menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Upozornenie vlastníka/držiteľa vozidla  a výzva na odstránenie vozidla  AUDI červené, BA260NL, Hlaváčikova medzi č.35-41

Upozornenie vlastníka/držiteľa vozidla  a výzva na odstránenie vozidla  BMW modré, BL333ST, Jamnického 3

Upozornenie vlastníka/držiteľa vozidla  a výzva na odstránenie vozidla  RENAULT červený, BT322FX, Kresánkova 7

Výberové zisťovanie pracovných síl

Oznámenie o zámere prenajať a predať majetok

Oznámenie o zámere prenajať nebytový priestor

Oznámenie o zámere prenajať pozemok a nebytový priestor

Štatistické zisťovanie RÚ

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. ../2023 zo dňa 19.12.2023, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2015 z 27.10.2015 o miestnych daniach v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2015 z 15.12.2015, všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2017 zo 4.4.2017, všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2020 z 30.6.2020 a všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2020 z 15.12.2020

Deň vyvesenia:  01.12.2023

Uplatniť pripomienky možno najneskôr do:  11.12.2023 do 12 hod.

Podľa § 6 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom vyvesenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky na mailovej adrese maria.pastorova@karlovaves.sk alebo ústne do zápisnice na miestnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/2023/12/Navrh-VZN-o-miestnych-daniach.pdf

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2024

Príloha č. 1

Príloha č. 2

Príloha č. 3

Príloha č. 4

Príloha č. 5

Príloha č. 6

Návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2024

Pozvánka na 5. zasadnutie Miestnej rady 2023-12-05

Uznesenie 05 MiR 2023-12-05

Zapisnica 05MiR 2023-12-05