Vydávanie hlasovacích preukazov (ďalej len „HP“).

 

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať mestskú časť Bratislava-Karlova Ves o vydanie hlasovacieho preukazu.

 

O vydanie hlasovacieho preukazu môže požiadať volič:

 1. osobne, príde s platným občianskym preukazom – najneskôr do 4. marca 2016 do 13 hod.
 2. písomne alebo elektronicky (e-mailom) – najneskôr do pondelka 15. februára 2016 do 17,00 hod. musí byť žiadosť v podateľni zaevidovaná, resp. do pondelka 15. februára 2016 do 24,00 hod. musí byť žiadosť odoslaná na adresu organizacne@karlovaves.sk.
 3. prostredníctvom splnomocnenej osoby na základe občianskeho preukazu alebo splnomocnenia. Splnomocnenie nemusí byť úradne overené. Splnomocnená osoba prevzatie voličského preukazu potvrdí svojim podpisom – najneskôr do 4. marca 2016 do 13 hod.,

 

V splnomocnení volič uvedie svoje

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • štátna príslušnosť,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu)
 • meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu osoby, ktorú splnomocnil na prevzatie voličského preukazu.

 

V písomnej žiadosti a v žiadosti zaslanej elektronicky volič uvedie svoje

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • štátnu príslušnosť,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu)
 • korešpondenčnú adresu , na ktorú mu má obec voličský preukaz zaslať.

Mestská časť zašle hlasovací preukaz voličovi doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“ na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu.

 

Na podanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu, ako aj na splnomocnenie je možné použiť tlačivá uvedené v dolnej časti tejto stránky.

 

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu (PDF)

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu (ODT)

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu a splnomocnenie na jeho prevzatie (PDF)

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu a splnomocnenie na jeho prevzatie (ODT)

Splnomocnenie (PDF)

Splnomocnenie (ODT)

 

 

 

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Pon:  08:00 — 17:00
Utr:  08:00 — 15:00
Str:  08:00 — 17:00
Štv:  08:00 — 12:00
Pia:  08:00 — 13:00
Sob:  09:00 — 13:00

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00