Hlasovanie zo 14. zasadnutia MiZ, konaného dňa 26.04.2016

Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: –
Voľba overovateľov zápisnice.
Hlasovanie: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:

��������Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

 

Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: –
Voľba návrhovej komisie.
Hlasovanie: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján��Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

 

Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: –
Hlasovanie o zaradení bodu do programu – bod 4A – Návrh poslancov Poláchovej a Šíbla: Stanovisko mestskej časti k výrubom.
Hlasovanie: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

 

Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: –
Hlasovanie o programe ako celku.
Hlasovanie: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

 

Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 1.
Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 2.
Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves za január – február 2016.
Hlasovanie: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 3.
Návrh Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.
Hlasovanie: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

Zdržali sa:

 Igor Bendík
(SaS)
����Vladimír Dulla
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 5.
Návrh na zriadenie príspevkovej organizácie typu verejno-prospešných služieb. 
Hlasovanie: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
��Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradn��k
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 6.
Návrh na zmenu zriaďovacej listiny Karloveského športového klubu.
Hlasovanie: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzá������
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 7.
Návrh na uzatvorenie dodatku k nájomnej zmluve na objekt Janotova 12.
Hlasovanie: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volkov��
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

Zdržali sa:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 8.
Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie zmluvy na prenájom nebytových priestorov na Janotovej 12 v Bratislave.
Hlasovanie: 
Za: 15
Proti: 2
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 

Proti:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

Zdržali sa:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

 

Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 9.
Návrh na zrušenie Fondu statickej dopravy.
Hlasovanie: 
Za: 20
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana��Volková
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

Proti:

 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
     

 

Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 11.
Prenájom nebytových priestorov na Perneckej ul. v Bratislave.
Hlasovanie: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomn��: 22
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 12.
Predĺženie nájmu nebytového priestoru na Majerníkovej 16.
Hlasovanie: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 13.
Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky v k. ú. Bratislava ­ Karlova Ves.
Hlasovanie: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buz��š
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
��Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

 

Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 14.
Návrh na predĺ��enie nájomnej zmluvy na pozemok v k. ú. Bratislava ­ Karlova Ves Občianskemu združeniu Iniciatíva občanov ­ Doktorov Jarok.
(Materiál nezískal v hlasovaní dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia)
Hlasovanie: 
Za: 5
Proti: 9
Zdr��ali sa: 9
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Za:

 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
     

Proti:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Igor Bendík
(SaS)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 15.
��iadosť spoločnosti Orange Slovensko a. s., Metodova 8, Bratislava o súhlas s vedením trasy líniovej stavby cez pozemok vo vlastníctve mestskej časti Bratislava ­ Karlova Ves.
Hlasovanie: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 16.
Návrh na vyradenie majetku v Karloveskom centre kultúry mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.
Hlasovanie: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadn��r
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 4.
Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií hlavného mesta SR Bratislavy, výške úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsobe úhrady a preukázania jej zaplatenia.
Pozmeňujúci návrh poslanca Dullu:
Miestne zastupiteľstvo A. nesúhlasí s návrhom VZN hlavného mesta SR Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií hlavného mesta SR Bratislavy, výške úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsobe úhrady a preukázania jej zaplatenia v predloženom znení návrhu Hlavného mesta SR Bratislavy.
B. požaduje v návrhu VZN Hlavného mesta SR Bratislavy:
1. povinnosť Hlavného mesta SR Bratislavy odovzdať do správy mestských častí všetky pozemn�� komunikácie funkčnej triedy 3 a 4 a tiež účelové komunikácie vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy v lehote do 6 mesiacov od súčinnosti VZN k parkovacej politike,
2. povinnosť Hlavného mesta SR Bratislavy odovzdať do správy mestských častí všetky pozemky vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré tieto vytipujú na účely rozvoja parkovacích kapacít v lehote do 2 mesiacov od predloženia žiadosti o zverenie do správy tej – ktorej mestskej časti,
3. povinnosť Hlavného mesta SR Bratislavy zaradiť do siete verejných komunikácií všetky pozemné komunikácie vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy funkčnej triedy 3 a 4 a tiež účelové komunikácie, ktoré s�� dokončené a ktoré sa používajú roky, a to do 3 mesiacov od účinnosti VZN,
4. povinnosť Hlavného mesta SR Bratislavy poskytovať súčinnosť mestským častiam, ktoré sa rozhodli zvyšovať parkovacie kapacity, odstrániť administratívne prekážky a prípadné vyjadrenia k investičnej činnosti na území Hlavného mesta SR Bratislavy k stavebným zámerom s parkovacou politikou vydávať v skrátenej lehote 10 pracovných dní od podania žiadosti,
5. vypustiť v §1 ods. 2, písm. b) časť vety „ktorá je držiteľom vodičského preukazu“,
6. doplniť do §1 ods. 2, písm. e) za prvú vetu v znení: „Na parkovacej karte môže byť uvedených viacero evidenčn��ch čísel“,
7. opraviť poslednú časť s��vetia v §2 ods. 7 z „ods. 5 písm. b)“ za „ods. 6 písm. b)“,
8. zvýšiť počet príslušníkov mestskej polície, vyčleniť hliadky mestskej polície za účelom kontroly parkovacej politiky v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a účelovo viazať predmetné hliadky na výkon tejto činnosti,
9. stanoviť harmonogram budovania nových parkovacích kapacít na pozemkoch vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy a za týmto účelom predmetné pozemky zveriť do správy mestskej časti Bratislava-Karlova Ves,
10. majetkovo-právne vysporiadanie účelových komunikácií na pozemkoch vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy.
C. žiada starostku mestskej časti Bratislava-Karlova Ves uplatniť požiadavku na zaradenie parkovacích zón na území mestskej časti Karlova Ves do prílohy č. 1 k návrhu VZN Hlavn��ho mesta SR Bratislavy podľa prílohy k pozmeňujúcemu návrhu.
Hlasovanie: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 L��via Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Ján Horecký
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)

 

Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 4.
Doplňujúci návrh poslanca Zajaca: Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií hlavného mesta SR Bratislavy, výške úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsobe úhrady a preukázania jej zaplatenia.
Doplňujúci návrh poslanca Zajaca: Miestne zastupiteľstvo C. žiada  2. zvolať mimoriadne zastupiteľstvo k predmetnému všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta SR Bratislavy a prejednať formálne vysporiadanie sa s požiadavkami formulovanými v bode B tohto uznesenia.
Hlasovanie: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Igor Bendík
(SaS)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 

 

Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 4A.
Návrh poslancov Poláchovej a Šíbla: Stanovisko mestskej časti k výrubom.
Hlasovanie: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

Zdržali sa:

 Martina Magátová
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 17.
Návrh na pomenovanie ulíc v mestskej časti Bratislava ­ Karlova Ves.
Pozmeňujúci návrh poslanca Rosinu: Miestne zastupiteľstvo 
súhlasí s pomenovaním ulíc v mestskej časti Bratislava – Karlova Ves takto: v lokalite univerzitného areálu v Karlovej Vsi: Ulica súdruha Greguša.
(Návrh nezískal v hlasovaní dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia)
Hlasovanie: 
Za: 2
Proti: 12
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Za:

 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

Proti:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

Zdržali sa:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)

 

Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 17.
Návrh na pomenovanie ulíc v mestskej časti Bratislava ­ Karlova Ves.

Pozmeňujúci návrh poslanca Rosinu:
Miestne zastupiteľstvo súhlasí s pomenovaním ulíc v mestskej časti Bratislava – Karlova Ves takto: v lokalite univerzitného areálu v Karlovej Vsi: Ulica súdruha akademika Greguša.
(Návrh nezískal v hlasovaní dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia)
Hlasovanie: 
Za: 4
Proti: 12
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Peter Len��
(KDH)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)

Proti:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

Zdržali sa:

 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 

 

Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 17.

Pozmeňujúci návrh poslanca Rosinu: Miestne zastupiteľstvo súhlasí s pomenovaním ulíc v mestskej časti Bratislava – Karlova Ves takto: v lokalite univerzitného areálu v Karlovej Vsi: Ulica súdruha dekana Greguša.
(Návrh nezískal v hlasovaní dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia)
Hlasovanie: 
Za: 4
Proti: 12
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)

Proti:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

Zdržali sa:

 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)

 

Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 17.

Pozmeňujúci návrh poslanca Rosinu: Miestne zastupiteľstvo súhlasí s pomenovaním ulíc v mestskej časti Bratislava – Karlova Ves takto: v lokalite univerzitného areálu v Karlovej Vsi: Ulica súdruha akademika dekana Greguša.
(Návrh nezískal v hlasovaní dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia)
Hlasovanie: 
Za: 4
Proti: 10
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)

Proti:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír��Šíbl
(bez PP)
   

Zdržali sa:

 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 17.

Pozmeňujúci návrh poslanca Rosinu: Miestne zastupiteľstvo súhlasí s pomenovaním ulíc v mestskej časti Bratislava – Karlova Ves takto: v lokalite univerzitného areálu v Karlovej Vsi: Ulica slovenských matematikov.
(Návrh nezískal v hlasovaní dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia)
Hlasovanie: 
Za: 8
Proti: 5
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
��Juraj Kmeťko
(bez PP)
��Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)

Proti:

 Igor Bendík
(SaS)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

 

Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 17.
Návrh na pomenovanie ulíc v mestskej časti Bratislava ­ Karlova Ves.
Hlasovanie: 
Za: 12
Proti: 5
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)

Proti:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Igor Bendík
(SaS)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

 

Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 10.
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na prenájom kuchyne v ZŠ Karloveská 61.
Doplňujúci návrh poslanca Buzáša:
Miestne zastupiteľstvo A. schvaľuje podmienky Obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov – kuchyňa v ZŠ Karloveská 61 v Bratislave (príloha č. 1).
B. poveruje starostku mestskej časti vyhlásiť novú obchodnú verejnú súťaž za tých istých podmienok v prípade, ak do obchodnej verejnej súťaže nepodá ponuku žiadny záujemca.
Hlasovanie: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Igor Bendík
(SaS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)

 

��slo hlasovania: 29
Číslo bodu: 10.
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na prenájom kuchyne v ZŠ Karloveská 61.
Doplňujúci návrh poslanca Zajaca:
Do bodu 5 Typ zmluvy za text doplniť “Zmluva bude vypovedateľná v prípade nedodržiavania kvality stravy, na ktoré upozorní rada školy.” 
(Návrh nezískal v hlasovaní dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia)
Hlasovanie: 
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 11
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

 

Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 10.
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na prenájom kuchyne v ZŠ Karloveská 61.
Hlasovanie o uznesen�� ako celku.
Hlasovanie: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

Zdržali sa:

 Marcel Zajac
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 18.
Návrh na odvolanie a delegovanie poslancov do školských rád materských škôl.
Hlasovanie: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
��Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

Zdržali sa:

 Branislav Záhradník
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 19.
Návrh na voľbu člena komisie-neposlanca do komisie životného prostredia a verejného poriadku.
Hlasovanie: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)

Zdržali sa:

 Anna Zemanová
(bez PP)
��    

 

Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 20.
Informácia o vybavených interpeláciách.
Hlasovanie: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

 

��íslo hlasovania: 34
Číslo bodu: 21.
Návrh poslanca Záhradníka: Rôzne. –
Zmena názvu prvku č. 8.1.13 programového rozpočtu mestskej časti na rok 2016.
Hlasovanie: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
��Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

 


Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00