Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: –
Voľba overovateľov zápisnice.
Hlasovanie: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17
Za:

 Milan Ďurica
(bez PP)
 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia)
 Stanislav Hrda
(Spolu – občianska demokracia)
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia)
 Matej Kotal
(bez PP)
 Peter Lenč
(bez PP)
 Peter Magát
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Zuzana Melušová Kutarňová
(bez PP)
 Filip Petrinec
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

 


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: –
Voľba návrhovej komisie. 
Hlasovanie: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15
Za:

 Milan Ďurica
(bez PP)
 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia)
 Stanislav Hrda
(Spolu – občianska demokracia)
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia)
 Matej Kotal
(bez PP)
 Peter Lenč
(bez PP)
 Peter Magát
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Zuzana Melušová Kutarňová
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

 


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: –
Hlasovanie o programe ako celku.
Hlasovanie: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17
Za:

 Milan Ďurica
(bez PP)
 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia)
 Stanislav Hrda
(Spolu – občianska demokracia)
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia)
 Matej Kotal
(bez PP)
 Peter Lenč
(bez PP)
 Peter Magát
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Zuzana Melušová Kutarňová
(bez PP)
 Filip Petrinec
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

 


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu:
Program rokovania ­ Zaradenie do programu:
Hlasovanie: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Za:

 Milan Ďurica
(bez PP)
 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia)
 Stanislav Hrda
(Spolu – občianska demokracia)
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia)
 Matej Kotal
(bez PP)
 Peter Lenč
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Zuzana Melušová Kutarňová
(bez PP)
 Filip Petrinec
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Peter Magát
(bez PP)
     

 


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 1.
Plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Za:

 Milan Ďurica
(bez PP)
 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia)
 Stanislav Hrda
(Spolu – občianska demokracia)
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia)
 Matej Kotal
(bez PP)
 Peter Lenč
(bez PP)
 Peter Magát
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Zuzana Melušová Kutarňová
(bez PP)
 Filip Petrinec
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

 


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 2.
Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na 2. polrok 2019. 
Hlasovanie: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17
Za:

 Milan Ďurica
(bez PP)
 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia)
 Stanislav Hrda
(Spolu – občianska demokracia)
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia)
 Matej Kotal
(bez PP)
 Peter Lenč
(bez PP)
 Peter Magát
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Zuzana Melušová Kutarňová
(bez PP)
 Filip Petrinec
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

 


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 3.
Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Karlova ves za rok 2018.
Hlasovanie: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20
Za:

 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia)
 Stanislav Hrda
(Spolu – občianska demokracia)
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia)
 Matej Kotal
(bez PP)
 Peter Lenč
(bez PP)
 Peter Magát
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Zuzana Melušová Kutarňová
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Milan Ďurica
(bez PP)
 Filip Petrinec
(bez PP)
   

Nehlasovali:

 Peter Buzáš
(bez PP)
     

 


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 4.
Návrh na zmenu rozpočtu – tvorby a čerpania mimorozpočtových peňažných fondov mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2019.
Pozmeňujúci návrh poslanca Savčinského:
Miestne zastupiteľstvo schvaľuje 1. zmenu rozpočtu Fondu opráv a obnovy škôl a školských zariadení mestskej časti BratislavaKarlova Ves na rok 2019 – zvýšenie použitia fondu o 547 600,- EUR, 2. zmenu rozpočtu Fondu rozvoja športu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2019 – zníženie použitia fondu o 2 200,- EUR, 3. zmenu rozpočtu Fondu tepelného hospodárstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2019 – zvýšenie použitia fondu o 7 000,- EUR, 4. zmenu rozpočtu Fondu zelene a ochrany prírody mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2019 – zvýšenie použitia fondu o 6 000,- EUR.
Hlasovanie: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:

 Milan Ďurica
(bez PP)
 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia)
 Stanislav Hrda
(Spolu – občianska demokracia)
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia)
 Matej Kotal
(bez PP)
 Peter Lenč
(bez PP)
 Peter Magát
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Zuzana Melušová Kutarňová
(bez PP)
 Filip Petrinec
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

Zdržali sa:

 Peter Buzáš
(bez PP)
     

 


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 4.
Návrh na zmenu rozpočtu – tvorby a čerpania mimorozpočtových peňažných fondov mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2019.
Hlasovanie o uznesení ako celku.
Hlasovanie: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:

 Milan Ďurica
(bez PP)
 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia)
 Stanislav Hrda
(Spolu – občianska demokracia)
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia)
 Matej Kotal
(bez PP)
 Peter Lenč
(bez PP)
 Peter Magát
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Zuzana Melušová Kutarňová
(bez PP)
 Filip Petrinec
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

Zdržali sa:

 Peter Buzáš
(bez PP)
     

 


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 5.
Návrh dodatku č. 2 k Poriadku odmeňovania poslancov a členov komisií miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, volených a menovaných funkcionárov samosprávy mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a určenie platu starostky.
Návrh poslanca Rosinu na ukončenie diskusie:
Hlasovanie: 
Za: 11
Proti: 3
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:

 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia)
 Matej Kotal
(bez PP)
 Peter Magát
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Filip Petrinec
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

Proti:

 Stanislav Hrda
(Spolu – občianska demokracia)
 Zuzana Melušová Kutarňová
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 

Zdržali sa:

 Peter Buzáš
(bez PP)
 Milan Ďurica
(bez PP)
 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia)
 Peter Lenč
(bez PP)
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia)
     

 


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 5.
Návrh dodatku č. 2 k Poriadku odmeňovania poslancov a členov komisií miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, volených a menovaných funkcionárov samosprávy mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a určenie platu starostky.
Hlasovanie o časti 1.
Hlasovanie: 
Za: 16
Proti: 1
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:

 Milan Ďurica
(bez PP)
 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia)
 Stanislav Hrda
(Spolu – občianska demokracia)
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia)
 Matej Kotal
(bez PP)
 Peter Lenč
(bez PP)
 Peter Magát
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Filip Petrinec
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

Proti:

 Zuzana Melušová Kutarňová
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Peter Buzáš
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
   

 


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 5.
Návrh dodatku č. 2 k Poriadku odmeňovania poslancov a členov komisií miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, volených a menovaných funkcionárov samosprávy mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a určenie platu starostky. –
Pozmeňujúci návrh poslanca Petrinca k časti 2:
Miestne zastupiteľstvo schvaľuje starostke Dane Čahojovej vo výške 4 487 Eur.
Hlasovanie: 
Za: 2
Proti: 2
Zdržali sa: 12
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17
Za:

 Zuzana Melušová Kutarňová
(bez PP)
 Filip Petrinec
(bez PP)
   

Proti:

 Stanislav Hrda
(Spolu – občianska demokracia)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
   

Zdržali sa:

 Milan Ďurica
(bez PP)
 Matej Kotal
(bez PP)
 Peter Lenč
(bez PP)
 Peter Magát
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)


   Nehlasovali:

 Peter Buzáš
(bez PP)
     

 


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 5.
Návrh dodatku č. 2 k Poriadku odmeňovania poslancov a členov komisií miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, volených a menovaných funkcionárov samosprávy mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a určenie platu starostky.
Hlasovanie o pôvodnom návrhu časti 2.
Hlasovanie: 
Za: 15
Proti: 2
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:

 Peter Buzáš
(bez PP)
 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia)
 Stanislav Hrda
(Spolu – občianska demokracia)
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia)
 Matej Kotal
(bez PP)
 Peter Lenč
(bez PP)
 Peter Magát
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

Proti:

 Zuzana Melušová Kutarňová
(bez PP)
 Filip Petrinec
(bez PP)
   

Zdržali sa:

 Milan Ďurica
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
   

 


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 6.
Návrh na budúce využívanie Novej lodenice. 
Hlasovanie: 
Za: 16
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Za:

 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia)
 Stanislav Hrda
(Spolu – občianska demokracia)
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia)
 Matej Kotal
(bez PP)
 Peter Lenč
(bez PP)
 Peter Magát
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

Proti:

 Filip Petrinec
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Zuzana Melušová Kutarňová
(bez PP)
     

 


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 7.
Návrh na predĺženie nájomnej zmluvy na využívanie Starej lodenice. 
Hlasovanie: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:

 Milan Ďurica
(bez PP)
 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia)
 Stanislav Hrda
(Spolu – občianska demokracia)
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia)
 Matej Kotal
(bez PP)
 Peter Lenč
(bez PP)
 Peter Magát
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Zuzana Melušová Kutarňová
(bez PP)
 Filip Petrinec
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

 


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 8.
Žiadosť spoločnosti ALL 4 CAR o prehodnotenie uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 28/2019 (o zníženie nájomného).
Pozmeňujúci návrh poslanca Buzáša:
Miestne zastupiteľstvo schvaľuje Nájomné vo výške 35 Eur/m2/rok na dobu 3 rokov s povinnosťou nájomcu vypratať priestor a uviesť ho do pôvodného stavu po skončení doby nájmu.
Hlasovanie: 
Za: 4
Proti: 6
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16
Za:

 Peter Buzáš
(bez PP)
 Milan Ďurica
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)

Proti:

 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia)
 Stanislav Hrda
(Spolu – občianska demokracia)
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia)
 Michal Kovács
(bez PP)
 Zuzana Melušová Kutarňová
(bez PP)
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia)
   

Zdržali sa:

 Matej Kotal
(bez PP)
 Peter Lenč
(bez PP)
 Peter Magát
(bez PP)
 Filip Petrinec
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
   

 


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 8.
Žiadosť spoločnosti ALL 4 CAR o prehodnotenie uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 28/2019 (o zníženie nájomného).
Hlasovanie o alternatíve A.
Hlasovanie: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16
Za:

 Milan Ďurica
(bez PP)
 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia)
 Stanislav Hrda
(Spolu – občianska demokracia)
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia)
 Matej Kotal
(bez PP)
 Michal Kovács
(bez PP)
 Peter Lenč
(bez PP)
 Peter Magát
(bez PP)
 Zuzana Melušová Kutarňová
(bez PP)
 Filip Petrinec
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 

Zdržali sa:

 Peter Buzáš
(bez PP)
     

 


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 9.
Predĺženie nájmov v objekte na Majerníkovej 60 pre žiadateľov – Karloveské tanečné centrum a Základná umelecká škola J. Kresánka.
Hlasovanie: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23
Za:

 Milan Ďurica
(bez PP)
 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia)
 Stanislav Hrda
(Spolu – občianska demokracia)
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Matej Kotal
(bez PP)
 Michal Kovács
(bez PP)
 Peter Lenč
(bez PP)
 Peter Magát
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Zuzana Melušová Kutarňová
(bez PP)
 Filip Petrinec
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Anna Zemanová
(bez PP)
     

Nehlasovali:

 Peter Buzáš
(bez PP)
     

 


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 10.
Prenájom nebytových priestorov na Janotovej 12.
Hlasovanie o variente B.
Hlasovanie: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23
Za:

 Milan Ďurica
(bez PP)
 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia)
 Stanislav Hrda
(Spolu – občianska demokracia)
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Matej Kotal
(bez PP)
 Michal Kovács
(bez PP)
 Peter Lenč
(bez PP)
 Peter Magát
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Zuzana Melušová Kutarňová
(bez PP)
 Filip Petrinec
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

Zdržali sa:

 Pavol Martinický
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
   

Nehlasovali:

 Peter Buzáš
(bez PP)
     

 


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 11.
Návrh spoločnosti ASEKOL na spoluprácu pri zbere elektroodpadu prostredníctvom stacionárnych
kontajnerov.
Návrh poslanca Šíbla na ukončenie diskusie.
Hlasovanie: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:

 Milan Ďurica
(bez PP)
 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia)
 Stanislav Hrda
(Spolu – občianska demokracia)
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia)
 Matej Kotal
(bez PP)
 Michal Kovács
(bez PP)
 Peter Magát
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Filip Petrinec
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Peter Lenč
(bez PP)
 Zuzana Melušová Kutarňová
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 

 


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 11.
Návrh spoločnosti ASEKOL na spoluprácu pri zbere elektroodpadu prostredníctvom stacionárnych kontajnerov.
Hlasovanie: 
Za: 7
Proti: 3
Zdržali sa: 12
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Za:

 Milan Ďurica
(bez PP)
 Matej Kotal
(bez PP)
 Michal Kovács
(bez PP)
 Peter Lenč
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 

Proti:

 Peter Magát
(bez PP)
 Zuzana Melušová Kutarňová
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 

Zdržali sa:

 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia)
 Stanislav Hrda
(Spolu – občianska demokracia)
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Filip Petrinec
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

 


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 11.
Návrh spoločnosti ASEKOL na spoluprácu pri zbere elektroodpadu prostredníctvom stacionárnych kontajnerov.
Doplňujúci návrh poslanca Ďuricu: 
schvaľuje
zámer uzatvoriť zmluvu o spolupráci pri zabezpečení oddeleného zberu elektroodpadu, batérií a akumulátorov prostredníctvom stacionárnych kontajnerov so spoločnosťou ASEKOL SK s. r. o., IČO 45602689, sídlo: Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava s tým, že zberné kontajnery budú umiestnené na
miestach, ktoré vzídu z rokovaní medzi spoločnosťou ASEKOL SK, s. r. o. a mestskou časťou, ktorá
zároveň dohodne ďalšie podmienky zmluvného vzťahu, v minimálnom počte 11 kontajnerov.
Hlasovanie: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Za:

 Peter Buzáš
(bez PP)
 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia)
 Stanislav Hrda
(Spolu – občianska demokracia)
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia)
 Matej Kotal
(bez PP)
 Michal Kovács
(bez PP)
 Peter Lenč
(bez PP)
 Peter Magát
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Zuzana Melušová Kutarňová
(bez PP)
 Filip Petrinec
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

Zdržali sa:

 Milan Ďurica
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
   

 


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 12.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o výške príspevku a spôsobe jeho platby zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.
Pozmeňujúci návrh poslanca Savčinského:
Miestne zastupiteľstvo schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Karlova Ves č. 1/2019 zo dňa 25. júna 2019 o výške príspevku a spôsobe platby zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.
Hlasovanie: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21
Za:

 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia)
 Stanislav Hrda
(Spolu – občianska demokracia)
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Matej Kotal
(bez PP)
 Michal Kovács
(bez PP)
 Peter Lenč
(bez PP)
 Peter Magát
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Zuzana Melušová Kutarňová
(bez PP)
 Filip Petrinec
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

Zdržali sa:

 Milan Ďurica
(bez PP)
     

Nehlasovali:

 Peter Buzáš
(bez PP)
     

 


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 12.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o výške príspevku a spôsobe jeho platby zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.
Hlasovanie o uznesení ako celku.
Hlasovanie: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21
Za:

 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia)
 Stanislav Hrda
(Spolu – občianska demokracia)
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Matej Kotal
(bez PP)
 Michal Kovács
(bez PP)
 Peter Lenč
(bez PP)
 Peter Magát
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Zuzana Melušová Kutarňová
(bez PP)
 Filip Petrinec
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

Zdržali sa:

 Milan Ďurica
(bez PP)
     

Nehlasovali:

 Peter Buzáš
(bez PP)
     

 


Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 13.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o posudkovej činnosti, o poskytovaní a zabezpečovaní sociálnych služieb a úhradách za ne, a o vytváraní partnerstva.
Pozmeňujúci návrh poslankyne Magátovej:
Miestne zastupiteľstvo schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 2/2019 zo dňa 25. júna 2019 o posudkovej činnosti, o poskytovaní a zabezpečovaní sociálnych služieb a úhradách za ne, a o vytváraní
partnerstva.
Hlasovanie: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:

 Milan Ďurica
(bez PP)
 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia)
 Stanislav Hrda
(Spolu – občianska demokracia)
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Matej Kotal
(bez PP)
 Michal Kovács
(bez PP)
 Peter Lenč
(bez PP)
 Peter Magát
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Zuzana Melušová Kutarňová
(bez PP)
 Filip Petrinec
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 

Zdržali sa:

 Anna Zemanová
(bez PP)
     

 


Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 13.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o posudkovej činnosti, o poskytovaní a zabezpečovaní sociálnych služieb a úhradách za ne, a o vytváraní partnerstva.
Hlasovanie o uznesení ako celku.
Hlasovanie: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:

 Milan Ďurica
(bez PP)
 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia)
 Stanislav Hrda
(Spolu – občianska demokracia)
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Matej Kotal
(bez PP)
 Michal Kovács
(bez PP)
 Peter Lenč
(bez PP)
 Peter Magát
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Zuzana Melušová Kutarňová
(bez PP)
 Filip Petrinec
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

 


Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 14.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 4/2013 zo dňa 29.10.2013 o pravidlách času predaja v obchode, času prevádzky služieb, času výstavby a rekonštrukcie stavieb a bytov.
Hlasovanie: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16
Za:

 Milan Ďurica
(bez PP)
 Stanislav Hrda
(Spolu – občianska demokracia)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Matej Kotal
(bez PP)
 Michal Kovács
(bez PP)
 Peter Lenč
(bez PP)
 Peter Magát
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Zuzana Melušová Kutarňová
(bez PP)
 Filip Petrinec
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

Zdržali sa:

 Pavol Martinický
(bez PP)
     

 


Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 15.
Informácia o vybavených interpeláciách. 
Hlasovanie: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17
Za:

 Milan Ďurica
(bez PP)
 Stanislav Hrda
(Spolu – občianska demokracia)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Matej Kotal
(bez PP)
 Michal Kovács
(bez PP)
 Peter Lenč
(bez PP)
 Peter Magát
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Zuzana Melušová Kutarňová
(bez PP)
 Filip Petrinec
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00