menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Rodičia, ktorým sa narodilo dieťa v Nemocnici Bory, si môžu prísť po rodný list po vyzvaní matrikou do Centra služieb občanom (CSO) na Nám. sv. Františka vedľa miestneho úradu. Nová pôrodnica je v tejto nemocnici otvorená od 1. júna. Vydanie rodného listu je bezplatné.

Nemocnica Bory po narodení dieťaťa zašle informácie najskôr matrike v Karlovej Vsi. Následne pracovníčky matriky zavolajú jednému z rodičov s informáciou, že si môžu prísť vyzdvihnúť rodný list narodeného dieťaťa. Rodič musí predložiť platný občiansky preukaz. Druhou možnosťou je, že matka dieťaťa požiada o zaslanie rodného listu na jej poštovú adresu ešte počas pobytu v nemocnici.

Foto: ilustračné

Hasičský a záchranný útvar hl. mesta SR Bratislavy v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o ochrane pred požiarmi vyhlásil s platnosťou od pondelka 10. júla od 15.00 h do odvolania čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) na území hl. mesta SR Bratislavy.

V zmysle týchto ustanovení zákona je každá právnická a fyzická osoba povinná v tomto čase dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti, pričom sa fyzickým osobám zakazuje najmä:

Podrobnosti vyhlásenia nájdete TU

Od 1. októbra nadobudne platnosť právna úprava, ktorou zanikne možnosť parkovania na chodníku. Aj Karlova Ves sa na túto zmenu pripravuje. Zmapovala cesty a chodníky, aby mali vodiči k dispozícii čo najviac parkovacích miest. Novovytvorené miesta bude musieť schváliť Krajský dopravný inšpektorát a operatívna komisia hlavného mesta pre určenie dopravného značenia.

„Našou snahou je chrániť chodcov. Myslíme však aj na vodičov motorových vozidiel, ktorí potrebujú parkovať v blízkosti bydliska. Pri spracovávaní projektov dopravného značenia sa musíme držať pravidiel a aj zvažovať, kde je zachovanie parkovania na chodníkoch akceptovateľné, kde sa prípadne zruší chodník, ak to je možné. Základom je, že podľa dopravných predpisov musí byť dodržaná šírka chodníka minimálne 1,5 metra a prejazdnosť cestnej komunikácie minimálne 3 metre pre každý jazdný pruh. To je mimoriadne dôležité v prípade záchranných zložiek, teda zdravotníkov alebo hasičov, ale taktiež aj pri odvoze odpadov,“ vysvetľuje vedúca oddelenia dopravy Jana Španková.

Na časti chodníkov je už dopravné značenie hotové, a to pre dovšetkým v oboch zriadených rezidentských parkovacích zónach, alebo na tých komunikáciách, ktoré boli nedávno zrekonštruované. Tu sa už dopravné značenie, a teda ani možnosti legálneho parkovania meniť nebudú. Karlova Ves sa počas leta bude venovať úprave dopravného značenia v spodnej časti Karlovej Vsi v lokalite vymedzenej ulicami Janotova, Baníkova, Nábělkova a L. Sáru.

Foto: Od jesene už nebude možné parkovanie ani na tomto chodníku na Veternicovej ul.

Zavádzanie celomestského systému parkovania známeho pod skratkou PAAS pokračuje. Postupne sa doň zapájajú ďalšie časti Bratislavy. Karlova Ves plánuje tri parkovacie zóny. Prvá, ktorou sa zapojí do celomestského parkovania, je zóna KV2. Bude sa nachádzať v spodnej časti Karlovej Vsi medzi Karloveskou radiálou a Líščím údolím. 

„Postupne sa pripravujú jednotlivé časti zóny KV2, ktoré sa po schválení budú pripájať do PAAS. Momentálne je spracovaný návrh projektu organizácie dopravy 1. časti tejto zóny, ktorá je ohraničená ulicami Špieszova, Čavojského, Fadruszova, Kempelenova, Tilgnerova. Zároveň mapujeme ďalšiu časť zóny KV2, ktorá zahŕňa ulice Segnerova, Donnerova, Pod Rovnicami, Líščie údolie (časť od polikliniky) a Čárskeho. Takto ucelený celok bude predstavený verejnosti a potom zaslaný na Krajský dopravný inšpektorát a do operatívnej komisie magistrátu na pripomienkovanie,“  informuje vedúca oddelenia dopravy Jana Španková.

Foto: Ako prví sa do celomestského systému parkovania zapoja obyvatelia v spodnej časti Karlovej Vsi v oblasti medzi Karloveskou radiálou a Líščím údolím.  (zdronu.sk)

Centrum služieb občanom (CSO) od 1. júna upravilo stránkové dni. Stalo sa to na základe žiadosti zo strany ministerstva vnútra. Utorok sa stal nestránkovým dňom a služby CSO ostali návštevníkom k dispozícii v pondelok, stredu a piatok. Dôvodom úpravy bol zvýšený počet žiadostí o opravu údajov v súvislosti s vyplácaním rodičovského dôchodku.

V dôchodkovom systéme nastali od januára zmeny. Jednou z nich je rodičovský dôchodok. Základným predpokladom na takúto dávku je, aby dôchodca mal dieťa, ktoré v roku 2021 pracovalo a odvádzalo dávky na dôchodkové poistenie. Pokiaľ sú tieto predpoklady splnené, v roku 2023 im vzniká nárok na rodičovský dôchodok. V roku 2023 vyplatí Sociálna poisťovňa jednorazovo rodičovský dôchodok poberateľom dôchodku, ktorí naň majú nárok. Od roku 2024 to už bude na pravidelnej mesačnej báze.

Keď si dieťa neželá presmerovať rodičovský dôchodok, je potrebné v Sociálnej poisťovni podať vyhlásenie o nároku na rodičovský dôchodok. V ňom však musí uviesť aj rodné číslo rodiča. Rodné čísla rodičov dieťaťa sa k zápisu narodenia dieťaťa zapisujú od 1. januára 1995. Rodné číslo pri narodení dieťaťa sa do matriky začalo zapisovať od 1. júla 1954.

„Tí, ktorí majú problém s identifikáciou rodných čísel rodičov, môžu prísť k nám. Po predložení svojho rodného listu a preverení údajov v systéme môžu požiadať o opravu údajov v súvislosti s vyplácaním rodičovského dôchodku. Na tento účel sú vyhradené stránkové dni a v utorok vybavujeme elektronické podania,“ vysvetľuje dôvody zmeny stránkových dní vedúca CSO Martina Chlebová.

Foto: ilustračné

Školská plaváreň na Majerníkovej 62 bude od soboty 1. júla z dôvodu každoročnej sanácie priestorov a bazéna zatvorená a to až do 31. júla. Táto povinnosť síce vyplýva prevádzkovateľovi zo zákona, ale je tiež záujmom karloveskej samosprávy v tomto čase dôkladne vyčistiť všetky priestory a vykonať revízie v bazénovej časti. Karlovešťania môžu počas odstávky využiť na plávanie buď letné kúpaliská alebo prírodné vodné plochy.

Plaváreň a jej rozvrh bude aj počas augusta fungovať v štandardnom režime s rozvrhom tvoreným na týždennej báze. Bazén budú využívať aj športové kluby, ktoré v lete organizujú detské tábory. Okrem plávania bude pre verejnosť prístupný aj kurz Aqua Baby a Aquafitnes.

Foto: ilustračné (MiÚ)

PARKOVANIE NA CHODNÍKOCH – Na jeseň začne platiť zákaz parkovania. Viac na s. 4.

MATERSKÉ ŠKOLY – Všetky 3-ročné deti sa podarilo umiestniť. Viac na s. 7.

ZŠ A. DUBČEKA – Práce na jej hĺbkovej zelenej obnove vrcholia. Viac na s. 11.

KULTÚRA V LETE – Kultúrne a športové leto prinesie pekné podujatia. Viac na s. 21 – 25.

Júl – August 2023

Prevádzka materských škôl bude počas letných prázdnin fungovať v obmedzenom režime. Prerušenie prevádzky využívajú materské školy na dezinfekciu prostredia, údržbárske práce a čerpanie dovoleniek zamestnancov.

Počas júla ostanú v prevádzke materské školy Borská, Pod Rovnicami, Suchohradská a Majerníkova 11. V auguste môžu nastúpiť deti na Adámiho a Kolískovu.

Materské školy L. Sáru, Ľ. Fullu a Majerníkova 60 budú zatvorené počas celého leta z dôvodu rekonštrukcie budovy alebo celkového uzavretia objektu. Deťom z týchto materských škôl však bola poskytnutá náhradná dochádzka v inej materskej škole.

Foto: ilustračné (MiÚ)

Nevyužité písacie potreby, zošity, papiere, rysovacie potreby, výtvarné pomôcky, školské tašky, peračníky, kalkulačky, elektroniku či už notebook, tablet alebo príslušenstvo. To všetko môžete priniesť v rámci zbierky pre školákov v núdzi na jedno z troch zberných miest v Karlovej Vsi do 15. septembra. Cieľom zbierky je pomôcť rodinám zo sociálne slabšieho prostredia pri zabezpečení pomôcok, ktoré budú ich deti nevyhnutne potrebovať na ďalší školský rok.

Jedno zo zberných miest sa nachádza v karloveskej sociálnej výdajni na Lackovej 4 a školské pomôcky sem môžete doniesť po predchádzajúcom telefonickom dohovore na číslach 0908 322 178 alebo 0940 637 101. Školské pomôcky, ktoré by ste chceli darovať, môžete priniesť aj na miestny úrad na oddelenie sociálnych vecí kedykoľvek cez stránkové dni počas úradných hodín.  Ďalšie zberné miesto sa nachádza v Rodinnom centre Dlháčik na Majerníkovej 60. Aj tu je potrebné sa vopred dohodnúť a to telefonicky na čísle 0940 503 444 v čase od 9.00 do 18.00 h alebo mailom na adrese info@dlhacik.sk

Zbierku organizuje Karlova Ves v spolupráci s Bratislavskou arcidiecéznou charitou.

Karlova Ves v minulom roku ustála finančné následky doznievajúcej pandémie aj legislatívnu smršť z dielne rezortu financií, ktorá podlomila kolená mnohým mestám a obciam.  Hospodárenie Karlovej Vsi v minulom roku ovplyvnilo zvyšovanie cien energií a stúpajúca inflácia. Vďaka mimoriadne opatrnému nakladaniu s finančnými prostriedkami počas minulého roka Karlova Ves dokázala zabezpečiť všetky dôležité a potrebné služby. Záverečný účet za rok 2022 schválili karloveskí poslanci dnes popoludní.

Karlovej Vsi sa napriek neľahkej situácii podarilo dokončiť viaceré investičné projekty. Žiaci zo Základnej školy Alexandra Dubčeka a okolitá verejnosť dostali nový atletický ovál. Žiaci aj verejnosť z okolia Základnej školy na Karloveskej 61 získali do užívania nové multifunkčné ihrisko. Spojená škola Tilgnerova 14 má od vlaňajška vo svojom elokovanom pracovisku na Tilgnerovej ulici úplne nové, moderné detské ihrisko. Materská škola na Kolískovej 14 sa pýši ukončenou rozsiahlou a hĺbkovou rekonštrukciou, vďaka ktorej sa zo škôlky s najvyššou spotrebou energií stala ekologická. Okrem toho sa tam podarilo rozšíriť kapacitu o jednu triedu. Vodiči a chodci na Púpavovej ul. dostali novú cestu a chodník. Z úplne nového chodníka a osvetlenia sa tešia aj obyvatelia Perneckej ulice.

Z celkových príjmov najväčšiu čiastku predstavujú bežné príjmy. Karlova Ves ich naplnila na 99,11 %. Z toho daňové príjmy, ktoré sú pre zachovanie potrebných služieb v mestskej časti kľúčové, boli splnené až na 99,5 %. Ide o výnos napríklad z dane z príjmov fyzických osôb a daň z nehnuteľností. Na druhej strane Karlova Ves opäť nedokázala naplniť príjem z poplatku za rozvoj. Dôvodom je utlmený rozvoj developerskej činnosti (62,16 % očakávaného príjmu). Nedaňové príjmy boli vo výške 1 947 916 eura, čo predstavuje 95,19 % pôvodne naplánovaných príjmov v tejto podkapitole. Objem týchto prostriedkov tvoria najmä príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku, či administratívnych poplatkov.

Za rok 2022 boli celkové výdavky aj s finančnými operáciami naplánované vo výške 22 152 145 eur, z ktorých Karlova Ves minula 85,93 %. Z celkových výdavkov najväčšiu časť predstavujú bežné výdavky. Boli rozpočtované vo výške 18 061 895 eur, čerpané vo výške až 18 339 244 eur, čo je plnenie na 101,54 %. Karlova Ves prekročila plánované výdavky v programe – Školstvo a vzdelávanie, kde minula 104,28 % oproti pôvodne naplánovaným výdavkom. Naplánované bežné výdavky naplno (100 %) minula organizácia Verejnoprospešné služby Karlova Ves, ktorá zabezpečuje celoročnú údržbu mestskej časti pozostávajúcu z odhŕňania snehu, kosenia či upratovania verejných priestranstiev. Takmer všetky naplánované bežné výdavky (99,21 %) boli investované aj do kvality prostredia a verejného poriadku. Prostriedky putovali do starostlivosti o zeleň či nakladanie s odpadmi.

Karlova Ves otvorí Kultúrne a športové leto v botanickej záhrade už túto sobotu 24. júna 2023 o 10.00 h koncertom majstrov z unikátneho orchestra Bratislava Hot Serenaders. Posledný júnový víkend prinesie kultúrny program pre rodiny a atrakcie pre deti. Nebude chýbať ani prvá letná tančiareň.

Okrem sobotného predpoludňajšieho koncertu Bratislava Hot Serenaders pripravilo program k otvoreniu kultúrneho a športového leta aj Rodinné centrum Klbko. Deti čaká jazda na poníkoch na ihrisku Suchohradská. Dospelí si môžu sobotný večer vychutnať v Karloveskej zátoke pri loďke Mark Twain, kde sa uskutoční koncert mladého hudobníka Petra Juhása.

V nedeľu 25. júna bude pripravený Piknik vo Vodárenskej záhrade. Začne sa o 15.00 h   divadlom pre deti. Piknik bude pokračovať o 16.00 h príbehom o joga zvieratkách. Deti zabaví Zuzana Šmatláková spolu s lektorkou jogy. Na záver sa uskutoční koncert Dominiky Fričovej a Petra Lachkého. Súčasťou nedeľného programu bude aj maľovanie na tvár a lozenie po lane.

Nedeľný program obohatí galavečer od 17.00 h v Karloveskom centre kultúry. Bude plný tanca v podaní elegantne oblečených párov z Karloveského tanečného centra. Nasledovať bude prvá verejná letná tančiareň o 19.00 h pri fontáne Rodina za Karloveským centrom kultúry. Všetky vystúpenia budú pre verejnosť prístupné bez vstupného.

Pokiaľ vlastníte v Karlovej Vsi rodinný dom alebo záhradu, prípadne máte na svojom pozemku sud s vodou, máte nárok na bezplatné balenie tabletiek proti komárom, ktoré dostanete počas úradných hodín v podateľni miestneho úradu na Nám. sv. Františka 8. Podrobnejšie informácie o spôsobe regulácie množenia komárov s využitím ekologicky zodpovednej metódy na základe aplikácie látky Bti, ktorú obsahujú tieto tabletky, nájdete na linku https://mosquito-bioregulation.eu/

Foto: ilustračné (internet)