Hlasovanie z 25. zasadnutia MiZ,
konaného dňa 04.04.2017

Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: –
Voľba overovateľov zápisnice.
Hlasovanie: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Robert Krampl
(SaS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Daniela Záhradníková
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: –
Voľba návrhovej komisie.
Hlasovanie: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Robert Krampl
(SaS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: –
Program rokovania – ­ Zaradenie do programu:

Hlasovanie o presunutí prerokovania bodu 2 pred bod 19.
Hlasovanie: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Robert Krampl
(SaS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: –
Program rokovania -­ Zaradenie do programu:
Hlasovanie o zaradení bodu 6 do programu rokovania.
Hlasovanie: 
Za: 16
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Robert Krampl
(SaS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

Proti:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: –
Program rokovania ­- Zaradenie do programu:
Návrh poslanca Dullu: Hlasovanie o vypustení bodu 5 z programu rokovania.
Hlasovanie: 
Za: 2
Proti: 6
Zdržali sa: 10
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Za:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

Proti:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

Zdržali sa:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Robert Krampl
(SaS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: –
Program rokovania ­ Zaradenie do programu:
Návrh poslanca Dullu: Hlasovanie o vypustení bodu 11 z programu rokovania.
Hlasovanie: 
Za: 5
Proti: 2
Zdržali sa: 11
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Robert Krampl
(SaS)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

Proti:

 Zuzana Volková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

Zdržali sa:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 

 

Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: –
Program rokovania ­ Zaradenie do programu:
Návrh poslanca Dullu: Hlasovanie o vypustení bodu 13 z programu rokovania.
Hlasovanie: 
Za: 4
Proti: 4
Zdržali sa: 10
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Robert Krampl
(SaS)
 Martina Magátová
(bez PP)

Proti:

 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

Zdržali sa:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: –
Hlasovanie o programe ako celku.
Hlasovanie: 
Za: 17
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Robert Krampl
(SaS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

Proti:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 1.
Plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Robert Krampl
(SaS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 3.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 50/1998 Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves zo dňa 8.9.1998 o státí, odťahovaní vozidiel a odstraňovaní opustených vozidiel v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 58/1999 Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves zo dňa 28.9.1999.
Doplňujúci návrh poslanca Dullu: B. Miestne zastupiteľstvo žiada starostku Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves v záujme zosúladenia s aktuálnou legislatívou a prehľadnosti predložiť návrh celého všeobecne záväzného nariadenia o státí, odťahovaní vozidiel a odstraňovaní opustených vozidiel na zasadnutie miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 7.11.2017.
Hlasovanie: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(SaS)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

Zdržali sa:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 3.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 50/1998 Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves zo dňa 8.9.1998 o státí, odťahovaní vozidiel a odstraňovaní opustených vozidiel v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 58/1999 Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves zo dňa 28.9.1999.
Pozmeňujúci návrh poslanca Rosinu: 3. V § 5 odsek 3 písm. c) sa na konci pripájajú slová: … „číslo parkovacieho preukazu alebo identifikátor rovnocenného dokladu členského štátu EÚ.“ …
4. §5 odsek (4) sa ruší a nahrádza novým textom ktorý znie: … §5 odsek (4) Pri vybavovaní žiadosti o vyhradené parkovacie miesto musí žiadateľ priložiť overené splnomocnenie, ak žiadateľa zastupuje tretia osoba.“ …
5. Ustanovenie § 5 odsek 5) sa dopĺňa o písmená c) a d), vrátane poznámky pod čiarou, ktoré znejú: …“ c) predložiť originál parkovacieho preukazu fyzickej osoby so zdravotným postihnutím vydaného podľa osobitného predpisu alebo rovnocenný dokladu vydaný príslušným orgánom členského štátu EU. d) predložiť doklad o majetkoprávnom vzťahu žiadateľa k motorovému vozidlu, pre ktoré sa vyhradené parkovacie miesto žiada, ak takýto vzťah nie je jednoznačne určený dokladom podľa písmena a) § 17 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.“ …
6. §5 sa dopĺňa o odsek (11) ktorý znie: …“(11) Žiadateľ umožní miestnemu úradu Karlova Ves vyhotoviť kópie dokladov predložených so žiadosťou. Ak žiadateľ žiada o vyhradené parkovacie miesto písomne, potom musí k žiadosti priložiť overené kópie dokladov uvedených v odseku (5) .“ …
7. §5 sa dopĺňa o odsek (12) ktorý znie: …“(12) Vozidlám parkujúcim na parkovacích miestach, ktoré boli vyhradené na základe predloženia dokladu podľa odseku 5) písmeno c) a majú tento doklad vyložený tak, aby bola dobre viditeľná jeho lícna strana, nahrádza tento doklad všetky ostatné parkovacie doklady používané na území miestnej časti Karlova Ves.“ …
Čl. II. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júla 2019.
Hlasovanie: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

Zdržali sa:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 4.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 6/2015 zo dňa 27. októbra 2015 o miestnych daniach v znení Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 9/2015 zo dňa 15. decembra 2015.
Pozmeňujúci návrh poslanca Záhradníka: Miestne zastupiteľstvo schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves číslo …/2017 zo dňa 4.4.2017, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 6/2015 zo dňa 27. októbra 2015 o miestnych daniach v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 9/2015 zo dňa 15. decembra 2015 s účinnosťou 1. júla 2019. 
Hlasovanie: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 4.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 6/2015 zo dňa 27. októbra 2015 o miestnych daniach v znení Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 9/2015 zo dňa 15. decembra 2015.
Hlasovanie: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

Zdržali sa:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 5.
Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy (civilný sporový poriadok).
Hlasovanie: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(SaS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 6.
Návrh na prijatie investičného úveru za účelom financovania rekonštrukcie školských objektov a zariadení (školský bazén).
Návrh poslanca Šíbla: Návrh na ukončenie diskusie.
Hlasovanie: 
Za: 14
Proti: 4
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Robert Krampl
(SaS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

Proti:

 Igor Bendík
(SaS)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)

Zdržali sa:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 

 

Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 6.
Návrh na prijatie investičného úveru za účelom financovania rekonštrukcie školských objektov a zariadení (školský bazén).
Hlasovanie o alternatíve 1.
Hlasovanie: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(SaS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 7.
Návrh na prenájom majetku príspevkovej organizácii Verejnoprospešné služby Karlova Ves.
Návrh poslanca Rosinu: Prerušenie bodu 7 a prerokovanie bodu 21.
Hlasovanie: 
Za: 13
Proti: 2
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

Proti:

 Igor Bendík
(SaS)
 Denis Svoboda
(bez PP)
   

Zdržali sa:

 Robert Krampl
(SaS)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 7.
Návrh na prenájom majetku príspevkovej organizácii Verejnoprospešné služby Karlova Ves.
Hlasovanie: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(SaS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 8.
Návrh na uzavretie nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomnej zmluvy na pozemok, záhradu, k. ú. Bratislava-Karlova Ves.
Hlasovanie: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(SaS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 9.
Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok.
Hlasovanie: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(SaS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
     

 

Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 10.
Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na pozemok pod predajným stánkom v k. ú. Bratislava-Karlova Ves.
Hlasovanie o alternatíve A.
Hlasovanie: 
Za: 18
Proti: 3
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Za:

 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

Proti:

 Igor Bendík
(SaS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Robert Krampl
(SaS)
 

Zdržali sa:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 11.
Žiadosť občianskeho združenia “Iniciatíva občanov – Doktorov Jarok” o ďalší prenájom ihriska a detského kútika.
Hlasovanie: 
Za: 16
Proti: 3
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)

Proti:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

Zdržali sa:

 Anna Zemanová
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 12.
Žiadosť p. Miroslava Hlavinku o predĺženie nájmu nebytového priestoru.
Hlasovanie: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(SaS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 13.
Žiadosť spoločnosti HORTULANUS s. r. o. o predĺženie nájmu nebytového priestoru.
Hlasovanie: 
Za: 19
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

Proti:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 14.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytového priestoru – školský bufet v Spojenej škole Tilgnerova 14.
Hlasovanie: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(SaS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 15.
Návrh na vyradenie majetku mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.
Hlasovanie: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(SaS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 17.
Žiadosti o dotácie.
Hlasovanie: 
Za: 18
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(SaS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

Proti:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Denis Svoboda
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 18.
Návrh na odvolanie a voľbu členov ­ neposlancov z komisie výstavby a územného plánu.
Hlasovanie o časti A uznesenia.
Hlasovanie: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(SaS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 18.
Návrh na odvolanie a voľbu členov ­ neposlancov z komisie výstavby a územného plánu.
Hlasovanie o časti B uznesenia.
Hlasovanie: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(SaS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

Zdržali sa:

 Igor Bendík
(SaS)
 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
   

 

Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 18.
Návrh na odvolanie a voľbu členov ­ neposlancov z komisie výstavby a územného plánu.
Hlasovanie o časti C uznesenia.
Hlasovanie: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(SaS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

 

Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 2.
Správa o činnosti miestneho kontrolóra.
Hlasovanie: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(SaS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 19.
Návrh na odmenu miestnemu kontrolórovi za 1. štvrťrok 2017.
Hlasovanie: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(SaS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

 

Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 20.
Informácia o vybavených interpeláciách.
Hlasovanie: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(SaS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

Zdržali sa:

 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 

 

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00