Hlasovanie z 23. zasadnutia MiZ, konaného dňa 11.02.2014

 

Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: –
Voľba overovateľov zápisnice. 
Hlasovanie
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17

   Za:

 Ladislav Bartoš  Igor Bendík  Dana Čahojová  Vladimír Čupka
 Juraj Kadnár  Peter Kapusta  Ján Keselý  František Koník
 Ján Labuda  Pavol Martinický  Petra Nagyová-Džerengová  Alena Schinglerová
 Jaromír Šíbl  Štefan Turan  Branislav Záhradník  Stanislav Žiačik

   Nehlasovali:

 Dagmar Hladká      

 

Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: –
Voľba návrhovej komisie.

Hlasovanie
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18

   Za:

 Ladislav Bartoš  Dana Čahojová  Vladimír Čupka  Eva Grey
 Dagmar Hladká  Peter Kapusta  Ján Keselý  František Koník
 Ján Labuda  Pavol Martinický  Alena Schinglerová  Jaromír Šíbl
 Štefan Turan  Zuzana Volková  Branislav Záhradník  Daniela Záhradníková
 Stanislav Žiačik      

   Zdržali sa:

 Juraj Kadnár      

 

Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: –
Zaradenie do programu – nový bod č. 0: 
Návrh HAPPY DAYS na odpredaj a finančné vysporiadanie. 

Hlasovanie
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20

   Za:

 Ladislav Bartoš  Igor Bendík  Dana Čahojová  Vladimír Čupka
 Eva Grey  Dagmar Hladká  Juraj Kadnár  Peter Kapusta
 Ján Keselý  František Koník  Ján Labuda  Pavol Martinický
 Petra Nagyová-Džerengová  Alena Schinglerová  Jaromír Šíbl  Štefan Turan
 Zuzana Volková  Branislav Záhradník  Daniela Záhradníková  Stanislav Žiačik

 

Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: –
Zaradenie do programu – bod 11 zaradiť ako bod č. 0a.

(Lodenica Karloveské rameno – informácia). 
Hlasovanie
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21

   Za:

 Ladislav Bartoš  Igor Bendík  Peter Buzáš  Dana Čahojová
 Vladimír Čupka  Eva Grey  Dagmar Hladká  Juraj Kadnár
 Peter Kapusta  Ján Keselý  František Koník  Ján Labuda
 Pavol Martinický  Petra Nagyová-Džerengová  Alena Schinglerová  Jaromír Šíbl
 Štefan Turan  Zuzana Volková  Branislav Záhradník  Daniela Záhradníková
 Stanislav Žiačik      

 

Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: –
Zaradenie do programu – nový bod č. 3a: 
Návrh poslankyne Hladkej: Starostlivosť o životné prostredie v MČ Karlova Ves. 

Hlasovanie
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20

   Za:

 Ladislav Bartoš  Peter Buzáš  Dana Čahojová  Vladimír Čupka
 Eva Grey  Dagmar Hladká  Juraj Kadnár  Ján Keselý
 Ján Labuda  Pavol Martinický  Petra Nagyová-Džerengová  Jaromír Šíbl
 Zuzana Volková  Branislav Záhradník  Daniela Záhradníková  

   Zdržali sa:

 Peter Kapusta  František Koník  Alena Schinglerová  Štefan Turan
 Stanislav Žiačik      

 

Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: –
Zaradenie do programu – nový bod č. 3b: 
Návrh poslanca Kadnára: Správa z Rady KŠK. 

Hlasovanie
Za: 14
Proti: 1
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21

   Za:

 Igor Bendík  Peter Buzáš  Dana Čahojová  Eva Grey
 Dagmar Hladká  Juraj Kadnár  František Koník  Ján Labuda
 Pavol Martinický  Petra Nagyová-Džerengová  Jaromír Šíbl  Zuzana Volková
 Branislav Záhradník  Daniela Záhradníková    

   Proti:

 Stanislav Žiačik      

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš  Vladimír Čupka  Peter Kapusta  Ján Keselý
 Alena Schinglerová  Štefan Turan    

 

Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: –
Zaradenie do programu – nový bod č. 5a:
Návrh poslankyne Čahojovej: Reklamné zariadenia. 

Hlasovanie
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21

   Za:

 Ladislav Bartoš  Igor Bendík  Peter Buzáš  Dana Čahojová
 Vladimír Čupka  Eva Grey  Dagmar Hladká  Juraj Kadnár
 Ján Keselý  Ján Labuda  Pavol Martinický  Petra Nagyová-Džerengová
 Jaromír Šíbl  Zuzana Volková  Branislav Záhradník  Daniela Záhradníková

   Zdržali sa:

 Peter Kapusta  František Koník  Alena Schinglerová  Štefan Turan
 Stanislav Žiačik      

 

Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: –
Zaradenie do programu – nový bod č. 10a:
Návrh poslanca Zajaca: Územné a stavebné konanie výstavby bytového domu na Svrčej ulici. 

Hlasovanie
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21

   Za:

 Ladislav Bartoš  Igor Bendík  Peter Buzáš  Dana Čahojová
 Vladimír Čupka  Eva Grey  Dagmar Hladká  Juraj Kadnár
 Peter Kapusta  Ján Keselý  Ján Labuda  Pavol Martinický
 Petra Nagyová-Džerengová  Alena Schinglerová  Jaromír Šíbl  Štefan Turan
 Zuzana Volková  Branislav Záhradník  Daniela Záhradníková  Stanislav Žiačik

   Zdržali sa:

 František Koník      

 

Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: –
Zaradenie do programu – nový bod v rámci bodu Rôzne:
Návrh poslanca Zajaca: Rekonštrukcia električkovej trate v Karlovej Vsi. 

Hlasovanie
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21

   Za:

 Ladislav Bartoš  Igor Bendík  Peter Buzáš  Dana Čahojová
 Vladimír Čupka  Eva Grey  Dagmar Hladká  Juraj Kadnár
 Peter Kapusta  Ján Keselý  František Koník  Ján Labuda
 Pavol Martinický  Petra Nagyová-Džerengová  Alena Schinglerová  Jaromír Šíbl
 Štefan Turan  Zuzana Volková  Branislav Záhradník  Daniela Záhradníková
 Stanislav Žiačik      

 

Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: –
Hlasovanie o programe ako celku.

Hlasovanie
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21

   Za:

 Ladislav Bartoš  Igor Bendík  Peter Buzáš  Dana Čahojová
 Vladimír Čupka  Eva Grey  Dagmar Hladká  Juraj Kadnár
 Peter Kapusta  Ján Keselý  František Koník  Ján Labuda
 Pavol Martinický  Petra Nagyová-Džerengová  Alena Schinglerová  Jaromír Šíbl
 Štefan Turan  Zuzana Volková  Branislav Záhradník  Daniela Záhradníková
 Stanislav Žiačik      

 

Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 0.
Hlasovanie o vystúpení p. Sakálošovej (HAPPY DAYS). 

Hlasovanie
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21

   Za:

 Ladislav Bartoš  Igor Bendík  Peter Buzáš  Dana Čahojová
 Vladimír Čupka  Eva Grey  Dagmar Hladká  Juraj Kadnár
 Peter Kapusta  Ján Keselý  František Koník  Ján Labuda
 Pavol Martinický  Petra Nagyová-Džerengová  Alena Schinglerová  Jaromír Šíbl
 Štefan Turan  Zuzana Volková  Branislav Záhradník  Daniela Záhradníková
 Stanislav Žiačik      

 

Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 0.
Návrh HAPPY DAYS s.r.o., Plavecký Štvrtok 187, 900 68 Plavecký Štvrtok na odpredaj a finančné vysporiadanie. 

Hlasovanie
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22

   Za:

 Ladislav Bartoš  Peter Buzáš  Dana Čahojová  Vladimír Čupka
 Eva Grey  Dagmar Hladká  Juraj Kadnár  Ján Keselý
 František Koník  Ján Labuda  Pavol Martinický  Petra Nagyová-Džerengová
 Alena Schinglerová  Jaromír Šíbl  Zuzana Volková  Branislav Záhradník
 Daniela Záhradníková  Marcel Zajac  Stanislav Žiačik  

   Zdržali sa:

 Igor Bendík  Peter Kapusta  Štefan Turan  

 

Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 0a.
Lodenica Karloveské rameno – informácia.
Hlasovanie o vystúpení p. Puchera. 

Hlasovanie
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19

   Za:

 Ladislav Bartoš  Peter Buzáš  Dana Čahojová  Vladimír Čupka
 Eva Grey  Dagmar Hladká  Peter Kapusta  Ján Keselý
 František Koník  Ján Labuda  Pavol Martinický  Petra Nagyová-Džerengová
 Alena Schinglerová  Jaromír Šíbl  Štefan Turan  Zuzana Volková
 Daniela Záhradníková  Marcel Zajac  Stanislav Žiačik  

 

Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 0a.
Lodenica Karloveské rameno – informácia.
Hlasovanie o uznesení tak ako bolo predložené v materiáli.

Hlasovanie
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20

   Za:

 Ladislav Bartoš  Peter Buzáš  Dana Čahojová  Vladimír Čupka
 Eva Grey  Dagmar Hladká  Juraj Kadnár  Ján Keselý
 František Koník  Ján Labuda  Pavol Martinický  Petra Nagyová-Džerengová
 Alena Schinglerová  Jaromír Šíbl  Zuzana Volková  Branislav Záhradník
 Daniela Záhradníková  Marcel Zajac  Stanislav Žiačik  

   Zdržali sa:

 Peter Kapusta      

 

Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 1.
Plnenie uznesení MiZ splatných k 23. MiZ 2014.
Hlasovanie o vystúpení p. Sedláka.

Hlasovanie
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15

   Za:

 Ladislav Bartoš  Igor Bendík  Peter Buzáš  Dana Čahojová
 Vladimír Čupka  Eva Grey  Dagmar Hladká  Juraj Kadnár
 Ján Labuda  Petra Nagyová-Džerengová  Jaromír Šíbl  Zuzana Volková
 Daniela Záhradníková  Marcel Zajac  Stanislav Žiačik  

 

Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 1.
Plnenie uznesení MiZ splatných k 23. MiZ 2014.
Pozmeňujúci návrh poslankyne Hladkej:

mení hodnotenie plnenia uznesenia č. 473/2013 zo „splnené“ na „nesplnené“, D. žiada starostku predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva správu o vykonanom štátnom dohľade stavebným úradom MČ Bratislava – Karlova Ves zo dňa 30.7.2013 a 20.8.2013 ohľadom čiernej stavby stánku na Molecovej ulici. T: MiZ 1.4.2014, E. žiada starostku ukončiť nájomnú zmluvu medzi MČ Bratislava – Karlova Ves a firmou ECOLIO s.r.o. z dôvodu porušenia bodu 2, písmena d) článku VI. T: ihneď. 
Hlasova​nie: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18

   Za:

 Ladislav Bartoš  Igor Bendík  Peter Buzáš  Dana Čahojová
 Eva Grey  Dagmar Hladká  Juraj Kadnár  Ján Labuda
 Petra Nagyová-Džerengová  Jaromír Šíbl  Zuzana Volková  Branislav Záhradník
 Marcel Zajac      

   Zdržali sa:

 Peter Kapusta  Ján Keselý  František Koník  Alena Schinglerová
 Štefan Turan      

 

Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 1.
Plnenie uznesení MiZ splatných k 23. MiZ 2014.
Pozmeňujúci návrh poslanca Martinického:

mení hodnotenie plnenia uznesenia č. 440/2013 zo „splnené“ na „nesplnené“. 
Hlasovanie
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19

   Za:

 Ladislav Bartoš  Igor Bendík  Peter Buzáš  Dana Čahojová
 Eva Grey  Dagmar Hladká  Juraj Kadnár  Ján Keselý
 Ján Labuda  Petra Nagyová-Džerengová  Jaromír Šíbl  Zuzana Volková
 Branislav Záhradník  Marcel Zajac  Stanislav Žiačik  

   Zdržali sa:

 Peter Kapusta  František Koník  Alena Schinglerová  Štefan Turan

 

Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 1.
Plnenie uznesení MiZ splatných k 23. MiZ 2014.
Pozmeňujúci návrh poslankyne Čahojovej:

mení hodnotenie plnenia uznesenia č. 518/2010 z „plní sa“ na „nesplnené“. 
Hlasovanie
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19

   Za:

 Ladislav Bartoš  Igor Bendík  Peter Buzáš  Dana Čahojová
 Eva Grey  Dagmar Hladká  Juraj Kadnár  Ján Labuda
 Petra Nagyová-Džerengová  Jaromír Šíbl  Zuzana Volková  Branislav Záhradník
 Marcel Zajac  Stanislav Žiačik    

   Zdržali sa:

 Peter Kapusta  Ján Keselý  František Koník  Alena Schinglerová
 Štefan Turan      

 

Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 1.
Plnenie uznesení MiZ splatných k 23. MiZ 2014.
Doplňujúci návrh poslanca Zajaca:

F. žiada prednostu predložiť zmluvy, ktorými sumy uvedené v uznesení č. 440/2013 prišli do obce v roku 2008, 2009.
Hlasovanie
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19

   Za:

 Ladislav Bartoš  Igor Bendík  Peter Buzáš  Dana Čahojová
 Eva Grey  Dagmar Hladká  Juraj Kadnár  Ján Keselý
 Ján Labuda  Petra Nagyová-Džerengová  Jaromír Šíbl  Zuzana Volková
 Branislav Záhradník  Marcel Zajac  Stanislav Žiačik  

   Zdržali sa:

 Peter Kapusta  František Koník  Alena Schinglerová  Štefan Turan

 

Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 1.
Plnenie uznesení MiZ splatných k 23. MiZ 2014.
Doplňujúci návrh poslanca Buzáša:

mení hodnotenie plnenia uznesenia č. 469/2013 zo „splnené“ na „plní sa“.
Hlasovanie
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18

   Za:

 Ladislav Bartoš  Igor Bendík  Dana Čahojová  Eva Grey
 Dagmar Hladká  Juraj Kadnár  Ján Keselý  Ján Labuda
 Petra Nagyová-Džerengová  Jaromír Šíbl  Zuzana Volková  Branislav Záhradník
 Marcel Zajac  Stanislav Žiačik    

   Zdržali sa:

 Peter Kapusta  František Koník  Alena Schinglerová  Štefan Turan

 

Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 1.
Plnenie uznesení MiZ splatných k 23. MiZ 2014.
Hlasovanie o uznesení ako celku.

Hlasovanie
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20

   Za:

 Ladislav Bartoš  Igor Bendík  Peter Buzáš  Dana Čahojová
 Vladimír Čupka  Eva Grey  Dagmar Hladká  Juraj Kadnár
 Ján Keselý  Ján Labuda  Petra Nagyová-Džerengová  Jaromír Šíbl
 Zuzana Volková  Branislav Záhradník  Marcel Zajac  Stanislav Žiačik

   Zdržali sa:

 Peter Kapusta  František Koník  Alena Schinglerová  Štefan Turan

 

Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 10a.
Návrh poslanca Zajaca: Územné a stavebné konanie výstavby bytového domu na Svrčej ulici.

Hlasovanie o ukončení diskusie.
Hlasovanie
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19

   Za:

 Dana Čahojová  Vladimír Čupka  Eva Grey  Dagmar Hladká
 Juraj Kadnár  Peter Kapusta  Ján Keselý  František Koník
 Ján Labuda  Pavol Martinický  Petra Nagyová-Džerengová  Alena Schinglerová
 Jaromír Šíbl  Štefan Turan  Branislav Záhradník  Marcel Zajac
 Stanislav Žiačik      

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš  Peter Buzáš    

 

Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 10a.
Návrh poslancov Zajaca a Záhradníka: Územné a stavebné konanie výstavby bytového domu na Svrčej ulici:

V nadväznosti na informácie, ktoré sme dostali pri naplnení uznesenia č. 458/2013, ktoré bolo prijaté na 22. MiZ 17.12.2013 ako aj na základe odporúčania Komisie výstavby a územného plánu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves, ktorá sa konala dňa 22.1.2014 (streda)
A.  miestne zastupiteľstvo vyhlasuje
ako orgán územného plánovania vyjadrujeme tento názor vzťahujúci sa na aplikáciu záväzných regulatívov pre dotknuté územie: „Podielové obmedzenie funkcie bývania sa má viazať nielen na výmeru územia funkčnej plochy, ale aj na vlastnícke podiely jednotlivých pozemkov“.
B.  ukladá prednostovi
aby miestny úrad v mene mestskej časti, ako správcu miestnej komunikácie, v rámci stavebného konania uplatnil požiadavku vo svojom stanovisku na vybudovanie chodníka na strane rodinných domov.
C.  ukladá prednostovi
aby miestny úrad v mene mestskej časti, ako správcu miestnej komunikácie, obstaral v čo najkratšom čase projektovú dokumentáciu pre zmenu verejnoprospešnej stavby „účelová komunikácia Svrčia ulica“ a zaradil realizáciu stavby do rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves.
D.  ukladá prednostovi
aby miestny úrad v mene mestskej časti, ako správcu miestnej komunikácie, do realizácie stavby „účelová komunikácia Svrčia ulica“ pripravil návrh a prerokoval s Dopravným inšpektorátom dočasné opatrenie za účelom výrazného zlepšenia bezpečnosti pohybu slabozrakých a nevidomých.
E.  ukladá prednostovi
aby miestny úrad v mene mestskej časti, ako správcu miestnej komunikácie, pred realizáciou stavby podľa bodu D. pripravil návrh a prerokoval s Dopravným inšpektorátom dočasné opatrenie za účelom výrazného zlepšenia bezpečnosti pohybu slabozrakých a nevidomých.
F.  žiada starostku a prednostu
aby vo všetkých konaniach týkajúcich sa výstavby polyfunkčného objektu na Svrčej ulici dôsledne chránili verejný záujem a prihliadali na oprávnené záujmy obyvateľov dotknutej lokality a žiakov ZŠ Svrčia.
T: MiZ 1.4.2014
Hlasovanie
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20

   Za:

 Ladislav Bartoš  Igor Bendík  Peter Buzáš  Dana Čahojová
 Vladimír Čupka  Eva Grey  Dagmar Hladká  Juraj Kadnár
 Peter Kapusta  Ján Keselý  František Koník  Ján Labuda
 Pavol Martinický  Petra Nagyová-Džerengová  Alena Schinglerová  Jaromír Šíbl
 Štefan Turan  Branislav Záhradník  Marcel Zajac  Stanislav Žiačik

 

Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 2.
Správa o činnosti miestnej kontrolórky k 23. MiZ 2014.
Hlasovanie o vystúpení p. Sedláka.
(Hlasovanie bolo STORNOVANÉ).
 

Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 2.
Správa o činnosti miestnej kontrolórky k 23. MiZ 2014.

Opakované hlasovanie o vystúpení p. Sedláka.
Hlasovanie
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17

   Za:

 Ladislav Bartoš  Igor Bendík  Peter Buzáš  Eva Grey
 Dagmar Hladká  Juraj Kadnár  Peter Kapusta  Ján Labuda
 Pavol Martinický  Petra Nagyová-Džerengová  Alena Schinglerová  Jaromír Šíbl
 Štefan Turan  Branislav Záhradník  Marcel Zajac  Stanislav Žiačik

   Zdržali sa:

 František Koník      

 

Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 2.
Správa o činnosti miestnej kontrolórky k 23. MiZ 2014.
Doplňujúci návrh poslankyne Grey
(Hlasovanie bolo STORNOVANÉ) 

 

Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 2.
Správa o činnosti miestnej kontrolórky k 23. MiZ 2014.
Doplňujúci návrh poslankyne Grey (opakované hlasovanie):

B. žiada miestnu kontrolórku o kontrolu, či pri prenájme a predaji bytu č. 32 na 5. poschodí bytového domu ul. Ľudovíta Fullu č. 3: a) boli zachované zákonné normy, nakoľko v kúpno-predajnej zmluve chýbajú údaje o kupujúcom a podpisy zúčastnených strán, kupujúci bol nájomcom krátko, b) bola kúpna cena adekvátna cene obvyklej v danej lokalite v danom čase, c) kam boli umiestnení pôvodní nájomcovia bytu Peter a Oľga Tóthoví, d) či vypovedaním nájmu neboli porušené ľudské práva bývalých nájomcov, vzhľadom k tomu, že obaja zomreli do 8 mesiacov od vypovedania nájmu bytu, e) preveriť spôsob platby za kúpu, čl. IX bod 2. T: MiZ 1.4.2014.
Hlasovanie
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19

   Za:

 Ladislav Bartoš  Igor Bendík  Peter Buzáš  Dana Čahojová
 Vladimír Čupka  Eva Grey  Dagmar Hladká  Juraj Kadnár
 Ján Keselý  Ján Labuda  Pavol Martinický  Petra Nagyová-Džerengová
 Jaromír Šíbl  Branislav Záhradník  Marcel Zajac  Stanislav Žiačik

   Zdržali sa:

 Peter Kapusta  František Koník  Štefan Turan  

 

Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 2.
Správa o činnosti miestnej kontrolórky k 23. MiZ 2014.
Doplňujúci návrh poslanca Bendíka:

C. žiada miestnu kontrolórku MČ Karlova Ves o vykonanie mimoriadnej kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov, dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami, ekonomická klasifikácia 6.1. – SaÚ pozemných komunikácií, s akcentom na spotrebu posypového materiálu a systém kontroly dodávateľa a preberanie vykonaných prác. Kontrolu vykonať za účasti poslancov Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Karlova Ves Ing. Igora Bendíka a Mgr. Marcela Zajaca ako prizvaných osôb. Výsledok kontroly žiadame predložiť na najbližšie rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Karlova Ves v roku 2014. Kontrolovaný subjekt: Mestská časť Bratislava – Karlova Ves. Kontrolované obdobie: október 2010 – až do ukončenia kontroly. T: kontrolu započať ihneď.
Hlasovanie
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20

   Za:

 Ladislav Bartoš  Igor Bendík  Peter Buzáš  Dana Čahojová
 Vladimír Čupka  Eva Grey  Dagmar Hladká  Juraj Kadnár
 Ján Keselý  Ján Labuda  Pavol Martinický  Petra Nagyová-Džerengová
 Jaromír Šíbl  Branislav Záhradník  Marcel Zajac  Stanislav Žiačik

   Zdržali sa:

 Peter Kapusta  František Koník  Alena Schinglerová  Štefan Turan

 

Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 2.
Správa o činnosti miestnej kontrolórky k 23. MiZ 2014.
Doplňujúci návrh poslankyne Čahojovej:

D. ruší uznesenie č. 191/2012/C a uznesenie č. 191/2012/F, ktoré sa prijatím uznesenia č. 405/2013 a uznesenia č. 317/2013 stali neaktuálnymi. T: ihneď.
Hlasovanie
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20

   Za:

 Ladislav Bartoš  Igor Bendík  Peter Buzáš  Dana Čahojová
 Vladimír Čupka  Eva Grey  Dagmar Hladká  Juraj Kadnár
 Ján Keselý  František Koník  Ján Labuda  Pavol Martinický
 Petra Nagyová-Džerengová  Jaromír Šíbl  Branislav Záhradník  Marcel Zajac
 Stanislav Žiačik      

   Zdržali sa:

 Peter Kapusta  Alena Schinglerová  Štefan Turan  

 

Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 2.
Správa o činnosti miestnej kontrolórky k 23. MiZ 2014.
Doplňujúci návrh poslanca Žiačika
(Hlasovanie bolo STORNOVANÉ)

 

Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 2.
Správa o činnosti miestnej kontrolórky k 23. MiZ 2014.
Doplňujúci návrh poslanca Žiačika (opakované hlasovanie):

E. žiada miestnu kontrolórku, 1. aby spracovala chronológiu nájomných vzťahov k predmetnému stánku na križovatke Molecovej a Karloveskej, ktorý je dnes podľa informácií vo vlastníctve spoločnosti ECOLIO. Informácia by mala obsahovať meno nájomcu, dátum vzniku nájomného vzťahu, či sa vyžadoval súhlas miestneho zastupiteľstva ako aj všetky oznámenia, ktoré nájomcovia oznámili mestskej časti v súvislosti s podnájmami (s preverením metrov štvorcových). 2. Preveriť v súvislosti s verejnou súťažou na prenájom pozemku: a) kedy bola vyhlásená verejná súťaž na nájomcu, b) kde bola zverejnená verejná súťaž, c) kto sa do nej prihlásil, z akými ponukami, d) kedy bola vyhodnotená.
Hlasovanie
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20

   Za:

 Ladislav Bartoš  Igor Bendík  Peter Buzáš  Dana Čahojová
 Vladimír Čupka  Eva Grey  Dagmar Hladká  Juraj Kadnár
 Ján Keselý  Ján Labuda  Pavol Martinický  Petra Nagyová-Džerengová
 Jaromír Šíbl  Branislav Záhradník  Daniela Záhradníková  Marcel Zajac
 Stanislav Žiačik      

   Zdržali sa:

 Peter Kapusta  František Koník  Štefan Turan  

 

Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 2.
Správa o činnosti miestnej kontrolórky k 23. MiZ 2014.
Hlasovanie o uznesení ako celku.

Hlasovanie
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21

   Za:

 Ladislav Bartoš  Igor Bendík  Peter Buzáš  Dana Čahojová
 Vladimír Čupka  Eva Grey  Dagmar Hladká  Juraj Kadnár
 Ján Keselý  Ján Labuda  Pavol Martinický  Petra Nagyová-Džerengová
 Alena Schinglerová  Jaromír Šíbl  Branislav Záhradník  Daniela Záhradníková
 Marcel Zajac  Stanislav Žiačik    

   Zdržali sa:

 Peter Kapusta  František Koník  Štefan Turan  

 

Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 3.
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava ­ Karlova Ves na rok 2014, s výhľadom na roky 2015 a 2016.
Hlasovanie o ukončení diskusie. 

Hlasovanie
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13

   Za:

 Dana Čahojová  Eva Grey  Dagmar Hladká  Juraj Kadnár
 Peter Kapusta  František Koník  Ján Labuda  Jaromír Šíbl
 Štefan Turan  Branislav Záhradník  Marcel Zajac  

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš  Peter Buzáš    

 

Číslo hlasovania: 34
Číslo bodu: 3.
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava ­ Karlova Ves na rok 2014, s výhľadom na roky 2015 a 2016.
Pozmeňovací návrh poslanca Zajaca:

ukladá prednostovi pripraviť návrh rozpočtu mestskej časti na rok 2014 v dvoch alternatívach: Alternatíva 1 – Návrh vyrovnaného rozpočtu bez použitia rezervného fondu, t. j. pokryť schodok hospodárenia kapitálového rozpočtu vo výške 353 600 Eur prebytkom hospodárenia bežného rozpočtu. Alternatíva 2 – Návrh prebytkového rozpočtu, t. j. pokryť schodok hospodárenia kapitálového rozpočtu vo výške 353 600 Eur prebytkom hospodárenia bežného rozpočtu a vytvoriť celkový prebytok hospodárenia vo výške 4,3 % vlastných daňových príjmov mestskej časti za predchádzajúci kalendárny rok bez použitia rezervného fondu, v súlade s uznesením č. 443/2013. T: 15.3.2014.
Hlasovanie
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14

   Za:

 Ladislav Bartoš  Igor Bendík  Peter Buzáš  Dana Čahojová
 Eva Grey  Dagmar Hladká  Juraj Kadnár  Ján Labuda
 Pavol Martinický  Jaromír Šíbl  Branislav Záhradník  Daniela Záhradníková
 Marcel Zajac      

   Zdržali sa:

 František Koník      

 

Číslo hlasovania: 35
Číslo bodu: 3a.
Návrh poslankyne Hladkej: Starostlivosť o životné prostredie v MČ Karlova Ves.
Hlasovanie o ukončení diskusie.

Hlasovanie
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16

   Za:

 Dana Čahojová  Dagmar Hladká  Juraj Kadnár  František Koník
 Ján Labuda  Pavol Martinický  Alena Schinglerová  Štefan Turan
 Branislav Záhradník  Daniela Záhradníková  Marcel Zajac  Stanislav Žiačik

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš  Peter Buzáš  Vladimír Čupka  Ján Keselý

 

Číslo hlasovania: 36
Číslo bodu: 3a.
Návrh poslankyne Hladkej: Starostlivosť o životné prostredie v MČ Karlova Ves.
Pozmeňujúci návrh poslanca Keselého:

pripraviť pilotný projekt starostlivosti o zeleň vlastnými prostriedkami.
Hlasovanie
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 10
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16
Návrh nebol prijatý.

   Za:

 Ladislav Bartoš  Vladimír Čupka  Ján Keselý  František Koník
 Štefan Turan  Stanislav Žiačik    

   Zdržali sa:

 Peter Buzáš  Dana Čahojová  Eva Grey  Juraj Kadnár
 Ján Labuda  Pavol Martinický  Jaromír Šíbl  Branislav Záhradník
 Daniela Záhradníková  Marcel Zajac    

 

Číslo hlasovania: 37
Číslo bodu: 3a.
Návrh poslankyne Hladkej: Starostlivosť o životné prostredie v MČ Karlova Ves. 

A. žiada starostku Ing. Ivetu Hanulíkovú, nevyhlasovať výberové konanie na firmu zabezpečujúcu kosenie trávnatých porastov, orezy stromov, hrabanie, vysýpanie malých smetných košov, košov na psie exkrementy a inú starostlivosť o životné prostredie v mestskej časti Bratislava – Karlova Ves. Ak sú uzatvorené zmluvy, zrušiť ich. T: MiZ 1.4.2014. B. žiada starostku Ing. Ivetu Hanulíkovú, zabezpečiť všetky tieto činnosti v rámci starostlivosti o životné prostredie v mestskej časti Bratislava – Karlova Ves prostredníctvom zamestnania dlhodobo nezamestnaných občanov žijúcich v mestskej časti Bratislava – Karlova Ves. T: ihneď. C. splnomocňuje starostku v predmetnej veci konať. T: ihneď.
Hlasovanie
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13

   Za:

 Igor Bendík  Peter Buzáš  Eva Grey  Dagmar Hladká
 Juraj Kadnár  Ján Labuda  Jaromír Šíbl  Branislav Záhradník
 Daniela Záhradníková  Marcel Zajac    

   Zdržali sa:

 František Koník  Pavol Martinický  Štefan Turan  

 

Číslo hlasovania: 38
Číslo bodu: 3b.
Návrh poslanca Kadnára: Správa z Rady KŠK.
Hlasovanie o ukončení diskusie.

Hlasovanie
Za: 9
Proti: 2
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14

   Za:

 Dana Čahojová  Eva Grey  Dagmar Hladká  Juraj Kadnár
 František Koník  Pavol Martinický  Jaromír Šíbl  Štefan Turan
 Branislav Záhradník      

   Proti:

 Vladimír Čupka  Ján Keselý    

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš  Peter Buzáš  Peter Kapusta  

 

Číslo hlasovania: 39
Číslo bodu: 3b.
Návrh poslanca Kadnára: Správa z Rady KŠK.
Hlasovanie o vystúpení p. Sedláka.

Hlasovanie
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17

   Za:

 Ladislav Bartoš  Dana Čahojová  Vladimír Čupka  Eva Grey
 Dagmar Hladká  Juraj Kadnár  Peter Kapusta  Ján Keselý
 Ján Labuda  Pavol Martinický  Alena Schinglerová  Jaromír Šíbl
 Štefan Turan  Branislav Záhradník  Marcel Zajac  Stanislav Žiačik

   Zdržali sa:

 František Koník      

 

Číslo hlasovania: 40
Číslo bodu: 3b.
Návrh poslanca Kadnára: Správa z Rady KŠK.
Pozmeňujúci návrh poslanca Keselého:

žiada starostku, aby písomne vyzvala p. Valigu z KŠK, aby neuzatváral nájomné zmluvy s klubmi, ktoré nemajú vysporiadané záväzky z predchádzajúcich nájomných zmlúv.
Hlasovanie
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15

   Za:

 Ladislav Bartoš  Vladimír Čupka  Peter Kapusta  Ján Keselý
 František Koník  Alena Schinglerová  Štefan Turan  Stanislav Žiačik

   Zdržali sa:

 Peter Buzáš  Dana Čahojová  Eva Grey  Juraj Kadnár
 Ján Labuda  Pavol Martinický  Jaromír Šíbl  

 

Číslo hlasovania: 41
Číslo bodu: 4.
Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava ­ Karlova Ves za obdobie január – december 2013.
Hlasovanie o uznesení tak ako bolo predložené v materiáli.

Hlasovanie
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15

   Za:

 Ladislav Bartoš  Vladimír Čupka  Dagmar Hladká  Juraj Kadnár
 Peter Kapusta  Ján Keselý  František Koník  Alena Schinglerová
 Štefan Turan  Stanislav Žiačik    

   Zdržali sa:

 Peter Buzáš  Jaromír Šíbl  Branislav Záhradník  Daniela Záhradníková
 Marcel Zajac      

 

Číslo hlasovania: 42
Číslo bodu: 5.
Správa o výsledkoch kontroly čerpania rozpočtových prostriedkov v rozpočtovej organizácii v ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava, za obdobie 1 -­ 10/2013.
Hlasovanie o vystúpení p. Golaisovej.

Hlasovanie
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17

   Za:

 Ladislav Bartoš  Igor Bendík  Dana Čahojová  Vladimír Čupka
 Eva Grey  Dagmar Hladká  Juraj Kadnár  Peter Kapusta
 František Koník  Ján Labuda  Pavol Martinický  Alena Schinglerová
 Štefan Turan  Branislav Záhradník  Daniela Záhradníková  Stanislav Žiačik

   Zdržali sa:

 Jaromír Šíbl      

 

Číslo hlasovania: 43
Číslo bodu: 5.
Správa o výsledkoch kontroly čerpania rozpočtových prostriedkov v rozpočtovej organizácii v ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava, za obdobie 1 ­- 10/2013.
Hlasovanie o vystúpení p. Sedláka.

Hlasovanie
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 10
Miestne zastupiteľstvo nie je uznášaniaschopné.

   Za:

 Peter Buzáš  Dana Čahojová  Vladimír Čupka  Dagmar Hladká
 Ján Labuda  Pavol Martinický  Jaromír Šíbl  Marcel Zajac
 Stanislav Žiačik      

   Zdržali sa:

 Peter Kapusta      

 

Číslo hlasovania: 44
Číslo bodu: 5.
Správa o výsledkoch kontroly čerpania rozpočtových prostriedkov v rozpočtovej organizácii v ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava, za obdobie 1 -­ 10/2013.
Opakované hlasovanie o vystúpení p. Sedláka.

Hlasovanie
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16

   Za:

 Peter Buzáš  Dana Čahojová  Vladimír Čupka  Dagmar Hladká
 Juraj Kadnár  František Koník  Ján Labuda  Pavol Martinický
 Alena Schinglerová  Jaromír Šíbl  Marcel Zajac  Stanislav Žiačik

   Zdržali sa:

 Peter Kapusta  Ján Keselý  Štefan Turan  

   Nehlasovali:

 Eva Grey      

 

Číslo hlasovania: 45
Číslo bodu: 5.
Správa o výsledkoch kontroly čerpania rozpočtových prostriedkov v rozpočtovej organizácii v ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava, za obdobie 1 ­ 10/2013.
Pozmeňujúci návrh poslankyne Čahojovej a Hladkej:

B. ukladá prednostovi, aby v súčinnosti s riaditeľkou ZŠ A. Dubčeka zabezpečil predkladanie informácie o hospodárení ZŠ A. Dubčeka a aktuálnom stave hospodárenia s mesačnou pravidelnosťou v spolupráci s vedúcou ekonomického a s vedúcou školského oddelenia miestneho úradu miestnej kontrolórke. T: trvalá úloha. C. žiada miestnu kontrolórku, aby informovala miestne zastupiteľstvo na každom rokovaní o aktuálnom stave hospodárenia ZŠ A. Dubčeka a o jeho možných rizikách. T: trvalá úloha. D. žiada prednostu o zabezpečenie auditu čerpania rozpočtových prostriedkov a hospodárenia školy za obdobie od roku 2009 do konca roka 2013. T: ihneď. E. žiada prednostu, aby v spolupráci s Radou školy, komisiou pre školstvo a mládež, školským oddelením a školským úradom MÚ predložil návrh plánu na ozdravenie hospodárenia školy a opatrení na odstránenie nedostatkov zistených auditom. T: MiZ 17.6.2014. F. Rada školy žiada mestskú časť o pomoc pri oddelení Majerníkovej 60, tak aby ju mala v správe MČ Bratislava – Karlova Ves.
Hlasovanie
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18

   Za:

 Igor Bendík  Peter Buzáš  Dana Čahojová  Eva Grey
 Dagmar Hladká  Juraj Kadnár  Ján Labuda  Pavol Martinický
 Jaromír Šíbl  Zuzana Volková  Branislav Záhradník  Daniela Záhradníková
 Marcel Zajac  Stanislav Žiačik    

   Zdržali sa:

 Peter Kapusta  František Koník  Alena Schinglerová  Štefan Turan

 

Číslo hlasovania: 46
Číslo bodu: 5a.
Návrh poslankyne Čahojovej: Reklamné zariadenia.

A. žiada starostku listom vyzvať majiteľov veľkoplošných reklamných zariadení, ktoré sa nachádzajú na verejných priestranstvách v správe mestskej časti, a ktoré nemajú platné užívacie povolenie, aby tieto odstránili. T: ihneď. B. žiada starostku predložiť miestnemu zastupiteľstvu prehľad umiestnenia veľkoplošných reklamných zariadení na pozemkoch v správe MČ Bratislava- Karlova Ves s priloženým užívacím povolením. T: MiZ 1.4.2014.
Hlasovanie
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20

   Za:

 Ladislav Bartoš  Igor Bendík  Dana Čahojová  Vladimír Čupka
 Eva Grey  Dagmar Hladká  Juraj Kadnár  Peter Kapusta
 Ján Keselý  František Koník  Ján Labuda  Pavol Martinický
 Alena Schinglerová  Jaromír Šíbl  Štefan Turan  Zuzana Volková
 Branislav Záhradník  Daniela Záhradníková  Marcel Zajac  Stanislav Žiačik

 

Číslo hlasovania: 47
Číslo bodu: 6.
Žiadosť o zakúpenie ojazdeného autobusu pre potreby MČ Bratislava-Karlova Ves.
Hlasovanie o ukončení diskusie.

Hlasovanie
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18

   Za:

 Ladislav Bartoš  Dana Čahojová  Vladimír Čupka  Eva Grey
 Dagmar Hladká  Juraj Kadnár  Peter Kapusta  Ján Keselý
 František Koník  Ján Labuda  Pavol Martinický  Jaromír Šíbl
 Štefan Turan  Zuzana Volková  Branislav Záhradník  Daniela Záhradníková
 Marcel Zajac  Stanislav Žiačik    

 

Číslo hlasovania: 48
Číslo bodu: 7.
Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky pod garážami, k. ú. Bratislava ­ Karlova Ves.
Hlasovanie o uznesení tak ako bolo predložené v materiáli.

Hlasovanie
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20

   Za:

 Ladislav Bartoš  Igor Bendík  Peter Buzáš  Dana Čahojová
 Vladimír Čupka  Eva Grey  Dagmar Hladká  Juraj Kadnár
 Peter Kapusta  Ján Keselý  František Koník  Ján Labuda
 Pavol Martinický  Jaromír Šíbl  Štefan Turan  Zuzana Volková
 Branislav Záhradník  Daniela Záhradníková  Marcel Zajac  Stanislav Žiačik

 

Číslo hlasovania: 49
Číslo bodu: 8.
Žiadosť OZ Slovenský skauting, 1. zbor Baden­Powella Bratislava o prenájom nebytových priestorov v priestoroch KCK na Molecovej 2 v Bratislave.
Hlasovanie o uznesení tak ako bolo predložené v materiáli.

Hlasovanie
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19

   Za:

 Ladislav Bartoš  Igor Bendík  Dana Čahojová  Vladimír Čupka
 Eva Grey  Dagmar Hladká  Juraj Kadnár  Peter Kapusta
 Ján Keselý  František Koník  Ján Labuda  Pavol Martinický
 Jaromír Šíbl  Štefan Turan  Zuzana Volková  Branislav Záhradník
 Daniela Záhradníková  Marcel Zajac  Stanislav Žiačik  

 

Číslo hlasovania: 50
Číslo bodu: 9.
Návrh na schválenie prísediacich Okresného súdu Bratislava IV na obdobie rokov 2014 – 2018.

Miestne zastupiteľstvo volí v súlade s § 140 zákona č. 385/2000 Z. z. na funkciu prísediacich Okresného súdu Bratislava IV na obdobie rokov 2014 – 2018 týchto prísediacich z radov občanov: 1. Peter Hlaváčik, 2. Jana Hložeková, 3. Eduard Hulík, 4. Ľubica Tichá, 5. Peter Buzáš, na doplňujúci návrh poslanca Zajaca: 6. Branislav Záhradník, na doplňujúci návrh poslanca Čupku: 7. Ladislav Bartoš. T: 28.2.2014.
Hlasovanie
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20

   Za:

 Ladislav Bartoš  Igor Bendík  Peter Buzáš  Dana Čahojová
 Vladimír Čupka  Juraj Kadnár  Peter Kapusta  Ján Keselý
 František Koník  Ján Labuda  Alena Schinglerová  Jaromír Šíbl
 Štefan Turan  Zuzana Volková  Branislav Záhradník  Daniela Záhradníková
 Marcel Zajac      

   Zdržali sa:

 Eva Grey  Dagmar Hladká  Pavol Martinický  

 

Číslo hlasovania: 51
Číslo bodu: 10.
Zariadenie pre seniorov v mestskej časti Karlova Ves – informácia.
Doplňujúci návrh poslankyne Grey:

B. žiada starostku aby miestny úrad dal vypracovať odhad nákladov spojených s prispôsobením stavby na Borskej 2 na zariadenie pre seniorov v dvoch variantoch: a) v súčasnej podobe vonkajšej stavby, bez nadstavby, b) s nadstavbou jedného podlažia. C. žiada prednostu aby miestny úrad preskúmal možnosti poskytnúť Združenej SŠ Sklenárova na prenájom náhradné priestory v správe mestskej časti. T: najbližšie komisie MiZ.
Hlasovanie
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17

   Za:

 Ladislav Bartoš  Igor Bendík  Peter Buzáš  Dana Čahojová
 Vladimír Čupka  Eva Grey  Juraj Kadnár  Peter Kapusta
 Ján Keselý  František Koník  Alena Schinglerová  Jaromír Šíbl
 Zuzana Volková  Branislav Záhradník  Daniela Záhradníková  Marcel Zajac

   Zdržali sa:

 Dagmar Hladká      

 

Číslo hlasovania: 52
Číslo bodu: 10.
Zariadenie pre seniorov v mestskej časti Karlova Ves – informácia.
Hlasovanie o uznesení tak ako bolo predložené v materiáli, so schváleným doplnením.

Hlasovanie
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18

   Za:

 Ladislav Bartoš  Igor Bendík  Peter Buzáš  Dana Čahojová
 Vladimír Čupka  Eva Grey  Dagmar Hladká  Juraj Kadnár
 Peter Kapusta  Ján Keselý  František Koník  Ján Labuda
 Alena Schinglerová  Jaromír Šíbl  Štefan Turan  Zuzana Volková
 Branislav Záhradník  Marcel Zajac    

 

Číslo hlasovania: 53
Číslo bodu: 12a.
Rôzne – Návrh poslanca Zajaca: Rekonštrukcia električkovej trate v Karlovej Vsi.
Návrh na ukončenie diskusie.

Hlasovanie
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14

   Za:

 Eva Grey  Dagmar Hladká  Peter Kapusta  František Koník
 Pavol Martinický  Alena Schinglerová  Jaromír Šíbl  Štefan Turan
 Zuzana Volková  Daniela Záhradníková  Marcel Zajac  

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš  Peter Buzáš  Branislav Záhradník  

 

Číslo hlasovania: 54
Číslo bodu: 12a.
Rôzne – Návrh poslanca Zajaca: Rekonštrukcia električkovej trate v Karlovej Vsi.

A. žiada starostku, aby v mene mestskej časti Karlova Ves požiadala Magistrát hl. m. SR Bratislavy, aby pred uzatvorením verejného obstarávania súvisiaceho s prípravou stavby a vypracovaním projektovej dokumentácie električkových tratí: Električková trať Dúbravsko Karloveská radiála požiadala zohľadnenie nasledujúcich požiadaviek na stavbu: – vybudovať integrované prestupné zastávky električka – autobus/trolejbus: najmä v uzle Molecova, – zabezpečiť na každej zastávke priechody pre chodcov na oboch stranách (na zastávkach s nadchodmi/podchodmi postačuje na opačnej strane ako je nadchod/podchod) s cieľom zrýchliť a urobiť bezpečnejším prístup na zastávky, – optimalizovať počty a umiestnenie prejazdov cez električkové trate, zostávajúce prejazdy vybaviť takým riadením dopravy, aby bola možná prevádzka električiek plnou premávkovou rýchlosťou bez rizika dopravných nehôd, – zabezpečiť dostatočný počet a bezpečnosť peších a cyklistických priechodov cez električkovú trať, – zahrnúť do rekonštrukcie aj nadchody, ich lávky pri zastávkach (spolu máme v Karlovej Vsi štyri) a podchod, – zabezpečiť adekvátne vybavenie zastávok – kapacitné prístrešky pre špičkový počet cestujúcich, automaty na cestovné lístky, elektronický informačný systém s najbližšími odchodmi liniek a doplnkovými informáciami, a pod., – zabezpečiť funkčnú absolútnu preferenciu električiek na všetkých riadených križovaniach a priechodoch, druhou prioritou je koordinácia signálov pre chodcov tak, aby boli čo najmenej zdržaní, – odhlučniť trať súčasne so zabezpečením zlepšenia vzhľadu verejného priestoru (zatrávnenie trate resp. vysadenie sukulentov so zabezpečením minimálnych nákladov na údržbu), – prehodnotiť potrebu výhybiek pri zastávke Molecova (keďže sú veľmi hlučné a spomaľujú), v prípade ich ponechania inštalovať uzamykateľné rýchlostné výhybky s nízkou hlučnosťou, – optimalizovať polohy zastávok električiek (z pohľadu dostupnosti cestujúcimi a cestovnej rýchlosti), dĺžku zastávok optimalizovať okrem odôvodnených prípadov len na jeden električkový vlak (dĺžka vlaku by mala zohľadniť maximálnu uvažovanú dĺžku vlaku počas životnosti trate). B. žiada starostku, aby prejavila záujem o zorganizovanie verejného híringu zameraného na prezentovanie projektu „Rekonštrukcia električkovej trate v Karlovej Vsi“ a zistenie návrhov a námetov občanov na vylepšenie tohto projektového zámeru v snahe o zvýšenie atraktivity mestskej hromadnej dopravy.
Hlasovanie
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19

   Za:

 Ladislav Bartoš  Igor Bendík  Peter Buzáš  Dana Čahojová
 Vladimír Čupka  Eva Grey  Dagmar Hladká  Juraj Kadnár
 Peter Kapusta  Ján Keselý  František Koník  Ján Labuda
 Pavol Martinický  Jaromír Šíbl  Štefan Turan  Zuzana Volková
 Branislav Záhradník  Daniela Záhradníková  Marcel Zajac  

 

Číslo hlasovania: 55
Číslo bodu: 12b
Rôzne – Návrh poslanca Zajaca: Žiadosť o vykonanie kontroly.

A. žiada miestnu kontrolórku, aby skontrolovala zmluvu o spolupráci medzi KŠK a RODEKA o.z., či je v súlade so zmluvou č. 078306070500 medzi Hlavným mestom SR Bratislavou a KŠK a či nepoškodzuje záujmy KŠK. T: MiZ 1.4.2014. B. žiada miestnu kontrolórku, aby skontrolovala oprávnenosť vynaložených prostriedkov, rozsah vykonaných prác podľa objednávky v súvislosti s faktúrou číslo 52132/13 za betonáž na parkovisku pod ihriskom Molecova a či KŠK neporušilo zákon o verejnom obstarávaní pri výbere dodávateľa na betonáž. T: MiZ 1.4.2014. C. žiada miestnu kontrolórku, aby skontrolovala či je stavba bufetu na parkovisku základnej umeleckej školy v súlade s platným stavebným zákonom a inými právnymi normami SR a aby informovala mestského kontrolóra o skutočnostiach kontroly. T: MiZ 1.4.2014.
Hlasovanie
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19

   Za:

 Ladislav Bartoš  Igor Bendík  Peter Buzáš  Dana Čahojová
 Vladimír Čupka  Eva Grey  Dagmar Hladká  Juraj Kadnár
 Ján Keselý  Ján Labuda  Pavol Martinický  Jaromír Šíbl
 Zuzana Volková  Branislav Záhradník  Daniela Záhradníková  Marcel Zajac

   Zdržali sa:

 Peter Kapusta  František Koník  Štefan Turan  

 

Číslo hlasovania: 56
Číslo bodu: 12c

Rôzne – Návrh poslanca Keselého: Kontrola povrchu telocvične na Molecovej ulici a preverenie energií v malej telocvični. 
Hlasovanie
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 12
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Návrh nebol prijatý.

   Za:

 Ladislav Bartoš  Igor Bendík  Vladimír Čupka  Peter Kapusta
 Ján Keselý  František Koník  Štefan Turan  

   Zdržali sa:

 Peter Buzáš  Dana Čahojová  Eva Grey  Dagmar Hladká
 Juraj Kadnár  Ján Labuda  Pavol Martinický  Jaromír Šíbl
 Zuzana Volková  Branislav Záhradník  Daniela Záhradníková  Marcel Zajac

 

Číslo hlasovania: 57
Číslo bodu: 12d

Rôzne – Návrh poslanca Keselého: Vykonať kontrolu ohľadom podozrenia, že súkromná spoločnosť využíva plochu na futbalovom štadióne na propagáciu svojej firmy formou umiestnenia reklamy bez povolenia mestskej časti.
Hlasovanie
Za: 9
Proti: 1
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Návrh nebol prijatý.

   Za:

 Ladislav Bartoš  Igor Bendík  Vladimír Čupka  Eva Grey
 Dagmar Hladká  Peter Kapusta  Ján Keselý  František Koník
 Štefan Turan      

   Proti:

 Jaromír Šíbl      

   Zdržali sa:

 Peter Buzáš  Dana Čahojová  Juraj Kadnár  Ján Labuda
 Pavol Martinický  Zuzana Volková  Branislav Záhradník  Daniela Záhradníková
 Marcel Zajac      

 

Číslo hlasovania: 58
Číslo bodu: 13.
Informácia o vybavení interpelácií poslancov miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie o uznesení tak ako bolo predložené v materiáli.

Hlasovanie
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17

   Za:

 Ladislav Bartoš  Igor Bendík  Dana Čahojová  Vladimír Čupka
 Eva Grey  Dagmar Hladká  Juraj Kadnár  Peter Kapusta
 Ján Keselý  František Koník  Ján Labuda  Štefan Turan
 Zuzana Volková  Branislav Záhradník  Daniela Záhradníková  Marcel Zajac

   Zdržali sa:

 Jaromír Šíbl      

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00