menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Marcel má asi 40 rokov. Predtým mal dobré zamestnanie, dokonca robil manažéra v jednej väčšej firme. Cez kamaráta sa však dostal k drogám. O zamestnanie prišiel, skončil na ulici a pre drogy bol dvakrát vo väzení. Útočiskom sa mu stala nocľaháreň sv. Vincenta de Paul. Medzi ostatnými ľuďmi bez domova si uvedomil že takto nechce skončiť. Podarilo sa mu skoncovať s drogami a vykročiť na novú cestu. Keď sa v Depaul Slovensko začali prvé brigády pri upratovaní ulíc, hneď sa do nich zapojil. Neskôr sa zapájal do všetkých brigád a kurzov kariérneho poradenstva, ktoré v Depaul organizovali. Popri tom si hľadal trvalé zamestnanie. Dnes už takmer rok býva v podnájme a rozváža tovar pre jednu firmu. Je to jeden z mnohých príbehov, s ktorými sa v Depaule denne stretávajú.
V minulom roku bolo v programe pracovnej terapie zapojených 61 ľudí bez domova. Z tejto skupiny postupne odišlo 15 z nich, ktorí si buď sami, alebo s pomocou Depaul Slovensko našli nové zamestnanie a nové bývanie. Ďalším trom klientom, ktorí sú stále zapojení v projekte, sa už tiež rysuje lepšia budúcnosť.
Depaul Slovensko sa venuje ľuďom bez domova. Pomáhajú tam, kde je potreba najväčšia. Prevádzkujú veľkokapacitnú nízkoprahovú nocľaháreň s 200 posteľami, kam môže prísť každý: ľudia bez dokladov a financií, pod vplyvom alkoholu či drog, v zlom zdravotnom alebo psychickom stave. Prvým krokom pomoci je naplnenie tých najzákladnejších existenčných potrieb ako sú bývanie a bezpečnosť, jedlo, ošatenie, hygiena, alebo riešenie akútnych zdravotných problémov, prípadne zabezpečenie doliečenia po chorobách.
Ďalším krokom je vybavovanie chýbajúcich dokladov, prihlasovanie do poisťovní, vybavovanie vyšetrení, sprevádzanie k lekárovi, vybavovanie dávok sociálnej pomoci, hľadanie práce, bývania alebo vybavenie pobytu v ďalších sociálnych zariadeniach. Veľkú skupinu problémov tvorí vysporiadanie sa s minulosťou (riešenie dlhov a exekúcií, nadväzovanie kontaktov s rodinou a podobne). V ďalšom kroku klienta čakajú v prípade jeho záujmu programy zamerané na individuálny rozvoj a integráciu. Pomocou nich sa snažia vytvoriť podmienky na úspešný prechod človeka z ulice do bežnej spoločnosti.
Niektorí z nich sa zapojili aj do programu, ktorý organizuje Depaul Slovensko v spolupráci s karloveským miestnym úradom. „Našu súčasnú spoluprácu s Karlovou Vsou do veľkej miery určuje porozumenie a podpora zo strany miestneho úradu. Táto spolupráca sa rozvíjala postupne. Po tom, čo mestská časť prevzala na seba zodpovednosť za čistenie verejného priestoru, prišlo sociálne oddelenie s myšlienkou dať možnosť ľuďom bez domova získať späť pracovné návyky a zorganizovať skupinu, ktorá pomôže pri upratovaní ulíc. Zorganizovali sme pravidelné brigády. V praxi sa ukázalo, že boli zbytočné počiatočné obavy z toho, či budú mať ľudia bez domova o takúto prácu záujem, či budú pracovať zodpovedne a či splnia očakávané nároky. Ľudia bez domova sa takejto príležitosti veľmi potešili a brigády sú medzi nimi veľmi obľúbené. Táto spolupráca je taká úspešná, že zaujala aj ďalšie mestské časti v Bratislave, ktoré sa na nás obrátili so žiadosťou o podobný projekt,“ hovorí Miroslav Jurík z neziskovej organizácie Depaul Slovensko.

 

 

Magistrát hlavného mesta Bratislavy oznamuje, že dňa 4.07.2017 od 10:00 hod., správca komunikácie začne opravu povrchu na Karloveskej ulici. Oprava bude prebiehať v dvoch etapách:

I. etapa v úseku od priechodu pre chodcov pri CSS „Lackova“ – pravý jazdný pruh v smere k ul. Nad lúčkami.

II. etapa v úseku od priechodu pre chodcov pri CSS „Lackova“ – ľavý jazdný pruh smer ul. Nad lúčkami.

Premávka bude usmernená prenosným dopravným značením do jedného jazdného pruhu.

V termíne od 4.07.2017 od 10:00 hod. dodávateľ začne s výmenou ul. vpustov a výškovou úpravou kanalizačných poklopov

Termín realizácie prác v termíne 4.07.2017 od 10,00hod. do 16.07.2017 do 24,00hod.

Materská škola (MŠ) na Borskej ulici otvorí od septembra sedem tried a jej kapacity budú naplnené takmer na 100 percent. Miestny úrad v Karlovej Vsi tým vyvrátil dezinformácie o údajnom zatvorení alebo obmedzení prevádzky tejto škôlky. V polovici júna sa uskutočnilo stretnutie školskej rady rodičov detí z MŠ Borská 4 s vedením mestskej časti (MČ) Karlova Ves.
Rodičia najskôr vyjadrili obavu o zabezpečenie riadneho chodu MŠ v budúcom školskom roku. Išlo najmä o riešenie výpadku učiteľov. MŠ bude v budúcom školskom roku riadne pokračovať, kapacita škôlky 150 detí je naplnená takmer na 100%, otvorených bude 7 tried. Momentálne miestny úrad intenzívne pracuje na riešení personálneho zabezpečenia chodu škôlky. Vicestarosta Branislav Záhradník informoval rodičov o zámere MČ posilniť starostlivosť o areál a priestory škôlky. Vedenie MČ tiež prezentovalo svoje zámery pri rozvoji nielen areálu samotnej MŠ ale aj jej bezprostredného okolia. Starostka Dana Čahojová ubezpečila rodičov, že vedenie Karlovej Vsi a miestny úrad sú pripravení, v prípade vzniku akýchkoľvek problémov, hľadať riešenia spolu s rodičmi v záujme detí.

Karlova Ves od nástupu nového vedenia postupne prešla na starostlivosť o verejné priestranstva vo vlastnej réžii. Od roku 2015 nakúpila mestská časť na údržbu verejných priestranstiev techniku za približne 172 000 eur. Išlo najmä o kosačky, komunálny traktor a jeho príslušenstvo či ostatnú techniku. Stále však chýba napríklad vhodné vozidlo na odvoz odpadkov z malých smetných košov a košov na psie exkrementy. Túto službu totiž miestny úrad tiež zabezpečuje od začiatku tohto roka svojpomocne prostredníctvom podniku Verejnoprospešné služby Karlova Ves (VPS).
Zatiaľ odpadky vynáša pomocou vozidla s prívesným vozíkom, to však nepostačuje. Miestny úrad preto plánuje dokúpiť multifunkčné vozidlo, ktoré bude slúžiť na odvoz odpadkov z týchto košov a využiť sa bude dať v zimnom období aj na zimnú údržbu. Predpokladaná cena multifunkčného mechanizmu je 30 000 eur. Kým mestská časť zabezpečovala vynášanie odpadkových košov dodávateľsky, náklady sa vyšplhali každý mesiac na sumu približne 7 000 eur.
Pribudnúť by malo aj nákladné auto na odvoz veľkokapacitných kontajnerov. Nádoby na nadrozmerný odpad mestská časť pravidelne umiestňuje v stanovených časoch na sídliskách, na ich prepravu si však musí objednávať firmu. Tieto náklady sa môžu pri plnom vyťažení za rok vyšplhať až na 75 000 eur. Pritom pri vlastnom mechanizme je mestská časť pri práci flexibilnejšia a môže ho prípadne využiť aj pri ďalších činnostiach, napríklad pri zimnej údržbe. Predpokladaná cena nákladného vozidla je 70 000 eur. Mestská časť má v pláne kúpiť aj úžitkové vozidlá pre hospodársku správu a príspevkovú organizáciu VPS.

Tento rok prinieslo oddelenie kultúry miestneho úradu novinky pri organizovaní rozmanitých festivalov. Na svoje si prišli majitelia domácich miláčikov, milovníci starých vecí, ale aj obyvatelia inklinujúci k histórii. S blížiacim sa kultúrnym letom sme sa s vedúcou karloveskej kultúry Adriánou Majkou porozprávali o atmosfére a motívoch, v ktorých sa budú niesť letné mesiace.

Rozhovor nájdete po kliknutí SEM

Miestny úrad informuje občanov, že počas letných prázdnin budú v stredu upravené otváracie hodiny Centra služieb občanom miestneho úradu nasledovne:

Streda:   08:00 – 17:00

Ostatné otváracie hodiny ostávajú nezmenené. 

Tohtoročné kultúrne leto odštartuje Karlova Ves netradične. V spolupráci s Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom predstaví 1. júla popoludní na Hlavnom námestí to najlepšie, čo doma máme. Karlovešťanov, ale aj ostatných Bratislavčanov a návštevníkov hlavného mesta tu od 14.00 h čaká bohatý kultúrny a športový program s množstvom sprievodných podujatí, ako sú tvorivé dielne či tanečný workshop.

V centre hlavného mesta sa predstavia folklórne súbory Dolina a Čečinka, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Karloveský športový klub, Karloveské tanečné centrum, rodinné centrá a ďalší. Moderátorom programu bude CirKus-Kus. Vrcholom podujatia bude večerné vystúpenie stálice slovenskej nezávislej hudobnej scény – skupiny Longital.

Podrobnejšie informácie o programe nájdete TU

 

Novinky z dopravy, prehľad kultúrnych podujatí počas leta, informácie zo školstva, z oblasti služieb občanom, aj spätný pohľad za júnovými podujatiami. To všetko prináša nové číslo mesačníka Karlova Ves, ktoré nájdete od dnešného dňa vo vašich schránkach.

Noviny nájdete aj v elektronickej forme na linku: https://www.karlovaves.sk/volny-cas/karlova-ves-noviny/ 

alebo po kliknutí SEM

 

Miestny úrad MČ Bratislava-Karlova Ves vyhlásil výberové konanie na pozíciu: Opatrovateľ/-ka.
Podrobnejšie informácie nájdete po kliknutí SEM

Miestny úrad MČ Bratislava-Karlova Ves vyhlásil výberové konanie na pozíciu: sociálny pracovník / sociálna pracovníčka so zameraním na prácu a poradenstvo pre deti, mládež a rodinu.
Podrobnejšie informácie nájdete po kliknutí SEM

Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy vyhlásil 21. júna od 12.00 do odvolania na území hlavného mesta čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku).
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti, ktoré nájdete po kliknutí SEM

Pri príležitosti blížiaceho sa konca školského roka ocenila v piatok 16. júna starostka Dana Čahojová najlepších žiakov z Karlovej Vsi. Ocenenie sa udeľuje za výborné študijné výsledky,  príkladné správanie, zapájanie sa do mimoškolských aktivít ako aj vzornú reprezentáciu svojej školy a Karlovej Vsi. Každá z troch karloveských základných škôl, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti, nominuje na ocenenie jedného spomedzi svojich žiakov.
Ocenení boli Zuzana Králiková, žiačka Septimy A Spojenej školy, Tilgnerova 14, Tomáš Hrabovčin žiak 9.B Základnej školy A. Dubčeka, na Majerníkovej 62 a Júlia Roblová žiačka 9.C Základnej školy Karloveská 61. Starostka mestskej časti Dana Čahojová poďakovala žiakom za dosiahnuté výsledky a reprezentáciu školy a tým aj celej mestskej časti. Vyzvala ich, aby pracovali ďalej na svojom osobnom rozvoji a v budúcnosti aby využili svoje nadanie a vedomosti v prospech ostatných. Ocenených žiakov a ich pedagógov potešili svojim vystúpením deti z MŠ Kolískova 14 pod vedením svojej učiteľky Jany Šestákovej.

Na fotografii ocenení žiaci so svojimi pedagógmi zľava riaditeľ ZŠ A. Dubčeka Pavol Bernáth, Tomáš Hrabovčin, Zuzana Králiková, zastupkyňa riaditeľky SŠ Tilgnerova 14 Edita Čierna, Júlia Roblová, riaditeľka ZŠ Karloveská 61 Eva Horníková.