HLASOVANIE POSLANCOV

Hlasovanie z 8. zasadnutia, konaného dňa 27.10.2015

 
Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: –
Voľba overovateľov zápisnice.
Hlasovanie: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

Zdržali sa:

 Lívia Poláchová
(bez PP)
     

Nehlasovali:

 Anna Zemanová
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: –
Voľba návrhovej komisie.
Hlasovanie: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

Zdržali sa:

 Lívia Poláchová
(bez PP)
     

 

 

Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 1.
Oznámenie starostky o nastúpení náhradníčky po zaniknutom mandáte poslanca a zloženie sľubu novej poslankyne.
Hlasovanie: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
 Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(KDH)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

Zdržali sa:

 Juraj Kmeťko
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: –
Program rokovania – ­ Zaradenie do programu:

Zmätočné hlasovanie

Hlasovanie: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Mária Khuriová
(SIE����)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(KDH)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

Zdržali sa:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: –
Hlasovanie o programe ako celku.
Hlasovanie: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Mária Khuriová
(SIEŤ)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
����Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(KDH)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
��Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

 Zdržali sa:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 2.
Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
 Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav��Kadnár
(bez PP)
 Mária Khuriová
(SIEŤ)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(KDH)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

 

Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 3.
Správa o činnosti miestnej kontrolórky k 8. zasadnutiu MiZ 2015.

Pozmeňujúci návrh poslanca Rosinu:

Miestne zastupiteľstvo  A. berie na vedomie správu o činnosti miestnej kontrolórky k 8. zasadnutiu MiZ 2015. B. ukladá miestnej kontrolórke:

 1. pokračovať v kontrole na Základnej škole Veternicová a najneskôr do nasledujúceho zasadnutia miestneho zastupiteľstva predložiť poslancom miestneho zastupiteľstva výsledky kontroly. Pri kontrole postupovať samostatne, podľa uváženia a podľa rozsahu a závažnosti zistených skutočností. Miestne zastupiteľstvo žiada o poskytnutie údajov najmä o����nasledovných skutočnostiach:

a) ako sa naložilo s predmetnou čiastkou 33 000 Eur, komu a v akej výške boli vyplatené v tejto čiastky odmeny, prípadne iné finančné náležitosti,

b)vykonať kontrolu aj v predchádzajúcich rokoch a zistiť, či aj v predchádzajúcich rokoch dochádzalo k obdobným pochybeniam, ako je uvedené v predloženej správe miestnej kontrolórky, prípadne k iným pochybeniam,

c) predložiť prehľad všetkých mzdových príjmov, náhrad a ostatných finančných náležitostí súčasnej riaditeľky, v príslušnom členení, vyplatených v súvislosti s výkonom funkcie riaditeľky Základnej školy Veternicová,

d) ďalšie závažné skutočnosti súvisiace s hospodárením Základnej školy Veternicová.

2. naďalej pokračovať v kontrole na Základnej škole Veternicová a predkladať správu na každé zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

3. vykonávať kontrolu a predkladanie správy o hospodárení na Základnej Majerníkova v 6 mesačných

C. žiada

  1. starostku mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, aby ako štatutár obce vymáhala spôsobenú škodu 9 127,34 Eur od štatutára Základnej školy Veternicová.

2. zástupcov zriaďovateľa v rade školy, aby na najbli��šom zasadnutí rady školy zaradili samostatný bod: „Prerokovanie výsledkov kontroly hospodárenia Základnej školy Veternicová“.

Hlasovanie: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
 Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Mária Khuriová
(SIEŤ)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(KDH)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Lívia��Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

Zdržali sa:

 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
     

 

Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 4.
Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves za január – august 2015.

Doplňujúci návrh poslanca Dullu:

Miestne zastupiteľstvo žiada zástupcu starostky mestskej časti v prípade pokračovania výpadku príjmov dane z nehnuteľností a nedaňových príjmov oproti rozpočtu a jeho podielu prislúchajúcemu časovému obdobiu január až september zistiť príčiny a predložiť správu na najbližšom zasadnutí komisie finančnej a podnikateľskej. T: 26.11.2015, TK: 15.12.2015

Hlasovanie: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Mária Khuriová
(SIEŤ)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(KDH)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír ��íbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

Zdržali sa:

 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
     

 

Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 4.
Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves za január – august 2015.

Hlasovanie o časti A uznesenia.

Hlasovanie: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Mária Khuriová
(SIEŤ)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(KDH)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

Zdržali sa:

 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
     

 

Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 5.
Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy (oblasť verejného poriadku).

Na návrh poslanca Buzáša:

Miestne zastupiteľstvo nesúhlasí s návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v článkoch 28 a 29.

Hlasovanie: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Mária Khuriová
(SIEŤ)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(KDH)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

Zdržali sa:

 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Peter Lenč
(KDH)
   

 

Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 6.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o miestnych daniach.

Doplňujúci návrh poslanca Horeckého:

V § 2 ods. 6 doplniť písmeno d):

d) fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa, ktorý je služobným psom, vodiacim, asistenčným alebo signálnym psom alebo psom zaradeným v programe výcviku vodiaceho, asistenčného alebo signálneho psa.

Hlasovanie: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(KDH)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

Zdržali sa:

 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Robert Krampl
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 6.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o miestnych daniach.
Hlasovanie: 
Za: 20
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Za:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(KDH)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana��Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

Proti:

 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
     

 Zdržali sa:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 7.
Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky v k.ú Bratislava-Karlova Ves.
Hlasovanie: 
Za: 25
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Za:

 Igor����Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzá��
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Mária Khuriová
(SIEŤ)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(KDH)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 8.
Žiadosť Denisa Pazderu o nájom nebytového priestoru ­ školský bufet v Základnej škole A. Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava.
Hlasovanie: 
Za: 25
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Pr��tomní: 25
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Mária Khuriová
(SIEŤ)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(KDH)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 9.
Žiadosť Humana, o. z. o uzatvorenie nájomnej zmluvy na rok 2016.
Hlasovanie: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Mária Khuriová
(SIEŤ)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(KDH)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Igor Bendík
(SaS)
     

 

Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 11.
Návrh na vydávanie lokálneho mesačného periodika vydávaného mestskou časťou Bratislava-Karlova Ves.
Hlasovanie: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Mária Khuriová
(SIEŤ)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(KDH)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

Zdržali sa:

 Ján Horecký
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 12.
Návrh na doplnenie Rady Karloveského športového klubu.
Hlasovanie: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Mária Khuriová
(SIEŤ)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Mag��tová
(KDH)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 13.
Odmena miestnej kontrolórke za 3. štvrťrok 2015.

Hlasovanie o návrhu poslanca Zajaca o využití tajného hlasovania.

Hlasovanie: 
Za: 8
Proti: 3
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján��Labuda
(bez PP)
 Martina Magátová
(KDH)
 Pavol Martinický
(bez PP)

Proti:

 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

Zdržali sa:

 Ján Horecký
(bez PP)
 M��ria Khuriová
(SIE��)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 13.
Odmena miestnej kontrolórke za 3. štvrťrok 2015.
Hlasovanie: 
Za: 11
Proti: 2
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Lenč
(KDH)
 Martina Magátová
(KDH)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

Proti:

 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
   

Zdržali sa:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Mária Khuriová
(SIEŤ)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)

 

Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 14.
Návrh dodatku k Pravidlám odme����ovania poslancov, volených a menovaných funkcionárov samosprávy Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves a ďalších občanov pracujúcich pre samosprávu mestskej časti.
Hlasovanie: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Mária Khuriová
(SIEŤ)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Martina Magátová
(KDH)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

 Zdržali sa:

 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 15.
Informácia o vybavených interpeláciách.
Hlasovanie: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Mária Khuriová
(SIEŤ)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(KDH)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra��Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)

 

Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 16.1
Rôzne. – Návrh poslanca Šíbla: Návrh na schválenie zámeru MČ Bratislava-Karlova Ves vypracovania a predloženia projektu zameraného na zvýšenie pomeru vytriedených odpadov a zámeru zabezpečenia spolufinancovania uvedeného projektu.

Miestne zastupiteľstvo schvaľuje

1. zámer mestskej časti Bratislava-Karlova Ves vypracovať a��predložiť projekt zameraný na zvýšenie pomeru vytriedených odpadov v domácnostiach (papier, plasty a sklo), ktorý bude do 30.10.2015 predložený do Výzvy zverejnenej Envirofondom,

2. zámer mestskej časti Bratislava-Karlova Ves zabezpečiť v prípade schválenia projektu Envirofondom 5%-né spolufinancovanie uvedeného projektu vo výške 3 392 Eur z vlastných zdrojov.

Hlasovanie: 
Za: 16
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Mária Khuriová
(SIEŤ)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradn����k
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

Proti:

 Martina Magátová
(KDH)
     

Zdržali sa:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 16.2
Rôzne. – Návrh poslanca Šíbla: Návrh na schválenie zámeru MČ Bratislava-Karlova Ves na vypracovanie a predloženie projektu zameraného na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných odpadov a na ich zhodnocovanie a zámeru zabezpečenia spolufinancovania uvedeného projektu.

Miestne zastupiteľstvo schvaľuje 

1. zámer mestskej časti Bratislava-Karlova Ves vypracovať a predložiť projekt zameraný na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných odpadov a ich zhodnocovanie na území MČ, ktorý bude do 30.10.2015 predložený do V����zvy zverejnenej Envirofondom,

 2. zámer mestskej časti Bratislava-Karlova Ves zabezpečiť v prípade schválenia projektu Envirofondom 5%- né spolufinancovanie uvedeného projektu vo výške 5 427 Eur z vlastných zdrojov.

Hlasovanie: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Mária Khuriová
(SIEŤ)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(KDH)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Richard Savčinsk��
(bez PP)
 Jaromír ��íbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Juraj Kmeťko
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 16.3
Rôzne. – Návrh poslanca Rosinu: Návrh na posunutie začiatku poslaneckých hodín na 16:00 hod.
Hlasovanie: 
Za: 11
Proti: 6
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Za:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(KDH)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

 Proti:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Mária Khuriová
(SIEŤ)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
   

Zdržali sa:

 Igor Bendík
(SaS)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 16.4
Rôzne. – Návrh poslanca Rosinu: Návrh na zriadenie poslaneckej kancelárie na Dlhých dieloch a poskytovať v nej poslaneckú hodinu od roku 2016.

Miestne zastupiteľstvo schvaľuje návrh na zriadenie poslaneckej kancelárie na Dlhých dieloch a poskytovanie v jej priestoroch poslaneckú hodinu od roku 2016.

Hlasovanie: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Mária Khuriov��
(SIEŤ)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Iva Luka��ovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(KDH)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

Zdržali sa:

 Ján Horecký
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Pavol Martinický
(bez PP)

 


Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00