Hlasovanie z 5. zasadnutia, konaného dňa 23.06.2015

 

Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: –
Voľba overovateľov zápisnice.

Hlasovanie:
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

Zdržali sa:

 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: –
Voľba návrhovej komisie.

Hlasovanie:
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

Zdržali sa:

 Pavol Martinický
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: –

Hlasovanie o vystúpení občana v diskusií.

Hlasovanie:
Za: 13
Proti: 1
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

Proti:

 Robert Krampl
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Peter Lenč
(KDH)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

 

Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: –

Hlasovanie o zaradení bodu do programu – bod 6A – Návrh na schválenie zadania územného plánu zóny Dlhé diely 4-5.

Hlasovanie:
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: –

Hlasovanie o vypustení bodov č. 14 a 17 z programu rokovania.

Hlasovanie:
Za: 18
Proti: 2
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

Proti:

 Igor Bendík
(SaS)
 Ján Horecký
(bez PP)
   

Zdržali sa:

 Daniela Záhradníková
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: –
Hlasovanie o programe ako celku.

Hlasovanie:
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

Zdržali sa:

 Igor Bendík
(SaS)
     

 

Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 1.
Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva.

Hlasovanie:
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

Zdržali sa:

 Igor Bendík
(SaS)
     

 

Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 2.
Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves za január – apríl 2015.

Hlasovanie:
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

Zdržali sa:

 Igor Bendík
(SaS)
     

 

Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 3.
Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves za rok 2014.
Pozmeňujúci návrh poslanca Záhradníka:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves A. schvaľuje Záverečný účet mestskej časti Bratislava–Karlova Ves za rok 2014 s výrokom: „Celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradou“.
Hlasovanie:
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Mária Khuriová
(SIEŤ)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 3.

Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves za rok 2014.
Pozmeňujúci návrh poslanca Záhradníka:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves B. konštatuje
1.počas rozpočtového roka 2014 došlo k opakovanému prekročeniu čerpania schváleného rozpočtu vo viacerých rozpočtových programoch a položkách,
2.vykázaný prebytok je nižší ako suma, ktorá bola použitá na krytie výdavkov z rezervného fondu, z čoho vyplýva, že došlo k medziročnému poklesu stavu rezervného fondu mestskej časti.
Hlasovanie:
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Mária Khuriová
(SIEŤ)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 3.
Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves za rok 2014.
Pozmeňujúci návrh poslanca Záhradníka:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves C. schvaľuje presun prebytku rozpočtu za rok 2014 po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov, t.j. prebytok vo výške 234 119 Eur nasledovne :
1.do rezervného fondu 152 991 Eur,
2.do fondu tepelného hospodárstva 81 128 Eur.
Hlasovanie:
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Mária Khuriová
(SIEŤ)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Igor Bendík
(SaS)
     

 

Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 3.
Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves za rok 2014.
Pozmeňujúci návrh poslanca Záhradníka:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves D. ukladá prednostovi
1.prijať opatrenia na dôsledné dodržiavanie schváleného rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov v jednotlivých programoch a položkách,
2.v hospodárení príspevkovej organizácie Karloveský športový klub dosiahnuť vyrovnaný hospodársky výsledok a tým usporiadať stratu z hospodárenia za rok 2014.
Hlasovanie:
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Mária Khuriová
(SIEŤ)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 3.
Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves za rok 2014.
Doplňujúci návrh poslanca Buzáša:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves E. zrušuje uznesenie č. 443/2013 (21. MiZ, 29.10.2013).
Hlasovanie:
Za: 19
Proti: 2
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Mária Khuriová
(SIEŤ)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

Proti:

 Igor Bendík
(SaS)
 Robert Krampl
(bez PP)
   

Zdržali sa:

 Branislav Záhradník
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 4.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o výške príspevku a spôsobe platby zákonného zástupcu dieťaťať/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.
Pozmeňujúci návrh poslanca Rosinu:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Karlova Ves č. 2/2015 zo dňa 23. júna 2015 o výške príspevku a spôsobe platby zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves s účinnosťou od 1.9. 2015.
Hlasovanie:
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Mária Khuriová
(SIEŤ)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

Zdržali sa:

 Peter Lenč
(KDH)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
   

 

Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 4.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o výške príspevku a spôsobe platby zákonného zástupcu dieťaťať/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.
Hlasovanie o uznesení ako celku. 
Hlasovanie:
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Mária Khuriová
(SIEŤ)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 5.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o výške finančných prostriedkov mestskej časti určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa/žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.

Hlasovanie:
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Mária Khuriová
(SIEŤ)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

 

Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 6.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2008 o poskytovaní dotácií, návratných finančných výpomocí a jednorazových finančných výpomocí z rozpočtu Mestskej časti Bratislava ­ Karlova Ves, v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2013.

Hlasovanie:
Za: 17
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Mária Khuriová
(SIEŤ)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

Proti:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 6A.
Návrh na schválenie zadania územného plánu zóny Dlhé diely 4-5.

Hlasovanie:
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Mária Khuriová
(SIEŤ)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 7.
Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na 2. polrok 2015.

Hlasovanie:
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Mária Khuriová
(SIEŤ)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 8.
Žiadosť Karloveského športového klubu o finančný príspevok.
Pozmeňujúci návrh poslanca Záhradníka:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves A. berie na vedomie žiadosť Karloveského športového klubu o finančný príspevok a jej zabezpečenie v rozpočtovom opatrení starostky.
Hlasovanie:
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Mária Khuriová
(SIEŤ)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

Nehlasovali:

 Peter Buzáš
(OKS)
     

 

Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 8.
Žiadosť Karloveského športového klubu o finančný príspevok.
Doplňujúci návrh poslanca Zajaca:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves B. žiada miestnu kontrolórku o preskúmanie činnosti bývalého vedúceho Karloveského športového klubu z hľadiska zákonnosti pri používaní zdrojov (rozpočtu) Karloveského športového klubu, konkrétne faktúra za právne služby, nakoľko súdny spor, pri ktorom boli právne služby Karloveského športového klubu poskytnuté, bol ešte pred jeho začatím jednoznačne pre Karloveský športový klub zbytočný, a preto použitie právnika a využitie jeho služieb bolo zjavným plytvaním verejných zdrojov. T: 30.9.2015
Hlasovanie:
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 9.
Projekt zabezpečenia výkonu verejno-prospešných služieb vo vlastných kapacitách mestskej časti.

Hlasovanie:
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Mária Khuriová
(SIEŤ)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 10.
Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom uvoľnených záhrad v k. ú. Bratislava-Karlova Ves.

Hlasovanie:
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Mária Khuriová
(SIEŤ)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 11.
Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky pod garážami v k. ú Bratislava-Karlova Ves.

Hlasovanie:
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Mária Khuriová
(SIEŤ)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 12.
Žiadosť občianskeho združenia Klub textilných výtvarníkov ARTTEX, Tomášikova 28, Bratislava o predĺženie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

Hlasovanie:
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

Zdržali sa:

 Mária Khuriová
(SIEŤ)
     

 

Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 13.
Žiadosť p. Anny Havranovej o predĺženie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

Hlasovanie:
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

Zdržali sa:

 Mária Khuriová
(SIEŤ)
     

 

Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 15.
Návrh podmienok Obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov v objekte na Matejkovej ul. č. 20.

Hlasovanie:
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Mária Khuriová
(SIEŤ)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

Zdržali sa:

 Ján Horecký
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 16.
Návrh podmienok Obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov v objekte na Perneckej 2 a Špieszovej 37.

Hlasovanie:
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Mária Khuriová
(SIEŤ)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

 

Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 18.
Návrh na úpravu platu starostky v zmysle zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.
Pozmeňujúci návrh poslanca Šíbla:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves určuje Dane Čahojovej, starostke mestskej časti Bratislava–Karlova Ves v zmysle zákona č. 253/1994 Zb. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov mesačný plat vo výške 2,89 násobku priemernej mesačnej mzdy zvýšený o 40 % a zaokrúhlený na celé euro nahor, t.j. 3 472 € s účinnosťou 1. júla 2015.
Hlasovanie:
Za: 15
Proti: 1
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Mária Khuriová
(SIEŤ)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

Proti:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Robert Krampl
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 

Nehlasovali:

 Peter Buzáš
(OKS)
     

 

Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 19.
Žiadosť miestnej kontrolórky o súhlas byť členkou dozorného orgánu právnickej osoby.

Hlasovanie:
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Mária Khuriová
(SIEŤ)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 20.
Odmena miestnej kontrolórke za mesiace apríl a máj 2015.
Pozmeňujúci návrh poslanca Zajaca:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves schvaľuje miestnej kontrolórke Mestskej časti Bratislava–Karlova Ves Ing. Janke Mahďákovej odmenu za mesiace apríl a máj 2015 vo výške 0 Eur.
Hlasovanie:
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

Zdržali sa:

 Igor Bendík
(SaS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Mária Khuriová
(SIEŤ)
 Peter Lenč
(KDH)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 

 

Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 21.
Informácia o vybavených interpeláciách.

Hlasovanie:
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Mária Khuriová
(SIEŤ)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 22.1
Návrh poslanca Zajaca – Rôzne: 
Návrh na doplnenie odborných komisií miestneho zastupiteľstva mestskej časti o neposlancov.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves volí
1. do komisie výstavby a územného plánu:
a) Juraja Sumbála
b) Roberta Grožaja,
2. do komisie bytovej, sociálnej, zdravotnej a pre seniorov Milana Saba.
T: 1.7.2015
Hlasovanie:
Za: 15
Proti: 1
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Za:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Mária Khuriová
(SIEŤ)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

Proti:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 34
Číslo bodu: 22.2
Návrh poslanca Buzáša – Rôzne: 
Návrh na odvolanie a delegovanie poslanca do školskej rady Základnej školy Majerníkova 62 v Bratislave.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves A. odvoláva zo školskej rady Základnej školy Majerníkova 62 v Bratislave poslanca Mgr. Petra Buzáša dňom 23.6.2015 na vlastnú žiadosť. B. deleguje do školskej rady Základnej školy Majerníkova 62 v Bratislave poslanca Zdeňka Borovičku dňom 24.6.2015.
Hlasovanie:
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

Zdržali sa:

 Igor Bendík
(SaS)
     

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00