Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: –
Voľba overovateľov zápisnice.
Hlasovanie: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

 

Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: –
Voľba návrhovej komisie.
Hlasovanie: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: –
Hlasovanie o zaradení bodu do programu rokovania ako bod č. 2 – Návrh poslanca Bendíka: Návrh na schválenie dlhodobého nájmu nehnuteľnosti ­ pozemku parc. č. 2667/10 a časti stavby ­ 1. nadz. Podlažia, miestností č. 1-13 nehnuteľnosti ­ stavby, parc. č. 2667/6, súp. Číslo 6038, vedených na LV č. 1712 v k.ú. Karlova Ves Mestkej časti Bratislava-Karlova Ves za účelom jeho využívania na športové účely 
Hlasovanie: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

 

Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: –
Hlasovanie o zaradení bodu do programu rokovania ako bod č. 3 – Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu zmeny dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy ­ článok 91 písmeno b) rozpočtové určenie príjmov Bratislavy a mestských častí
Hlasovanie: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: –
Hlasovanie o zaradení bodu do programu rokovania ako bod č. 11 – Návrh poslanca Šíbla: Návrh zonácie územia Mestských lesov Bratislava.
Hlasovanie: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

Zdržali sa:

 Martina Magátová
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: –
Hlasovanie o zaradení bodu do programu rokovania ako bod č. 12 – Návrh poslkyne Poláchovej: Návrh možnej spolupráce pri starostlivosti o pozemky v lokalite Kráľova hora.
Hlasovanie: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: –
Hlasovanie o zaradení bodu do programu rokovania ako bod č. 4 – Návrh na schválenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu Modernizácia odborných učební – jazykovej a prírodovednej – na Základnej škole A. Dubčeka, Majerníkova 62.
Hlasovanie: 
Za: 16
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

Proti:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Marcel Zajac
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: –
Hlasovanie o programe ako celku.
Hlasovanie: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 1.
Plnenie uznesení MiZ splatných k 30. zasadnutiu MiZ 2017.
Hlasovanie: 
Za: 15
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

Proti:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Denis Svoboda
(bez PP)
     

Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 2.
Návrh poslanca Bendíka: Návrh na schválenie dlhodobého nájmu nehnuteľnosti ­ pozemku parc. č. 2667/10 a časti stavby ­ 1. nadz. Podlažia, miestností č. 1-13 nehnuteľnosti ­ stavby, parc. č. 2667/6, súp. Číslo 6038, vedených na LV č. 1712 v k.ú. Karlova Ves Mestkej časti Bratislava-Karlova Ves za účelom jeho využívania na športové účely –
Hlasovanie: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 3.
Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu zmeny dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy ­ článok 91 písmeno b) rozpočtové určenie príjmov Bratislavy a mestských častí
Hlasovanie: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Martina Magátová
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 4.
Návrh na schválenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu Modernizácia odborných učební ­ jazykovej a prírodovednej – na Základnej škole A. Dubčeka, Majerníkova 62.
Hlasovanie: 
Za: 11
Proti: 1
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Za:

 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

Proti:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 5.
Návrh štatútu Dozorného orgánu príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Karlova Ves.
Hlasovanie: 
Za: 16
Proti: 2
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

Proti:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
   

Zdržali sa:

 Igor Bendík
(SaS)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)

 

Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 6.
Správa o činnosti miestneho kontrolóra.
Hlasovanie: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

 

Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 7.
Monitorovacia správa plnenia Programového rozpočtu mestskej časti Bratislava ­ Karlova Ves k 30.6.2017.
Hlasovanie: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

Zdržali sa:

 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

 

Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 8.
Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2017.
Dolplňujúci návrh poslancov Krampla a Bendíka: Miestne zastupiteľstvo schvaľuje vypustiť v bode 2., písm. b) zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 2.1 Správa obce –  mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania o 46 420 €,  c) zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 2.1 Správa obce – poistné a príspevky do poisťovní o 17 640 €. Doplniť v bode 2. písm. s) zvýšenie prebytku v rámci schváleného rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2017 o 64 060 €.
Zmätočné hlasovanie.
Hlasovanie: 
Za: 8
Proti: 3
Zdržali sa: 10
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)

Proti:

 Peter Lenč
(KDH)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 

Zdržali sa:

 Peter Buzáš
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

Nehlasovali:

 Rudolf Rosina
(bez PP)
     

Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 8.
Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2017.
Dolplňujúci návrh poslancov Krampla a Bendíka:
Miestne zastupiteľstvo schvaľuje vypustiť v bode 2., písm. b) zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 2.1 Správa obce –  mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania o 46 420 €,  c) zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 2.1 Správa obce – poistné a príspevky do poisťovní o 17 640 €. Doplniť v bode 2. písm. s) zvýšenie prebytku v rámci schváleného rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2017 o 64 060 €.
Hlasovanie: 
Za: 9
Proti: 2
Zdržali sa: 11
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

Proti:

 Peter Lenč
(KDH)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
   

Zdržali sa:

 Peter Buzáš
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

Nehlasovali:

 Rudolf Rosina
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 8.
Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2017.
Hlasovanie: 
Za: 17
Proti: 6
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

Proti:

 Igor Bendík
(SaS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

Zdržali sa:

 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
     

 

Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 9.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o zrušení niektorých všeobecne záväzných nariadení mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.
Hlasovanie: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 10.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 7/2016 zo dňa 20.12.2016 o podmienkach poskytovania dotácií.
Hlasovanie: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Denis Svoboda
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 11.
Návrh poslanca Šíbla: Návrh zonácie územia Mestských lesov Bratislava. 
Hlasovanie: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(bez PP)
 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

Zdržali sa:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)

 

Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 12.
Návrh poslkyne Poláchovej: Návrh možnej spolupráce pri starostlivosti o pozemky v lokalite Kráľova hora.
Hlasovanie: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 13.
Žiadosť folklórneho súboru Dolina o prenájom nebytových priestorov v Základnej škole Karloveská 61 v Bratislave.
Hlasovanie: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

 

Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 14.
Návrh na uzavretie nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky v k. ú. Karlova Ves.
Pozmeňujúci návrh poslanca Záhradníka v bode D č. 1 –
Miestne zastupiteľstvo mení výšku nájmu z 21,73 €/m2/rok na výšku 86,90 €/m2/rok.
Hlasovanie: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

Zdržali sa:

 Peter Buzáš
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 

 

Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 14.
Návrh na uzavretie nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky v k. ú. Karlova Ves.
Hlasovanie o uznesení ako o celku.
Hlasovanie: 
Za: 18
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

Proti:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Miroslav Kadnár
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 16.
Prenájom nebytových priestorov Karloveského centra kultúry na dlhodobý prenájom o.z. CirKus-Kus v sezóne 2017/18.
Hlasovanie: 
Za: 17
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Za:

 Peter Buzáš
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

Proti:

 Marcel Zajac
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 17.
Návrh na odmenu miestnemu kontrolórovi za 3. štvrťrok 2017.
Hlasovanie: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

Zdržali sa:

 Peter Buzáš
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)

 

Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 18.
Informácia o vybavených interpeláciách.
Hlasovanie: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Denis Svoboda
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 19.
Rôzne. Návrh poslanca Dullu – Miestne zastupiteľstvo žiada prednostu MiÚ doručiť poslancom MiZ a zverejniť na webovskom sídle KV dožiadanie / dožiadanie prokuratúry a reakciu / reakcie m.č. KV, ktoré sa týkajú zóny Silvánska, a to do 5 dní od podpisu tohto uznesenia, ak sa tak už stalo, alebo do 5 dní, ak sa tak stane po jeho podpísaní.
Hlasovanie: 
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 10
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

Zdržali sa:

 Peter Buzáš
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

Nehlasovali:

 Rudolf Rosina
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 19.
Rôzne. Návrh poslanca Dullu – Miestne zastupiteľstvo žiada prednostu MiÚ doručiť poslancom MiZ a členom KVÚP a zverejniť na webovskom sídle KV stavebné povolenie do 5 dní od podpisu tohto uznesenia a informáciu o vyhlásení verejnej súťaže spolu s jej najdôležitejšími parametrami do 5 dní od vyhlásenia verejnej zákazky.
Hlasovanie: 
Za: 5
Proti: 1
Zdržali sa: 11
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

Proti:

 Richard Savčinský
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Peter Buzáš
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

Nehlasovali:

 Rudolf Rosina
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 19.
Rôzne. Návrh poslancov Krampla a Bendíka: 
Miestne zastupiteľstvo žiada prednostu Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, aby v spolupráci s komisiou na ochranu verejného záujmu pripravil materiál, v ktorom budú uvedené zásady zverejňovania majetkových priznaní poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. T: prvé zasadnutie MiZ v roku 2018
Hlasovanie: 
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Peter Buzáš
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
   

Nehlasovali:

 Rudolf Rosina
(bez PP)
     

 

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00