tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Vyhradené parkovanie

šípka pre krok späť

Oznam o distribúcii nálepiek k vyhradenému parkovaniu pre rok 2024

Obyvateľom Karlovej Vsi, ktorí požiadali o predĺženie vyhradeného parkovania, bude rozhodnutie spolu s nálepkou pre vyhradené parkovanie zaslaná prostredníctvom Slovenskej pošty formou doporučenej zásielky.

Slovenská pošta informovala mestskú časť, že v predvianočnom období zaznamenáva zvýšenú vyťaženosť svojich karloveských pobočiek, z čoho vyplývajú dlhšie čakacie lehoty na pobočkách pošty. Preto sa budú posielať rozhodnutia až po Vianočných sviatkoch, aby sa ich držitelia vyhli dlhému čakaniu na poštách.

Z tohto dôvodu pristúpila mestská časť k dohode s Mestskou políciou a karty k vyhradenému parkovaniu pre rok 2023 budú platné do 31. januára 2024.

Svoje nové nálepky pre vyhradené parkovanie pre rok 2024 si budú môcť žiadatelia vyzdvihnúť bez dlhých čakacích lehôt na pošte aj v januári 2024, bez toho, aby boli pokutovaní.


Vyhradené parkovacie miesta v mestskej časti si môžete pozrieť aj na našej interaktívnej mape v sekcii „Doprava“ – „Vyhradené parkovacie miesta pre fyzické osoby“ a „Vyhradené parkovacie miesta pre právnické osoby“.

Čo vybavíte:

Lehota na vybavenie: 30 dní
Zákonná úprava: § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov

Kontakt:

Zriadenie vyhradeného parkovania

V Mestskej časti Karlova Ves je možné pri splnení stanovených podmienok požiadať o vyhradené parkovanie pre fyzické osoby – obyvateľov s trvalým pobytom v Karlovej Vsi, ale aj pre firmy (právnické osoby), ktoré majú prevádzku na území Mestskej časti.

Postup vybavenia vyhradeného parkovacieho miesta:

Žiadosti:

Časovo vyhradené parkovanie:

Poplatky:

Vzor aktuálnej parkovacej karty pre vyhradené parkovanie:

vyhradena karta

Pravidlá prideľovania vyhradených parkovacích miest:

Povolenie sa vydáva na jeden byt, jedno sídlo firmy, alebo jednu prevádzku, na jeden kalendárny rok pre jedno motorové vozidlo. Vyhradené parkovacie miesto pre fyzické a právnické osoby je možné vyhradiť a užívať vždy len na dobu určitú do konca daného kalendárneho roka.

Vyhradené parkovacie miesto môže byť povolené pre motorové vozidlá s hmotnosťou do 3500 kg a dĺžkou do 5300 mm na parkoviskách, alebo pridružených parkovacích pásoch, ktoré sú súčasťou komunikácií III. a IV. triedy a sú zverené do správy mestskej časti.

Na vyhradené parkovanie nemá fyzická a právnická osoba právny nárok. Nové parkovacie miesta nevyznačujeme, prenajímajú sa už existujúce parkovacie miesta na parkoviskách v správe mestskej časti. V prípadoch, ak už nie je možné žiadateľovi prideliť v danej lokalite parkovacie miesto, ostáva v evidencii medzi čakateľmi po dobu 1 kalendárneho roka a kontaktujeme ho, keď sa nejaké parkovacie miesto uvoľní.

V lokalitách do 20 parkovacích miest na komunikácii sa prideľuje max. 40 % miest na vyhradené parkovanie, nad 20 parkovacích miest max. 50 % miest na vyhradené parkovanie. Mestská časť si vyhradzuje právo zoskupovať vyhradené parkovacie miesta na jednotlivých parkoviskách.

Údržba a označenie parkovacieho miesta:

Finančné náklady na označenie a zrušenie prideleného vyhradeného parkovacieho miesta znáša užívateľ parkovacieho miesta (pozn.: náklady na zrušenie parkovacieho miesta z dôvodu zavedenia celomestskej parkovacej politiky sú od 1.1.2021 zahrnuté v dani za užívanie parkovacieho miesta). Náklady na obnovu a zmenu dopravného značenia znáša každý užívateľ parkovacieho miesta.

Užívateľ je povinný na vyhradenom parkovacom mieste zabezpečiť celoročnú údržbu.

V prípade obsadenia Vášho vyhradeného parkovacieho miesta vodičom iného motorového vozidla požiadajte o nápravu Mestskú políciu Bratislava, ul. Saratovská, tel. č.: 02/645 34 351. Mestskú políciu kontaktujte len v prípade, že máte správne a viditeľne vyznačené parkovacie miesto a platné povolenie.

Užívateľ bude užívať vyhradené parkovacie miesto v súlade s vydaným povolením, inak sa dopúšťa priestupku podľa § 22c ods. 1 písm. a) cestného zákona, čo umožňuje uložiť pokutu do 330 €. Každú zmenu, ktorá je v rozpore s vydaným povolením, je potrebné nahlásiť alebo písomne oznámiť do 1 mesiaca.

Predĺženie vyhradeného parkovania

Ak má užívateľ vyhradeného parkovacieho miesta naďalej záujem o jeho využívanie aj po skončení lehoty platnosti povolenia, je povinný pred uplynutím doby, na ktorú bolo občanovi pridelené vyhradené parkovacie miesto, minimálne 30 dní pred ukončením platnosti povolenia podať žiadosť o predĺženie na predpísanom tlačive, alebo prostredníctvom elektronického formulára.

Predĺženie má platnosť od 1.1. do 31.12 nasledujúceho kalendárneho roku.

Žiadosti:

Konečný termín podania žiadosti o predĺženie vyhradeného parkovania je 30.11. kalendárneho roku. V prípade, že žiadosť nebude v tomto termíne podaná, nebude postúpená do procesu spracovania a na jej miesto postúpia žiadosti iných záujemcov v poradí podané v predpísanom termíne. Na vydanie povolenia na ďalšie obdobie nie je právny nárok.

Zrušenie vyhradeného parkovania

Ak nemá užívateľ vyhradeného parkovacieho naďalej záujem o jeho využívanie, je povinný podať žiadosť o zrušenie vyhradeného parkovania na predpísanom tlačive:

Vo všeobecnom záujme, pri zmene dopravných pomerov, novej investičnej činnosti, zmene legislatívno-právnych noriem, alebo pri nedodržaní podmienok povolenia, môže povoľujúci orgán vydané povolenie obmedziť alebo zrušiť bez náhrady nového parkovacieho miesta a žiadateľ je povinný bezodkladne do 48 hodín odstrániť na svoje náklady dopravné značenie. V prípade dočasnej miestnej úpravy organizácie dopravy v danej lokalite, napr. pri výkopových prácach v mieste vyhradeného parkovania a pod. je žiadateľ povinný túto zmenu akceptovať.

Zmena EČV 

Pri zmene EČV vozidla je potrebné vyplniť žiadosť a podať ju na podateľni miestneho úradu. K žiadosti je potrebné predložiť k nahliadnutiu občiansky preukaz žiadateľa a technický preukaz nového vozidla.

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť