Hlasovanie z 13. mimoriadneho zasadnutia MiZ, konaného dňa 24.06.2014

 

Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: –
Voľba návrhovej komisie
.  
Hlasovanie
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12
 
   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Eva Grey
(KDH)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Daniela Záhradníková
(SZS)

 

Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: –
Voľba overovateľov zápisnice
.  
Hlasovanie
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Eva Grey
(KDH)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
   

 

Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: –
Hlasovanie o programe ako celku. 

Hlasovanie
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 14

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Eva Grey
(KDH)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
     

   Nehlasovali:

 Peter Buzáš
(OKS)
     

 

Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 1.

Návrh Záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za rok 2013. (Návrh poslanca Martinického na ukončenie diskusie). 
Hlasovanie
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)

   Zdržali sa:

 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 

 

Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 1.
Návrh Záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za rok 2013.
Pozmeňujúci návrh poslanca Buzáša
:
Miestne zastupiteľstvo A. schvaľuje záverečný účet MČ Bratislava – Karlova Ves za rok 2013 s výrokom: Celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradou. B. schvaľuje presun prebytku rozpočtu za rok 2013 – po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov, t.j. prebytok vo výške 604 599 Eur nasledovne: do rezervného fondu 248 720 Eur, do fondu tepelného hospodárstva 40 564 Eur, do fondu opráv a obnovy školských zariadení 315 315 Eur.

Hlasovanie
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17

   Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
   

 

Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 2-15.
Žiadosti o dotácie v bodoch 2-15 (po dohode poslaneckých klubov)
.
Miestne zastupiteľstvo schvaľuje
– Žiadosť o dotáciu: Karloveské tanečné centrum Bratislava, Janotova 12, Bratislava. Projekt: Cena Alexandra Dubčeka 2014 – suma 0 Eur
– Žiadosť o dotáciu: OZ Detský folklórny súbor ČEČINKA, Karloveská 3, Bratislava. Projekt: 35. výročie založenia DSF ČEČINKA – suma 1 500 Eur
– Žiadosť o dotáciu: Tanec proti drogám. Projekt: Dance star world tour 2014 – suma 0 Eur
– Žiadosť o dotáciu: Vladimír Suchánek, Silvánska 21, Bratislava. Projekt: Vydanie monografickej publikácie Vladimíra Suchánka s názvom Scénografia – suma 254 Eur
– Žiadosť o dotáciu: Základná umelecká škola J. Kresánka, Karloveská 3, Bratislava. Projekt: Medzinárodný divadelný festival „WIGRASZEK 2014“Suwalki – Poľsko – suma 750 Eur
– Žiadosť o dotáciu: Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Karloveská 3, Bratislava. Projekt: Slávnostný galaprogram žiakov ZUŠ k 45. výročiu založenia ZUŠ Jozefa Kresánka v DPOH – suma 750 Eur
– Žiadosť o dotáciu: Slovenský zväz tanečného športu na vozíčku, Janotova 14, Bratislava. Projekt: Tanec na kolesách X-Tatry 2014. Integračno–rekondičný pobyt – suma 0 Eur
– Žiadosť o dotáciu: OZ TK „DANUBE“ Bratislava, Janotova 14, Bratislava. Projekt: Memoriál Ivanky Dvořáčkovej 2014 – 4. Fáza projektu ARS INTEGRA 2014 – suma 0 Eur
– Žiadosť o dotáciu: OZ Vagus, Čelakovského 2, Bratislava. Projekt: Streetwork – terénna sociálna práca s ľuďmi bez domova – suma 0 Eur
– Žiadosť o dotáciu: Jarolím Vícen, Pribišova 1, Bratislava. Projekt: Kvalifikácia a účasť na ME 2014 Kazaň – suma 0 Eur
– Žiadosť o dotáciu: Jarolím Vícen, Pribišova 1, Bratislava. Projekt: Kvalifikácia a účasť na ME v bedmintone 2014 – suma 0 Eur
– Žiadosť o dotáciu: Cech detských folklórnych súborov Bratislavy a okolia, Vajnorská 21, Bratislava Projekt: Medzinárodný festival detských folklórnych súborov Bratislava 2014 – XVII. ročník – suma 0 Eur
– Žiadosť o dotáciu: Hivpomoc.sk, o.z., Karpatské námestie 10, Bratislava. Projekt: Prevencia voči vírusu HIV v celoslovenskej pôsobnosti. Odstránenie diskriminácie HIV pozitívnych pacientov v očiach odbornej verejnosti. Gentleman bez klobúka nechodí – suma 0 Eur
– Žiadosť o dotáciu: OZ ODYSEUS, Haanova 10, Bratislava. Projekt: Zdravie za výmenu – suma 0 Eur. 
Hlasovanie
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 15

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

   Nehlasovali:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
   

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00