Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: –
Voľba overovateľov zápisnice.
Hlasovanie: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18

Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: –
Voľba návrhovej komisie.
Hlasovanie: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

Zdržali sa:

 Igor Bendík
(SaS)
     

 

Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: –
Hlasovanie o programe ako celku.
Hlasovanie: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Igor Bendík
(SaS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)

 

Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: –
Program rokovania – Zaradenie do programu.
Návrh poslanca Bendíka vypustiť bod č. 6 z programu rokovania.
Hlasovanie: 
Za: 7
Proti: 4
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

Proti:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

Zdržali sa:

 Peter Lenč
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)

 

Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 1.
Plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva.
Pozmeňujúci návrh poslanca Dullu: Miestne zastupiteľstvo B. mení vyhodnotenie plnenia uznesenia miestneho zastupiteľstva a) č. 260/2012 splnené na splnené čiastočne
b) č. 319/2017/C2 plní sa na nesplnené
c) č. 369/2017/C plní sa na nesplnené
C. schvaľuje predĺženie termínu plnenia uznesenia miestneho zastupiteľstva 319/2017/C2 z 30.4.2018 na 31.8.2018, 369/2017/C z 5.9.2017 na 25.9.2018.
Hlasovanie: 
Za: 7
Proti: 1
Zdržali sa: 13
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

Proti:

 Peter Buzáš
(OKS)
     

Zdržali sa:

 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 1.
Plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie: 
Za: 13
Proti: 2
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
     

Proti:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

   Zdržali sa:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 2.
Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava ­ Karlova Ves za rok 2017.
Hlasovanie: 
Za: 13
Proti: 4
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
     

Proti:

 Igor Bendík
(SaS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)

Zdržali sa:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 3.
Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2018.
Pozmeňujúci návrh poslanca Zajaca:
Miestne zastupiteľstva A. schvaľuje vypustiť z návrhu na zmenu rozpočtu z kapitálových výdavkov a) osobný automobil typu kombi b) hokejbalové ihrisko a multifunkčné ihrisko SŠ Tilgnerova z bežných výdavkov príspevok na dotácie športovým klubom. B. takto ušetrené financie dať do rezervného fondu.
Hlasovanie: 
Za: 4
Proti: 6
Zdržali sa: 10
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)

Proti:

 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

Zdržali sa:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 3.
Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2018.
Hlasovanie: 
Za: 15
Proti: 3
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

Proti:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

Zdržali sa:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 4.
Návrh na spoluúčasť projektu „Realizácia prvkov udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou v MČ Bratislava Karlova Ves“.
Hlasovanie: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

Zdržali sa:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 5.
Správa predsedkyne komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
Hlasovanie: 
Za: 13
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16
Za:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

Proti:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Denis Svoboda
(bez PP)
     

Nehlasovali:

 Robert Krampl
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 6.
Konanie o podnete poslanca Rudolfa Rosinu voči poslancovi miestneho zastupiteľstva Robertovi Kramplovi na začatie konania vo veci porušenia zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
Návrh poslanca Šíbla na ukončenie diskusie.
Hlasovanie: 
Za: 14
Proti: 2
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

Proti:

 Igor Bendík
(SaS)
 Robert Krampl
(bez PP)
   

Zdržali sa:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 6.
Konanie o podnete poslanca Rudolfa Rosinu voči poslancovi miestneho zastupiteľstva Robertovi Kramplovi na začatie konania vo veci porušenia zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
Hlasovanie o alternatíve II.
Hlasovanie: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 7.
Návrh poriadku odmeňovania poslancov a členov komisií-neposlancov.
Návrh poslanca Rosinu na ukončenie diskusie.
Hlasovanie: 
Za: 13
Proti: 3
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Za:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
     

Proti:

 Igor Bendík
(SaS)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

Zdržali sa:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 7.
Návrh poriadku odmeňovania poslancov a členov komisií-neposlancov.
Pozmeňujúci návrh poslanca Dulla:
Miestne zastupiteľstvo ukladá prednostovi miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves vypracovať návrh zásad odmeňovania len poslancov a členov komisií miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, aby zohľadňoval úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie, a predložil ho na zasadnutia komisií a miestneho zastupiteľstva mestskej časti plánované na september 2018.   
Hlasovanie: 
Za: 4
Proti: 1
Zdržali sa: 12
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18
Za:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)

Proti:

 Peter Lenč
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

Nehlasovali:

 Igor Bendík
(SaS)
     

 

Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 7.
Návrh poriadku odmeňovania poslancov a členov komisií-neposlancov.
Hlasovanie: 
Za: 13
Proti: 4
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
     

Proti:

 Igor Bendík
(SaS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)

Zdržali sa:

 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)

 

Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 8.
Návrh na na určenie počtu poslancov miestneho zastupiteľstva, počtu volebných obvodov a určenie rozsahu výkonu starostu mestskej časti Bratislava ­ Karlova Ves vo volebnom období 2018 ­ 2022 (8. volebné obdobie).
Hlasovanie: 
Za: 18
Proti: 1
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Peter Buzáš
(OKS)
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
(bez PP)
 Peter Lenč
(bez PP)
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
(bez PP)
   

Proti:

 Igor Bendík
(SaS)
(SaS)
     

Zdržali sa:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 9.
Žiadosť Moniky Michalčákovej o odkúpenie pozemku registra C-KN parc.č. 2360/23, k.ú. Karlova Ves.
Hlasovanie o alternatíve B.
Hlasovanie: 
Za: 19
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
(bez PP)
 Peter Lenč
(bez PP)
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
(bez PP)
 

Proti:

 Miroslav Kadnár
(bez PP)
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 10.
Žiadosť PaedDr. Milana Mikulíka o zmenu čl. III. ods.2 nájomnej zmluvy č. 1060246012 zo dňa 04.07.2012, týkajúcej sa účelu a spôsobu užívania predmetu nájmu.
Hlasovanie o alternatíve B.
Hlasovanie: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
(bez PP)
 Peter Lenč
(bez PP)
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
(bez PP)
 

Zdržali sa:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 11.
Návrh na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky v k. ú. Karlova Ves.
Pozmeňujúci návrh poslanca Dullu:
Miestne zastupiteľstva B. neschvaľuje predĺženie nájmu na pozemok registra C-KN, parc. č. 1669/519 -zastavané plochy a nádvoria vo výmere 10 m2, zapísaný na LV č. 46, vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy a v správe mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, v lokalite trhovisko, Pribišova ul. pod predajným stánkom – kvety (Róbert Kiss).
Hlasovanie: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
(SaS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Peter Buzáš
(OKS)
(OKS)
 Peter Lenč
(bez PP)
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
(bez PP)

 

Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 12.
Žiadosť Ing. Jána Hučku o súhlas so zmenou majiteľa predajného stánku a pokračovanie nájomného vzťahu na pozemok pod stánkom, resp. odsúhlasenie nájomnej zmluvy.
Hlasovanie o alternatíve B.
Hlasovanie: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
(SaS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
(bez PP)
 Peter Lenč
(bez PP)
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
(bez PP)
   

Zdržali sa:

 Robert Krampl
(bez PP)
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 13.
Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na pozemok pod predajným stánkom parc. č. 1669/245, k. ú. Karlova Ves.
Hlasovanie o alternatíve B.
Hlasovanie: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
(SaS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
(bez PP)
 Peter Lenč
(bez PP)
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
(bez PP)
   

Zdržali sa:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
(OKS)
 Richard Savčinský
(bez PP)
(bez PP)
 

 

Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 14.
Návrh na prenájom dvoch parkovacích státí na parc. č. 285/1 na účely nabíjania elektromobilov.
Hlasovanie o alternatíve B.
Hlasovanie: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
(bez PP)
 Peter Lenč
(bez PP)
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
(bez PP)

Zdržali sa:

 Robert Krampl
(bez PP)
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 15.
Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 5669/2 k. ú. Karlova Ves počas výstavby Skateparku pre občianske združenie Asociácia skateboardingu Slovenskej republiky.
Návrh poslanca Rosinu na ukončenie diskusie.
Hlasovanie: 
Za: 14
Proti: 4
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
(OKS)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
(bez PP)
 Peter Lenč
(bez PP)
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
(bez PP)
   

Proti:

 Igor Bendík
(SaS)
(SaS)
 Robert Krampl
(bez PP)
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
(bez PP)

Zdržali sa:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 15.
Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 5669/2 k. ú. Karlova Ves počas výstavby Skateparku pre občianske združenie Asociácia skateboardingu Slovenskej republiky.
Pozmeň. návrh poslanca Dullu:
Miestne zastupiteľstvo ukladá prednostovi miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a) zabezpečiť územné rozhodnutie a ďalšie rozhodnutia stavebného úradu vrátane kolaudačného z minulosti, ktoré sa viažu na súčasný areál v susedstve ZŠ Majerníkova a predložiť na zasadnutie komisie výstavby a územného lánu miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves plánované na september 2018, b) dokumentáciu na prípravu investičnej akcie Skatepark v súlade so stavebným zákonom a každý jej variant a stupeň predkladať na zasadnutie komisie výstavby a územného lánu miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves postupne od plánovaného na september 2018, c) bez súhlasu miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves s konkrétnym stavebnotechnickým riešením nevykonať úkony a neuzatvárať dohody, z ktorých by ani nepriamo vyplýval záväzok mestskej časti Bratislava-Karlova Ves realizovať akciu Skatepark alebo taká možnosť iným subjektom v postavení stavebníka.
Hlasovanie: 
Za: 8
Proti: 1
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
(bez PP)

Proti:

 Richard Savčinský
(bez PP)
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Peter Buzáš
(OKS)
(OKS)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
(bez PP)
 Peter Lenč
(bez PP)
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 15.
Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 5669/2 k. ú. Karlova Ves počas výstavby Skateparku pre občianske združenie Asociácia skateboardingu Slovenskej republiky.
Zmätočné hlasovanie.
Hlasovanie: 
Za: 10
Proti: 4
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:

 Peter Buzáš
(OKS)
(OKS)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
(bez PP)
 Peter Lenč
(bez PP)
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
(bez PP)
   

Proti:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
(bez PP)

Zdržali sa:

 Igor Bendík
(SaS)
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 15.
Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 5669/2 k. ú. Karlova Ves počas výstavby Skateparku pre občianske združenie Asociácia skateboardingu Slovenskej republiky.
Hlasovanie: 
Za: 10
Proti: 4
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:

 Peter Buzáš
(OKS)
(OKS)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
(bez PP)
 Peter Lenč
(bez PP)
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
(bez PP)
   

Proti:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
(bez PP)

Zdržali sa:

 Igor Bendík
(SaS)
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 16.
Návrh na vyradenie prebytočného majetku mestskej časti Bratislava-Karlova Ves v zmysle zásad hospodárenia.
Hlasovanie: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
(OKS)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
(bez PP)
 Peter Lenč
(bez PP)
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 17.
Schválenie podmienok OVS na prenájom nebytových priestorov – školský bufet v ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62.
Hlasovanie: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
(bez PP)
 Peter Lenč
(bez PP)
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Igor Bendík
(SaS)
(SaS)
 Robert Krampl
(bez PP)
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 18.
Návrh na odvolanie neposlankyne z komisie pre kultúru a médiá.
Hlasovanie: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
(bez PP)
 Peter Lenč
(bez PP)
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
(bez PP)

Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 19.
Odmena miestnemu kontrolórovi za 2. štvrťrok 2018.
Hlasovanie: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
(bez PP)
 Peter Lenč
(bez PP)
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Miroslav Kadnár
(bez PP)
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 20.
Plán kontrolnej činnosti MK na 2. polrok 2018.
Pozmeňujúci návrh poslanca Dullu:
Miestne zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2018 s vypustením bodu 1.4 v bode 1 výkon priebežnej administratívnej finančnej kontroly v časti A. kontrolná činnosť.
Hlasovanie: 
Za: 13
Proti: 1
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
(bez PP)
     

Proti:

 Rudolf Rosina
(bez PP)
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Peter Lenč
(bez PP)
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
(bez PP)

 

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00