v januári. Viac na s. 2.

OCENENÝ PARK – Park Suchá Vydrica získal ocenenie. Viac na s. 5.

BEŽECKÁ DRÁHA – Školáci aj verejnosť budú mať novú dráhu v SŠ Tilgnerova. Viac na s. 7.

VZÁCNI KARLOVEŠŤANIA – Karlova Ves ocenila ďalšie významné osobnosti. Viac na s. 16.

November – December 2023

Chystáte sa na kompletnú obnovu svojho bytového domu a v jej rámci uvažujete o zriadení zelenej strechy a stien? Radi by ste podporili biodiverzitu v mestskom prostredí alebo by ste chceli vedieť ako dobre spolunažívať s užitočnými spoluobyvateľmi sídlisk, ktorými sú napríklad aj vtáky? Karlova Ves poskytuje v rámci projektu DELIVER: Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy bezplatné poradenstvo v oblasti obnovy bytových domov pre správcov bytových domov a zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytových domoch na území našej mestskej časti.

Do 15. decembra máte možnosť prihlásiť sa a využiť osobnú konzultáciu  k rôznym témam priamo v  Komunitnom centre pre klímu a biodiverzitu, ktoré sídli v budove ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej 62.

Podrobnejšie informácie o jednotlivých témach nájdete TU

Zmena organizácie dopravy na týchto komunikáciách sa, okrem určenia nových parkovacích miest, týka aj zavedenia jednosmernej premávky na komunikácii medzi bytovými domami Karloveská 22 – 30 a priľahlým parkoviskom. Od štvrtka 19. októbra po príjazde z hlavnej cesty Karloveská na Fadruszovu nebude možné odbočiť vľavo na parkovisko. Zákaz vjazdu z tohto smeru však nebude platiť pre cyklistov (cyklistické protismerky).

Vodiči, parkujúci na parkovisku pred bytovými domami, budú môcť využiť príjazd z hlavnej cesty Karloveská –  Čavojského, čím sa vyhnú obchádzaniu celého jednosmerného okruhu po Fadruszovej. Na jednosmernú premávku budú musieť vodiči myslieť aj pri výjazde z parkoviska alebo garáží pod bytovým domom, kde výjazd áut bude možný len v smere na Fadruszovu a potom smer hlavná cesta – Karloveská. Jednosmerný okruh okolo Fadruszovej umožňuje v krátkom úseku v časti komunikácie paralelnej s Čavojského ulicou obojsmerný výjazd v smere na Fadruszovu i Čavojského.

K zmene organizácie dopravy bolo nevyhnutné pristúpiť po začiatku platnosti novely zákona o cestnej premávke (tzv. chodníková novela). Aby mohla Karlova Ves vytvoriť pre motoristov čo najviac legálnych parkovacích miest a zároveň zachovať komfortnú dĺžku chodníka pre chodcov, musela na tomto úseku Karloveskej pristúpiť k zmene organizácie dopravy formou zavedenia jednosmernej premávky.

Hlavné mesto začalo s ozdravnými a bezpečnostnými orezmi stromov, ktoré sa nachádzajú v okolí schodov, ktoré vedú z Púpavovej do Parku SNP v Líščom údolí.

Práce vykonávajú profesionálni arboristi a ich cieľom je zabezpečenie prevádzkovej bezpečnosti v súlade s arboristickými štandardmi. To zahŕňa i rez suchých konárov či zosadenie drevín, ktoré sú odumreté. Práce budú pokračovať aj budúci týždeň. Hlavné mesto prosí obyvateľov o rešpektovanie ohradených častí komunikácie prípadne o nepoužívanie schodov počas trvania prác.

Foto: ilustračné

Ak sa potrebujete zbaviť starých náterových hmôt, odpadových rozpúšťadiel, pesticídov, olejov či tukov, môžete tak urobiť v sobotu 7. októbra v čase 8.00 – 10.00 hod. na Majerníkovej 11 na parkovisku pred materskou školou.

Na mieste bude pristavené vozidlo, pri ktorom budú pracovníci spoločnosti Arguss preberať od obyvateľov Karlovej Vsi – nepodnikateľov, uvedené látky. Bude však možné odovzdať aj batérie a akumulátory, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, chladničky, mrazničky, počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky aj mixéry.

Foto: ilustračné (internet)

Regionálny úrad verejného zdravotníctva vyzval obce, podnikateľské a právnické subjekty a tiež občanov na vykonanie pravidelnej celoplošnej jesennej deratizácie. Tá by sa mala na území Karlovej Vsi realizovať od začiatku októbra do konca novembra.

Fyzické osoby-podnikatelia a právnické osoby deratizujú objekty, kanalizačné a kolektorové rozvody a areály, ktoré sú určené na podnikanie a bývanie, vrátane objektov školských a zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domov, skladov a skládok odpadov. Deratizáciu môžu vykonať len prostredníctvom oprávnených firiem, ktoré disponujú odbornou spôsobilosťou na vykonávanie tejto činnosti.

Fyzické osoby-občania, vykonajú deratizáciu na pozemkoch a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat a v prípade známok výskytu hlodavcov aj v pivničných a prízemných priestoroch v rodinných  domov či iných objektov určených na bývanie. Deratizáciu môžu vykonať i svojpomocne biocídnymi prípravkami, ktoré sú určené a schválené na tento účel.

Foto: ilustračné (internet)

Obyvatelia Karlovej Vsi, ktorí sú napríklad dlhodobo chorí, pripútaní na lôžko a zo závažných zdravotných dôvodov nie sú schopní dostaviť sa do volebnej miestnosti, môžu požiadať o hlasovanie mimo volebnej miestnosti. Okrsková volebná komisia, kde je takýto volič zapísaný v zozname oprávnených voličov, vyšle k nemu dvoch svojich členov s prenosnou volebnou schránkou.

Volič tak môže urobiť elektronicky prostredníctvom e-mailovej adresy organizacne@karlovaves.sk, alebo aj telefonicky na čísle 02 707 111 82 a to vopred príp. i v deň konania volieb. Volič alebo ním poverená osoba sa tiež môže v deň konania volieb obrátiť s touto žiadosťou priamo na príslušnú volebnú komisiu.

Pri požiadaní o možnosť voliť do prenosnej volebnej schránky je potrebné uviesť meno a priezvisko voliča, adresu a telefonický kontakt, aby ho mohli členovia volebnej komisie kontaktovať. Je dobré tiež myslieť na to, aby volič o takúto možnosť požiadal dostatočne včas, aby si volebná komisia mohla zorganizovať výjazd svojich členov popri inej svojej činnosti.

Voľby do Národnej rady SR sa konajú v sobotu 30. septembra. Volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 do 22.00 hod.

Foto: ilustračné (internet)

Pokiaľ v deň konania volieb, čiže v sobotu 30. septembra, nebudete môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov ste zapísaní, môžete požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu. Karlovešťania môžu o vydanie hlasovacieho preukazu požiadať v Centre služieb občanom na Nám. sv. Františka 6 ešte v stredu 27. septembra v čase od 8.00 do 12.00 h a od 13.00 do 17.00 h, no a posledným dňom, kedy je tak možné urobiť, je piatok 29. septembra od 8.00 do 12.00 h.

Pokiaľ prídete požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne, stačí sa preukázať vaším platným občianskym preukazom a hlasovací preukaz vám vydajú na počkanie.

O vydanie hlasovacieho preukazu môžete požiadať aj prostredníctvom splnomocnenej osoby napr. rodinného príslušníka. Tejto osobe musíte ale napísať splnomocnenie, ktoré nemusí byť overené notárom, musia v ňom však byť uvedené vaše údaje a to meno a priezvisko, rodné číslo, štátna príslušnosť a adresa trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu). V splnomocnení musí byť tiež uvedené meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu osoby, ktorú ste poverili prevzatím hlasovacieho preukazu. Táto osoba preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom a prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdzuje svojím podpisom.

Hlasovací preukaz vás oprávňuje voliť v ktoromkoľvek volebnom okrsku na území SR, musíte ho ale mať so sebou a odovzdať ho príslušnej volebnej komisii.

Foto: ilustračné (internet)

Heľenine oči, DJ EKG, Korben Dallas, Lavagance i český pesničkár hrajúci na gitaru a ukulele, ktorý vypredal pražskú O2 arénu, Pokáč. Aj títo umelci vystúpia na najväčšom kultúrnom podujatí tejto jesene s názvom Karloveské hody 2023. Uskutočnia sa od piatka 22. do nedele 24. septembra v Líščom údolí v Karlovej Vsi. Vstup na hody je bezplatný a program poteší dospelých aj detských návštevníkov z celej Bratislavy.

Karloveské hody sa začnú v piatok o 14.00 h na Nám. sv. Františka viazaním hodových strapcov, vystúpením súboru Senioranka, žiakov z umeleckej školy Jozefa Kresánka a následne rock´n´roll-ovej kapely The Crownies (16.00 h). Program bude pokračovať od 18.00 h v Líščom údolí, kde vystúpi prešovská kapela Heľenine oči, ktorá pôsobí na scéne už 24 rokov. Jej vystúpenia sú živé a sú kombináciou rocku, ska, reggae, folku a metalu. Profesionálny tanec predvedie zoskupenie Tanec ulice (19.00 h). Recisistická hudobná zostava hrajúca zmes hudobných žánrov Tusté Baletky vystúpi o 19.30 h. Po nej príde na rad svetelná šou Stana Mečiara a set DJ EKG.

Sobotný program sa začne o 14.30 h vystúpením folklórnych súborov Čečinka a Čečina. Pokračovať bude komediálnou rodinnou šou z dielne Sranda Banda. Pôjde o vystúpenie, ktoré bude spájať bábky a bruchovraveckú techniku. Nasledovať bude tanečné vystúpenie Školy breaku (16.00 h), slovenskej kapely Darkness positive (16.30 h) a ukážka rytierskych súbojov (17.30 h). Večerný program o 18.00 h otvorí košická skupina Puding pani Elvisovej. O 19.00 h sa predstaví Karloveské tanečné centrum, o 19.30 h bratislavská rocková skupina Korben Dallas. O 20.30 h uzrie svetlo sveta nová kniha Premeny Karlovej Vsi. Sobotný program uzavrie o 21.00 h indie popová kapela Lavagance.

Karloveské hody otvoria svoj posledný deň v nedeľu o 14.00 h rovnako v Líščom údolí. Najskôr vystúpi dvojica Paci Pac so svojím detským hudobným programom. O 15.00 h ich vystrieda na pódiu folklórny súbor Dolina. Karloveská skladateľka, textárka a interpretka spievajúca v slovenčine, angličtine a francúzštine Janais, ktorá je charakteristická popovým spevom s prvkami folku a šansónu, vystúpi o 16.30 h. Nadväzovať bude umenie nového cirkusu bez zvierat CirKus-Kus.

Hedlajner tohtoročných hodov, český pesničkár Pokáč, vystúpi o 18.00 h. Vo svojich zvyčajne kratších pesničkách spracúva bežné témy zo života so sarkastickým, ironickým, no vždy vtipným tónom. Napriek tomu, že ide o mladého 33-ročného interpreta, spolupracovali s ním už mnohé výrazné mená českého hudobného priemyslu, napríklad hudobník Voxel, speváčka Lucie Bílá či úspešná skupina Mirai.

Do programu Karloveských hodov prispeje aj Karloveská knižnica. V sobotu o 10.00 h vo Vodárenskej záhrade organizuje prednášku o otužovaní. Spojená bude s otužovaním v Karloveskom ramene. Prednášať bude certifikovaná lektorka Michaela Davidovič. Rovnako v sobotu, v čase 10.00 – 16.00 h, budú môcť návštevníci knižnice objaviť knižné poklady v rámci Jesennej knižnej burzy priamo v priestoroch opätovne otvorenej knižnice.

Tí, ktorí radi hrajú malý futbal, budú môcť prísť na futbalové ihrisko na Molecovej ul. Od 8.00 do 18.00 h bude na tomto ihrisku prebiehať Karloveský YessPizza Cup 2023. Súťažiť sa bude v štyroch vekových kategóriách.

Súčasťou tohtoročných Karloveských hodov budú tradične aj sprievodné podujatia. Hodový vláčik bude bezplatne premávať v sobotu aj nedeľu z Dlhých dielov do Líščieho údolia a späť. V stane mestskej časti sa budú môcť návštevníci hodov stretnúť so zástupcami Karlovej Vsi. Deti sa môžu odviezť na technike verejnoprospešných služieb. V Komunitnej uličke sa predstavia miestne občianske komunity a združenia.

KOMPLETNÝ PROGRAM

Pokiaľ patríte medzi tých, ktorí si radi zahrajú futbal v spoločnosti kamarátov, prihláste svoje družstvo na Karloveský hodový turnaj v malom futbale – Karloveský YESSPIZZA CUP, ktorý sa uskutoční v sobotu 23.septembra na futbalovom ihrisku Molecova 1/A. Prihlásiť sa treba do 15. septembra.

Zapojiť sa môžu:

Na turnaj v malom futbale 4+1 sa môže prihlásiť ideálne 10 členné družstvo do piatku 15. septembra. Štartovné pre každého hráča je 10 € / hráč, tj. 100 € / 10 členné družstvo. V cene štartovného je celodenná strava a pitný režim pre každého hráča. Poplatok sa platí na mieste podujatia.

Ako sa môžete prihlásiť?

Napíšte na email  yesspizza@badubravka.sk alebo sport@karlovaves.sk a pošlite tieto informácie:

Organizátori budú radi, ak sa zapoja aj deti, preto ak vyskladáte detský tím v určitej kategórii s vedúcim tímu nad 18 rokov, pokojne sa môžete prihlásiť tiež.

Neustále sa meniaci harmonogram a problémy s dovozom veľkokapacitného kontajnera nahradí prehľadnosť a systém. Karlova Ves od 12. septembra zavádza v spolupráci s mestskou organizáciou OLO pilotný projekt zberu a odvozu objemného odpadu z domácností.

Budú zriadené tri stále miesta, na ktoré budú pristavované dva veľkokapacitné kontajnery (VKK). Ide o parkovisko pred Iuventou, spevnenú plochu na Majerníkovej ulici pred ZŠ A. Dubčeka a spodné parkovisko pred cintorínom v Slávičom údolí. Kontajnery budú pristavené vždy dva dni.

Na vhadzovanie odpadu do kontajnerov bude dohliadať zamestnanec karloveských verejnoprospešných služieb, ktorý bude kontrolovať, či ide o obyvateľov Karlovej Vsi, a to na základe dokladu totožnosti s uvedenou adresou trvalého pobytu, príp. s nájomnou zmluvou k bytu. Veľký uzamykateľný kontajner zabezpečí OLO a menší kontajner bude slúžiť na zber rozmontovaného nábytku, ktorý pôjde na ďalšie spracovanie. Tento systém pristavovania VKK bude fungovať do otvorenia zberného dvora, na zriadení ktorého sa pracuje.

„Takmer každé ráno bol problém s pristavením VKK na vopred dané miesto podľa harmonogramu, pretože tam stáli zaparkované motorové vozidlá, ktoré nebolo možné odtiahnuť. VKK sme museli umiestniť na náhradné miesto, ak to bolo možné. To sa však nemuselo nachádzať v blízkom okolí a Karlovešťania si potom mysleli, že sme VKK nepristavili vôbec. Problémom bol aj odpad, ktorý tam ľudia hádzali. Často išlo o stavebný odpad vrátane azbestu, ktorý nespĺňal atribúty veľkoobjemového odpadu a robilo to problémy s jeho následným odvozom na určené miesta. Preto sme sa rozhodli určiť tri stále miesta, na ktorých je bezproblémový prístup autom a zabezpečiť aj dohľad na zber odpadu,“ vysvetľuje vedúca oddelenia životného prostredia Lucia Brezovská.

Kde nájdete kontajnery počas jesene?

Do kontajnerov na objemný odpad patrí:

Do kontajnerov na objemný odpad nepatrí:

Čo s odpadom, ktorý vám neprevezmú?

Niektorých z vyššie uvedených odpadov je možné sa zbaviť počas jarného a jesenného zberu elektroodpadu a jarného a jesenného zberu odpadu s obsahom nebezpečných látok. Viac informácií na s. 19. Pneumatiky je možné odovzdať v každom autoservise či autoopravovni.

Musíte sa legitimovať

Pôvodca odpadu je povinný predložiť pracovníkovi miestneho úradu občiansky preukaz na zápis do evidencie. V zápise zapíše meno a priezvisko, bydlisko, druh odpadu. Obyvatelia Karlovej Vsi, ktorí tu nemajú trvalý pobyt, sa môžu tiež preukázať platnou nájomnou zmluvou k bytu, ktorý užívajú.

Nestihli ste plánovaný zvoz?

Objemný odpad môžete doniesť do Zberného dvora OLO na Starej Ivánskej ceste 2, od 8.00 do 18.00 hod. od pondelka do soboty. Rovnako si môžete objednať službu od OLO TAXI – mobilný zberný dvor, kde Vám OLO odvezie veľkoobjemový odpad určený do VKK. Táto služba je spoplatnená sumou 35 eur a zahŕňa dopravu, nakládku odpadu vyloženého pred domom, jeho odvoz a vykládku.

Foto: Karlovešťania zo Starých gruntov sa budú môcť zbaviť nadrozmerného odpadu aj na parkovisku Cintorína v Slávičom údolí

Jednorazovo zvýšený prídavok na dieťa vyplatia rodičom prvákov úrady práce. Jeho účelom je pomôcť rodičom finančne zvládnuť nástup dieťaťa do prvého ročníka a s tým spojené náklady na zabezpečenie školských potrieb. Poberatelia dostanú zvýšený prídavok v októbri automaticky, nemusia si podávať žiadosť. V prípade dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením môžu rodičia požiadať o štátnu dotáciu na nákup školských pomôcok. Žiadosť podávajú MŠ a ZŠ cestou svojho zriaďovateľa dvakrát ročne, v januári a v septembri.

Na zvýšený prídavok majú nárok rodičia detí, ktoré nastúpili do prvého ročníka základnej školy. Rodičovi prváka vyplatí úrad práce popri riadnom prídavku aj jednorazovo zvýšený prídavok. Jeho výška sa tak zvýši o 110 eur. Celková suma prídavku na dieťa, ktoré nastúpi v septembri do prvého ročníka, bude 170 eur (60 eur ako bežný prídavok na dieťa a 110 eur ako zvýšený prídavok pre prváka).

Pomáha aj Karlova Ves

Účelom príspevku je nákup školských potrieb ako sú zošity, písacie potreby, učebnice, nevyhnutné individuálne pomôcky, ktoré súvisia s vyučovaním dieťaťa v ZŠ. Oddelenie sociálnych vecí miestneho úradu zabezpečí poskytnutie príspevku žiadateľovi. Príspevok sa poskytuje vo výške 30 eur na jedno dieťa.

Žiadosť k stiahnutiu tu

Foto: @SAMPHOTOSTOCK; Anna Grigorjeva