menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Cestný správny orgán

Cestný správny orgán vykonáva prenesený výkon štátnej správy vo veciach miestnych komunikácií III. tr., IV. tr. a účelových komunikácií, ktoré sú obci zverené do správy. Určuje použitie dopravných značiek, dopravných zariadení, schvaľuje plán organizácie dopravy, povoľuje zvláštne užívanie miestnych komunikácií, ako sú zaujatie verejného priestoru, rozkopávky a zriadenie parkovacích miest (ZŤP, vyhradené).

Pri svojom výkone sa riadi zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Cestným správnym orgánom a správcom miestnych komunikácií I.tr. a II. tr. je Magistrát hl. m. SR Bratislavy.

Kontakty:

Rozkopávky

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves, ako vecne a miestne príslušný cestný správny orgán vykonávajúci miestnu štátu správu vo veciach miestnych komunikácií na území mestskej časti pre každú rozkopávku vydá rozhodnutie o zvláštnom užívaní komunikácie.

Ohlásená rozkopávka

Investor je povinný najneskôr 30 dní pred začatím prác požiadať o vydanie rozhodnutia o zvláštnom užívaní komunikácie. Na vydanie rozhodnutia bude potrebovať:

Rozkopávka v prípade havárie

Dokumenty potrebné na vydanie rozhodnutia:

Zaujatie verejného priestoru

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves, ako vecne a miestne príslušný cestný správny orgán vykonávajúci miestnu štátnu správu vo veciach miestnych komunikácií na území mestskej časti pre každé zaujatie verejného priestoru vydá rozhodnutie o zvláštnom užívaní komunikácie.

Dokumenty potrebné na vydanie rozhodnutia:

Tlačivá:

Povolenie na vjazd

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves vystavuje povolenie na vjazd pre obyvateľov na čas, ktorý je nevyhnutný na naloženie/nástup a vyloženie/výstup z vozidla. Parkovanie nie je dovolené.

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť