Hlasovanie z 13. zasadnutia MiZ, konaného dňa 08.03.2016

Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: –
Voľba overovateľov zápisnice.
Hlasovanie: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

Nehlasovali:

 Denis Svoboda
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: –
Voľba návrhovej komisie.
Hlasovanie: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)

 

Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: –
Voľba návrhovej komisie.
Hlasovanie: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 1.
Oznámenie starostky o nastúpení náhradníka po zaniknutom mandáte poslanca a zloženie sľubu nového poslanca.
Hlasovanie o využití aklamačného hlasovania:
Hlasovanie: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

Zdržali sa:

 Pavol Martinický
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 1.
Oznámenie starostky o nastúpení náhradníka po zaniknutom mandáte poslanca a zloženie sľubu nového poslanca.
Pozmeňujúci návrh poslanca Šíbla:
Miestne zastupiteľstvo A. berie na vedomie 1. zánik poslaneckého mandátu JUDr. Márie Khuriovej podľa § 25 ods. 2 písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
2. oznámenie starostky mestskej časti o nastúpení Denisa Svobodu za poslanca miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves a odovzdanie osvedčenia o tom, že sa Denis
Svoboda stal poslancom miestneho zastupiteľstva.
B. konštatuje, že Denis Svoboda zložil zákonom predpísaný sľub poslanca v súlade s § 26 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
C. volí
1. poslanca Denisa Svobodu za člena:
a) komisie dopravy,
b) komisie výstavby a územného plánu.
2. poslankyňu Mgr. Líviu Poláchovú za predsedkyňu komisie životného prostredia a verejného poriadku.
D. odvoláva JUDr. Máriu Khuriovú:
1. zo školskej rady Materskej školy Kolískova 14 v Bratislave,
2. z Fondu rozvoja bývania mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.
Hlasovanie: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

Zdržali sa:

 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: –
Hlasovanie o zaradení bodu do programu – bod 2A – Návrh poslanca Záhradníka: Protest prokurátora proti uzneseniu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves zo dňa č. 160/2016 zo dňa 28.01.2016 v časti A bode 2.
Hlasovanie: 
Za: 16
Proti: 1
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Lívia��Poláchová
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)

Proti:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Martina Magátová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 

 

Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: –
Hlasovanie o zaradení bodu do programu – bod 2B – Prenájom nebytových priestorov na Perneckej ul. v Bratislave.
Hlasovanie: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)

Zdržali sa:

 Ján Labuda
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: –
Hlasovanie o programe ako celku.
Hlasovanie: 
Za: 21
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

Proti:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 2.
Vyhlásenie výsledkov referenda mestskej časti Bratislava-Karlova Ves konaného 5.3.2016.
Hlasovanie: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 2A.
Návrh poslanca Záhradníka: Protest prokurátora proti uzneseniu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves zo dňa č. 160/2016 zo dňa 28.01.2016 v časti A bode 2.
Doplňujúci návrh poslanca Zajaca:
Miestne zastupiteľstvo B. vyjadruje želanie, aby tento názor Miestneho zastupiteľstva Bratislava-Karlova Ves prokurátor konfrontoval na ústavnom súde, aby vzniklo u danej otázky precedentné rozhodnutie a tým uľahčilo rozhodovanie miestnej samosprávy vo všeobecnosti pri využívaní miestneho referenda ako súčasti napĺňania participatívnej správy vecí verejných.
Hlasovanie: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

Zdržali sa:

 Ján Horecký
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)

 

Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 2A.
Návrh poslanca Záhradníka: Protest prokurátora proti uzneseniu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves zo dňa č. 160/2016 zo dňa 28.01.2016 v časti A bode 2.
Hlasovanie o uznesení ako celku.
Hlasovanie: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

 

Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 2B.
Prenájom nebytových priestorov na Perneckej ulici v Bratislave.
Hlasovanie: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 3.
Rôzne – Návrh poslanca Šíbla: Odvolanie poslankyne Ing. Zuzany Volkovej z komisie regionálnej politiky, hospodárskeho a sociálneho rozvoja a zvolenie za členku komisie životného prostredia a verejného poriadku.
Hlasovanie: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

 Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00