Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: –
Voľba overovateľov zápisnice.
Hlasovanie: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15
Za:

 Igor Bendík  Peter Buzáš  Juraj Kmeťko  Robert Krampl
 Ján Labuda  Peter Lenč  Iva Lukačovičová  Martina Magátová
 Lívia Poláchová  Rudolf Rosina  Richard Savčinský  Denis Svoboda
 Zuzana Volková  Marcel Zajac  Anna Zemanová  

 

Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: –
Voľba návrhovej komisie.
Hlasovanie: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14
Za:

 Igor Bendík  Peter Buzáš  Juraj Kmeťko  Robert Krampl
 Ján Labuda  Peter Lenč  Iva Lukačovičová  Martina Magátová
 Lívia Poláchová  Rudolf Rosina  Richard Savčinský  Zuzana Volková
 Marcel Zajac  Anna Zemanová    

 

Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: –
Hlasovanie o programe ako celku.
Hlasovanie: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17
Za:

 Igor Bendík  Peter Buzáš  Miroslav Kadnár  Juraj Kmeťko
 Robert Krampl  Ján Labuda  Peter Lenč  Iva Lukačovičová
 Martina Magátová  Lívia Poláchová  Rudolf Rosina  Richard Savčinský
 Denis Svoboda  Zuzana Volková  Branislav Záhradník  Marcel Zajac
 Anna Zemanová      

 

Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 1.
Plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Za:

 Igor Bendík  Peter Buzáš  Miroslav Kadnár  Juraj Kmeťko
 Robert Krampl  Ján Labuda  Peter Lenč  Iva Lukačovičová
 Martina Magátová  Lívia Poláchová  Rudolf Rosina  Richard Savčinský
 Denis Svoboda  Zuzana Volková  Branislav Záhradník  Daniela Záhradníková
 Marcel Zajac  Anna Zemanová    

 

 

Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 2. 
Správa o činnosti miestneho kontrolóra.
Doplňujúci návrh poslanca Zajaca: B. poveruje prednostu 1. k vypracovaniu harmonogramu riešenia konkrétnych nedostatkov ktoré vymenováva správa miestneho kontrolóra podľa ich závažnosti a ich nároku na financovanie. 2. upraviť výhľadová rozpočet mestskej časti v zmysle týchto navrhovaných riešení. 3. navrhnúť také systémové opatrenia mestskej časti pri správe vlastného alebo zvereného nehnuteľného majetku, aby k takémuto katastrofálnemu stavu neprichádzalo. T: 30.9.2017
Hlasovanie: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:

 Igor Bendík  Zdeněk Borovička  Miroslav Kadnár  Robert Krampl
 Ján Labuda  Peter Lenč  Iva Lukačovičová  Martina Magátová
 Lívia Poláchová  Rudolf Rosina  Richard Savčinský  Denis Svoboda
 Zuzana Volková  Branislav Záhradník  Daniela Záhradníková  Marcel Zajac
 Anna Zemanová      

Zdržali sa:

 Peter Buzáš  Juraj Kmeťko    

 

Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 2.
Správa o činnosti miestneho kontrolóra.
Hlasovanie o uznesení ako celku.
Hlasovanie: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Za:

 Igor Bendík  Zdeněk Borovička  Miroslav Kadnár  Juraj Kmeťko
 Robert Krampl  Ján Labuda  Peter Lenč  Iva Lukačovičová
 Martina Magátová  Lívia Poláchová  Rudolf Rosina  Richard Savčinský
 Denis Svoboda  Zuzana Volková  Branislav Záhradník  Daniela Záhradníková
 Marcel Zajac  Anna Zemanová    

 

Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 3.
Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava ­ Karlova Ves na rok 2017.
Hlasovanie: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:

 Igor Bendík  Zdeněk Borovička  Peter Buzáš  Miroslav Kadnár
 Juraj Kmeťko  Robert Krampl  Ján Labuda  Peter Lenč
 Iva Lukačovičová  Martina Magátová  Lívia Poláchová  Rudolf Rosina
 Richard Savčinský  Denis Svoboda  Zuzana Volková  Branislav Záhradník
 Daniela Záhradníková  Marcel Zajac  Anna Zemanová  

 

Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 4.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves ktorým sa zriaďuje Školská jedáleň, Karloveská 61, Bratislava, ako súčasť Základnej školy Karloveská 61, Bratislava.
Hlasovanie: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:

 Igor Bendík  Zdeněk Borovička  Peter Buzáš  Miroslav Kadnár
 Juraj Kmeťko  Robert Krampl  Ján Labuda  Peter Lenč
 Iva Lukačovičová  Martina Magátová  Lívia Poláchová  Rudolf Rosina
 Richard Savčinský  Denis Svoboda  Zuzana Volková  Branislav Záhradník
 Daniela Záhradníková  Marcel Zajac  Anna Zemanová  

 

Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 6.
Žiadosť Detského súkromného zariadenia Svetielko s. r. o. o predĺženie nájmu nebytových priestorov.
Hlasovanie: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17
Za:

 Zdeněk Borovička  Peter Buzáš  Miroslav Kadnár  Juraj Kmeťko
 Robert Krampl  Ján Labuda  Peter Lenč  Iva Lukačovičová
 Lívia Poláchová  Rudolf Rosina  Richard Savčinský  Denis Svoboda
 Zuzana Volková  Branislav Záhradník  Daniela Záhradníková  Anna Zemanová

Zdržali sa:

 Martina Magátová      

 

Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 7.
Žiadosť spol. HR Innovations s. r. o. o nájom nebytových priestorov.
Hlasovanie: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17
Za:

 Igor Bendík  Zdeněk Borovička  Peter Buzáš  Miroslav Kadnár
 Juraj Kmeťko  Robert Krampl  Ján Labuda  Peter Lenč
 Iva Lukačovičová  Martina Magátová  Lívia Poláchová  Richard Savčinský
 Denis Svoboda  Zuzana Volková  Branislav Záhradník  Daniela Záhradníková
 Anna Zemanová      

 

Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 8.
Žiadosť Ochrany dravcov na Slovensku, o. z. o predĺženie nájmu nebytových priestorov.
Hlasovanie o alternatíve A.
Hlasovanie: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Za:

 Igor Bendík  Zdeněk Borovička  Peter Buzáš  Miroslav Kadnár
 Juraj Kmeťko  Robert Krampl  Ján Labuda  Peter Lenč
 Iva Lukačovičová  Martina Magátová  Lívia Poláchová  Rudolf Rosina
 Richard Savčinský  Denis Svoboda  Zuzana Volková  Branislav Záhradník
 Daniela Záhradníková  Anna Zemanová    

 

Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 10.
Informácia o vybavených interpeláciách.
Hlasovanie: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16
Za:

 Igor Bendík  Zdeněk Borovička  Peter Buzáš  Juraj Kmeťko
 Robert Krampl  Ján Labuda  Peter Lenč  Iva Lukačovičová
 Lívia Poláchová  Rudolf Rosina  Richard Savčinský  Denis Svoboda
 Zuzana Volková  Branislav Záhradník  Daniela Záhradníková  Anna Zemanová

 

Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 9.
Prenájom nebytových priestorov v Základnej škole Alexandra Dubčeka, Majerníkova 62 ­ školský bufet.
Hlasovanie o alternatíve II.
Hlasovanie: 
Za: 17
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:

 Zdeněk Borovička  Peter Buzáš  Miroslav Kadnár  Juraj Kmeťko
 Robert Krampl  Ján Labuda  Peter Lenč  Martina Magátová
 Lívia Poláchová  Rudolf Rosina  Richard Savčinský  Denis Svoboda
 Jaromír Šíbl  Zuzana Volková  Branislav Záhradník  Daniela Záhradníková
 Anna Zemanová      

Proti:

 Iva Lukačovičová      

Zdržali sa:

 Igor Bendík      

 

Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 11.
Rôzne. – Návrh poslanca Buzáša: Odvolanie neposlankyne Dagmar Hladkej z komisie regionálnej politiky, hospodárskeho a sociálneho rozvoja.
Hlasovanie: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:

 Zdeněk Borovička  Peter Buzáš  Miroslav Kadnár  Juraj Kmeťko
 Ján Labuda  Peter Lenč  Iva Lukačovičová  Martina Magátová
 Lívia Poláchová  Rudolf Rosina  Richard Savčinský  Denis Svoboda
 Jaromír Šíbl  Zuzana Volková  Branislav Záhradník  Daniela Záhradníková
 Anna Zemanová      

Zdržali sa:

 Igor Bendík  Robert Krampl    

 

Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 5.
Prenájom nebytových priestorov objektu Majerníkova 60.
Hlasovanie: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Za:

 Zdeněk Borovička  Peter Buzáš  Iveta Hanulíková  Juraj Kmeťko
 Ján Labuda  Peter Lenč  Iva Lukačovičová  Martina Magátová
 Pavol Martinický  Lívia Poláchová  Rudolf Rosina  Richard Savčinský
 Denis Svoboda  Jaromír Šíbl  Zuzana Volková  Branislav Záhradník
 Marcel Zajac  Anna Zemanová    

 

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00