menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Správa komunikácií

Správcami komunikácie sú spravidla mestské časti, Magistrát hlavného mesta Bratislavy, Bratislavský samosprávny kraj, alebo fakulty, príp. developeri, ktorí neodovzdali vybudované komunikácie do správy hlavného mesta.

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves je primárne správcom komunikácií III. a IV. triedy (komunikácie nižšieho významu, napr. vnútrosídliskové alebo tie, po ktorých nepremáva MHD). Správcom komunikácií I. a II. triedy je Magistrát hl. m. SR Bratislavy.

Chodníky priľahlé ku konkrétnej ceste majú zväčša rovnakého správcu ako cestná komunikácia.

Opravy a údržba komunikácií

Povinnosťou mestskej časti je vykonávať údržbu na miestnych komunikáciách zverených do jej správy:

Jednotlivé sledy zimnej údržby si môžete pozrieť aj na našej interaktívnej mape v sekcii „Infraštruktúra“.
Dispečing zimnej údržby môžete kontaktovať na zimnaudrzba@karlovaves.sk.

Zvláštne užívanie komunikácie 

Zvláštne užívanie komunikácie sa môže vzťahovať na fyzické i právnické osoby, bytové spoločenstvá, dodávateľské spoločnosti a správcov sietí (stavebné, vodárne, kanalizácie, plyn, telekomunikácie, rozvody elektriny a tepla), organizátorov verejných podujatí (logistika) a pod.

Povinnosťou hore menovaných osôb a inštitúcií je disponovať platným rozhodnutím cestného správneho orgánu v stanovenom dátume predmetného vykonania nasledovných činností:

V prípade, že sa jedná o plánovanú činnosť na verejnom priestranstve v správe mestskej časti, žiadateľ je povinný uhradiť mestskej časti správny poplatok vo výške 80 €, ktorý je splatný pri podaní žiadosti:

Odťahovanie vozidiel

Na základe Zmluvy o spolupráci pri zabezpečovaní odťahovej služby medzi Hlavným mestom SR Bratislavou a mestskou časťou Bratislava-Karlova Ves zabezpečuje odťahovanie vozidiel v Karlovej Vsi mestská spoločnosť Mestský parkovací systém, spol. s r.o.

Podrobnejšie informácie vrátane cenníka odťahových služieb nájdete v zmluve.

Stanovište Odťahovej služby sa nachádza v areáli hlavného mesta na Technickej ulici č. 6.

Kontakt:

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť