Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: –
Voľba overovateľov zápisnice.
Hlasovanie: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15
Za:

 Peter Buzáš
(bez PP)
 Milan Ďurica
(bez PP)
 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia)
 Ján Horecký
 Stanislav Hrda
(Spolu – občianska demokracia)
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia)
 Matej Kotal
(bez PP)
 Peter Lenč
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Zuzana Melušová Kutarňová
(bez PP)
 Filip Petrinec
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Anton Šmotlák
(KDH)
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 

 


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: –
Voľba návrhovej komisie. 
Hlasovanie: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15
Za:

 Peter Buzáš
(bez PP)
 Milan Ďurica
(bez PP)
 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia)
 Ján Horecký
 Stanislav Hrda
(Spolu – občianska demokracia)
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia)
 Matej Kotal
(bez PP)
 Peter Lenč
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Zuzana Melušová Kutarňová
(bez PP)
 Filip Petrinec
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Anton Šmotlák
(KDH)
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: –
Hlasovanie o programe ako celku. 
Hlasovanie: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16
Za:

 Milan Ďurica
(bez PP)
 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia)
 Ján Horecký  Stanislav Hrda
(Spolu – občianska demokracia)
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia)
 Matej Kotal
(bez PP)
 Peter Lenč
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Zuzana Melušová Kutarňová
(bez PP)
 Filip Petrinec
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Anton Šmotlák
(KDH)
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)

 


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 1.
Plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:

 Peter Buzáš
(bez PP)
 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia)
 Ján Horecký  Stanislav Hrda
(Spolu – občianska demokracia)
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia)
 Matej Kotal
(bez PP)
 Peter Lenč
(bez PP)
 Peter Magát
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Zuzana Melušová Kutarňová
(bez PP)
 Filip Petrinec
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Anton Šmotlák
(KDH)
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

 


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 2.
Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2019. 
Hlasovanie: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Za:

 Peter Buzáš
(bez PP)
 Milan Ďurica
(bez PP)
 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia)
 Ján Horecký
 Stanislav Hrda
(Spolu – občianska demokracia)
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia)
 Matej Kotal
(bez PP)
 Michal Kovács
(bez PP)
 Peter Lenč
(bez PP)
 Peter Magát
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Zuzana Melušová Kutarňová
(bez PP)
 Filip Petrinec
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Anton Šmotlák
(KDH)
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

 


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 3.
Návrh na uzavretie nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky v k.ú. Bratislava -Karlova Ves. 
Hlasovanie: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:

 Peter Buzáš
(bez PP)
 Milan Ďurica
(bez PP)
 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia)
 Ján Horecký
 Stanislav Hrda
(Spolu – občianska demokracia)
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia)
 Matej Kotal
(bez PP)
 Peter Lenč
(bez PP)
 Peter Magát
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Zuzana Melušová Kutarňová
(bez PP)
 Filip Petrinec
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Anton Šmotlák
(KDH)
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

 


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 4.
Opätovná žiadosť PaedDr. Milana Mikulíka o zmenu účelu a spôsobu užívania predmetu nájmu.
Hlasovanie o alternatíve B.
Hlasovanie: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17
Za:

 Milan Ďurica
(bez PP)
 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia)
 Ján Horecký  Stanislav Hrda
(Spolu – občianska demokracia)
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia)
 Peter Lenč
(bez PP)
 Peter Magát
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Zuzana Melušová Kutarňová
(bez PP)
 Filip Petrinec
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Anton Šmotlák
(KDH)
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

Zdržali sa:

 Peter Buzáš
(bez PP)
     

 


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 6.
Žiadosť p. Jakuba Viznera o prenájom nebytových priestorov v Karloveskom centre kultúry. 
Pozmeňovací návrh poslanca Buzáša:
Miestne zastupiteľstvo schvaľuje v zmysle ustanovenia § 9a, ods. 1 písm. c) v spojení s ustanovením  § 9a, ods. 9 zákona SNR č. 138 / 1991 Zb. o majetku obcí v aktuálnom znení p. Jakubovi Víznerovi, Holíčska č. 18, 851 015 Bratislava priamy prenájom nebytových priestorov o výmere 36,50 m2 nachádzajúcich sa v objekte Karloveského centra kultúry, Molecova 2, Bratislava  s nájomným vo výške 20,00 €/m2/rok,  s dobou prenájmu od 01.05.2019 na dobu neurčitú za účelom uskladnenia techniky, a ako skúšobňa hudobnej skupiny. 
Hlasovanie: 
Za: 4
Proti: 9
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Za:

 Peter Buzáš
(bez PP)
 Milan Ďurica
(bez PP)
 Matej Kotal
(bez PP)
 Filip Petrinec
(bez PP)

Proti:

 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia)
 Ján Horecký  Stanislav Hrda
(Spolu – občianska demokracia)
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia)
 Michal Kovács
(bez PP)
 Zuzana Melušová Kutarňová
(bez PP)
 Anton Šmotlák
(KDH)
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Peter Lenč
(bez PP)
 Peter Magát
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

 


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 6.
Žiadosť p. Jakuba Viznera o prenájom nebytových priestorov v Karloveskom centre kultúry. 
Hlasovanie: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Za:

 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia)
 Ján Horecký  Stanislav Hrda
(Spolu – občianska demokracia)
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia)
 Michal Kovács
(bez PP)
 Peter Lenč
(bez PP)
 Peter Magát
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Zuzana Melušová Kutarňová
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Anton Šmotlák
(KDH)
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

Zdržali sa:

 Peter Buzáš
(bez PP)
 Milan Ďurica
(bez PP)
 Matej Kotal
(bez PP)
 

 


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 7.
Rámcová náplň práce komisií. 
Hlasovanie: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Milan Ďurica
(bez PP)
 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia)
 Ján Horecký  Stanislav Hrda
(Spolu – občianska demokracia)
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia)
 Matej Kotal
(bez PP)
 Michal Kovács
(bez PP)
 Peter Lenč
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Zuzana Melušová Kutarňová
(bez PP)
 Filip Petrinec
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 

Zdržali sa:

 Anton Šmotlák
(KDH)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

 


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 8.
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže – objekt  Matejkova 20. 
Hlasovanie: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Milan Ďurica
(bez PP)
 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia)
 Ján Horecký  Stanislav Hrda
(Spolu – občianska demokracia)
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia)
 Matej Kotal
(bez PP)
 Michal Kovács
(bez PP)
 Peter Lenč
(bez PP)
 Peter Magát
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Anton Šmotlák
(KDH)
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 

Zdržali sa:

 Zuzana Melušová Kutarňová
(bez PP)
 Filip Petrinec
(bez PP)
   

 


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 9.
Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na predaj akcií spoločnosti Prima banka Slovensko a. s.
Pozmeňovací návrh poslanca Kovácsa:
Miestne zastupiteľstvo neschvaľuje vyhlásenie  verejnej  obchodnej  súťaže na  odpredaj  majetku – 330 ks akcií emitenta Prima banka a.s., ISIN 1110001270 v menovitej hodnote 399,00 eur a následne uzavretie kúpnej zmluvy o kúpe akcií podľa § 30 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných   papieroch a investičných   službách   a o zmene   a doplnení   niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) s nasledovnými podmienkami. 
Hlasovanie: 
Za: 4
Proti: 6
Zdržali sa: 10
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:

 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia)
 Stanislav Hrda
(Spolu – občianska demokracia)
 Michal Kovács
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)

Proti:

 Milan Ďurica
(bez PP)
 Matej Kotal
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Zuzana Melušová Kutarňová
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

Zdržali sa:

 Ján Horecký  Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia)
 Peter Lenč
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Filip Petrinec
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Anton Šmotlák
(KDH)
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia)
 Zuzana Volková
(bez PP)
   

 


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 9.
Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na predaj akcií spoločnosti Prima banka Slovensko a. s. 
Hlasovanie: 
Za: 14
Proti: 3
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Milan Ďurica
(bez PP)
 Ján Horecký  Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia)
 Matej Kotal
(bez PP)
 Peter Lenč
(bez PP)
 Peter Magát
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Zuzana Melušová Kutarňová
(bez PP)
 Filip Petrinec
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
   

Proti:

 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia)
 Stanislav Hrda
(Spolu – občianska demokracia)
 Michal Kovács
(bez PP)
 

Zdržali sa:

 Pavol Martinický
(bez PP)
 Anton Šmotlák
(KDH)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

 


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 10.
Odmena miestnemu kontrolórovi za 1. štvrťrok 2019. 
Hlasovanie: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:

 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia)
 Ján Horecký  Stanislav Hrda
(Spolu – občianska demokracia)
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia)
 Michal Kovács
(bez PP)
 Peter Lenč
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Filip Petrinec
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Anton Šmotlák
(KDH)
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Milan Ďurica
(bez PP)
 Matej Kotal
(bez PP)
 Zuzana Melušová Kutarňová
(bez PP)
 

 


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 11.
Rôzne.
Návrh poslanca Savčinského:
Miestne zastupiteľstvo volí za členov komisií miestneho zastupiteľstva z ďalších osôb (neposlancov) s účinnosťou od 1. mája 2019 nasledovne: 1. Komisia územného rozvoja a výstavby – Ing. Juraj Sumbal, 2. Komisia školstva, kultúry a športu – Ing. Peter Halák.
Hlasovanie: 
Za: 17
Proti: 1
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:

 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia)
 Ján Horecký  Stanislav Hrda
(Spolu – občianska demokracia)
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia)
 Matej Kotal
(bez PP)
 Michal Kovács
(bez PP)
 Peter Lenč
(bez PP)
 Peter Magát
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Filip Petrinec
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

Proti:

 Rudolf Rosina
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Milan Ďurica
(bez PP)
 Zuzana Melušová Kutarňová
(bez PP)
   

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00