Hlasovanie z 12. mimoriadneho zasadnutia MiZ, konaného dňa 15.04.2014

 

Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: –
Voľba overovateľov zápisnice. 
Hlasovanie
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
 

 

Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: –
Voľba návrhovej komisie. 

Hlasovanie
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

   Zdržali sa:

 Branislav Záhradník
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: –
Zaradenie do programu: nový bod 11a.

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťaťa materskej školy a dieťa školského zariadenia.
Hlasovanie
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
   

   Zdržali sa:

 Branislav Záhradník
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: –
Zaradenie do programu: bod 5.

Návrh poslanca Zajaca: Návrh na potvrdenie uznesenia č. 484/2014 MiZ.
Hlasovanie
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

   Zdržali sa:

 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
     

 

Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: –
Zaradenie do programu: bod 6.

Návrh poslanca Zajaca: Návrh na potvrdenie uznesenia č. 485/2014 MiZ.
Hlasovanie
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

   Zdržali sa:

 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
     

 

Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: –
Zaradenie do programu: bod 7.

Návrh poslankyne Hladkej: Návrh uznesenia o starostlivosti o životné prostredie v MČ Bratislava – Karlova Ves.
Hlasovanie
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17

   Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)

   Zdržali sa:

 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
     

 

Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: –
Zaradenie do programu: bod 10.

Vybudovanie zariadenia pre seniorov v mestskej časti Bratislava – Karlova Ves.
Hlasovanie
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
   

 

Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: –
Zaradenie do programu: bod 13.

Návrh na začatie obstarávania územného plánu zóny Karlova Ves – východ.
Hlasovanie
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
     

   Zdržali sa:

 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
   

 

Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: –
Hlasovanie o programe ako celku. 

Hlasovanie
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
   

   Zdržali sa:

 Peter Kapusta
(SMER-SD)
     

 

Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 1.
Vykonanie kontroly čerpania finančných prostriedkov a hospodárenia ZŠ Majerníkova.
Pozmeňujúci návrh poslanca Buzáša:

A. ruší uznesenie č. 488/2014/D (23. MiZ, 11.2.2014) o zabezpečení auditu na ZŠ Majerníkova 62.
B. žiada miestnu kontrolórku, aby skontrolovala účinnosť prijatých opatrení na základe výsledkov kontroly účtovníctva v ZŠ Majerníkova 62. T: 30.6.2014 
Hlasovanie
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

   Zdržali sa:

 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
     

 

Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 1.
Vykonanie kontroly čerpania finančných prostriedkov a hospodárenia ZŠ Majerníkova.
Doplňujúci návrh poslankyne Schinglerovej:

C. žiada miestnu kontrolórku o pravidelnú mesačnú kontrolu čerpania finančných prostriedkov a hospodárenia v ZŠ Majerníkova. T: ihneď. 
Hlasovanie
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 5
Prítomní: 19

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
   

   Zdržali sa:

 Dana Čahojová
(bez PP)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)

   Nehlasovali:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
     

 

Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 1.
Vykonanie kontroly čerpania finančných prostriedkov a hospodárenia ZŠ Majerníkova.

Hlasovanie o uznesení ako celku. 
Hlasovanie
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

 

Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 2.
Informácia o aktuálnom dlhu ­ ZŠ Majerníkova.

Hlasovanie o vystúpení zástupkyne riaditeľky ZŠ Majerníkova 62. 
Hlasovanie
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)

 

Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 2.
Informácia o aktuálnom dlhu ­ ZŠ Majerníkova.

Hlasovanie o ukončení diskusie. 
Hlasovanie
Za: 11
Proti: 2
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18

   Za:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
 

   Proti:

 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
   

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
     

 

Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 2.
Informácia o aktuálnom dlhu ­ ZŠ Majerníkova.
Pozmeňujúci návrh poslanca Buzáša:

A. schvaľuje poskytnutie účelovo viazanej pôžičky na úhradu dokladu č. 140000009845 (6.203,58 Eur), č. 140000010119 (20.873,82 Eur), č. 140000011380 (17.124,64 Eur).
B. poveruje prednostu aby skontroloval účinnosť prijatých opatrení na základe výsledkov kontroly účtovníctva. T: 30.6.2014.
Hlasovanie
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20

   Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)

 

Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 3.
Plnenie uznesení MiZ splatných k 24. zasadnutiu MiZ 2014.
Hlasovanie o vystúpení  Ing. Schlaukovej. 

Hlasovanie
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 3.
Plnenie uznesení MiZ splatných k 24. zasadnutiu MiZ 2014.
Doplňujúci návrh poslanca Buzáša:

Uznesenie č. 481/2014 (23. MiZ, 11.2.2014) v bode E je nesplnené.
Hlasovanie
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

   Zdržali sa:

 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
     

 

Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 3.
Plnenie uznesení MiZ splatných k 24. zasadnutiu MiZ 2014.
Doplňujúci návrh poslankyne Hladkej:

konštatuje, že dodatočným súhlasom s realizáciou čiernej stavby – prístavby došlo k legalizácii čiernej stavby. Takéto konanie považujeme za neetické v rozpore s verejným záujmom. Vzhľadom na to, že neuplynuli 3 roky od tohto konania, žiada miestne zastupiteľstvo starostku k zjednaniu nápravy autoremedúrou. 
Hlasovanie
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
 

   Zdržali sa:

 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
     

 

Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 3.
Plnenie uznesení MiZ splatných k 24. zasadnutiu MiZ 2014.
Doplňujúci návrh poslanca Zajaca:

A. uznesenie č. 482/2014 (23. MiZ, 11.2.2014) v bodoch B, C, D, E, F  –   plnenie: „plní sa“.
B. ukladá prednostovi aby návrhy, ktoré pripravil miestny úrad, prejednal so zúčastnenou verejnosťou a s komisiami VPBD a VÚP a až potom zaradil ako bod programu na najbližšie miestne zastupiteľstvo. 
Hlasovanie
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
 

   Zdržali sa:

 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
     

 

Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 3.
Plnenie uznesení MiZ splatných k 24. zasadnutiu MiZ 2014.
Doplňujúci návrh poslanca Buzáša:

A. miestne zastupiteľstvo na základe konštatovaní miestnej kontrolórky poveruje miestnu kontrolórku podaním trestného oznámenia za predpokladu, že na základe kontrolných zistení došlo k spáchaniu trestného činu.
B. žiada miestnu kontrolórku predložiť zoznam nájomných zmlúv na byty vo vlastníctve alebo v správe MČ Bratislava – Karlova Ves od 1.1.2011 až do súčasnosti a zároveň žiada zoznam odpredaných bytov a zistiť aké sú pravidlá pri prideľovaní nájomných bytov a pri hospodárení s bytmi v majetku alebo správe MČ Bratislava – Karlova Ves. 
Hlasovanie
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
   

   Zdržali sa:

 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 3.
Plnenie uznesení MiZ splatných k 24. zasadnutiu MiZ 2014.

Hlasovanie o uznesení ako celku.
Hlasovanie
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
 

   Zdržali sa:

 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
     

 

Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 4.
Správa o činnosti miestnej kontrolórky k 24. zasadnutiu MiZ 2014. Doplňujúci návrh poslankyne Grey:

žiada miestnu kontrolórku, aby konala v zmysle záverov kontroly ohľadom pridelenia a odpredaja bytu č. 32 na 5. poschodí bytového domu na ul. Ľudovíta Fullu č. 3, ktorá ukázala nehospodárne nakladanie s majetkom obce.
Hlasovanie
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)

   Zdržali sa:

 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SMER-SD)

 

Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 4.
Správa o činnosti miestnej kontrolórky k 24. zasadnutiu MiZ 2014.
Doplňujúci návrh poslanca Zajaca:

B. Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Karlova Ves ako orgán, ktorému je zverená pôsobnosť rozhodovať o nakladaní s majetkom mestskej časti, nesúhlasí so spôsobom využívania majetku v správe Karloveského športového klubu, lebo je v rozpore s verejným záujmom a preto žiada zamietnuť dodatočný súhlas s umiestnením stavby v športovom areáli na Molecovej ulici a nariadiť odstránenie nepovolenej stavby. T: ihneď.
C. Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Karlova Ves trvá na svojich platných uzneseniach vo veci žiadosti starostke o odvolanie riaditeľa Karloveského športového klubu. T: ihneď.
Hlasovanie
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

   Zdržali sa:

 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SMER-SD)

 

Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 4.
Správa o činnosti miestnej kontrolórky k 24. zasadnutiu MiZ 2014.

Hlasovanie o uznesení ako celku.
Hlasovanie
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
 

   Zdržali sa:

 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SMER-SD)

 

Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 5.
Návrh poslanca zajaca: Návrh na potvrdenie uznesenia č. 484/2014 MiZ. 

A. potvrdzuje uznesenie miestneho zastupiteľstva č. 484/2014, k bodu 6 z 23. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves zo dňa 11.2.2014, ktoré bolo pozastavené rozhodnutím starostky dňa 21.2.2014.
B.  ukladá prednostovi konať v zmysle uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 484/2014, k bodu 6 z 23. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves zo dňa 11.2.2014. T: ihneď.
Hlasovanie
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Návrh nebol prijatý.

   Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
     

 

Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 6.
Návrh poslanca Zajaca: Návrh na potvrdenie uznesenia č. 485/2014 MiZ. 

A. potvrdzuje uznesenie miestneho zastupiteľstva č. 485/2014, k bodu 7 z 23. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves zo dňa 11.2.2014 v častiach A. až C, ktoré bolo pozastavené rozhodnutím starostky dňa 21.2.2014.
B.  ukladá prednostovi konať v zmysle uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 485/2014, k bodu 7 z 23. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves zo dňa 11.2.2014 v častiach A. až C. T: ihneď.
Hlasovanie
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Návrh nebol prijatý.

   Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
     

 

Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 7.
Návrh poslankyne Hladkej: Návrh uznesenia o starostlivosti o životné prostredie v MČ Bratislava ­ Karlova Ves. 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Karlova Ves
A žiada starostku Ing. Ivetu Hanulíkovú zabezpečiť všetky činnosti v rámci starostlivosti o životné prostredie v mestskej časti Bratislava – Karlova Ves prostredníctvom zamestnania dlhodobo nezamestnaných občanov žijúcich v mestskej časti Bratislava – Karlova Ves. T: ihneď.
B. splnomocňuje starostku v predmetnej veci konať. T: ihneď.
Hlasovanie
Za: 12
Proti: 1
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19

   Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)

   Proti:

 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
     

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
   

 

Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 8.
Návrh rozpočtu MČ Bratislava ­ Karlova Ves na rok 2014, s výhľadom na roky 2015 a 2016.
Doplňujúci návrh poslancov Žiačika a Záhradníka:

A. schvaľuje zníženie bežných výdavkov
v programe č. 2, bod 2.3:
– reprezentačné MiR a MiZ, zníženie o 300 Eur na sumu 1 300 Eur,
– odmeny poslanci, zníženie o 2 000 Eur na sumu 60 200 Eur,
– nešpecifikované príspevky podľa VZN č. 8/2008, zníženie o 6 510 Eur na sumu 40 000 Eur,
celkové zníženie o sumu 8 810 Eur na sumu 207 360 Eur;
v programe č. 6, bod 6.1:
– obnova dopravného značenia, zníženie o 6 000 Eur na sumu 14 000 Eur,
– zimná údržba, zníženie o 20 000 Eur na sumu 130 000 Eur,
bod 6.2:
– správa a údržba verejných priestorov, zníženie o 5 000 Eur na sumu 15 000 Eur,
celkové zníženie bežných výdavkov v programe č. 6 o 31 000 Eur na sumu 279 000 Eur;
v programe č. 8, kultúra:
bod č. 8.1:
– KCK tovary a služby, zníženie o 3 000 Eur na sumu 13 000 Eur,
– Karloveské hody, ples, zníženie o 2 000 Eur na sumu 10 000 Eur,
– Majáles a Juniáles, zníženie o 5 500 Eur na 2 500 Eur,
bod č. 8.2:
– nákup kníh a časopisov, zníženie o 2 000 Eur na sumu 4 000 Eur,
– tovary a služby, zníženie o 1 000 Eur na sumu 1 500 Eur,
celkové zníženie výdavkov v programe č. 8 o 13 500 Eur na sumu 101 480 Eur;
v programe č. 11.1, správa obce:
– energie, voda, telekomunikácie, zníženie o 7 000 Eur na sumu 65 000 Eur,
– doprava a cestovné, zníženie o 14 000 Eur na sumu 14 000 Eur,
– služby, zníženie o 15 000 Eur na sumu 144 650 Eur,
– vianočné osvetlenie, zníženie o 3 200 Eur na sumu 5 000 Eur,
celkové zníženie výdavkov v programe č. 11 o 39 700 Eur na sumu 3 253 198 Eur.
Celkové bežné výdavky rozpočtu tak klesnú o 93 010 Eur. 
Hlasovanie
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
     

 

Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 8.
Návrh rozpočtu MČ Bratislava ­ Karlova Ves na rok 2014, s výhľadom na roky 2015 a 2016.
Doplňujúci návrh poslanca Šíbla:

V programe č. 12, bod 12.4, poľnohospodárstvo
– zmeniť „Celoplošný postrek vybraných lokalít“ na „Podpora prirodzených nepriateľov komárov (vtáky, netopiere)“ v súlade s odporúčaním komisie pre životné prostredie a ochranu prírody 
Hlasovanie
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
   

   Zdržali sa:

 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SMER-SD)

 

Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 8.
Návrh rozpočtu MČ Bratislava ­ Karlova Ves na rok 2014, s výhľadom na roky 2015 a 2016.
Pozmeňujúci návrh poslancov Žiačika a Záhradníka – celkový návrh rozpočtu. 

Hlasovanie
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
   

 

Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 9.
Čerpanie rozpočtu MČ Bratislava ­ Karlova Ves za obdobie január ­ február 2014.
Hlasovanie o uznesení tak ako bolo predložené v materiáli. 

Hlasovanie
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Branislav Záhradník
(bez PP)

   Zdržali sa:

 Igor Bendík
(SaS)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

   Nehlasovali:

 Peter Buzáš
(OKS)
     

 

Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 10.
Vybudovanie zariadenia pre seniorov v MČ Bratislava ­ Karlova Ves.

Návrh na ukončenie diskusie. 
Hlasovanie
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16

   Za:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Marcel Zajac
(bez PP)

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)

 

Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 10.
Vybudovanie zariadenia pre seniorov v MČ Bratislava ­ Karlova Ves.
Pozmeňujúci návrh poslancov Bendíka a Zajaca:

A. berie na vedomie informáciu referátu posudkovej činnosti a opatrovateľskej služby k potrebe vybudovania Zariadenia pre seniorov (ZpS) v Karlovej Vsi.
B. žiada prednostu o vypracovanie lokalitných programov, ktoré umožnia porovnávanie výhod a nevýhod vybudovania ZpS v lokalitách Janotova 12, Janotova 15, Lackova 4, Borská 2, pri zohľadnení minimálne týchto kritérií:
– ako lokalita vyhovuje účelu zariadenia pre seniorov,
– celkové náklady na:  a) výstavbu,  b) prevádzku ZpS,
– za aký čas sa dá ZpS uviesť do prevádzky,
– ako daná lokalita zohľadňuje občianske a technické zázemie pre užívanie ZpS,
– ako daná lokalita zohľadňuje možnosť trávenia voľného času v areáli a v okolí pri užívaní ZpS,
– aká je dostupnosť k lokalite: a) MHD,  b) pešo,  c) individuálna automobilová doprava,
– ako zohľadňuje maximalizáciu úžitku pri dodržiavaní hygienických, zvlášť svetlo-technických noriem.
C. žiada prednostu pred vyhodnotením lokalitných programov zorganizovať verejné zhromaždenie, na ktorom sa pokúsi získať spätnú väzbu od obyvateľov. Pred zhromaždením verejnosť informovať o lokalitách, ktoré prichádzajú do úvahy, ako aj o kritériách, podľa ktorých budú hodnotené.  
Hlasovanie
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
   

   Zdržali sa:

 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 

 

Číslo hlasovania: 34
Číslo bodu: 11.
Návrh VZN o umiestňovaní volebných plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách MČ Karlova Ves v kampani na voľby do EP.
Hlasovanie o uznesení tak ako bolo predložené v materiáli. 

Hlasovanie
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
 

   Zdržali sa:

 Igor Bendík
(SaS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 35
Číslo bodu: 11a.
Návrh VZN hl. m. SR Bratislavy o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťaťa materskej školy a dieťa školského zariadenia.
Hlasovanie o uznesení tak ako bolo predložené v materiáli. 

Hlasovanie
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)

   Zdržali sa:

 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 36
Číslo bodu: 12.
Odmena miestnej kontrolórke za 1. štvrťrok 2014.
Hlasovanie o uznesení tak ako bolo predložené v materiáli. 

Hlasovanie
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
     

   Zdržali sa:

 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 37
Číslo bodu: 13.
Návrh poslanca Zajaca: Návrh na začatie obstarávania územného plánu zóny Karlova Ves ­ východ. 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Karlova Ves
A. berie na vedomie
informáciu o rokovaní komisie VUP o informácii vo veci Prístupovej komunikácie ku skupine rodinných domov v kat. úz. Karlova Ves v lokalite Líščie údolie – Staré grunty a existenciu zámeru pre zisťovacie konanie (december 2013) podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.
B. konštatuje
nevhodný rozsah navrhovanej činnosti s ohľadom na osobitný charakter a širšie vzťahy lokality.
C. schvaľuje
a)  potrebu zmeny územného plánu hlavného mesta SR v danej lokalite i širšom okolí z hľadiska verejného záujmu na trvalo udržateľnom rozvoji a zachovaní zelene ako prirodzenom pokračovaní biokoridoru,
b)  potrebu obstarať územný plán zóny Karlova Ves – východ, ktorým sa zabezpečí efektívna ochrana záujmov občanov Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves.
D. žiada
starostku mestskej časti Bratislava – Karlova Ves:
a)  predložiť hlavnému mestu podnet na zmenu územného plánu hlavného mesta v danej lokalite z dôvodu,
1. že tento je v rozpore so zákonom o ochrane prírody a krajiny,
2. že tento je v rozpore so záujmami občanov Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves,
3. aby toto územie bolo zachované ako zeleň,
b)  rokovať s hlavným mestom SR o dohode o obstarávaní územného plánu zóny Karlova Ves – východ, aby obstarávateľom bola Mestská časť Bratislava – Karlova Ves. T: ihneď
Hlasovanie
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
 

 

Číslo hlasovania: 38
Číslo bodu: 14.
Rôzne. Návrh uznesenia poslanca Zajaca:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Karlova Ves
A. žiada prednostu
1. Vypracovať odpovede úradu na otázky, ktoré sa otvorili okolo
– stánku na Molecovej,
– sociálneho bytu,
– predaja záhrady a výstavby penziónu.
2. Zosumarizovať a vyčísliť prínosy alebo dopady na rozpočet MČ Bratislava – Karlova Ves, vyplývajúce zo všetkých zmlúv o prenájme alebo odpredaji hmotného alebo nehmotného majetku MČ Bratislava – Karlova Ves pánovi L. Majerovi alebo spoločnostiam, za ktoré je oprávnený konať.
B. žiada prednostu
zaradiť tento materiál do finančnej komisie a na najbližšie zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Karlova Ves. 
Hlasovanie
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
   

   Zdržali sa:

 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
     

 

Číslo hlasovania: 39
Číslo bodu: 14.
Rôzne – Návrh uznesenia poslanca Kadnára: Lodenica Karloveské rameno.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Karlova Ves žiada prednostu aby oslovil listom Bratislavskú vodárenskú spoločnosť, a.s., aby určili bod napojenia na kanalizáciu pre objekt „Lodenica Karloveské rameno“. T: ihneď. 
Hlasovanie
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
 

 

Číslo hlasovania: 40
Číslo bodu: 15.
Informácia o vybavení interpelácií poslancov miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie o uznesení tak ako bolo predložené v materiáli. 

Hlasovanie
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 17

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
 

   Nehlasovali:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
   

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00