Hlasovanie z 18. zasadnutia MiZ, konaného dňa 30.04.2013

 

Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: –
Voľba overovateľov zápisnice. 

Hlasovanie: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SaS)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
   

   Zdržali sa:

 Zuzana Volková
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: –
Voľba návrhovej komisie. 

Hlasovanie: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)

   Zdržali sa:

 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
     

 

Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: –
Zaradenie do programu: bod 4. 

(Návrh VZN hl. m. SR Bratislavy o dočasnom parkovaní vozidiel na miestnych komunikáciách)
Hlasovanie
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20

   Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)

 

Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: –
Zaradenie do programu: nový bod 17a. 

(Žiadosť o dotáciu Spojená škola sv. Františka z Assisi, Karloveská 32, Projekt: 10. výročie Spojenej školy sv. Františka z Assisi)
Hlasovanie
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20

   Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)

 

Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: –
Zaradenie do programu: nový bod 1 – návrh poslanca Zajaca. 

(Návrh na uzavretie dodatku ku Koncesnej zmluve o poskytovaní služieb s BAT, a.s.)
Hlasovanie
Za: 17
Proti: 3
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21

   Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
     

   Proti:

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 

   Zdržali sa:

 Ján Chabada
(SMER-SD)
     

 

Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: –
Zaradenie do programu: nový bod 1a – návrh poslanca Martinického.

Hlasovanie bolo STORNOVANÉ z dôvodu, že sa bude o zaradení tohto bodu hlasovať v rámci návrhu poslanca Zajaca na zmeny v programe. 

 

Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: –
Návrh poslanca Zajaca na zmeny v programe rokovania.

Bod 1 preložiť ako bod 18a. Zaradiť nový bod 1 – návrh poslanca Zajaca – BAT. Zaradiť nový bod 1a – návrh poslanca Martinického – Školské námestie. Zaradiť nový bod 1c – návrh poslanca Kadnára – Organizačný poriadok KŠK. Vypustiť pôvodný bod 5 z programu rokovania. 
Hlasovanie
Za: 16
Proti: 3
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20

   Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)

   Proti:

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 

   Zdržali sa:

 Ján Chabada
(SMER-SD)
     

 

Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: –
Hlasovanie o programe ako celku

Hlasovanie: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21

   Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
 

   Zdržali sa:

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
   

 

Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 1.
Hlasovanie o ukončení diskusie.

(Návrh na uzavretie dodatku ku Koncesnej zmluve o poskytovaní služieb pri zabezpečení dodávok tepla a teplej vody s BAT a.s.)
Hlasovanie
Za: 17
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19

   Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

   Proti:

 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
     

   Zdržali sa:

 Branislav Záhradník
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 1.

Návrh poslanca Zajaca: Návrh na uzavretie dodatku ku Koncesnej zmluve o poskytovaní služieb pri zabezpečení dodávok tepla a teplej vody s BAT a.s. 
(Hlasovanie o uznesení tak ako bolo predložené v materiáli).
Hlasovanie
Za: 13
Proti: 1
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20

   Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

   Proti:

 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
     

   Zdržali sa:

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
   

 

Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 1a.
Návrh poslanca Martinického: Školské námestie.

(Hlasovanie o uznesení tak ako bolo predložené v materiáli).
Hlasovanie
Za: 13
Proti: 1
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21

   Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
     

   Proti:

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
     

   Zdržali sa:

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SaS)
 

 

Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 1c.
Hlasovanie o ukončení diskusie.

(Návrh poslanca Kadnára: Návrh Organizačného poriadku Karloveského športového klubu). 
Hlasovanie
Za: 16
Proti: 1
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19

   Za:

 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)

   Proti:

 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
     

   Zdržali sa:

 Igor Bendík
(SaS)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 1c.
Návrh poslanca Kadnára: Návrh Organizačného poriadku Karloveského športového klubu.
Pozmeňujúci návrh poslanca Keselého a poslankyne Schinglerovej: 
V čl. 1 ods. 1 nahradiť zákon č. 303/1995 Z.z. za zákon č. 523/2004 Z.z. V čl. II. Ods. 2 „musia byť prerokované“ zmeniť na „budú prerokované“. V čl. IV bod 2 doplniť o písmeno e) „pravidelne raz za štvrťrok predkladá informáciu o čerpaní rozpočtu Rade KŠK a na WEB stránke KŠK. V čl. V ods. 1 písm. b) “piati” zmeniť na “štyria”. V čl. V ods. 1 písm. c/ “traja” zmeniť na “piati”. V čl. VII sa pridáva bod 6 v znení “Vyúčtovanie získaných dotácií jednotlivých klubov odsúhlasuje Rada klubu na základe predloženia a posúdenia vedúcim KŠK a v prípade potreby miestnym kontrolórom. V čl. VIII ods.3 doplniť za slovo “splatnosť” slová “a účinnosť”. 

Hlasovanie
Za: 9
Proti: 4
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 2
Prítomní: 18

   Za:

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
     

   Proti:

 Dana Čahojová
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)

   Zdržali sa:

 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 

   Nehlasovali:

 Igor Bendík
(SaS)
 Eva Grey
(KDH)
   

 

Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 1c.
Návrh poslanca Kadnára: Návrh Organizačného poriadku Karloveského športového klubu.

Hlasovanie
Za: 10
Proti: 6
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19

   Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
   

   Proti:

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
   

   Zdržali sa:

 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
   

   Nehlasovali:

 Marcel Zajac
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 2.
Správa o činnosti miestnej kontrolórky k 18. MiZ 2013.
Doplňujúci návrh poslankyne Grey a poslankyne Hladkej: 

A. berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky k 18. zasadnutiu MiZ 2013. B. žiada miestnu kontrolórku preveriť, či je v súlade so zákonom výkon zimnej údržby v mesiaci marec firmou J&T Facility Management, s ktorou bola podpísaná zmluva na túto činnosť a zároveň firmou ESP, s ktorou nie je uzatvorená zmluva. C. žiada prednostu aby zabezpečil zakomponovanie zberu, odvozu komunálneho odpadu a odvozu zhrabkov, ako aj ďalších činností spojených s kosením do súťažných podmienok tak, aby vysúťažená cena bola konečná, bez dodatočných objednávok jednotlivých úkonov. T: do všetkých súťaží od dnešného dňa. 
Hlasovanie
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
     

   Zdržali sa:

 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 

   Nehlasovali:

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
     

 

Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 3.
Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava ­ Karlova Ves.

Hlasovanie
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15

   Za:

 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
 

   Zdržali sa:

 Igor Bendík
(SaS)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 

   Nehlasovali:

 Marcel Zajac
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 4.
Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy o dočasnom parkovaní vozidiel na miestnych komunikáciách.
Procedurálny návrh poslanca Záhradníka:
 navrhol hlasovať o variante B – neodporúča schváliť VZN. 
Hlasovanie
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
   

 

Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 4.
Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy o dočasnom parkovaní vozidiel na miestnych komunikáciách.
Doplňujúci návrh poslanca Zajaca: 

B. poveruje komisiu zloženú z poslancov zvolenú miestnym zastupiteľstvom, ktorá sa venovala návrhu parkovacej politiky mesta, aby sa v súčinnosti s miestnym úradom začala zaoberať spôsobom, akým vznikne parkovacia politika mestskej časti. 
Hlasovanie
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
     

 

Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 6.
Bezodplatný prevod majetku ­ novovybudovaného verejného osvetlenia na ulici Kuklovská č. 9-39 do vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy.

Hlasovanie
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
     

 

Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 7.
Návrh na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky, k.ú. Bratislava ­ Karlova Ves.
Zmätočné hlasovanie – STORNOVANÉ. 

 

Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 7.
Návrh na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky, k.ú. Bratislava ­ Karlova Ves. 

Hlasovanie: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
   

 

Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 8.
Žiadosť Anny Havranovej – Súkromné školské stravovacie zariadenie o predĺženie zmluvy o prenájme priestorov v ZŠ Karloveská 61.
Pozmeňujúci návrh poslanca Zajaca: 
schváliť predĺženie doby nájmu do 31.7.2015. 
Hlasovanie
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)

   Zdržali sa:

 Peter Kapusta
(SMER-SD)
     

 

Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 9.
Žiadosť Márie Stredanskej o predĺženie zmluvy o prenájme priestorov – školského bufetu v priestoroch SŠ Tilgnerova v Bratislave 

Hlasovanie
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
 

 

Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 10.
Žiadosť o dotáciu OZ ODYSEUS, Haanova 10, Bratislava, Projekt: Spoločne za zdravie pre ohrozené komunity vo výške 4953,70 Eur.
Pozmeňujúci návrh poslanca Zajaca:
schváliť dotáciu v sume 500 Eur.
Hlasovanie
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

   Zdržali sa:

 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
     

 

Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 11.
Žiadosť o dotáciu TK Danube Bratislava, Janotova 14, Projekt: Memoriál Ivanky Dvořáčkovej 2013 ­ 3. fáza ARS INTEGRA vo výške 3000 Eur.
Pozmeňujúci návrh poslanca Zajaca: 
schváliť dotáciu v sume 500 Eur. 
Hlasovanie
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
 

   Zdržali sa:

 Peter Kapusta
(SMER-SD)
     

 

Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 12.
Žiadosť o dotáciu Slovenský zväz tanečného športu na vozíčku, Janotova 14, Projekt: Tanec na kolesách IX ­ Tatry 2013 vo výške 3000 Eur.
Pozmeňujúci návrh poslanca Zajaca: 
schváliť dotáciu v sume 500 Eur. 
Hlasovanie
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)

   Zdržali sa:

 Peter Kapusta
(SMER-SD)
     

 

Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 13.
Žiadosť o dotáciu OZ Lúka, Veternicová 31, 841 05 Bratislava, Projekt: Budúca činnosť občianskeho združenia vo výške 1800 Eur.
Pozmeňujúci návrh poslanca Zajaca: 
schváliť dotáciu v sume 1000 Eur. 
Hlasovanie
Za: 15
Proti: 1
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
 

   Proti:

 Peter Kapusta
(SMER-SD)
     

   Zdržali sa:

 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
   

 

Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 14.
Žiadosť o dotáciu Vodácky klub Tatran, Botanická 11, 841 04 Bratislava, Projekt: Letný vodácky výcvik kajakárov vo výške 1200 Eur.
Pozmeňujúci návrh poslanca Zajaca:
 schváliť dotáciu v sume 1000 Eur. 
Hlasovanie
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)

   Zdržali sa:

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
 

 

Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 15.
Žiadosť o dotáciu Kláštor minoritov, Nám. Sv. Františka 4, Bratislava, Projekt: Detský letný tábor vo výške 1000 Eur.

Hlasovanie
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
   

   Zdržali sa:

 Peter Kapusta
(SMER-SD)
     

 

Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 16.
Žiadosť o dotáciu Klub vojenskej histórie Templári z hradu Bagras, Ľ. Fullu 40, Projekt: Rytieri na Kráľovej hore, Templári deťom vo výške 1000 Eur.
Pozmeňujúci návrh poslanca Žiačika:
 A. neschvaľuje poskytnutie dotácie.
Hlasovanie
Za: 6
Proti: 4
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
   

   Proti:

 Dana Čahojová
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)

   Zdržali sa:

 Igor Bendík
(SaS)
 Eva Grey
(KDH)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 

 

Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 16.
Žiadosť o dotáciu Klub vojenskej histórie Templári z hradu Bagras, Ľ. Fullu 40, Projekt: Rytieri na Kráľovej hore, Templári deťom vo výške 1000 Eur.
Pozmeňujúci návrh poslanca Zajaca: 
schváliť dotáciu v sume 500 Eur. 
Hlasovanie
Za: 10
Proti: 2
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18

   Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

   Proti:

 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
   

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
   

 

Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 16.1
Žiadosť o dotáciu: Maratónsky klub národného maratónu o.z., Strečnianska 3, Projekt: Karloveský polmaratón a maratón 2013 vo výške 3000 Eur.
Pozmeňujúci návrh poslankyne Schinglerovej: 
schváliť dotáciu v sume 2000 Eur. 
Hlasovanie
Za: 8
Proti: 1
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SaS)
 Daniela Záhradníková
(SZS)

   Proti:

 Dagmar Hladká
(bez PP)
     

   Zdržali sa:

 Eva Grey
(KDH)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
   

   Nehlasovali:

 Marcel Zajac
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 16.1
Žiadosť o dotáciu: Maratónsky klub národného maratónu o.z., Strečnianska 3, Projekt: Karloveský polmaratón a maratón 2013 vo výške 3000 Eur.
Pozmeňujúci návrh poslankyne Schinglerovej: 
schváliť dotáciu v sume 1000 Eur. 
Hlasovanie
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SaS)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
 

   Zdržali sa:

 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)

   Nehlasovali:

 Marcel Zajac
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 34
Číslo bodu: 17.
Hlasovanie o ukončení diskusie.

(Spoluúčasť MČ Bratislava-Karlova Ves na projekte umiestnenia cyrilometodského dvojkríža na vrchole Devínskej Kobyly).
Hlasovanie
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)

   Zdržali sa:

 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 35
Číslo bodu: 17.
Spoluúčasť MČ Bratislava-Karlova Ves na projekte umiestnenia cyrilometodského dvojkríža na vrchole Devínskej Kobyly. Pozmeňujúci návrh poslanca Žiačika: 
navrhol spoluúčasť vo výške: 625 Eur. 
Hlasovanie
Za: 9
Proti: 1
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
     

   Proti:

 Dagmar Hladká
(bez PP)
     

   Zdržali sa:

 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

   Nehlasovali:

 Eva Grey
(KDH)
     

 

Číslo hlasovania: 36
Číslo bodu: 17a.
Žiadosť o dotáciu Spojená škola sv. Františka z Assisi, Karloveská 32, Projekt: 10. výročie SŠ sv. Františka z Assisi. Hlasovanie o presunutí bodu na neskôr.

Hlasovanie: 
Za: 9
Proti: 3
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Štefan Turan
(SaS)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
     

   Proti:

 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

 

Číslo hlasovania: 37
Číslo bodu: 17.1

Prezentácia poslancov za účelom zistenia uznášaniaschopnosti MiZ. 
(Žiadosť rodičov o prešetrenie fyzického napadnutia malého futbalistu poslankyňou miestneho zastupiteľstva MUDr. Danou Čahojovou). 
Hlasovanie
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Prezentovali sa: 8
Prítomní: 8

   Prezentovali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)

 

Číslo hlasovania: 38
Číslo bodu: 17.1

Hlasovanie o možnosti vystúpenia trénera. 
(Žiadosť rodičov o prešetrenie fyzického napadnutia malého futbalistu poslankyňou miestneho zastupiteľstva MUDr. Danou Čahojovou). 
Hlasovanie
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 14

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)

   Nehlasovali:

 Zuzana Volková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 39
Číslo bodu: 17.1

Hlasovanie o možnosti vystúpenia rodičov. 
(Žiadosť rodičov o prešetrenie fyzického napadnutia malého futbalistu poslankyňou miestneho zastupiteľstva MUDr. Danou Čahojovou).
Hlasovanie
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
     

 

Číslo hlasovania: 40
Číslo bodu: 17.1

Hlasovanie o ukončení diskusie – Zmätočné – STORNOVANÉ

 

Číslo hlasovania: 41
Číslo bodu: 17.1
Hlasovanie o ukončení diskusie.

(Žiadosť rodičov o prešetrenie fyzického napadnutia malého futbalistu poslankyňou miestneho zastupiteľstva MUDr. Danou Čahojovou). 
Hlasovanie
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
 

   Zdržali sa:

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 42
Číslo bodu: 17.1
Žiadosť rodičov o prešetrenie fyzického napadnutia malého futbalistu poslankyňou miestneho zastupiteľstva MUDr. Danou Čahojovou. Doplňujúci návrh poslanca Keselého:

MiZ odsudzuje čin fyzického napadnutia maloletého futbalistu poslankyňou Danou Čahojovou. Vyzýva poslankyňu Čahojovú aby sa verejne ospravedlnila rodičom futbalového klubu a občianskej verejnosti. 
Hlasovanie
Za: 6
Proti: 1
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 2
Prítomní: 15

   Za:

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
   

   Proti:

 Zuzana Volková
(bez PP)
     

   Zdržali sa:

 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

   Nehlasovali:

 Igor Bendík
(SaS)
 Štefan Turan
(SaS)
   

 

Číslo hlasovania: 43
Číslo bodu: 17.1
Žiadosť rodičov o prešetrenie fyzického napadnutia malého futbalistu poslankyňou miestneho zastupiteľstva MUDr. Danou Čahojovou. Pozmeňujúci návrh poslanca Zajaca: 

MiZ odsudzuje akékoľvek fyzické násilie na deťoch. 
Hlasovanie
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17

   Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
     

 

Číslo hlasovania: 44
Číslo bodu: 17.1
Žiadosť rodičov o prešetrenie fyzického napadnutia malého futbalistu poslankyňou miestneho zastupiteľstva MUDr. Danou Čahojovou. Doplňujúci návrh poslankyne Hulajovej:

MiZ vyjadruje nesúhlas s fyzickými útokmi a žiada p. poslankyňu Čahojovú, aby k danej situácii zaujala písomné stanovisko. 
Hlasovanie
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
   

   Zdržali sa:

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 45
Číslo bodu: 17a.
Žiadosť o dotáciu Spojená škola sv. Františka z Assisi, Karloveská 32, Projekt: 10. výročie SŠ sv. Františka z Assisi v sume 2000 Eur.

(Hlasovanie o uznesení tak ako bolo predložené v materiáli).
Hlasovanie
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
     

 

Číslo hlasovania: 46
Číslo bodu: 18.
Odmena miestnej kontrolórke za 1. štvrťrok 2013.

Hlasovanie: 
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
     

   Zdržali sa:

 Igor Bendík
(SaS)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

 

Číslo hlasovania: 47
Číslo bodu: 18a.
Plnenie uznesení MiZ splatných k 18. MiZ 2013.

Hlasovanie: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12
Skrutátormi zistený počet prítomných poslancov: 16
(miestne zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné) 

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SaS)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
 

   Zdržali sa:

 Zuzana Volková
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 48
Číslo bodu: 19.
Rôzne – Návrh poslaneckého klubu SMER-SD: Návrh na odvolanie a voľbu člena Rady KŠK. 

Hlasovanie
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SaS)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
     

   Zdržali sa:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 

 

Číslo hlasovania: 49
Číslo bodu: 20.
Informácia o vybavení interpelácií poslancov miestneho zastupiteľstva. 

Hlasovanie: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)

   Zdržali sa:

 Branislav Záhradník
(bez PP)
     

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00