menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Vyhradené parkovanie

Vyhradené parkovacie miesta v mestskej časti si môžete pozrieť aj na našej interaktívnej mape v sekcii „Doprava“ – „Vyhradené parkovacie miesta pre fyzické osoby“ a „Vyhradené parkovacie miesta pre právnické osoby“.

Čo vybavíte:

Lehota na vybavenie: 30 dní
Zákonná úprava: § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov

Kontakt:

Zriadenie vyhradeného parkovania

V Mestskej časti Karlova Ves je možné pri splnení stanovených podmienok požiadať o vyhradené parkovanie pre fyzické osoby – obyvateľov s trvalým pobytom v Karlovej Vsi, ale aj pre firmy (právnické osoby), ktoré majú prevádzku na území Mestskej časti.

Postup vybavenia vyhradeného parkovacieho miesta:

Žiadosti:

Časovo vyhradené parkovanie:

Poplatky:

Vzor aktuálnej parkovacej karty pre vyhradené parkovanie:

vyhradena karta

Pravidlá prideľovania vyhradených parkovacích miest:

Povolenie sa vydáva na jeden byt, jedno sídlo firmy, alebo jednu prevádzku, na jeden kalendárny rok pre jedno motorové vozidlo. Vyhradené parkovacie miesto pre fyzické a právnické osoby je možné vyhradiť a užívať vždy len na dobu určitú do konca daného kalendárneho roka.

Vyhradené parkovacie miesto môže byť povolené pre motorové vozidlá s hmotnosťou do 3500 kg a dĺžkou do 5300 mm na parkoviskách, alebo pridružených parkovacích pásoch, ktoré sú súčasťou komunikácií III. a IV. triedy a sú zverené do správy mestskej časti.

Na vyhradené parkovanie nemá fyzická a právnická osoba právny nárok. Nové parkovacie miesta nevyznačujeme, prenajímajú sa už existujúce parkovacie miesta na parkoviskách v správe mestskej časti. V prípadoch, ak už nie je možné žiadateľovi prideliť v danej lokalite parkovacie miesto, ostáva v evidencii medzi čakateľmi po dobu 1 kalendárneho roka a kontaktujeme ho, keď sa nejaké parkovacie miesto uvoľní.

V lokalitách do 20 parkovacích miest na komunikácii sa prideľuje max. 40 % miest na vyhradené parkovanie, nad 20 parkovacích miest max. 50 % miest na vyhradené parkovanie. Mestská časť si vyhradzuje právo zoskupovať vyhradené parkovacie miesta na jednotlivých parkoviskách.

Údržba a označenie parkovacieho miesta:

Finančné náklady na označenie a zrušenie prideleného vyhradeného parkovacieho miesta znáša užívateľ parkovacieho miesta (pozn.: náklady na zrušenie parkovacieho miesta z dôvodu zavedenia celomestskej parkovacej politiky sú od 1.1.2021 zahrnuté v dani za užívanie parkovacieho miesta). Náklady na obnovu a zmenu dopravného značenia znáša každý užívateľ parkovacieho miesta.

Užívateľ je povinný na vyhradenom parkovacom mieste zabezpečiť celoročnú údržbu.

V prípade obsadenia Vášho vyhradeného parkovacieho miesta vodičom iného motorového vozidla požiadajte o nápravu Mestskú políciu Bratislava, ul. Saratovská, tel. č.: 02/645 34 351. Mestskú políciu kontaktujte len v prípade, že máte správne a viditeľne vyznačené parkovacie miesto a platné povolenie.

Užívateľ bude užívať vyhradené parkovacie miesto v súlade s vydaným povolením, inak sa dopúšťa priestupku podľa § 22c ods. 1 písm. a) cestného zákona, čo umožňuje uložiť pokutu do 330 €. Každú zmenu, ktorá je v rozpore s vydaným povolením, je potrebné nahlásiť alebo písomne oznámiť do 1 mesiaca.

Predĺženie vyhradeného parkovania

Ak má užívateľ vyhradeného parkovacieho miesta naďalej záujem o jeho využívanie aj po skončení lehoty platnosti povolenia, je povinný pred uplynutím doby, na ktorú bolo občanovi pridelené vyhradené parkovacie miesto, minimálne 30 dní pred ukončením platnosti povolenia podať žiadosť o predĺženie na predpísanom tlačive, alebo prostredníctvom elektronického formulára.

Predĺženie má platnosť od 1.1. do 31.12 nasledujúceho kalendárneho roku.

Žiadosti:

Konečný termín podania žiadosti o predĺženie vyhradeného parkovania je 30.11. kalendárneho roku. V prípade, že žiadosť nebude v tomto termíne podaná, nebude postúpená do procesu spracovania a na jej miesto postúpia žiadosti iných záujemcov v poradí podané v predpísanom termíne. Na vydanie povolenia na ďalšie obdobie nie je právny nárok.

Zrušenie vyhradeného parkovania

Ak nemá užívateľ vyhradeného parkovacieho naďalej záujem o jeho využívanie, je povinný podať žiadosť o zrušenie vyhradeného parkovania na predpísanom tlačive:

Vo všeobecnom záujme, pri zmene dopravných pomerov, novej investičnej činnosti, zmene legislatívno-právnych noriem, alebo pri nedodržaní podmienok povolenia, môže povoľujúci orgán vydané povolenie obmedziť alebo zrušiť bez náhrady nového parkovacieho miesta a žiadateľ je povinný bezodkladne do 48 hodín odstrániť na svoje náklady dopravné značenie. V prípade dočasnej miestnej úpravy organizácie dopravy v danej lokalite, napr. pri výkopových prácach v mieste vyhradeného parkovania a pod. je žiadateľ povinný túto zmenu akceptovať.

Zmena EČV 

Pri zmene EČV vozidla je potrebné vyplniť žiadosť a podať ju na podateľni miestneho úradu. K žiadosti je potrebné predložiť k nahliadnutiu občiansky preukaz žiadateľa a technický preukaz nového vozidla.

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť
    Naposledy upravené: 23. apríla 2020