menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Park medzi ulicami Kempelenova a Tilgnerova už dlhšiu dobu čaká na nový impulz. Popíjajúce skupinky sú na tomto mieste viac-menej minulosťou, ale priestor takéhoto charakteru si priam pýta väčšie využitie. Výmenou lavičiek a osadením hojdačiek sa stal park obľúbenou zastávkou najmä rodičov s deťmi po nákupe v blízkom supermarkete. Reorganizáciou parku by sa však dala cieľová skupina rozšíriť. Rozpočet mestskej časti je na výraznejší zásah obmedzený, avšak časť revitalizácie by mohla byť financovaná po úspešnom zisku grantu.
Zeleň v parku trpí v dôsledku menej kvalitnej zeminy. Riešením by mohla byť inštalácia zvýšených záhonov, ktoré by zabezpečili lepšie pôdne podmienky. V rámci starostlivosti o zeleň je nevyhnutná redukcia inváznych druhov drevín, medzi ktoré patrí aj rozšírený javorovec jaseňolistý. Aktivity najmenších návštevníkov by sa mohli združiť na ihrisko s interaktívnymi hracími prvkami. Aktuálne sa v parku nachádza viacero betónových panelov. Prípadná rekonštrukcia by mala počítať aj s logickým riešením pešieho komunikačného prepojenia.
V priloženej anketovej časti sa môžete aj vy zapojiť do rozhodovania o možnej budúcej podobe parku. Zo všetkých hlasujúcich vyžrebujeme jedného, ktorý získa 20-eurovú poukážku na nákup v Kauflande. Hlasovací kupón nájdete v májových novinách Karlova Ves.

Svoj názor môžete vyjadriť aj e-mailom na lucia.gasparova@karlovaves.sk

Chcete si pred letom zlepšiť postavu? Ak áno, máme pre Vás lacnejšiu variantu k cvičeniu v posilňovni. Využiť môžete nové fitness stroje, ktoré Karlova Ves osadila do viacerých lokalít. Kde všade ich nájdete? Dozviete sa v májovom mesačníku Karlova Ves. Dočítate sa aj o tom, že do jarného upratovania sa zapojil rekordný počet dobrovoľníkov. Aktuálne číslo mesačníka nájdete od dnes vo Vašich schránkach.

Nájdete ho aj na internetovej stránke MČ na linku https://www.karlovaves.sk/volny-cas/karlova-ves-noviny/

alebo po kliknutí SEM

 

 

 

Každý z nás sníva o peknom bývaní, i keď predstava o tom, ako by malo pekné bývanie vyzerať, môže byť veľmi rôznorodá. Väčšina Karlovešťanov býva v bytových domoch, ktoré boli v Karlovej Vsi postavené v rámci hromadnej bytovej výstavby. Vlastníci týchto bytov sa snažia o ich modernizáciu a celkové vylepšenie ich užívateľského komfortu. Výsledkom tohto úsilia však môžu byť aj stavebné úpravy, ktorými vlastníci menia nielen povrchové vrstvy stien, podláh a stropov, ale aj zariadenie kúpeľní či kuchynských liniek. Často dochádza aj k zmene dispozičného riešenia bytu, veľkosti okenných a dverových otvorov, alebo vznikajú nové otvory. Neraz sme svedkami uzatvárania lodžií alebo balkónov a podobne. Vlastníci bytov sú väčšinou tiež presvedčení, že do ich vlastníctva patria všetky konštrukcie, ktoré sú v priestore bytu a majú na akékoľvek úpravy v byte výhradné právo.

Pozor na nosné konštrukcie

Medzi časté zásahy bez akéhokoľvek posúdenia patria aj také, ktoré majú vplyv na nosné konštrukcie celého bytového domu. Niekedy je to tak aj v prípadoch, keď sa do konštrukcií ani nezasahuje, napr. pri zmene podlahových vrstiev alebo spôsobe užívania bytu. „Vlastník často ani netuší, že zamýšľané zásahy ovplyvňujú nosné konštrukcie stavby, ktoré sú podľa zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v spoluvlastníctve všetkých vlastníkov bytového domu. Preto by si vlastník bytu, ktorý plánuje rekonštrukciu, mal vopred premyslieť rozsah plánovaných stavebných úprav a podľa toho zvoliť zákonný a bezpečný postup. Je potrebné pouvažovať nad všetkým ešte skôr, než si vlastník, teda budúci stavebník, zabezpečí stavebnú firmu, ktorá mu bude stavebné úpravy realizovať,“ upozorňuje Drahoslava Hambálková z karloveského stavebného úradu.

Typy stavebných prác

Najčastejšie sa vykonávajú stavebné práce, ktorými si vlastníci chcú byty iba obnoviť a zmodernizovať. Tie stavebný zákon špecifikuje ako bežné udržiavacie práce. Sú to najmä opravy a výmeny nepodstatných stavebných konštrukcií, omietok, obkladov stien, podláh a dlažieb, komínov, okien, dverí a schodiskových zábradlí, ďalej ide o výmenu zariadenia, najmä kuchynských liniek, vaní, vstavaných skríň a všetky maliarske a natieračské práce. Do tejto kategórie možno zaradiť aj údržbu a opravy technického, energetického a technologického vybavenia bytov a bytových domov a výmenu jeho súčastí. Stavebný zákon sem zaraďuje aj práce spojené s výmenou klimatizačného zariadenia, výťahu, vykurovacích kotlov a telies a vnútorných rozvodov elektroinštalácie, vody, kanalizácie alebo ústredného kúrenia, ak sa výmenou rozvodov podstatne nemení ich trasa. Spoluvlastníci spoločných častí bytových domov a vlastníci stavieb rodinných domov môžu vo svojich nehnuteľnostiach vykonávať ako bežné udržiavacie práce aj opravy fasády, opravy a výmenu strešnej krytiny alebo povrchu plochých striech, výmeny žľabov a zvodov, opravy oplotenia alebo výmenu jeho častí, ak sa nemení jeho trasa. „Na uskutočnenie týchto stavebných prác nie je potrebné ani ohlásenie stavebnému úradu. Je však nepísanou, ale osvedčenou praxou informovať vlastníkov susedných bytov napríklad písomným oznámením na vchode bytového domu o rozsahu a časovom harmonograme vykonávania stavebných úprav v byte. Po ukončení stavebných prác treba prípadné znečistené spoločné priestory bytového domu uviesť do pôvodného stavu,“ informuje Drahoslava Hambálková. Druhou kategóriou stavebných úprav v byte sú práce, ktoré podliehajú ohláseniu stavebnému úradu. Sú to udržiavacie práce, ktorými by mohla byť ovplyvnená stabilita stavby, požiarna bezpečnosť, vzhľad stavby alebo životné prostredie. Taktiež ide o drobné dispozičné úpravy bytu, úpravy okenných a dverových otvorov v nenosných konštrukciách, zasklievanie lodžií a balkónov, podstatné úpravy rozvodov inžinierskych sietí v byte alebo ich napojenie na stúpacie vedenia bytového domu, prípadne osadenie klimatizácie na fasádu bytového domu. Ak vlastník plánuje svojimi stavebnými úpravami zasahovať aj do nosných konštrukcií bytového domu, podstatne ovplyvniť vzhľad bytového domu alebo meniť účel využitia bytu, takéto stavebné úpravy vyžadujú vydanie stavebného povolenia. Ak z obsahu ohlásenia bude zrejmé, že ohlásené stavebné úpravy sú iba bežnými udržiavacími prácami, stavebný úrad o tom bude stavební- ka obratom informovať jednoduchým listom. V takom prípade môže s prácami začať ihneď. Ak sú navrhované stavebné úpravy nad rozsah bežných udržiavacích prác, a teda vyžadujú ohlásenie stavebnému úradu, k ohláseniu treba predložiť aj statické posúdenie (s odtlačkom pečiatky a podpisom statika), z ktorého bude zrejmé, že vlastník navrhovanými úpravami nezasahuje do nosných konštrukcií bytového domu. Ak sa zasahuje do spoločných častí alebo zariadení bytového domu, ktorými sú napríklad aj obvodové múry, strecha, chodby, priečelia, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie, spoločné zariadenia ako kotolňa vrátane technologického zariadenia, komín, bleskozvod aj vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky, stavebník je povinný predložiť k ohláseniu aj súhlas nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu s uskutočnením navrhovaných stavebných úprav. Stavebník môže ohlásené stavebné úpravy a udržiavacie práce začať uskutočňovať len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky. Vlastník bytu, ktorý bez ohlásenia uskutoční stavebné úpravy sa dopustí priestupku s následným udelením pokuty. Dodržanie uvedeného zákonného postupu jednotlivcom je zárukou zabezpečenia záujmov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytových domov najmä z hľadiska mechanickej odolnosti a stability stavieb bytových domov.

Myslite na statiku!

V Karlovej Vsi sú bytové domy konštrukčne realizované prevažne ako panelové a murované. Na Dlhých dieloch sú to konštrukcie zväčša panelové. Novostavby bytových domov sú najčastejšie monolitické, železobetónové. Každý z typov panelových budov na bývanie má iné požiadavky na nosné prvky (steny, stĺpy, nosníky, dosky a pod.), ktoré prenášajú zvislé a vodorovné sily (vietor a zemetrasenie) do základov a podložia. Skutočné pôsobenie týchto prvkov v konštrukcii a spôsob prenosu jednotlivého druhu zaťažení vie posúdiť len statik. „Konštrukčné systémy a stavebné sústavy panelových budov na bývanie sú vytvorené ako systém zvislých a vodorovných konštrukcií, kde akýkoľvek zásah ovplyvňuje prakticky celú nosnú konštrukciu. Rozsiahle zásahy do tohto systému vyžadujú výpočet, ktorý zohľadní pôvodný teoretický statický model nosnej konštrukcie, ako aj skutočný fyzický stav nosnej konštrukcie so všetkými predchádzajúcimi zmenami a zásahmi do nej,“ hovorí autorizovaný stavebný inžinier Ladislav Jágerský. K ohláseniu úprav ako vyrezanie dverného otvoru do priečky, odstránenie priečky – deliacej steny, ktorá je do objektu len vložená a neovplyvňuje statickú nosnosť objektu a veľmi často je len prichytená k nosnej konštrukcii, je potrebné vyjadrenie statika, pretože takáto úprava zmenšuje zvislé zaťaženie vodorovných nosných konštrukcií a môže ovplyvniť ich stabilitu alebo stabilitu priečok. K stavebnému povoleniu na úpravy ako nahradenie plochej strechy ľahkou strechou s malým sklonom, zasklenie balkóna alebo lodžie, výmena podlahových vrstiev za ťažšie je potrebný statický výpočet spracovaný autorizovaným inžinierom – statikom. „Napríklad výmena starého linolea za dlažbu s novým vyrovnávajúcim poterom v celkovej hrúbke 50 mm môže spôsobiť zníženie únosnosti stropnej konštrukcie a v prípade i minimálnych následkov jej zväčšený priehyb. To sa prejaví napríklad popraskaním stropných omietok a znížením bytového štandardu u iného spoluvlastníka bytového domu. Pre porovnanie dlažba s poterom o hrúbke 5 cm je priťaženie o asi 100 kg na 1m2 plochy čo znamená, že v danom priestore by sa už nesmel uložiť žiadny nábytok. V prípade, že by si takúto úpravu zrealizovali všetci vlastníci, mohlo by byť dôsledkom i nerovnomerné sadanie objektu – preťaženie základov, a tým vznik rôznych trhlín a oslabenie únosnosti objektu,“ zdôrazňuje statik. Nové priečky, výmena bytového jadra či výmena drevenej lodžiovej steny, na všetky tieto stavebné úpravy je tiež potrebný statický výpočet, pretože sa mení vodorovné alebo zvislé zaťaženie nosných konštrukcií. Zložité stavebné úpravy ako sú zásahy do nosných konštrukcií, ktorých vplyv na nosné konštrukcie možno posúdiť len komplexným statickým výpočtom celého domu. Ten musí zohľadniť skutočný stav všetkých dielcov a spojov nosných konštrukcií domu. Tieto úpravy môžu ohroziť stabilitu budovy. K stavebnému povoleniu na úpravy ako nadstavba vrátane predĺženia schodiska, výťahu, vyrezanie veľkých otvorov do panelov nosnej konštrukcie, do stropu či nosného obvodu je takisto potrebný posudok statika. Platí to aj pre odstránenie celého panelu nosnej konštrukcie (stenového, stropného, nosného obvodového), vybúranie série malých otvorov do panelov s porušením výstuže nosnej konštrukcie (v stene, strope, nosnom obvode), alebo porušenie predpätých rámčekov stien, stropov a obvodového plášťa. Ide pri nich o rozhodujúce zmeny statického pôsobenia celej nosnej konštrukcie, pri ktorej dochádza k preskupovaniu napätí a zmene deformácií v celej nosnej konštrukcii domu. Na záver je preto vhodné ešte raz zdôrazniť, že stavebné úpravy bytových domov môžu významným spôsobom ovplyvniť životnosť a bezpečnosť jednotlivých objektov. Je to hlavne z dôvodov vodorovnej tuhosti objektu, ktorá často závisí od veľkosti nosných prvkov, veľkosti steny, veľkosti prípadných otvorov v týchto stenách a statickej úpravy nosných prvkov v mieste týchto otvorov. Porušenie vodorovnej tuhosti sa prejaví najmä v čase zemetrasenia, keď sa môžu prejaviť neodborné zásahy do konštrukcie i jej porušením – haváriou. Takéto porušenie môže mať za následok celkové znehodnotenie objektu a nutnosť jeho odstránenia. Preto je dôležité, aby sa vlastníci bytov vyvarovali neodborných zásahov do stavebných konštrukcií, ktoré môžu byť príčinou poškodenia ich majetku.

Máte radi umenie 20. storočia na Slovensku? Môžete sa zúčastniť pútavej prezentácie. Súdobá umelecká výpoveď sa zameriava sa na obdobie svetových vojen a vizuálne umenie, ktoré v tomto kontexte vznikalo na našom území.
Prednáška pôjde naprieč doznievajúcim Rakúsko-Uhorskom, ČSR, 1. Slovenskou republikou až k umeleckým dielam totalitného režimu. Súčasťou budú spomienky na atmosféru zmien v spoločnosti, ktoré dokáže umenie „konzervovať“.
Prednáška bude v stredu 25. apríla od 14:30 do 15:30 h v rokovacej sále Miestneho úradu na námestí sv. Františka 8 v Bratislave. Prednáška je určená pre širokú verejnosť. Počet miest v sále je limitovaný, preto je potrebné prihlásiť sa u pracovníkov Oddelenia sociálnych vecí na čísle 0940 634 198. Vstupné na prednášku pre prihlásených záujemcov je vo výške 0,50 centov. Vstupné priamo na mieste je vo výške 1 euro.

Jar so sebou prináša okrem príjemných vonkajších teplôt aj niekoľko cyklov kosenia a intenzívneho upratovania. Kedy, kde a ako – to všetko sa dočítate sa v aprílových novinách Karlova Ves. S aprílom sú spojené aj zápisy prvákov do základných škôl. Dočítate sa preto aj o tom, ktorá základná škola v čom vyniká.

Tieto a mnoho iných zaujímavých informácií z diania v Karlovej Vsi sa dočítate v novom čísle mesačníka Karlova Ves – noviny všetkých Karlovešťanov, ktoré nájdete od dnes vo svojich schránkach.

Aktuálne číslo mesačníka nájdete na internetovej stránke MČ na tomto linku https://www.karlovaves.sk/volny-cas/karlova-ves-noviny/

alebo po kliknutí SEM

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves vypísal výberové konanie na pozíciu: Referent/-ka pre administratívu na stavebný úrad

Viac informácií nájdete po kliknutí SEM

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves oznamuje, že zápis detí do l . ročníka základných škôl pre školský rok 2018/2019  v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves sa uskutoční v dňoch:

20. apríla 2018 – piatok, od 15.00 h. do 18.00 h.
21. apríla 2018 – sobota, od 08.00 h. do 12.00 h.

Celé znenie Oznámenia nájdete po kliknutí SEM

Budúcoročných prvákov čaká 20. a 21. apríla zápis v základných školách na Majerníkovej 62, Karloveskej 61 a Tilgnerovej 14, ktorých zriaďovateľom je mestská časť. Úspešný prvý ročník akcie Adoptuj si kvetináč bude pokračovať aj tento rok. Tentoraz sa budú sadiť namiesto letničiek kvitnúce trvalky. Tieto a mnoho iných zaujímavých informácií z diania v Karlovej Vsi sa dočítate v novom čísle mesačníka Karlova Ves – noviny všetkých Karlovešťanov, ktoré nájdete v týchto dňoch vo svojich schránkach.
Aktuálne číslo mesačníka nájdete na internetovej stránke MČ na tomto linku https://www.karlovaves.sk/volny-cas/karlova-ves-noviny/

alebo po kliknutí SEM

Od štvrtka 1. marca 2018 začne miestny úrad MČ Bratislava-Karlova Ves opäť pristavovať veľkokapacitné kontajnery (VKK).

Pristavované budú podľa harmonogramu, ktorý zaznamenal zmeny oproti minulým rokom. Každý deň od pondelka do štvrtka bude pristavený jeden – teda štyri kontajnery týždenne.

Kontajner bude na stanovišti ponechaný 24 hodín.

Harmonogram pristavenia VKK v marci nájdete po kliknutí SEM

Kto by nechcel mať na sviatky doma čisto a upratané? Práve prvé jarné dni sú najlepšou príležitosťou na upratanie okolia našich domov. Ak teda máte chuť prispieť k čistote Karlovej Vsi a spolu s ďalšími Karlovešťanmi týmto spôsobom privítať jar, ponúkame vám skvelú príležitosť v sobotu 24. marca.
Miestny úrad, tak ako každý rok, v tento deň organizuje jarné upratovanie pod názvom Čistíme Karlovu Ves. Vítaný je každý, kto má chuť premeniť miesto, kde žije, na krajšie, čistejšie a je ochotný obetovať jedno predpoludnie pre dobrú vec. Upratovanie prebehne od 08:00 do 12:00 h.
Miestny úrad zabezpečí vrecia na odpad, rukavice, náradie a odpad odvezie. Svoje požiadavky môžete nahlasovať osobne, telefonicky alebo mailom do 21. marca. V prípade nevyhovujúceho počasia bude stanovený náhradný termín.

Kontakty:
Halina Trubínyiová, tel.: 02/ 707 11 281, e-mail: halina.trubinyiova@karlovaves.sk
Mariana Petruchová, tel.: 02/707 11 271 , e-mail: mariana.petruchova@karlovaves.sk

FOTO: Čistíme Karlovu Ves 8.4.2017

Školská jedáleň pri ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej 62 hľadá kuchára resp. pomocného kuchára.

Podrobnejšie informácie nájdete po kliknutí SEM