Hlasovanie z 10. zasadnutie MiZ, konaného dňa 21.12.2015

Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: –
Voľba overovateľov zápisnice.
Hlasovanie: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Mária Khuriová
(SIEŤ)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

 

Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: –
Voľba návrhovej komisie.
Hlasovanie: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Mária Khuriová
(SIEŤ)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Igor Bendík
(SaS)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

 

Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: –
Hlasovanie o programe ako celku.
Hlasovanie: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Mária Khuriová
(SIEŤ)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

 

Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 1.
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018.
Hlasovanie: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Mária Khuriová
(SIEŤ)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 1A.
Návrh poslanca Rosinu: Návrh na zrušenie a zriadenie komisií miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie o využití aklamačného hlasovania.
Hlasovanie: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Mária Khuriová
(SIEŤ)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

 

Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 1A.
Návrh poslanca Rosinu: Návrh na zrušenie a zriadenie komisií miestneho zastupiteľstva.
Doplňujúci návrh poslanca Zajaca:
Miestne zastupiteľstvo: A. berie na vedomie vzdanie sa poslanca Marcela Zajaca funkcie predsedu komisie výstavby a územného plánu miestneho zastupiteľstva dňom 31.12.2015.
B. zrušuje dňom 31.12.2015: 1. komisiu pre životné prostredie a ochranu prírody, 2. komisiu verejného poriadku, bezpečnosti a dopravy.
C. zriaďuje dňom 1.1.2016: 1. komisiu pre životné prostredie, ochranu prírody a verejný poriadok (skrátene „komisia OPVP“), 2. komisiu pre dopravu (skrátene „komisia D“) .
D. volí dňom 1.1.2016 : 1. do komisie pre životné prostredie, ochranu prírody a verejný poriadok predsedu a členov komisie nasledovne: 1.1 predsedkyňa – JUDr. Mária Khuriová, 1.2 Mgr. Ján Labuda, 1.3 JUDr. Iva Lukačovičová, 1.4 Mgr. Lívia Poláchová, 1.5 Mgr. Richard Savčinský, 1.6 RNDr. Jaromír Šíbl, PhD. 2. do komisie pre dopravu predsedu a členov komisie nasledovne: 2.1 predseda – Ing. Peter Lenč, 2.2 Zdeněk Borovička, 2.3 Mgr. Ján Horecký, 2.4 Miroslav Kadnár, 2.5 Ing. Rudolf Rosina 2.6 JUDr. PhDr. Branislav Záhradník, 2.7 Mgr. Ing. Anna Zemanová na doplňujúci návrh poslanca Zajaca: 3. poslanca Ing. Vladimíra Dullu za predsedu komisie výstavby a územného plánu miestneho zastupiteľstva dňom 1.1.2016. 5
E. určuje 1. Komisii pre životné prostredie, ochranu prírody a verejný poriadok nasledovnú náplň práce: Komisia pre životné prostredie, ochranu prírody a verejný poriadok sa vyjadruje k návrhom zásad ochrany a tvorby životného prostredia v mestskej časti a podieľa sa na kontrole ich dodržiavania. Posudzuje koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí ţivota mestskej časti a zosúlaďuje potreby ochrany prírodných zdrojov s potrebami ekonomického rozvoja výstavby a vytvárania športovo-rekreačných areálov. Vyjadruje sa k otázkam súžitia obyvateľov mestskej časti s voľne žijúcimi a domestikovanými živočíšnymi druhmi a k otázke chovu a držania živočíchov na území mestskej časti a k otázkam bezpečnosti obyvateľov. Taktiež sa vyjadruje k investičnej činnosti právnických a fyzických osôb v mestskej časti. 2. Komisii pre dopravu nasledovnú náplň práce: Komisia dopravy sa vyjadruje najmä ku koncepčným otázkam a návrhom rozvoja dopravných systémov na území mestskej časti a hlavného mesta, k otázkam parkovania a parkovacej politiky mestskej časti a hlavného mesta a k otázkam bezpečnosti dopravy. Vyjadruje sa ku koncepcii zimnej údržby, čistenia a opráv cestných a peších komunikácií.

Hlasovanie: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Mária Khuriová
(SIEŤ)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 L��via Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volkov��
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Pavol Martinický
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 1A.
Návrh poslanca Rosinu: Návrh na zrušenie a zriadenie komisií miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie o uznesení ako celku.
Hlasovanie: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Mária Khuriová
(SIEŤ)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján��Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

Nehlasovali:

 Igor Bendík
(SaS)
     

 


Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00