Hlasovania z 15. zasadnutie MiZ, konaného dňa 14.06.2016

Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: –
Voľba overovateľov zápisnice.
Hlasovanie: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk��Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

Zdržali sa:

 Robert Krampl
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: –
Voľba návrhovej komisie.
Zmätočné hlasovanie.
Hlasovanie: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis��Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Robert Krampl
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu:
Voľba návrhovej komisie.
Hlasovanie: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Robert Krampl
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: –
Návrh poslanca Bendíka: Hlasovanie o zaradení vystúpenia občanov na začiatok zasadnutia miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav��Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

 

Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: –
Hlasovanie o zaradení bodu do programu – bod 1 – Návrh Vyhlásenie dňa konania voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a návrh na ustanovenie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby miestneho kontrolóra a náležitosti prihlášky.
Hlasovanie: 
Za: 18
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:

 Zden��k Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír��Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

Proti:

 Igor Bendík
(SaS)
     

 

Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: –
Pozmeňujúci návrh poslanca Zajaca: Návrh na zmenu bodov programu rokovania. Presunutie bodov č. 1, 3, 4, 5, 6, 7 v pôvodnom návrhu na č. 2, 4, 5, 6, 7, 3. 
Hlasovanie: 
Za: 18
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav����Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

Proti:

 Igor Bendík
(SaS)
     

Zdržali sa:

 Peter Lenč
(KDH)
     

 

��íslo hlasovania: 7
Číslo bodu: –
Pozmeňujúci návrh poslanca Dullu: Návrh na vypustenie z programu bod č. 3 v pôvodnom návrhu.
Hlasovanie: 
Za: 4
Proti: 11
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)

Proti:

 Ján Horecký
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

Zdržali sa:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
����Marcel Zajac
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: –
Pozmeňujúci návrh poslanca Dullu: Návrh na vypustenie z programu bod č. 6 v p��vodnom návrhu.
Hlasovanie: 
Za: 4
Proti: 7
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)

Proti:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

Zdržali sa:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: –
Hlasovanie o programe ako celku.
Hlasovanie: 
Za: 18
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Pol��chová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
  ��

Proti:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Igor Bendík
(SaS)
     

 

Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 1.
Návrh Vyhlásenie dňa konania voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a návrh na ustanovenie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby miestneho kontrolóra a náležitosti prihlášky.
Hlasovanie: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

Zdržali sa:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 3.
Žiadosť spoločnosti ALL 4 CAR, s.r.o. Bratislava o dlhodobý nájom nebytového priestoru v stavebnom objekte číslo 268 na Majerníkovej ulici v Bratislave.
Hlasovanie: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Len��
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

 

Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 4.
Prenájom nebytových priestorov v Základnej škole Veternicová 20 v Bratislave.
Doplňujúci návrh poslanca Záhradníka:
Miestne zastupiteľstvo schvaľuje z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9. písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v aktuálnom znení žiadateľovi Spojená škola sv. Františka z Assisi, Karloveská 32, Bratislava, IČO: 42176182 nájom štyroch učební s príslušenstvom (kabinet, toalety, prístupové chodby) v budove Základnej školy Veternicová 20 v Bratislave na dobu 5 rokov od 15.08.2016, s cenou nájmu vo výške 1 EUR/rok + energie. Okrem nájomného bude žiadateľ uhrádzať aj pomernú časť nákladov spojených s prevádzkou budovy.
Hlasovanie: 
Za: 18
Proti: 1
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Za:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj��Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

Proti:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 4.
Prenájom nebytových priestorov v Základnej škole Veternicová 20 v Bratislave.
Hlasovanie o uznesení ako celku:
Hlasovanie: 
Za: 18
Proti: 3
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Za:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter��Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
��Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

Proti:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 

Zdržali sa:

 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Robert Krampl
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 5.
Návrh č. 1 na zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2016 – riešenie havarijného stavu bazéna v budove Základnej školy na Majerníkovej ul. a dofinancovanie Základnej školy Veternicová.
Hlasovanie o bode A odsek 1:
Hlasovanie: 
Za: 9
Proti: 7
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Pr��tomní: 22
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
��    

Proti:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

Zdržali sa:

 Ján Horecký
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Martina��Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 5.
Návrh č. 1 na zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2016 – riešenie havarijného stavu bazéna v budove Základnej školy na Majerníkovej ul. a dofinancovanie Základnej školy Veternicová.
Hlasovanie o bode A odsek 2, B odsek 1, B odsek 2 a bode C.
Hlasovanie: 
Za: 22
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Ján Horeck��
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
��Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

Proti:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 5.
Návrh č. 1 na zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2016 – riešenie havarijného stavu bazéna v budove Základnej školy na Majerníkovej ul. a dofinancovanie Základnej školy Veternicová.
Hlasovanie o bode B odsek 3 a B odsek 4.
Hlasovanie: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia��Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

 

Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 6.
Prerokovanie petície proti zrušeniu Základnej školy Veternicová 20 v Bratislave.
Hlasovanie: 
Za: 17
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
��Robert Krampl
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

Proti:

 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
     

Zdržali sa:

 Pavol Martinický
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 7.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o zrušení Základnej školy, Veternicová 20, Bratislava a jej súčastí a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves číslo 3/2016 zo 16. februára 2016 o určení školských obvodov pre základné školy a spojenú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.
Pozme��ujúci návrh poslankyne Hanulíkovej:
Miestne zastupiteľstvo neschvaľuje VZN o zrušení ZŠ Veternicová 20.
Hlasovanie: 
Za: 1
Proti: 16
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:

 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
     

Proti:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol��Martinický
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

Zdržali sa:

 Ján Horecký
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 

 

Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 7.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o zrušení Základnej školy, Veternicová 20, Bratislava a jej súčastí a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves číslo 3/2016 zo 16. februára 2016 o určení školských obvodov pre základné školy a spojenú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.
Hlasovanie: 
Za: 19
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátov��
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

Proti:

 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
     

 

Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 2.
Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Doplňujúci návrh poslankyne Poláchovej:
Miestne zastupiteľstvo schvaľuje pripomienky MČ Bratislava-Karlova Ves.
Hlasovanie: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Horecký
(bezHlasovanie poslancov z 10. zasadnutia miestneho zastupiteľstva PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 2.
Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Hlasovanie o uznesení ako celku:
Hlasovanie: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Horecký
(bez PP)
��Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Pavol Martinický
(bez PP)
     

 Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00