Centrum služieb občanom nájdete na adrese:
Námestie sv. Františka 8
842 62 Bratislava

CSO zatiaľ poskytuje svoje služby v pondelok a v stredu 8.00 – 17.00 h, v piatok 8.00 – 13.00 h.

Oznámenie o zmene sadzieb správnych poplatkov od 1.1.2018:

Po parlamentnej novelizácii niektorých zákonov došlo k úprave správnych poplatkov. Kompletné zmeny v poplatkoch nájdete TU

V Centre služieb občanom vybavíte nasledovné služby:

IOMO – Integrované obslužné miesto občanov

Viac informácií o IOME

OHLASOVŇA POBYTU
Služby ohlasovne pobytu môžu využívať iba občania mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.

 • prihlásenie na trvalý pobyt
 • prihlásenie na prechodný pobyt
 • potvrdenie o pobyte – správny poplatok 5,- Eur
 • skončenie trvalého pobytu na Slovensku
 • žiadosti na jednorazový finančný príspevok pri narodení dieťaťa
 • vydávanie došlej pošty od štátnych orgánov pre občanov s pobytom na obec

Formuláre a tlačivá:

Viac informácií o Ohlasovni pobytu

MATRIČNÝ ÚRAD
Matričný úrad je spoločný pre mestské časti Bratislava – Karlova Ves, Dúbravka, Devín, Lamač. Služby matriky môžu využívať všetci občania Slovenska.

 • uzavretie manželstva
 • delegovanie sobáša
 • rodné listy
 • sobášne listy
 • úmrtie
 • duplikáty matričných dokladov z celého Slovenska
 • narodenie dieťaťa v domácom prostredí
 • určenie otcovstva, zápisy do osobitnej matriky
 • späť vzatie priezviska po rozvode manželstva
 • potvrdenie o žití do zahraničia
 • vítanie detí do života

Formuláre a tlačivá:

Viac informácií o matričnom úrade

Čo k tomu potrebujete:
Fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, preukazuje svoju totožnosť jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • občianskym preukazom,
 • cestovným dokladom,
 • vojenským preukazom,
 • námorníckou knižkou,
 • povolením na pobyt pre cudzinca.

Pri overovaní listiny je potrebné predložiť vždy originál, nie je možné osvedčiť kópiu. Kópiu listiny vám pracovník centra služieb občanov vyhotoví.

Podľa  §5 zákona 599/2001 z. z. obec nevykonáva osvedčovanie:

 • ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine,
 • odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov,
 • ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra, nehnuteľností,
 • ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou,
 • ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napríklad mapy alebo geometrické plány),
 • ak je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku; to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku.

Osvedčovanie sa vykonáva v úradnej miestnosti obce. Ak žiada o osvedčenie podpisu fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti obce, možno osvedčenie vykonať na inom vhodnom mieste.

Správne poplatky za osvedčovanie:

Osvedčenie listiny / fotokópie: 2 € / strana
Osvedčenie listiny / fotokópie v českom jazyku: 3,00 € / strana
Osvedčenie podpisu: 2 € / podpis

Platby za správne poplatky je možné zaplatiť priamo v Centre služieb občanom, v hotovosti prípadne platobnou kartou.

KOPÍROVACIE SLUŽBY
Návštevníci si môžu dať vyhotoviť kópie vo formáte A4 a A3 čiernobielo aj farebne.

Poplatky za kopírovacie služby:

Vyhotovenie čiernobielej fotokópie A4 jednostranne 0,10 € / strana
Vyhotovenie čiernobielej fotokópie A4 obojstranne 0,20 € / strana
Vyhotovenie čiernobielej fotokópie A3 jednostranne 0,15 € / strana
Vyhotovenie čiernobielej fotokópie A3 obojstranne 0,30 € / strana
Vyhotovenie farebnej fotokópie A4 jednostranne 0,40 € / strana
Vyhotovenie farebnej fotokópie A4 obojstranne 0,80 € / strana
Vyhotovenie farebnej fotokópie A3 jednostranne 0,80 € / strana
Vyhotovenie farebnej fotokópie A3 obojstranne 1,60 € / strana

DANE A POPLATKY

 • Prihlásenie a odhlásenie psa z evidencie
 • Vystavenie daňových výmerov za psov
 • Vydávanie novej evidenčnej známky pre psa v prípade straty, znehodnotenia pôvodnej evidenčnej známky
 • Vydávanie rybárskych lístkov
 • Povolenia na zaujatie verejného priestranstva za účelom predaja alebo služieb na pozemkoch v správe mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
 • Vystavenie daňových výmerov na zaujatie verejného priestranstva za účelom predaja alebo služieb na pozemkoch v správe mestskej časti Bratislava – Karlova Ves
 • Vystavenie daňových výmerov na zaujatie verejného priestranstva – vyhradené parkovacie miesto
 • Vystavenie daňových výmerov na zaujatie verejného priestranstva – rozkopávky a zvláštneho užívania komunikácie a zelene
 • Vystavenie daňových výmerov za predajné automaty
 • Vystavenie daňových výmerov za nevýherné hracie automaty
 • Vystavenie potvrdení o daňových nedoplatkoch pre fyzické a právnické osoby ( len s pôsobnosťou na území mestskej časti Bratislava-Karlova Ves)

Formuláre a tlačivá:

Tel. kontakt: 02 / 707 11 100

POKLADŇA

Návštevníci môžu zaplatiť za všetky poskytnuté služby v platobnom kiosku v hotovosti alebo platobnou kartou.

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Str: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Pia: 08:00 - 13:00

Centrum služieb občanom

Pon:  08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Str:  08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Pia:  08:00 - 13:00

Stavebný úrad

Pon: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Str: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00