menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Parkovanie pre ŤZP

Čo vybavíte:

Lehota na vybavenie: 30 dní
Zákonná úprava: § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov

Kontakt:

Zriadenie parkovacieho miesta ŤZP

Postup vybavenia vyhradeného parkovacieho miesta (pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím – ŤZP resp. ZŤP):

Žiadosti:

Proces schvaľovania:

  1. Miestny úrad prehodnotí podanú žiadosť a jej prílohy, prípadne vyzve žiadateľa o doplnenie potrebných dokumentov.
  2. Miestny úrad pripraví projekt organizácie dopravy a postúpi ho na schválenie do operatívnej komisie pri oddelení dopravy na Magistráte hl. mesta Bratislavy.
  3. Po schválení projektu v operatívnej komisii pracovník vyhradeného parkovania pripraví povolenie na vyhradené parkovanie.

Poplatky:

V zmysle § 4 ods. 2 všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Karlova Ves č. 6/2015 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava – Karlova Ves, užívatelia ŤZP miesta sú oslobodení od dane za vyhradené parkovanie. Toto oslobodenie sa považuje za poskytnutie sociálneho príspevku pre žiadateľa.

Aktuálne označenie parkovacieho miesta pre ŤZP:

Od 1. 4. 2020 platí nová Vyhláška ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 13. 2. 2020 o dopravnom značení. Nová vyhláška prináša okrem iného aj zmenu v označovaní vyhradených parkovacích miesť. Pôvodné značenie IP 16 sa nahrádza dopravným značením Zákaz zastavenia č. 270 s pridaním dodatkovej tabuľky vyhradené parkovanie č. 531 a dodatkovej tabuľky č. 509 s evidenčným číslom vozidla. Vodorovné značenie sa už neoznačuje krížom, označuje sa už len box, kde je dovolené zastavenie a státia príp. je doplnené vhodným symbolov.

Žiadatelia o vyhradené parkovanie musia počítať s vyššími nákladmi na zriadenie vyhradeného parkovacieho miesta. V prípade, že sa budú zriaďovať viac ako dve parkovacie miesta je nutné zákaz zastavenia s dodatkovými tabuľkami osadiť aj na posledné miesto, ktoré je vyhradené /označuje sa začiatok a koniec zákazu zastavenia/. Zoskupené môžu byť maximálne 4 parkovacie miesta. Náklady sa tým pádom zdvojnásobia. Náklady na zriadenie parkovacieho miesta znáša žiadateľ.

Pravidlá prideľovania vyhradených parkovacích miest:

Povolenie sa vydáva na jeden byt, na jeden kalendárny rok pre jedno motorové vozidlo, ktorého vlastník alebo držiteľ má trvalý pobyt v mestskej časti. Pre parkovanie ŤZP je možné parkovacie miesto vyhradiť vždy na dobu určitú od 1.7 do 30.6 nasledujúceho roku.

Vyhradené parkovacie miesto môže byť povolené pre motorové vozidlá s hmotnosťou do 3500 kg a dĺžkou do 5300 mm na parkoviskách, alebo pridružených parkovacích pásoch, ktoré sú súčasťou komunikácií III. a IV. triedy a sú zverené do správy mestskej časti.

Mestská časť si vyhradzuje právo na jednotlivých parkoviskách zoskupovať vyhradené parkovacie miesta.

Finančné náklady na označenie a zrušenie prideleného vyhradeného parkovacieho miesta:

Náklady znáša užívateľ parkovacieho miesta. Náklady na obnovu a zmenu dopravného značenia znáša každý užívateľ parkovacieho miesta. Náklady súvisiace so zrušením parkovacieho miesta vrátane odstránenia a odvozu dopravného značenia z dôvodu zmeny organizácie dopravy kvôli celomestskej parkovacej politike bude znášať mestská časť.

Užívateľ je povinný na vyhradenom parkovacom mieste zabezpečiť celoročnú údržbu.

V prípade obsadenia Vášho miesta vyhradeného parkovacieho miesta vodičom iného motorového vozidla požiadajte o nápravu Mestskú políciu Bratislava, ul. Saratovská, tel. č.: 02/645 34 351. Mestskú políciu kontaktujte len v prípade, že máte správne a viditeľne vyznačené parkovacie miesto a platné povolenie.

Užívateľ bude užívať vyhradené parkovacie miesto v súlade s vydaným povolením, inak sa dopúšťa priestupku podľa § 22c ods. 1 písm. a) cestného zákona, čo umožňuje uložiť pokutu do 330 €. Každú zmenu, ktorá je v rozpore s vydaným povolením, je potrebné nahlásiť alebo písomne oznámiť do 1 mesiaca.

Predĺženie parkovacieho miesta ŤZP

Ak má užívateľ vyhradeného parkovacieho miesta naďalej záujem o jeho využívanie aj po skončení lehoty platnosti povolenia, je povinný minimálne 30 dní pred ukončením platnosti povolenia podať žiadosť o predĺženie na predpísanom tlačive.

Zrušenie parkovacieho miesta ŤZP

Ak nemá užívateľ vyhradeného parkovacieho naďalej záujem o jeho využívanie, je povinný podať žiadosť o zrušenie vyhradeného parkovania ŤZP na predpísanom tlačive:

Vo všeobecnom záujme, zmene dopravných pomerov, novej investičnej činnosti, zmena legislatívno-právnych noriem alebo pri nedodržaní podmienok povolenia môže povoľujúci orgán vydané povolenie obmedziť alebo zrušiť bez náhrady nového parkovacieho miesta a žiadateľ je povinný na svoje náklady dopravné značenie bezodkladne do 48 hodín odstrániť. V prípade dočasnej miestnej úpravy organizácie dopravy v danej lokalite, napr. pri výkopových prácach v mieste vyhradeného parkovania a pod. je žiadateľ povinný túto zmenu akceptovať.

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť