Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: –
Voľba overovateľov zápisnice.
Hlasovanie:
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16

Za:

 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia),
 Stanislav Hrda
(Bez politickej príslušnosti),
 Juraj Kmeťko
(Bez politickej príslušnosti),
 Matej Kotal
(Bez politickej príslušnosti),
 Michal Kovács
(Bez politickej príslušnosti),
 Peter Lenč
(Bez politickej príslušnosti),
 Peter Magát
(Bez politickej príslušnosti),
 Martina Magátová
(Bez politickej príslušnosti),
 Filip Petrinec
(Bez politickej príslušnosti),
 Dagmar Petrová
(Bez politickej príslušnosti),
 Lívia Poláchová
(Bez politickej príslušnosti),
 Richard Savčinský
(Bez politickej príslušnosti),
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia),
 Zuzana Volková
(Bez politickej príslušnosti),
 Branislav Záhradník
(Bez politickej príslušnosti),
 Anna Zemanová
(Bez politickej príslušnosti),

 


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: –
Voľba návrhovej komisie.
Hlasovanie:
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16

Za:

 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia),
 Stanislav Hrda
(Bez politickej príslušnosti),
 Juraj Kmeťko
(Bez politickej príslušnosti),
 Matej Kotal
(Bez politickej príslušnosti),
 Michal Kovács
(Bez politickej príslušnosti),
 Peter Lenč
(Bez politickej príslušnosti),
 Peter Magát
(Bez politickej príslušnosti),
 Martina Magátová
(Bez politickej príslušnosti),
 Filip Petrinec
(Bez politickej príslušnosti),
 Dagmar Petrová
(Bez politickej príslušnosti),
 Lívia Poláchová
(Bez politickej príslušnosti),
 Richard Savčinský
(Bez politickej príslušnosti),
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia),
 Zuzana Volková
(Bez politickej príslušnosti),
 Branislav Záhradník
(Bez politickej príslušnosti),
 Anna Zemanová
(Bez politickej príslušnosti),

 Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: –
Hlasovanie o programe ako celku. 
Hlasovanie:

Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16
Za:

 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia),
 Stanislav Hrda
(Bez politickej príslušnosti),
 Juraj Kmeťko
(Bez politickej príslušnosti),
 Matej Kotal
(Bez politickej príslušnosti),
 Peter Lenč
(Bez politickej príslušnosti),
 Peter Magát
(Bez politickej príslušnosti),
 Martina Magátová
(Bez politickej príslušnosti),
 Filip Petrinec
(Bez politickej príslušnosti),
 Dagmar Petrová
(Bez politickej príslušnosti),
 Lívia Poláchová
(Bez politickej príslušnosti),
 Richard Savčinský
(Bez politickej príslušnosti),
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia),
 Zuzana Volková
(Bez politickej príslušnosti),
 Branislav Záhradník
(Bez politickej príslušnosti),
 Anna Zemanová
(Bez politickej príslušnosti),
 

Zdržali sa:

 Michal Kovács
(Bez politickej príslušnosti),
     

 


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: –
Program rokovania ­ Zaradenie do programu: Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením.
Hlasovanie:
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17

Za:

 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia),
 Stanislav Hrda
(Bez politickej príslušnosti),
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia),
 Juraj Kmeťko
(Bez politickej príslušnosti),
 Matej Kotal
(Bez politickej príslušnosti),
 Michal Kovács
(Bez politickej príslušnosti),
 Peter Lenč
(Bez politickej príslušnosti),
 Peter Magát
(Bez politickej príslušnosti),
 Martina Magátová
(Bez politickej príslušnosti),
 Filip Petrinec
(Bez politickej príslušnosti),
 Dagmar Petrová
(Bez politickej príslušnosti),
 Lívia Poláchová
(Bez politickej príslušnosti),
 Richard Savčinský
(Bez politickej príslušnosti),
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia),
 Zuzana Volková
(Bez politickej príslušnosti),
 Branislav Záhradník
(Bez politickej príslušnosti),
 Anna Zemanová
(Bez politickej príslušnosti),
     

 Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 1.
Plnenie uznesení splatných k 12. zasadnutiu MiZ. 
Hlasovanie:
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Za:

 Peter Buzáš
(Bez politickej príslušnosti),
 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia),
 Stanislav Hrda
(Bez politickej príslušnosti),
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia),
 Juraj Kmeťko
(Bez politickej príslušnosti),
 Matej Kotal
(Bez politickej príslušnosti),
 Michal Kovács
(Bez politickej príslušnosti),
 Peter Lenč
(Bez politickej príslušnosti),
 Peter Magát
(Bez politickej príslušnosti),
 Martina Magátová
(Bez politickej príslušnosti),
 Dagmar Petrová
(Bez politickej príslušnosti),
 Lívia Poláchová
(Bez politickej príslušnosti),
 Richard Savčinský
(Bez politickej príslušnosti),
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia),
 Zuzana Volková
(Bez politickej príslušnosti),
 Branislav Záhradník
(Bez politickej príslušnosti),
 Anna Zemanová
(Bez politickej príslušnosti),
     

Zdržali sa:

 Filip Petrinec
(Bez politickej príslušnosti),
     

 Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 2.
Správa o činnosti miestneho kontrolóra. 
Hlasovanie:
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18

Za:

 Peter Buzáš
(Bez politickej príslušnosti),
 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia),
 Stanislav Hrda
(Bez politickej príslušnosti),
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia),
 Juraj Kmeťko
(Bez politickej príslušnosti),
 Matej Kotal
(Bez politickej príslušnosti),
 Michal Kovács
(Bez politickej príslušnosti),
 Peter Lenč
(Bez politickej príslušnosti),
 Peter Magát
(Bez politickej príslušnosti),
 Martina Magátová
(Bez politickej príslušnosti),
 Filip Petrinec
(Bez politickej príslušnosti),
 Dagmar Petrová
(Bez politickej príslušnosti),
 Lívia Poláchová
(Bez politickej príslušnosti),
 Richard Savčinský
(Bez politickej príslušnosti),
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia),
 Zuzana Volková
(Bez politickej príslušnosti),
 Branislav Záhradník
(Bez politickej príslušnosti),
 Anna Zemanová
(Bez politickej príslušnosti),
   

 Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 3.
Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na 2. polrok 2020. 
Hlasovanie:
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18

Za:

 Peter Buzáš
(Bez politickej príslušnosti),
 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia),
 Stanislav Hrda
(Bez politickej príslušnosti),
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia),
 Juraj Kmeťko
(Bez politickej príslušnosti),
 Matej Kotal
(Bez politickej príslušnosti),
 Michal Kovács
(Bez politickej príslušnosti),
 Peter Lenč
(Bez politickej príslušnosti),
 Peter Magát
(Bez politickej príslušnosti),
 Martina Magátová
(Bez politickej príslušnosti),
 Filip Petrinec
(Bez politickej príslušnosti),
 Dagmar Petrová
(Bez politickej príslušnosti),
 Lívia Poláchová
(Bez politickej príslušnosti),
 Richard Savčinský
(Bez politickej príslušnosti),
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia),
 Zuzana Volková
(Bez politickej príslušnosti),
 Branislav Záhradník
(Bez politickej príslušnosti),
 Anna Zemanová
(Bez politickej príslušnosti),
   

 Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 4.
Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Karlova ves za rok 2019.
Hlasovanie:
Za: 16
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18

Za:

 Peter Buzáš
(Bez politickej príslušnosti),
 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia),
 Stanislav Hrda
(Bez politickej príslušnosti),
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia),
 Juraj Kmeťko
(Bez politickej príslušnosti),
 Matej Kotal
(Bez politickej príslušnosti),
 Peter Lenč
(Bez politickej príslušnosti),
 Peter Magát
(Bez politickej príslušnosti),
 Martina Magátová
(Bez politickej príslušnosti),
 Dagmar Petrová
(Bez politickej príslušnosti),
 Lívia Poláchová
(Bez politickej príslušnosti),
 Richard Savčinský
(Bez politickej príslušnosti),
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia),
 Zuzana Volková
(Bez politickej príslušnosti),
 Branislav Záhradník
(Bez politickej príslušnosti),
 Anna Zemanová
(Bez politickej príslušnosti),

Proti:

 Michal Kovács
(Bez politickej príslušnosti),
     

Zdržali sa:

 Filip Petrinec
(Bez politickej príslušnosti),
     Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 5.
Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2020. 
Hlasovanie:
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18

Za:

 Peter Buzáš
(Bez politickej príslušnosti),
 Juraj Kmeťko
(Bez politickej príslušnosti),
 Matej Kotal
(Bez politickej príslušnosti),
 Peter Lenč
(Bez politickej príslušnosti),
 Peter Magát
(Bez politickej príslušnosti),
 Martina Magátová
(Bez politickej príslušnosti),
 Filip Petrinec
(Bez politickej príslušnosti),
 Dagmar Petrová
(Bez politickej príslušnosti),
 Lívia Poláchová
(Bez politickej príslušnosti),
 Richard Savčinský
(Bez politickej príslušnosti),
 Zuzana Volková
(Bez politickej príslušnosti),
 Daniela Záhradníková
(Bez politickej príslušnosti),
 Anna Zemanová
(Bez politickej príslušnosti),
     

Zdržali sa:

 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia),
 Stanislav Hrda
(Bez politickej príslušnosti),
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia),
 Michal Kovács
(Bez politickej príslušnosti),
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia),
     

 Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 6.
Klimatický akčný plán pre mestskú časť Bratislava-Karlova Ves. Plán zníženia emisií CO2 a prispôsobenia sa podmienkam meniacej sa klímy. 
Hlasovanie:
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16

Za:

 Peter Buzáš
(Bez politickej príslušnosti),
 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia),
 Stanislav Hrda
(Bez politickej príslušnosti),
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia),
 Juraj Kmeťko
(Bez politickej príslušnosti),
 Matej Kotal
(Bez politickej príslušnosti),
 Michal Kovács
(Bez politickej príslušnosti),
 Peter Lenč
(Bez politickej príslušnosti),
 Filip Petrinec
(Bez politickej príslušnosti),
 Dagmar Petrová
(Bez politickej príslušnosti),
 Lívia Poláchová
(Bez politickej príslušnosti),
 Jaromír Šíbl
(Bez politickej príslušnosti),
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia),
 Zuzana Volková
(Bez politickej príslušnosti),
 Daniela Záhradníková
(Bez politickej príslušnosti),
 Anna Zemanová
(Bez politickej príslušnosti),

 Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 7.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. ../2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2015 zo dňa 15.12.2015 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2018 zo dňa 25.9.2018.
Pozmeňujúci návrh poslanca Kotala. 
Hlasovanie:
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18

Za:

 Peter Buzáš
(Bez politickej príslušnosti),
 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia),
 Stanislav Hrda
(Bez politickej príslušnosti),
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia),
 Juraj Kmeťko
(Bez politickej príslušnosti),
 Matej Kotal
(Bez politickej príslušnosti),
 Peter Lenč
(Bez politickej príslušnosti),
 Peter Magát
(Bez politickej príslušnosti),
 Martina Magátová
(Bez politickej príslušnosti),
 Dagmar Petrová
(Bez politickej príslušnosti),
 Lívia Poláchová
(Bez politickej príslušnosti),
 Richard Savčinský
(Bez politickej príslušnosti),
 Jaromír Šíbl
(Bez politickej príslušnosti),
 Zuzana Volková
(Bez politickej príslušnosti),
 Daniela Záhradníková
(Bez politickej príslušnosti),
 Anna Zemanová
(Bez politickej príslušnosti),

Zdržali sa:

 Michal Kovács
(Bez politickej príslušnosti),
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia),
   

 Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 7.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. ../2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2015 zo dňa 15.12.2015 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2018 zo dňa 25.9.2018.
Hlasovanie:

Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:

 Peter Buzáš
(Bez politickej príslušnosti),
 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia),
 Stanislav Hrda
(Bez politickej príslušnosti),
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia),
 Juraj Kmeťko
(Bez politickej príslušnosti),
 Matej Kotal
(Bez politickej príslušnosti),
 Michal Kovács
(Bez politickej príslušnosti),
 Peter Lenč
(Bez politickej príslušnosti),
 Peter Magát
(Bez politickej príslušnosti),
 Martina Magátová
(Bez politickej príslušnosti),
 Dagmar Petrová
(Bez politickej príslušnosti),
 Lívia Poláchová
(Bez politickej príslušnosti),
 Richard Savčinský
(Bez politickej príslušnosti),
 Jaromír Šíbl
(Bez politickej príslušnosti),
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia),
 Zuzana Volková
(Bez politickej príslušnosti),
 Daniela Záhradníková
(Bez politickej príslušnosti),
 Anna Zemanová
(Bez politickej príslušnosti),
   

Zdržali sa:

 Filip Petrinec
(Bez politickej príslušnosti),
     

 Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 8.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. ../ 2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 6/2015 zo dňa 27. októbra 2015 o miestnych daniach v znení všeobecne záväzného nariadenia 9/2015 zo dňa 15.12.2015 a všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2017 zo dňa 4.4.2017. 
Hlasovanie:
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20

Za:

 Peter Buzáš
(Bez politickej príslušnosti),
 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia),
 Stanislav Hrda
(Bez politickej príslušnosti),
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia),
 Juraj Kmeťko
(Bez politickej príslušnosti),
 Matej Kotal
(Bez politickej príslušnosti),
 Michal Kovács
(Bez politickej príslušnosti),
 Peter Lenč
(Bez politickej príslušnosti),
 Peter Magát
(Bez politickej príslušnosti),
 Martina Magátová
(Bez politickej príslušnosti),
 Filip Petrinec
(Bez politickej príslušnosti),
 Dagmar Petrová
(Bez politickej príslušnosti),
 Lívia Poláchová
(Bez politickej príslušnosti),
 Richard Savčinský
(Bez politickej príslušnosti),
 Jaromír Šíbl
(Bez politickej príslušnosti),
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia),
 Zuzana Volková
(Bez politickej príslušnosti),
 Branislav Záhradník
(Bez politickej príslušnosti),
 Daniela Záhradníková
(Bez politickej príslušnosti),
 Anna Zemanová
(Bez politickej príslušnosti),

 Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 9.
Stanovisko miestneho zastupiteľstva k Návrhu VZN hlavného mesta SR Bratislavy o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta počas dní ustanovených týmto VZN.
Hlasovanie:
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20

Za:

 Peter Buzáš
(Bez politickej príslušnosti),
 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia),
 Stanislav Hrda
(Bez politickej príslušnosti),
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia),
 Juraj Kmeťko
(Bez politickej príslušnosti),
 Matej Kotal
(Bez politickej príslušnosti),
 Michal Kovács
(Bez politickej príslušnosti),
 Peter Lenč
(Bez politickej príslušnosti),
 Peter Magát
(Bez politickej príslušnosti),
 Martina Magátová
(Bez politickej príslušnosti),
 Filip Petrinec
(Bez politickej príslušnosti),
 Dagmar Petrová
(Bez politickej príslušnosti),
 Lívia Poláchová
(Bez politickej príslušnosti),
 Richard Savčinský
(Bez politickej príslušnosti),
 Jaromír Šíbl
(Bez politickej príslušnosti),
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia),
 Zuzana Volková
(Bez politickej príslušnosti),
 Branislav Záhradník
(Bez politickej príslušnosti),
 Daniela Záhradníková
(Bez politickej príslušnosti),
 Anna Zemanová
(Bez politickej príslušnosti),Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 9.
Stanovisko miestneho zastupiteľstva k Návrhu VZN hlavného mesta SR Bratislavy o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta počas dní ustanovených týmto VZN.
Hlasovanie:
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19

Za:

 Peter Buzáš
(Bez politickej príslušnosti),
 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia),
 Stanislav Hrda
(Bez politickej príslušnosti),
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia),
 Juraj Kmeťko
(Bez politickej príslušnosti),
 Matej Kotal
(Bez politickej príslušnosti),
 Michal Kovács
(Bez politickej príslušnosti),
 Peter Lenč
(Bez politickej príslušnosti),
 Martina Magátová
(Bez politickej príslušnosti),
 Filip Petrinec
(Bez politickej príslušnosti),
 Dagmar Petrová
(Bez politickej príslušnosti),
 Richard Savčinský
(Bez politickej príslušnosti),
 Jaromír Šíbl
(Bez politickej príslušnosti),
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia),
 Zuzana Volková
(Bez politickej príslušnosti),
 Branislav Záhradník
(Bez politickej príslušnosti),
 Daniela Záhradníková
(Bez politickej príslušnosti),
 Anna Zemanová
(Bez politickej príslušnosti),
   

Zdržali sa:

 Lívia Poláchová
(Bez politickej príslušnosti),
     

 Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 10.
Prenájom dráh Školskej plavárne na Majerníkovej 62. 
Hlasovanie:
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20

Za:

 Peter Buzáš
(Bez politickej príslušnosti),
 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia),
 Stanislav Hrda
(Bez politickej príslušnosti),
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia),
 Juraj Kmeťko
(Bez politickej príslušnosti),
 Matej Kotal
(Bez politickej príslušnosti),
 Michal Kovács
(Bez politickej príslušnosti),
 Peter Lenč
(Bez politickej príslušnosti),
 Peter Magát
(Bez politickej príslušnosti),
 Martina Magátová
(Bez politickej príslušnosti),
 Filip Petrinec
(Bez politickej príslušnosti),
 Dagmar Petrová
(Bez politickej príslušnosti),
 Lívia Poláchová
(Bez politickej príslušnosti),
 Richard Savčinský
(Bez politickej príslušnosti),
 Jaromír Šíbl
(Bez politickej príslušnosti),
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia),
 Zuzana Volková
(Bez politickej príslušnosti),
 Branislav Záhradník
(Bez politickej príslušnosti),
 Daniela Záhradníková
(Bez politickej príslušnosti),
 Anna Zemanová
(Bez politickej príslušnosti),

 Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 11.
Žiadosť o zmeny termínov investície LUPY s. r. o..
Hlasovanie:
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20

Za:

 Peter Buzáš
(Bez politickej príslušnosti),
 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia),
 Stanislav Hrda
(Bez politickej príslušnosti),
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia),
 Juraj Kmeťko
(Bez politickej príslušnosti),
 Matej Kotal
(Bez politickej príslušnosti),
 Michal Kovács
(Bez politickej príslušnosti),
 Peter Lenč
(Bez politickej príslušnosti),
 Peter Magát
(Bez politickej príslušnosti),
 Martina Magátová
(Bez politickej príslušnosti),
 Filip Petrinec
(Bez politickej príslušnosti),
 Dagmar Petrová
(Bez politickej príslušnosti),
 Lívia Poláchová
(Bez politickej príslušnosti),
 Richard Savčinský
(Bez politickej príslušnosti),
 Jaromír Šíbl
(Bez politickej príslušnosti),
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia),
 Zuzana Volková
(Bez politickej príslušnosti),
 Branislav Záhradník
(Bez politickej príslušnosti),
 Daniela Záhradníková
(Bez politickej príslušnosti),
 Anna Zemanová
(Bez politickej príslušnosti),

 Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 12.
Súhlas s odkúpením pozemkov pod budúcou stavbou „Chodník pozdĺž Perneckej ulice“. 
Hlasovanie:

Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Za:

 Peter Buzáš
(Bez politickej príslušnosti),
 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia),
 Stanislav Hrda
(Bez politickej príslušnosti),
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia),
 Juraj Kmeťko
(Bez politickej príslušnosti),
 Matej Kotal
(Bez politickej príslušnosti),
 Michal Kovács
(Bez politickej príslušnosti),
 Peter Lenč
(Bez politickej príslušnosti),
 Martina Magátová
(Bez politickej príslušnosti),
 Filip Petrinec
(Bez politickej príslušnosti),
 Dagmar Petrová
(Bez politickej príslušnosti),
 Richard Savčinský
(Bez politickej príslušnosti),
 Jaromír Šíbl
(Bez politickej príslušnosti),
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia),
 Zuzana Volková
(Bez politickej príslušnosti),
 Branislav Záhradník
(Bez politickej príslušnosti),
 Daniela Záhradníková
(Bez politickej príslušnosti),
 Anna Zemanová
(Bez politickej príslušnosti),
   

 Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 13.
Žiadosť pani A. Mazalovej o predĺženie nájmu nebytového priestoru (školský bufet) v objekte Spojená škola Tilgnerova a o povolenie výmeny vchodových dverí do bufetu. 
Hlasovanie:
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18

Za:

 Peter Buzáš
(Bez politickej príslušnosti),
 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia),
 Stanislav Hrda
(Bez politickej príslušnosti),
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia),
 Juraj Kmeťko
(Bez politickej príslušnosti),
 Matej Kotal
(Bez politickej príslušnosti),
 Michal Kovács
(Bez politickej príslušnosti),
 Peter Lenč
(Bez politickej príslušnosti),
 Martina Magátová
(Bez politickej príslušnosti),
 Filip Petrinec
(Bez politickej príslušnosti),
 Dagmar Petrová
(Bez politickej príslušnosti),
 Lívia Poláchová
(Bez politickej príslušnosti),
 Richard Savčinský
(Bez politickej príslušnosti),
 Jaromír Šíbl
(Bez politickej príslušnosti),
 Zuzana Volková
(Bez politickej príslušnosti),
 Branislav Záhradník
(Bez politickej príslušnosti),
 Daniela Záhradníková
(Bez politickej príslušnosti),
 Anna Zemanová
(Bez politickej príslušnosti),
   

 Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 14.
Žiadosť pána Miroslava Hlavinku o predĺženie nájmu nebytového priestoru na terase medzi ul. Ľ. Fullu a Pribišova pri supermarkete BILLA. 
Hlasovanie:
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19

Za:

 Peter Buzáš
(Bez politickej príslušnosti),
 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia),
 Stanislav Hrda
(Bez politickej príslušnosti),
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia),
 Juraj Kmeťko
(Bez politickej príslušnosti),
 Matej Kotal
(Bez politickej príslušnosti),
 Michal Kovács
(Bez politickej príslušnosti),
 Peter Lenč
(Bez politickej príslušnosti),
 Martina Magátová
(Bez politickej príslušnosti),
 Filip Petrinec
(Bez politickej príslušnosti),
 Dagmar Petrová
(Bez politickej príslušnosti),
 Lívia Poláchová
(Bez politickej príslušnosti),
 Richard Savčinský
(Bez politickej príslušnosti),
 Jaromír Šíbl
(Bez politickej príslušnosti),
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia),
 Zuzana Volková
(Bez politickej príslušnosti),
 Branislav Záhradník
(Bez politickej príslušnosti),
 Daniela Záhradníková
(Bez politickej príslušnosti),
 Anna Zemanová
(Bez politickej príslušnosti),
 

 Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 15.
Žiadosť spol. HORTULANUS s.r.o. o predĺženie nájmu nebytového priestoru na Majerníkovej 9 v Bratislave. 
Hlasovanie:
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18

Za:

 Peter Buzáš
(Bez politickej príslušnosti),
 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia),
 Stanislav Hrda
(Bez politickej príslušnosti),
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia),
 Juraj Kmeťko
(Bez politickej príslušnosti),
 Matej Kotal
(Bez politickej príslušnosti),
 Peter Lenč
(Bez politickej príslušnosti),
 Martina Magátová
(Bez politickej príslušnosti),
 Filip Petrinec
(Bez politickej príslušnosti),
 Dagmar Petrová
(Bez politickej príslušnosti),
 Lívia Poláchová
(Bez politickej príslušnosti),
 Richard Savčinský
(Bez politickej príslušnosti),
 Jaromír Šíbl
(Bez politickej príslušnosti),
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia),
 Zuzana Volková
(Bez politickej príslušnosti),
 Branislav Záhradník
(Bez politickej príslušnosti),
 Daniela Záhradníková
(Bez politickej príslušnosti),
 Anna Zemanová
(Bez politickej príslušnosti),
   

 Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 16.
Schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytového priestoru ­ garáže na Adámiho ul. v Bratislave. 
Hlasovanie:

Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17
Za:

 Peter Buzáš
(Bez politickej príslušnosti),
 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia),
 Stanislav Hrda
(Bez politickej príslušnosti),
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia),
 Juraj Kmeťko
(Bez politickej príslušnosti),
 Matej Kotal
(Bez politickej príslušnosti),
 Michal Kovács
(Bez politickej príslušnosti),
 Peter Lenč
(Bez politickej príslušnosti),
 Filip Petrinec
(Bez politickej príslušnosti),
 Dagmar Petrová
(Bez politickej príslušnosti),
 Richard Savčinský
(Bez politickej príslušnosti),
 Jaromír Šíbl
(Bez politickej príslušnosti),
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia),
 Zuzana Volková
(Bez politickej príslušnosti),
 Branislav Záhradník
(Bez politickej príslušnosti),
 Daniela Záhradníková
(Bez politickej príslušnosti),
 Anna Zemanová
(Bez politickej príslušnosti),
     

 Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 17.
Schválenie úpravy bodu 6. Podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytového priestor nachádzajúceho sa v bytovom dome na Segnerovej ul. č. 3. 
Hlasovanie:
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16

Za:

 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia),
 Stanislav Hrda
(Bez politickej príslušnosti),
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia),
 Juraj Kmeťko
(Bez politickej príslušnosti),
 Matej Kotal
(Bez politickej príslušnosti),
 Michal Kovács
(Bez politickej príslušnosti),
 Peter Lenč
(Bez politickej príslušnosti),
 Martina Magátová
(Bez politickej príslušnosti),
 Filip Petrinec
(Bez politickej príslušnosti),
 Dagmar Petrová
(Bez politickej príslušnosti),
 Lívia Poláchová
(Bez politickej príslušnosti),
 Richard Savčinský
(Bez politickej príslušnosti),
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia),
 Zuzana Volková
(Bez politickej príslušnosti),
 Daniela Záhradníková
(Bez politickej príslušnosti),
 Anna Zemanová
(Bez politickej príslušnosti),

 Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 18.
Žiadosť p. Zeliskovej Gizely o predĺženie nájmu nebytového priestoru nachádzajúceho sa v objekte Lackova 4 za účelom výdajne obedov pre seniorov. 
Hlasovanie:
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15

Za:

 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia),
 Stanislav Hrda
(Bez politickej príslušnosti),
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia),
 Juraj Kmeťko
(Bez politickej príslušnosti),
 Matej Kotal
(Bez politickej príslušnosti),
 Michal Kovács
(Bez politickej príslušnosti),
 Peter Lenč
(Bez politickej príslušnosti),
 Martina Magátová
(Bez politickej príslušnosti),
 Dagmar Petrová
(Bez politickej príslušnosti),
 Lívia Poláchová
(Bez politickej príslušnosti),
 Richard Savčinský
(Bez politickej príslušnosti),
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia),
 Zuzana Volková
(Bez politickej príslušnosti),
 Daniela Záhradníková
(Bez politickej príslušnosti),
 Anna Zemanová
(Bez politickej príslušnosti),
 

 Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 19.
Žiadosti nájomcov o odpustenie, úpravu, odklad nájmu za prenájom prenajatých nebytových priestorov v súvislosti s Covid 19.
Hlasovanie:
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18

Za:

 Peter Buzáš
(Bez politickej príslušnosti),
 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia),
 Stanislav Hrda
(Bez politickej príslušnosti),
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia),
 Juraj Kmeťko
(Bez politickej príslušnosti),
 Matej Kotal
(Bez politickej príslušnosti),
 Michal Kovács
(Bez politickej príslušnosti),
 Peter Lenč
(Bez politickej príslušnosti),
 Martina Magátová
(Bez politickej príslušnosti),
 Filip Petrinec
(Bez politickej príslušnosti),
 Dagmar Petrová
(Bez politickej príslušnosti),
 Lívia Poláchová
(Bez politickej príslušnosti),
 Richard Savčinský
(Bez politickej príslušnosti),
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia),
 Zuzana Volková
(Bez politickej príslušnosti),
 Branislav Záhradník
(Bez politickej príslušnosti),
 Daniela Záhradníková
(Bez politickej príslušnosti),
 Anna Zemanová
(Bez politickej príslušnosti),
   

 Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 20.
Žiadosť Mgr. Michala Jalčovika o kúpu nehnuteľnosti na Segnerovej ul. č. 3 ­ zámer mestskej časti odpredať predmetnú nehnuteľnosť.
Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 10
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16

Za:

 Filip Petrinec
(Bez politickej príslušnosti),
 Dagmar Petrová
(Bez politickej príslušnosti),
 Richard Savčinský
(Bez politickej príslušnosti),
 Daniela Záhradníková
(Bez politickej príslušnosti),

Proti:

 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia),
 Stanislav Hrda
(Bez politickej príslušnosti),
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia),
 Juraj Kmeťko
(Bez politickej príslušnosti),
 Matej Kotal
(Bez politickej príslušnosti),
 Michal Kovács
(Bez politickej príslušnosti),
 Peter Lenč
(Bez politickej príslušnosti),
 Martina Magátová
(Bez politickej príslušnosti),
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia),
 Anna Zemanová
(Bez politickej príslušnosti),
   

Zdržali sa:

 Lívia Poláchová
(Bez politickej príslušnosti),
 Zuzana Volková
(Bez politickej príslušnosti),
   

 Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 21.
Schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytového priestor nachádzajúceho sa na Špieszovej 2 a Perneckej 37 v Bratislave. 
Hlasovanie:
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16

Za:

 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia),
 Stanislav Hrda
(Bez politickej príslušnosti),
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia),
 Juraj Kmeťko
(Bez politickej príslušnosti),
 Matej Kotal
(Bez politickej príslušnosti),
 Michal Kovács
(Bez politickej príslušnosti),
 Peter Lenč
(Bez politickej príslušnosti),
 Martina Magátová
(Bez politickej príslušnosti),
 Filip Petrinec
(Bez politickej príslušnosti),
 Dagmar Petrová
(Bez politickej príslušnosti),
 Lívia Poláchová
(Bez politickej príslušnosti),
 Richard Savčinský
(Bez politickej príslušnosti),
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia),
 Zuzana Volková
(Bez politickej príslušnosti),
 Branislav Záhradník
(Bez politickej príslušnosti),
 Anna Zemanová
(Bez politickej príslušnosti),

 Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 22.
Schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytového priestor nachádzajúceho sa na ul. Ľ. Fullu č. 4 v Bratislave. 
Hlasovanie:
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16

Za:

 Peter Buzáš
(Bez politickej príslušnosti),
 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia),
 Stanislav Hrda
(Bez politickej príslušnosti),
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia),
 Matej Kotal
(Bez politickej príslušnosti),
 Michal Kovács
(Bez politickej príslušnosti),
 Peter Lenč
(Bez politickej príslušnosti),
 Martina Magátová
(Bez politickej príslušnosti),
 Filip Petrinec
(Bez politickej príslušnosti),
 Dagmar Petrová
(Bez politickej príslušnosti),
 Lívia Poláchová
(Bez politickej príslušnosti),
 Richard Savčinský
(Bez politickej príslušnosti),
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia),
 Zuzana Volková
(Bez politickej príslušnosti),
 Branislav Záhradník
(Bez politickej príslušnosti),
 Anna Zemanová
(Bez politickej príslušnosti),

 Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 23.
Žiadosť p. Miroslavy Bédiovej o ďalšie užívanie nebytového priestoru na ul. Majerníkova 16. 
Hlasovanie:
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15

Za:

 Peter Buzáš
(Bez politickej príslušnosti),
 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia),
 Stanislav Hrda
(Bez politickej príslušnosti),
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia),
 Juraj Kmeťko
(Bez politickej príslušnosti),
 Matej Kotal
(Bez politickej príslušnosti),
 Michal Kovács
(Bez politickej príslušnosti),
 Peter Magát
(Bez politickej príslušnosti),
 Martina Magátová
(Bez politickej príslušnosti),
 Zuzana Volková
(Bez politickej príslušnosti),
   

Zdržali sa:

 Peter Lenč
(Bez politickej príslušnosti),
 Lívia Poláchová
(Bez politickej príslušnosti),
 Richard Savčinský
(Bez politickej príslušnosti),
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia),
 Anna Zemanová
(Bez politickej príslušnosti),
     

 Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 23.
Žiadosť p. Miroslavy Bédiovej o ďalšie užívanie nebytového priestoru na ul. Majerníkova 16. 
Hlasovanie:
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17

Za:

 Peter Buzáš
(Bez politickej príslušnosti),
 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia),
 Stanislav Hrda
(Bez politickej príslušnosti),
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia),
 Juraj Kmeťko
(Bez politickej príslušnosti),
 Matej Kotal
(Bez politickej príslušnosti),
 Michal Kovács
(Bez politickej príslušnosti),
 Peter Lenč
(Bez politickej príslušnosti),
 Peter Magát
(Bez politickej príslušnosti),
 Martina Magátová
(Bez politickej príslušnosti),
 Filip Petrinec
(Bez politickej príslušnosti),
 Dagmar Petrová
(Bez politickej príslušnosti),
 Lívia Poláchová
(Bez politickej príslušnosti),
 Richard Savčinský
(Bez politickej príslušnosti),
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia),
 Zuzana Volková
(Bez politickej príslušnosti),

Zdržali sa:

 Anna Zemanová
(Bez politickej príslušnosti),
     

 Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 24.
Návrh na uzavretie nových nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky v k. ú. Bratislava -Karlova Ves. 
Hlasovanie:
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16
Za:

 Peter Buzáš
(Bez politickej príslušnosti),
 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia),
 Stanislav Hrda
(Bez politickej príslušnosti),
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia),
 Matej Kotal
(Bez politickej príslušnosti),
 Peter Lenč
(Bez politickej príslušnosti),
 Peter Magát
(Bez politickej príslušnosti),
 Martina Magátová
(Bez politickej príslušnosti),
 Filip Petrinec
(Bez politickej príslušnosti),
 Dagmar Petrová
(Bez politickej príslušnosti),
 Lívia Poláchová
(Bez politickej príslušnosti),
 Richard Savčinský
(Bez politickej príslušnosti),
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia),
 Zuzana Volková
(Bez politickej príslušnosti),
 Branislav Záhradník
(Bez politickej príslušnosti),
 Anna Zemanová
(Bez politickej príslušnosti),

 Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 25.
Návrh na odvolanie a delegovanie poslancov do školských rád škôl. 
Hlasovanie:
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17

Za:

 Peter Buzáš
(Bez politickej príslušnosti),
 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia),
 Stanislav Hrda
(Bez politickej príslušnosti),
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia),
 Matej Kotal
(Bez politickej príslušnosti),
 Michal Kovács
(Bez politickej príslušnosti),
 Peter Lenč
(Bez politickej príslušnosti),
 Martina Magátová
(Bez politickej príslušnosti),
 Pavol Martinický
(Bez politickej príslušnosti),
 Filip Petrinec
(Bez politickej príslušnosti),
 Dagmar Petrová
(Bez politickej príslušnosti),
 Lívia Poláchová
(Bez politickej príslušnosti),
 Richard Savčinský
(Bez politickej príslušnosti),
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia),
 Zuzana Volková
(Bez politickej príslušnosti),
 Branislav Záhradník
(Bez politickej príslušnosti),
 Anna Zemanová
(Bez politickej príslušnosti),
     

 

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00