Hlasovanie z 19. zasadnutia MiZ, konaného dňa 25.06.2013

 

Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: –
Voľba overovateľov zápisnice.

Hlasovanie: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

 

Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: –
Voľba návrhovej komisie.

Hlasovanie: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)

 

Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: –
Zaradenie do programu – bod 4.

Začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu s návrhom na vydanie rozhodnutia (porušenie ústavných povinností poslancom RNDr. Jaromírom Šíblom).
Hlasovanie: 
Za: 12
Proti: 1
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16

   Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)

   Proti:

 Eva Grey
(KDH)
     

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 

 

Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: –
Zaradenie do programu – nový bod 37a.

Návrh poslankyne Volkovej: Návrh na odvolanie členov – neposlancov komisií. 
Hlasovanie: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

   Zdržali sa:

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
   

 

Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: –
Hlasovanie o programe ako celku.

Hlasovanie: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

 

Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 1.

Plnenie uznesení MiZ splatných k 19. zasadnutiu MiZ 2013.
Pozmeňujúci návrh poslanca Zajaca:
A. konštatuje, že uznesenia: č. 255/2012 v časti E, č. 333/2013 v časti B a C, č. 352/2013 v časti D sa neplnia.
B. ukladá prednostovi ich neodkladné plnenie. T: najbližšie zasadnutia komisií MiZ.
C. ukladá prednostovi na základe správy miestnej kontrolórky opätovne zaradiť do správy o plnení uznesení medzi nesplnené uznesenia nasledujúce uznesenia: č. 294/2012 časti B, C, D, č. 325/2013 časti A, B.
D.  berie na vedomie správu o spôsobe plnenia uznesení MiZ splatných k 19. zasadnutiu MiZ 2013. E. schvaľuje predĺženie termínu plnenia uznesenia miestneho zastupiteľstva: (tabuľka predložená v materiáli v pôvodnom bode B).
Hlasovanie: 
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 2
Prítomní: 15

   Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Štefan Turan
(SaS)
     

   Nehlasovali:

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
   

 

Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 2.
Hlasovanie o možnosti vystúpenia p. Sedláka v diskusii.

Správa o činnosti miestnej kontrolórky k 19. zasadnutiu MiZ 2013. 
Hlasovanie: 
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11

   Za:

 Dana Čahojová
(bez PP)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 

 

Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 2.
Správa o činnosti miestnej kontrolórky k 19. zasadnutiu MiZ 2013.

Doplňujúci návrh poslankyne Grey:
B. žiada miestnu kontrolórku, aby skontrolovala reálne vynaložené prostriedky na prípravu, dovoz a výdaj stravy v jedálni na Lackovej za rok 2013 a porovnala ho s rokom 2011, jan. – okt. 2012 a nov. – dec. 2012, pričom náklady budú očistené o odstupné a náklady za energie budú kalkulované porovnateľným spôsobom. T: február 2014.
Hlasovanie: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

   Zdržali sa:

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 

 

Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 2.
Správa o činnosti miestnej kontrolórky k 19. zasadnutiu MiZ 2013.

Hlasovanie o uznesení ako celku. 
Hlasovanie: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 František Koník
(SMER-SD)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SaS)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

   Zdržali sa:

 Dana Čahojová
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 3.
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2013.

Hlasovanie: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 František Koník
(SMER-SD)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 4.
Začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu s návrhom na vydanie rozhodnutia (porušenie ústavných povinností poslancom Šíblom).

Hlasovanie: 
Za: 4
Proti: 0
Zdržali sa: 12
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16

   Za:

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)

 

Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 6.
Hlasovanie o možnosti vystúpenia p. Sedláka v diskusii.

Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava ­ Karlova Ves za obdobie január -­ apríl 2013. 
Hlasovanie: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 2
Prítomní: 16

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)

   Zdržali sa:

 František Koník
(SMER-SD)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
   

   Nehlasovali:

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
   

 

Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 6.
Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava ­ Karlova Ves za obdobie január -­ apríl 2013.

Hlasovanie: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 František Koník
(SMER-SD)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
     

   Zdržali sa:

 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)

 

Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 7.
Návrh VZN mestskej časti Karlova Ves, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2011 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území MČ Karlova Ves.

Hlasovanie: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

   Zdržali sa:

 Dagmar Hladká
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 8.
Návrh VZN hl. mesta o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie, Návrh dodatku Štatútu hl. mesta SR Bratislavy, Návrh Zmluvy o spolupráci.

Hlasovanie o uznesení tak ako bolo predložené v materiáli v alternatíve 2.
Hlasovanie: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
     

   Zdržali sa:

 Marcel Zajac
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 9.
Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy
(v alternatíve II.)

Hlasovanie: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 10.
Návrh na vyradenie majetku MČ Bratislava – Karlova Ves z evidencie majetku.

Hlasovanie o uznesení tak ako bolo predložené v materiáli a s doplnením slova “verejne” pri odpredaji.  
Hlasovanie: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 František Koník
(SMER-SD)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 11.
Návrh na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky, k.ú. Bratislava ­ Karlova Ves.

Hlasovanie: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

 

Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 12.
Žiadosť Mgr. art. Silvia Victoria Regia o odkúpenie pozemkov – záhrady parc. č. 3288, 3289 a 3290, k.ú. Bratislava ­ Karlova Ves.

Hlasovanie o uznesení tak ako bolo predložené v materiáli v alternatíve 2.
Hlasovanie: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

   Zdržali sa:

 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Pavol Martinický
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 13.
Žiadosť JUDr. Miriam Szabovej, Špieszova 2, o predĺženie zmluvy o prenájme priestorov v polyfunkčnom dome na Špieszovej 2 a Perneckej 37.

Hlasovanie: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

 

Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 14.
Žiadosť Centrum nadania n.o., Podzáhradná 49, 821 07 Bratislava o dlhodobý nájom a rekonštrukciu budovy.

Hlasovanie: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SaS)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)

   Zdržali sa:

 Zuzana Volková
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 16.
Žiadosť o dotáciu Karloveské tanečné centrum, Projekt: Rekonštrukcia tanečných priestorov KTC Bratislava, Majerníkova 60 vo výške 7000 Eur.

Pozmeňujúci návrh poslanca Martinického: v sume 3500 Eur.
Hlasovanie: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15

   Za:

 Eva Grey
(KDH)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 František Koník
(SMER-SD)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
   

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 18.
Žiadosť o dotáciu OZ FIYO, Nad Lúčkami 27, 841 05 Bratislava, Projekt: FUTURE IN YOUTH ­ Budúcnosť v mladých vo výške 1990 Eur.

Pozmeňujúci návrh poslankyne Hulajovej: A. neschvaľuje dotáciu.  
Hlasovanie: 
Za: 4
Proti: 7
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14

   Za:

 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)

   Proti:

 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 

 

Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 18.
Žiadosť o dotáciu OZ FIYO, Nad Lúčkami 27, 841 05 Bratislava, Projekt: FUTURE IN YOUTH ­ Budúcnosť v mladých vo výške 1990 Eur.
 

Hlasovanie: 
Za: 11
Proti: 1
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15

   Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

   Proti:

 Dagmar Hladká
(bez PP)
     

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 

 

Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 19.
Žiadosť o dotáciu Rímsko-katolícky farský úrad Dlhé Diely, Pribišova 49, Projekt: Prímestský tábor ­ Peter Pan 2013 vo výške 1800 Eur.

Hlasovanie: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

 

Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 20.
Žiadosť o dotáciu Združenie zdravotne postihnutých občanov, Projekt: Sociálno-rehabilitačné a rekondičné pobyty, aktivity ZPO vo výške 1800 Eur.

Hlasovanie: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Eva Grey
(KDH)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
   

   Zdržali sa:

 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 21.
Žiadosť o dotáciu Karloveské tanečné centrum, Janotova 12, 841 05 Bratislava, Projekt: Letné tanečné sústredenie členov KTC vo výške 1500 Eur.

Pozmeňujúci návrh poslanca Martinického: v sume 900 Eur.
Hlasovanie: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 František Koník
(SMER-SD)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)

   Zdržali sa:

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)

 

Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 22.
Žiadosť o dotáciu ROSA n.f., Dúbravská cesta 1, 845 29 Bratislava, Projekt: Deň detí je dňom všetkých detí vo výške 1422 Eur.

Pozmeňujúci návrh poslanca Bartoša: v sume 800 Eur.
Hlasovanie: 
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 10
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 

   Zdržali sa:

 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Štefan Turan
(SaS)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 22.
Žiadosť o dotáciu ROSA n.f., Dúbravská cesta 1, 845 29 Bratislava, Projekt: Deň detí je dňom všetkých detí vo výške 1422 Eur.

Hlasovanie: 
Za: 5

Proti: 0
Zdržali sa: 12
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17

   Za:

 Ján Chabada
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
     

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Štefan Turan
(SaS)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)

 

Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 25.
Hlasovanie o možnosti vystúpenia p. Puchera a p. Illeka v diskusii.

Žiadosť o dotáciu Klub vodného slalomu Karlova Ves, Projekt: Detský vodácky klub 2013 – likvidácia škôd a opravy po povodniach vo výške 1000 Eur. 
Hlasovanie: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)

 

Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 25.
Žiadosť o dotáciu Klub vodného slalomu Karlova Ves, Projekt: Detský vodácky klub 2013 – likvidácia škôd a opravy po povodniach vo výške 1000 Eur.

Hlasovanie: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

 

Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 26.
Žiadosť o dotáciu Klub vodných športov Karlova Ves, Projekt: Mimoriadna udalosť, zaplavenie areálu lodenice pri povodni vo výške 1000 Eur.

Hlasovanie: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 27.
Hlasovanie o možnosti vystúpenia zástupcov vodákov v diskusii.

Žiadosť o dotáciu Klub rýchlostnej kanoistiky, KRK Vinohrady, Projekt: Riešenie krízovej situácie vzniknutej v súvislosti s povodňou vo výške 2800 Eur.
Hlasovanie: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

 

Číslo hlasovania: 34
Číslo bodu: 27.
Žiadosť o dotáciu Klub rýchlostnej kanoistiky, KRK Vinohrady, Projekt: Riešenie krízovej situácie vzniknutej v súvislosti s povodňou vo výške 2800 Eur.

Hlasovanie: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 František Koník
(SMER-SD)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)

 

Číslo hlasovania: 35
Číslo bodu: 28.
Žiadosť o dotáciu Kanoistický klub Karlova Ves, Projekt: Odstraňovanie povodňových škôd ­ omietky, maľovanie a fasády budovy vo výške 2000 Eur.

Hlasovanie: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 František Koník
(SMER-SD)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)

 

Číslo hlasovania: 36
Číslo bodu: 29.
Žiadosť o dotáciu Vodácky klub Tatran Karlova ­ Ves, Projekt: Odstraňovanie následkov povodne vo Vodáckom klube Tatran vo výške 1200 Eur.

Hlasovanie: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

   Zdržali sa:

 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
     

 

Číslo hlasovania: 37
Číslo bodu: 30.
Žiadosť o dotáciu Klub Mark Twain o.z., Gabčíkova 2, 841 05 Bratislava, Projekt: Odstraňovanie škôd z povodne 2013.

Doplňujúci návrh poslanca Kadnára: v sume 1000 Eur. 
Hlasovanie: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SaS)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 38
Číslo bodu: 23.
Žiadosť o dotáciu Klub vodného slalomu Karlova Ves, o.z., Líščie údolie 33, 841 04 Bratislava, Projekt: Detský vodácky klub vo výške 1300 Eur.

Hlasovanie: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 František Koník
(SMER-SD)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

   Zdržali sa:

 Pavol Martinický
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 39
Číslo bodu: 24.
Žiadosť o dotáciu Klub vodných športov Karlova Ves, Projekt: Voľnočasové aktivity občanov a zvlášť mládeže. Aktivity vo výške 1042 Eur.

Hlasovanie: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 František Koník
(SMER-SD)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 40
Číslo bodu: 5.
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava ­ Karlova Ves na rok 2013, s výhľadom na roky 2014 a 2015.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Bendíka a Záhradníka: 
1. Navrhuje zmenu a doplnenie v uvedených rozpočtových položkách: V programe 1 – Plánovanie, manažment a kontrola, V podprograme 1.4. – Strategické plánovanie PHSR: V kapitálových výdavkoch zníženie o 30 000 Eur na čiastku 10 000 Eur. V programe 2 – 2.3 Nešpecifikované výdavky (VZN č. 8/2003) navýšenie o 15 000 Eur na 45 000 Eur. V programe 7 – vzdelávanie, V podprograme 7.1 – Výmena okien MŠ (rekonštrukcie ÚK a TUV), V kapitálových výdavkoch zvýšenie o 30 000 Eur na čiastku 105 000 Eur. V programe 11 – Podporná činnosť, V podprograme 11.1 – Správa obce: V bežných výdavkoch zníženie nasledovne v položkých: – Energie, voda a telekomunikácie – zníženie o 10 000 Eur na čiastku 65 000 Eur, – Materiál a štandardná údržba – zníženie o 6 000 Eur na čiastku 39 500 Eur, – Služby – zníženie o 10 000 Eur na čiastku 152 650 Eur, – Ostatné všeobecné platby – zníženie o 5 000 Eur na čiastku 63 900 Eur. Návrh celkove predstavuje úsporu v bežných výdavkoch: 16 000 Eur, ktorú navrhujeme ponechať ako prebytok hospodárenia bežného rozpočtu.
2. ukladá prednostovi pripraviť a predložiť kompletný návrh na zriadenie Fondu rozvoja a opráv predškolských a školských zariadení, ktorého účelom budú opravy a rekonštrukcie škôl a škôlok v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ a ktorého každoročným príjmom bude presne určený percentuálny podiel z vlastných daňových príjmov MČ. T: 31.8.2013.
3. ukladá prednostovi predložiť návrhy predpokladaných nákladov na realizáciu projektov: – Denný stacionár pre seniorov, – Rekonštrukcia objektu Karloveského centra kultúry na Molecovej, – Lodenica Karlova Ves, T: 31.8.2013.

Hlasovanie: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 41
Číslo bodu: 5.
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava ­ Karlova Ves na rok 2013, s výhľadom na roky 2014 a 2015.
Hlasovanie o uznesení ako celku (po predchádzajúcich schválených zmenách a doplnkoch).
Hlasovanie: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 42
Číslo bodu: 15.
Projekt využitia školského bazéna na ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62 v komerčnom čase.

Hlasovanie: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 43
Číslo bodu: 37a.
Rôzne – Návrh poslankyne Volkovej: Návrh na odvolanie členov-neposlancov komisií MiZ.

MiZ odvoláva p. Dušana Drobuliaka, člena komisie pre kultúru a médiá, p. Mgr. Zenona Mikleho, člena komisie pre verejný poriadok, bezpečnosť a dopravu, p. Ing. Rudolfa Lachkoviča, člena finančnej komisie. T: ihneď.
Hlasovanie: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17

   Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
   

 

Číslo hlasovania: 44
Číslo bodu: 31.
Žiadosť o dotáciu Pes sympaťák, o.z., Dopravná 4, 831 06 Bratislava, Projekt: Pes sympaťák 2013 vo výške 500 Eur.

Hlasovanie: 
Za: 0
Proti: 4
Zdržali sa: 11
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15

   Proti:

 Dana Čahojová
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

 

Číslo hlasovania: 45
Číslo bodu: 32.
Žiadosť o dotáciu ZO SZPB č. 18 v Karlovej Vsi, Projekt: Výroba a osadenie pamätnej tabule obetiam II. svetovej vojny vo výške 400 Eur.

Hlasovanie: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 František Koník
(SMER-SD)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)

   Zdržali sa:

 Dana Čahojová
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 46
Číslo bodu: 33.
Žiadosť o dotáciu Slovenský skauting 1. zbor Baden-Powella Bratislava, Projekt: Karloveskí skauti na Dunajských potulkách vo výške 250 Eur.

Hlasovanie: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)

 

Číslo hlasovania: 47
Číslo bodu: 34.
Žiadosť o dotáciu Jarolím Vícen, Pribišova 1, Projekt: Kvalifikácia a účasť na MS v bedmintone 2013, príprava na OH 2016 vo výške 2200 Eur.

Pozmeňujúci návrh poslanca Martinického: v sume 750 Eur.  
Hlasovanie: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 František Koník
(SMER-SD)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SaS)
   

   Zdržali sa:

 Ján Labuda
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

 

Číslo hlasovania: 48
Číslo bodu: 36.
Prezentácia poslancov za účelom zistenia uznášaniaschopnosti.

Odmena miestnej kontrolórke za 2. štvrťrok 201.
Hlasovanie: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Prezentovali sa: 13
Prítomní: 13

   Prezentovali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 49
Číslo bodu: 36.
Odmena miestnej kontrolórke za 2. štvrťrok 2013.

Hlasovanie: 
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
   

   Zdržali sa:

 Dana Čahojová
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

 

Číslo hlasovania: 50
Číslo bodu: 38.
Informácia o vybavení interpelácií poslancov miestneho zastupiteľstva.

Hlasovanie: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00