Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: –
Voľba overovateľov zápisnice.
Hlasovanie: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Za:

 Milan Ďurica
(Bez politickej príslušnosti)
 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia)
 Stanislav Hrda
(Spolu – občianska demokracia)
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia)
 Matej Kotal
(Bez politickej príslušnosti)
 Michal Kovács
(Bez politickej príslušnosti)
 Peter Lenč
(Bez politickej príslušnosti)
 Peter Magát
(Bez politickej príslušnosti)
 Martina Magátová
(Bez politickej príslušnosti)
 Filip Petrinec
(Bez politickej príslušnosti)
 Lívia Poláchová
(Bez politickej príslušnosti)
 Rudolf Rosina
(Bez politickej príslušnosti)
 Martina Magátová
(Bez politickej príslušnosti)
 Anton Šmotlák
(KDH)
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia)
 Zuzana Volková
(Bez politickej príslušnosti)
 Anna Zemanová
(Bez politickej príslušnosti)
     

Zdržali sa:

 Pavol Martinický
(Bez politickej príslušnosti)
     

 


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: –
Voľba návrhovej komisie. 
Hlasovanie: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Za:

 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia)
 Stanislav Hrda
(Spolu – občianska demokracia)
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia)
 Matej Kotal
(Bez politickej príslušnosti)
 Michal Kovács
(Bez politickej príslušnosti)
 Peter Lenč
(Bez politickej príslušnosti)
 Peter Magát
(Bez politickej príslušnosti)
 Martina Magátová
(Bez politickej príslušnosti)
 Pavol Martinický
(Bez politickej príslušnosti)
 Filip Petrinec
(Bez politickej príslušnosti)
 Lívia Poláchová
(Bez politickej príslušnosti)
 Rudolf Rosina
(Bez politickej príslušnosti)
 Martina Magátová
(Bez politickej príslušnosti)
 Anton Šmotlák
(KDH)
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia)
 Zuzana Volková
(Bez politickej príslušnosti)
 Branislav Záhradník
(Bez politickej príslušnosti)
 Anna Zemanová
(Bez politickej príslušnosti)
   

 


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: –
Hlasovanie o programe ako celku.
Hlasovanie: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16
Za:

 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia)
 Stanislav Hrda
(Spolu – občianska demokracia)
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia)
 Matej Kotal
(Bez politickej príslušnosti)
 Peter Lenč
(Bez politickej príslušnosti)
 Peter Magát
(Bez politickej príslušnosti)
 Martina Magátová
(Bez politickej príslušnosti)
 Filip Petrinec
(Bez politickej príslušnosti)
 Lívia Poláchová
(Bez politickej príslušnosti)
 Rudolf Rosina
(Bez politickej príslušnosti)
 Martina Magátová
(Bez politickej príslušnosti)
 Anton Šmotlák
(KDH)
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia)
 Zuzana Volková
(Bez politickej príslušnosti)
 Branislav Záhradník
(Bez politickej príslušnosti)
 Anna Zemanová
(Bez politickej príslušnosti)

 


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: –
Program rokovania ­ Zaradenie do programu:
Hlasovanie o zaradení bodu “Konanie o podnete poslanca Mgr. Petra Buzáša na začatie konania vo veci porušenia zákona č. 357/2004 Z. z. O ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov” do programu rokovania.
Hlasovanie: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:

 Milan Ďurica
(Bez politickej príslušnosti)
 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia)
 Stanislav Hrda
(Spolu – občianska demokracia)
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia)
 Juraj Kmeťko
(Bez politickej príslušnosti)
 Matej Kotal
(Bez politickej príslušnosti)
 Michal Kovács
(Bez politickej príslušnosti)
 Peter Lenč
(Bez politickej príslušnosti)
 Peter Magát
(Bez politickej príslušnosti)
 Martina Magátová
(Bez politickej príslušnosti)
 Filip Petrinec
(Bez politickej príslušnosti)
 Rudolf Rosina
(Bez politickej príslušnosti)
 Martina Magátová
(Bez politickej príslušnosti)
 Jaromír Šíbl
(Bez politickej príslušnosti)
 Anton Šmotlák
(KDH)
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia)
 Zuzana Volková
(Bez politickej príslušnosti)
 Branislav Záhradník
(Bez politickej príslušnosti)
 Anna Zemanová
(Bez politickej príslušnosti)
 

Zdržali sa:

 Lívia Poláchová
(Bez politickej príslušnosti)
     

 


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 1.
Plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Za:

 Milan Ďurica
(Bez politickej príslušnosti)
 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia)
 Stanislav Hrda
(Spolu – občianska demokracia)
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia)
 Juraj Kmeťko
(Bez politickej príslušnosti)
 Matej Kotal
(Bez politickej príslušnosti)
 Michal Kovács
(Bez politickej príslušnosti)
 Peter Lenč
(Bez politickej príslušnosti)
 Peter Magát
(Bez politickej príslušnosti)
 Martina Magátová
(Bez politickej príslušnosti)
 Lívia Poláchová
(Bez politickej príslušnosti)
 Rudolf Rosina
(Bez politickej príslušnosti)
 Martina Magátová
(Bez politickej príslušnosti)
 Jaromír Šíbl
(Bez politickej príslušnosti)
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia)
 Zuzana Volková
(Bez politickej príslušnosti)
 Branislav Záhradník
(Bez politickej príslušnosti)
 Anna Zemanová
(Bez politickej príslušnosti)
   

 


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 2.
Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2019.
Hlasovanie: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:

 Milan Ďurica
(Bez politickej príslušnosti)
 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia)
 Stanislav Hrda
(Spolu – občianska demokracia)
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia)
 Juraj Kmeťko
(Bez politickej príslušnosti)
 Matej Kotal
(Bez politickej príslušnosti)
 Michal Kovács
(Bez politickej príslušnosti)
 Peter Lenč
(Bez politickej príslušnosti)
 Peter Magát
(Bez politickej príslušnosti)
 Martina Magátová
(Bez politickej príslušnosti)
 Filip Petrinec
(Bez politickej príslušnosti)
 Lívia Poláchová
(Bez politickej príslušnosti)
 Rudolf Rosina
(Bez politickej príslušnosti)
 Martina Magátová
(Bez politickej príslušnosti)
 Jaromír Šíbl
(Bez politickej príslušnosti)
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia)
 Zuzana Volková
(Bez politickej príslušnosti)
 Branislav Záhradník
(Bez politickej príslušnosti)
 Anna Zemanová
(Bez politickej príslušnosti)
 

 


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 3.
Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu dodatku štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti udeľovania súhlasu k pobytu cudzincov.
Hlasovanie: 
Za: 12
Proti: 2
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Za:

 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia)
 Stanislav Hrda
(Spolu – občianska demokracia)
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia)
 Michal Kovács
(Bez politickej príslušnosti)
 Peter Lenč
(Bez politickej príslušnosti)
 Filip Petrinec
(Bez politickej príslušnosti)
 Rudolf Rosina
(Bez politickej príslušnosti)
 Martina Magátová
(Bez politickej príslušnosti)
 Jaromír Šíbl
(Bez politickej príslušnosti)
 Anton Šmotlák
(KDH)
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia)
 Zuzana Volková
(Bez politickej príslušnosti)

Proti:

 Milan Ďurica
(Bez politickej príslušnosti)
 Juraj Kmeťko
(Bez politickej príslušnosti)
   

Zdržali sa:

 Matej Kotal
(Bez politickej príslušnosti)
 Peter Magát
(Bez politickej príslušnosti)
 Lívia Poláchová
(Bez politickej príslušnosti)
 Branislav Záhradník
(Bez politickej príslušnosti)

 


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 4.
Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 2/2014 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 5/2019. 
Hlasovanie: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Milan Ďurica
(Bez politickej príslušnosti)
 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia)
 Stanislav Hrda
(Spolu – občianska demokracia)
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia)
 Matej Kotal
(Bez politickej príslušnosti)
 Michal Kovács
(Bez politickej príslušnosti)
 Peter Lenč
(Bez politickej príslušnosti)
 Peter Magát
(Bez politickej príslušnosti)
 Martina Magátová
(Bez politickej príslušnosti)
 Pavol Martinický
(Bez politickej príslušnosti)
 Filip Petrinec
(Bez politickej príslušnosti)
 Lívia Poláchová
(Bez politickej príslušnosti)
 Rudolf Rosina
(Bez politickej príslušnosti)
 Martina Magátová
(Bez politickej príslušnosti)
 Jaromír Šíbl
(Bez politickej príslušnosti)
 Anton Šmotlák
(KDH)
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia)
 Zuzana Volková
(Bez politickej príslušnosti)
 Branislav Záhradník
(Bez politickej príslušnosti)
 Anna Zemanová
(Bez politickej príslušnosti)

Zdržali sa:

 Juraj Kmeťko
(Bez politickej príslušnosti)
     

 


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 5.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 2/2019 zo dňa 25. júna 2019 o posudkovej činnosti, o poskytovaní a zabezpečovaní sociálnych služieb a úhradách za ne, a o vytváraní partnerstva.
Pozmeňujúci návrh poslanca Záhradníka:
V Čl. I. sa v bode 1 mení dátum účinnosti od 1.4.2020, v bode 2 mení dátum účinnosti od 1.4.2020, v bode 3 mení dátum účinnosti od 1.4.2020.
Hlasovanie: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Za:

 Peter Buzáš
(Bez politickej príslušnosti)
 Milan Ďurica
(Bez politickej príslušnosti)
 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia)
 Stanislav Hrda
(Spolu – občianska demokracia)
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia)
 Juraj Kmeťko
(Bez politickej príslušnosti)
 Matej Kotal
(Bez politickej príslušnosti)
 Michal Kovács
(Bez politickej príslušnosti)
 Peter Lenč
(Bez politickej príslušnosti)
 Peter Magát
(Bez politickej príslušnosti)
 Martina Magátová
(Bez politickej príslušnosti)
 Pavol Martinický
(Bez politickej príslušnosti)
 Filip Petrinec
(Bez politickej príslušnosti)
 Lívia Poláchová
(Bez politickej príslušnosti)
 Rudolf Rosina
(Bez politickej príslušnosti)
 Jaromír Šíbl
(Bez politickej príslušnosti)
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia)
 Zuzana Volková
(Bez politickej príslušnosti)
 Branislav Záhradník
(Bez politickej príslušnosti)
 Daniela Záhradníková
(Bez politickej príslušnosti)
 Anna Zemanová
(Bez politickej príslušnosti)
     

Zdržali sa:

 Anton Šmotlák
(KDH)
     

 


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 5.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 2/2019 zo dňa 25. júna 2019 o posudkovej činnosti, o poskytovaní a zabezpečovaní sociálnych služieb a úhradách za ne, a o vytváraní partnerstva.
Hlasovanie o uznesení ako celku.
Hlasovanie: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Za:

 Peter Buzáš
(Bez politickej príslušnosti)
 Milan Ďurica
(Bez politickej príslušnosti)
 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia)
 Stanislav Hrda
(Spolu – občianska demokracia)
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia)
 Juraj Kmeťko
(Bez politickej príslušnosti)
 Matej Kotal
(Bez politickej príslušnosti)
 Michal Kovács
(Bez politickej príslušnosti)
 Peter Lenč
(Bez politickej príslušnosti)
 Peter Magát
(Bez politickej príslušnosti)
 Martina Magátová
(Bez politickej príslušnosti)
 Pavol Martinický
(Bez politickej príslušnosti)
 Filip Petrinec
(Bez politickej príslušnosti)
 Lívia Poláchová
(Bez politickej príslušnosti)
 Rudolf Rosina
(Bez politickej príslušnosti)
 Jaromír Šíbl
(Bez politickej príslušnosti)
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia)
 Zuzana Volková
(Bez politickej príslušnosti)
 Branislav Záhradník
(Bez politickej príslušnosti)
 Daniela Záhradníková
(Bez politickej príslušnosti)
 Anna Zemanová
(Bez politickej príslušnosti)
     

Zdržali sa:

 Anton Šmotlák
(KDH)
     

 


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 6.
Návrh na zrušenie príspevkovej organizácie Karloveský športový klub. 
Hlasovanie: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Za:

 Peter Buzáš
(Bez politickej príslušnosti)
 Milan Ďurica
(Bez politickej príslušnosti)
 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia)
 Stanislav Hrda
(Spolu – občianska demokracia)
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia)
 Juraj Kmeťko
(Bez politickej príslušnosti)
 Matej Kotal
(Bez politickej príslušnosti)
 Michal Kovács
(Bez politickej príslušnosti)
 Peter Lenč
(Bez politickej príslušnosti)
 Peter Magát
(Bez politickej príslušnosti)
 Martina Magátová
(Bez politickej príslušnosti)
 Pavol Martinický
(Bez politickej príslušnosti)
 Filip Petrinec
(Bez politickej príslušnosti)
 Lívia Poláchová
(Bez politickej príslušnosti)
 Rudolf Rosina
(Bez politickej príslušnosti)
 Martina Magátová
(Bez politickej príslušnosti)
 Jaromír Šíbl
(Bez politickej príslušnosti)
 Anton Šmotlák
(KDH)
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia)
 Zuzana Volková
(Bez politickej príslušnosti)
 Branislav Záhradník
(Bez politickej príslušnosti)
 Daniela Záhradníková
(Bez politickej príslušnosti)
 Anna Zemanová
(Bez politickej príslušnosti)
 

 


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 7.
Žiadosť Jednoty dôchodcov o predĺženie nájmu nebytových priestorov v objekte na Lackovej 4.
Hlasovanie o alternatíve 1.
Hlasovanie: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Za:

 Peter Buzáš
(Bez politickej príslušnosti)
 Milan Ďurica
(Bez politickej príslušnosti)
 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia)
 Stanislav Hrda
(Spolu – občianska demokracia)
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia)
 Juraj Kmeťko
(Bez politickej príslušnosti)
 Matej Kotal
(Bez politickej príslušnosti)
 Michal Kovács
(Bez politickej príslušnosti)
 Peter Lenč
(Bez politickej príslušnosti)
 Peter Magát
(Bez politickej príslušnosti)
 Martina Magátová
(Bez politickej príslušnosti)
 Pavol Martinický
(Bez politickej príslušnosti)
 Lívia Poláchová
(Bez politickej príslušnosti)
 Rudolf Rosina
(Bez politickej príslušnosti)
 Martina Magátová
(Bez politickej príslušnosti)
 Jaromír Šíbl
(Bez politickej príslušnosti)
 Anton Šmotlák
(KDH)
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia)
 Zuzana Volková
(Bez politickej príslušnosti)
 Branislav Záhradník
(Bez politickej príslušnosti)
 Daniela Záhradníková
(Bez politickej príslušnosti)
 Anna Zemanová
(Bez politickej príslušnosti)
   

 


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 8.
Návrh na budúce využívanie Novej lodenice.
Hlasovanie o alternatíve A.
Hlasovanie: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Za:

 Peter Buzáš
(Bez politickej príslušnosti)
 Milan Ďurica
(Bez politickej príslušnosti)
 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia)
 Stanislav Hrda
(Spolu – občianska demokracia)
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia)
 Juraj Kmeťko
(Bez politickej príslušnosti)
 Matej Kotal
(Bez politickej príslušnosti)
 Michal Kovács
(Bez politickej príslušnosti)
 Peter Lenč
(Bez politickej príslušnosti)
 Peter Magát
(Bez politickej príslušnosti)
 Martina Magátová
(Bez politickej príslušnosti)
 Pavol Martinický
(Bez politickej príslušnosti)
 Filip Petrinec
(Bez politickej príslušnosti)
 Lívia Poláchová
(Bez politickej príslušnosti)
 Rudolf Rosina
(Bez politickej príslušnosti)
 Martina Magátová
(Bez politickej príslušnosti)
 Jaromír Šíbl
(Bez politickej príslušnosti)
 Anton Šmotlák
(KDH)
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia)
 Zuzana Volková
(Bez politickej príslušnosti)
 Branislav Záhradník
(Bez politickej príslušnosti)
 Daniela Záhradníková
(Bez politickej príslušnosti)
 Anna Zemanová
(Bez politickej príslušnosti)
 

 


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 9.
Žiadosť rodinného centra Dlháčik o predĺženie nájmu nebytových priestorov v objekte na Majerníkovej 60.
Hlasovanie o variante 3. 
Hlasovanie: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17
Za:

 Milan Ďurica
(Bez politickej príslušnosti)
 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia)
 Stanislav Hrda
(Spolu – občianska demokracia)
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia)
 Matej Kotal
(Bez politickej príslušnosti)
 Peter Lenč
(Bez politickej príslušnosti)
 Martina Magátová
(Bez politickej príslušnosti)
 Pavol Martinický
(Bez politickej príslušnosti)
 Filip Petrinec
(Bez politickej príslušnosti)
 Lívia Poláchová
(Bez politickej príslušnosti)
 Martina Magátová
(Bez politickej príslušnosti)
 Jaromír Šíbl
(Bez politickej príslušnosti)
 Anton Šmotlák
(KDH)
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia)
 Zuzana Volková
(Bez politickej príslušnosti)
 Branislav Záhradník
(Bez politickej príslušnosti)
 Daniela Záhradníková
(Bez politickej príslušnosti)
     

 


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 10.
Žiadosť pani Vladislavy Jurištovej o kúpu pozemku registra E – KN parc. č. 4051/3 a pozemku C – KN parc. č. 3282/2 kat. úz. Karlova Ves – schválenie zámeru Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves predať predmetné pozemky. 
Hlasovanie: 
Za: 13
Proti: 1
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17
Za:

 Milan Ďurica
(Bez politickej príslušnosti)
 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia)
 Stanislav Hrda
(Spolu – občianska demokracia)
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia)
 Matej Kotal
(Bez politickej príslušnosti)
 Peter Lenč
(Bez politickej príslušnosti)
 Peter Magát
(Bez politickej príslušnosti)
 Martina Magátová
(Bez politickej príslušnosti)
 Filip Petrinec
(Bez politickej príslušnosti)
 Martina Magátová
(Bez politickej príslušnosti)
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia)
 Zuzana Volková
(Bez politickej príslušnosti)
 Anna Zemanová
(Bez politickej príslušnosti)
     

Proti:

 Daniela Záhradníková
(Bez politickej príslušnosti)
     

Zdržali sa:

 Pavol Martinický
(Bez politickej príslušnosti)
 Jaromír Šíbl
(Bez politickej príslušnosti)
 Anton Šmotlák
(KDH)
 

 


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 11.
Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky v kat. úz. Bratislava – Karlova Ves. 
Hlasovanie: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:

 Milan Ďurica
(Bez politickej príslušnosti)
 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia)
 Stanislav Hrda
(Spolu – občianska demokracia)
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia)
 Juraj Kmeťko
(Bez politickej príslušnosti)
 Matej Kotal
(Bez politickej príslušnosti)
 Peter Lenč
(Bez politickej príslušnosti)
 Peter Magát
(Bez politickej príslušnosti)
 Martina Magátová
(Bez politickej príslušnosti)
 Pavol Martinický
(Bez politickej príslušnosti)
 Lívia Poláchová
(Bez politickej príslušnosti)
 Martina Magátová
(Bez politickej príslušnosti)
 Jaromír Šíbl
(Bez politickej príslušnosti)
 Anton Šmotlák
(KDH)
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia)
 Zuzana Volková
(Bez politickej príslušnosti)
 Branislav Záhradník
(Bez politickej príslušnosti)
 Daniela Záhradníková
(Bez politickej príslušnosti)
 Anna Zemanová
(Bez politickej príslušnosti)
 

 


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 12.
Žiadosť pani Sremac o odpustenie zvyšnej sumy nájomného vo výške 811,03 Eur.
Hlasovanie o alternatíve A.
Hlasovanie: 
Za: 2
Proti: 5
Zdržali sa: 10
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17
Za:

 Stanislav Hrda
(Spolu – občianska demokracia)
 Jaromír Šíbl
(Bez politickej príslušnosti)
   

Proti:

 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia)
 Matej Kotal
(Bez politickej príslušnosti)
 Martina Magátová
(Bez politickej príslušnosti)
 Zuzana Volková
(Bez politickej príslušnosti)
 Anna Zemanová
(Bez politickej príslušnosti)
     

Zdržali sa:

 Milan Ďurica
(Bez politickej príslušnosti)
 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia)
 Peter Lenč
(Bez politickej príslušnosti)
 Peter Magát
(Bez politickej príslušnosti)
 Martina Magátová
(Bez politickej príslušnosti)
 Pavol Martinický
(Bez politickej príslušnosti)
 Filip Petrinec
(Bez politickej príslušnosti)
 Lívia Poláchová
(Bez politickej príslušnosti)
 Anton Šmotlák
(KDH)
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia)
   

 


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 12.
Žiadosť pani Sremac o odpustenie zvyšnej sumy nájomného vo výške 811,03 Eur. 
Hlasovanie o alternatíve B.
Hlasovanie: 
Za: 10
Proti: 1
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14
Za:

 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia)
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia)
 Juraj Kmeťko
(Bez politickej príslušnosti)
 Matej Kotal
(Bez politickej príslušnosti)
 Filip Petrinec
(Bez politickej príslušnosti)
 Martina Magátová
(Bez politickej príslušnosti)
 Jaromír Šíbl
(Bez politickej príslušnosti)
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia)
 Zuzana Volková
(Bez politickej príslušnosti)
 Anna Zemanová
(Bez politickej príslušnosti)
   

Proti:

 Stanislav Hrda
(Spolu – občianska demokracia)
     

Zdržali sa:

 Milan Ďurica
(Bez politickej príslušnosti)
 Pavol Martinický
(Bez politickej príslušnosti)
 Anton Šmotlák
(KDH)
 

 


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 13.
Návrh Hl. mesta SR Bratislava na odňatie správy Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves k pozemkom registra E-KN parc. č. 20083/46 – orná pôda o výmere 190 m2, parc. č. 20083/65 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 249 m2, parc. č. 20083/66 – orná pôda o výmere 998 m2, parc. č. 20083/73 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 395 m2, parc. č. 20083/97 – záhrady o výmere 311 m2, parc. č. 20083/105 – záhrady o výmere 188 m2 a parc. č. 20083/108 – záhrady o výmere 278 m2, kat. úz. Karlova Ves.
Hlasovanie: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Za:

 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia)
 Stanislav Hrda
(Spolu – občianska demokracia)
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia)
 Juraj Kmeťko
(Bez politickej príslušnosti)
 Matej Kotal
(Bez politickej príslušnosti)
 Peter Magát
(Bez politickej príslušnosti)
 Martina Magátová
(Bez politickej príslušnosti)
 Pavol Martinický
(Bez politickej príslušnosti)
 Filip Petrinec
(Bez politickej príslušnosti)
 Lívia Poláchová
(Bez politickej príslušnosti)
 Martina Magátová
(Bez politickej príslušnosti)
 Jaromír Šíbl
(Bez politickej príslušnosti)
 Anton Šmotlák
(KDH)
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia)
 Zuzana Volková
(Bez politickej príslušnosti)
 Anna Zemanová
(Bez politickej príslušnosti)

Zdržali sa:

 Milan Ďurica
(Bez politickej príslušnosti)
 Peter Lenč
(Bez politickej príslušnosti)
   

 


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 14.
Návrh na zverenie majetku mestskej časti Bratislava-Karlova Ves príspevkovej organizácii Verejnoprospešné služby Karlova Ves a odzverenie motorového vozidla.
Hlasovanie: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17
Za:

 Milan Ďurica
(Bez politickej príslušnosti)
 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia)
 Stanislav Hrda
(Spolu – občianska demokracia)
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia)
 Juraj Kmeťko
(Bez politickej príslušnosti)
 Matej Kotal
(Bez politickej príslušnosti)
 Peter Lenč
(Bez politickej príslušnosti)
 Peter Magát
(Bez politickej príslušnosti)
 Martina Magátová
(Bez politickej príslušnosti)
 Filip Petrinec
(Bez politickej príslušnosti)
 Lívia Poláchová
(Bez politickej príslušnosti)
 Martina Magátová
(Bez politickej príslušnosti)
 Jaromír Šíbl
(Bez politickej príslušnosti)
 Anton Šmotlák
(KDH)
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia)
 Zuzana Volková
(Bez politickej príslušnosti)
 Anna Zemanová
(Bez politickej príslušnosti)
     

 


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 15.
Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.
Hlasovanie: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Za:

 Milan Ďurica
(Bez politickej príslušnosti)
 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia)
 Stanislav Hrda
(Spolu – občianska demokracia)
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia)
 Juraj Kmeťko
(Bez politickej príslušnosti)
 Matej Kotal
(Bez politickej príslušnosti)
 Peter Lenč
(Bez politickej príslušnosti)
 Peter Magát
(Bez politickej príslušnosti)
 Martina Magátová
(Bez politickej príslušnosti)
 Pavol Martinický
(Bez politickej príslušnosti)
 Filip Petrinec
(Bez politickej príslušnosti)
 Lívia Poláchová
(Bez politickej príslušnosti)
 Martina Magátová
(Bez politickej príslušnosti)
 Jaromír Šíbl
(Bez politickej príslušnosti)
 Anton Šmotlák
(KDH)
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia)
 Zuzana Volková
(Bez politickej príslušnosti)
 Anna Zemanová
(Bez politickej príslušnosti)
   

 


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 16.
Žiadosť Správcovského bratislavského družstva Drobného 27 o dlhodobý prenájom časti parciel č. 3566/24 a 3566/9 k. ú. Karlova Ves pre vybudovanie nástupnej plošinky s oceľovou nájazdovou rampou pre osoby so zdravotným postihnutím pre bytový dom na Jamnického 18. 
Hlasovanie: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Za:

 Milan Ďurica
(Bez politickej príslušnosti)
 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia)
 Stanislav Hrda
(Spolu – občianska demokracia)
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia)
 Juraj Kmeťko
(Bez politickej príslušnosti)
 Matej Kotal
(Bez politickej príslušnosti)
 Peter Lenč
(Bez politickej príslušnosti)
 Peter Magát
(Bez politickej príslušnosti)
 Martina Magátová
(Bez politickej príslušnosti)
 Pavol Martinický
(Bez politickej príslušnosti)
 Filip Petrinec
(Bez politickej príslušnosti)
 Lívia Poláchová
(Bez politickej príslušnosti)
 Martina Magátová
(Bez politickej príslušnosti)
 Jaromír Šíbl
(Bez politickej príslušnosti)
 Anton Šmotlák
(KDH)
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia)
 Zuzana Volková
(Bez politickej príslušnosti)
 Anna Zemanová
(Bez politickej príslušnosti)
   

 


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 17.
Konanie o podnete poslanca Mgr. Petra Buzáša na začatie konania vo veci porušenia zákona č. 357/2004 Z.z. O ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
Hlasovanie o poslancovi Milanovi Ďuricovi v alternatíve 1.
Hlasovanie: 
Za: 0
Proti: 2
Zdržali sa: 13
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15
Proti:

 Matej Kotal
(Bez politickej príslušnosti)
 Filip Petrinec
(Bez politickej príslušnosti)
   

Zdržali sa:

 Milan Ďurica
(Bez politickej príslušnosti)
 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia)
 Stanislav Hrda
(Spolu – občianska demokracia)
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia)
 Peter Lenč
(Bez politickej príslušnosti)
 Peter Magát
(Bez politickej príslušnosti)
 Pavol Martinický
(Bez politickej príslušnosti)
 Jaromír Šíbl
(Bez politickej príslušnosti)
 Anton Šmotlák
(KDH)
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia)
 Zuzana Volková
(Bez politickej príslušnosti)
 Branislav Záhradník
(Bez politickej príslušnosti)
 Anna Zemanová
(Bez politickej príslušnosti)
     

 


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 17.
Konanie o podnete poslanca Mgr. Petra Buzáša na začatie konania vo veci porušenia zákona č. 357/2004 Z.z. O ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
Hlasovanie o poslancovi Milanovi Ďuricovi v alternatíve 2.
Hlasovanie: 
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16
Za:

 Milan Ďurica
(Bez politickej príslušnosti)
 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia)
 Stanislav Hrda
(Spolu – občianska demokracia)
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia)
 Juraj Kmeťko
(Bez politickej príslušnosti)
 Matej Kotal
(Bez politickej príslušnosti)
 Filip Petrinec
(Bez politickej príslušnosti)
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia)

Zdržali sa:

 Peter Lenč
(Bez politickej príslušnosti)
 Peter Magát
(Bez politickej príslušnosti)
 Pavol Martinický
(Bez politickej príslušnosti)
 Jaromír Šíbl
(Bez politickej príslušnosti)
 Anton Šmotlák
(KDH)
 Zuzana Volková
(Bez politickej príslušnosti)
 Branislav Záhradník
(Bez politickej príslušnosti)
 Anna Zemanová
(Bez politickej príslušnosti)

 


Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 17.
Konanie o podnete poslanca Mgr. Petra Buzáša na začatie konania vo veci porušenia zákona č. 357/2004 Z.z. O ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. 
Hlasovanie o poslancovi Jurajovi Kmeťkovi v alternatíve 1.
Hlasovanie: 
Za: 1
Proti: 1
Zdržali sa: 13
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15
Za:

 Filip Petrinec
(Bez politickej príslušnosti)
     

Proti:

 Matej Kotal
(Bez politickej príslušnosti)
     

Zdržali sa:

 Milan Ďurica
(Bez politickej príslušnosti)
 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia)
 Stanislav Hrda
(Spolu – občianska demokracia)
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia)
 Peter Lenč
(Bez politickej príslušnosti)
 Peter Magát
(Bez politickej príslušnosti)
 Pavol Martinický
(Bez politickej príslušnosti)
 Jaromír Šíbl
(Bez politickej príslušnosti)
 Anton Šmotlák
(KDH)
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia)
 Zuzana Volková
(Bez politickej príslušnosti)
 Branislav Záhradník
(Bez politickej príslušnosti)
 Anna Zemanová
(Bez politickej príslušnosti)
     

 


Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 17.
Konanie o podnete poslanca Mgr. Petra Buzáša na začatie konania vo veci porušenia zákona č. 357/2004 Z.z. O ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
Hlasovanie o poslancovi Jurajovi Kmeťkovi v alternatíve 2. 
Hlasovanie: 
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15
Za:

 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia)
 Stanislav Hrda
(Spolu – občianska demokracia)
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia)
 Matej Kotal
(Bez politickej príslušnosti)
 Peter Magát
(Bez politickej príslušnosti)
 Filip Petrinec
(Bez politickej príslušnosti)
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia)
 

Zdržali sa:

 Milan Ďurica
(Bez politickej príslušnosti)
 Peter Lenč
(Bez politickej príslušnosti)
 Pavol Martinický
(Bez politickej príslušnosti)
 Jaromír Šíbl
(Bez politickej príslušnosti)
 Anton Šmotlák
(KDH)
 Zuzana Volková
(Bez politickej príslušnosti)
 Branislav Záhradník
(Bez politickej príslušnosti)
 Anna Zemanová
(Bez politickej príslušnosti)

 


Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 17.
Konanie o podnete poslanca Mgr. Petra Buzáša na začatie konania vo veci porušenia zákona č. 357/2004 Z.z. O ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
Hlasovanie o poslancovi Pavlovi Martinickom v alternatíve 1.
Hlasovanie: 
Za: 1
Proti: 1
Zdržali sa: 13
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15
Za:

 Filip Petrinec
(Bez politickej príslušnosti)
     

Proti:

 Matej Kotal
(Bez politickej príslušnosti)
     

Zdržali sa:

 Milan Ďurica
(Bez politickej príslušnosti)
 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia)
 Stanislav Hrda
(Spolu – občianska demokracia)
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia)
 Juraj Kmeťko
(Bez politickej príslušnosti)
 Peter Lenč
(Bez politickej príslušnosti)
 Peter Magát
(Bez politickej príslušnosti)
 Pavol Martinický
(Bez politickej príslušnosti)
 Jaromír Šíbl
(Bez politickej príslušnosti)
 Anton Šmotlák
(KDH)
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia)
 Zuzana Volková
(Bez politickej príslušnosti)
 Branislav Záhradník
(Bez politickej príslušnosti)
     

 


Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 17.
Konanie o podnete poslanca Mgr. Petra Buzáša na začatie konania vo veci porušenia zákona č. 357/2004 Z.z. O ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
Hlasovanie o poslancovi Pavlovi Martinickom v alternatíve 2. 
Hlasovanie: 
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14
Za:

 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia)
 Stanislav Hrda
(Spolu – občianska demokracia)
 Juraj Kmeťko
(Bez politickej príslušnosti)
 Matej Kotal
(Bez politickej príslušnosti)
 Filip Petrinec
(Bez politickej príslušnosti)
 Jaromír Šíbl
(Bez politickej príslušnosti)
   

Zdržali sa:

 Milan Ďurica
(Bez politickej príslušnosti)
 Peter Lenč
(Bez politickej príslušnosti)
 Peter Magát
(Bez politickej príslušnosti)
 Pavol Martinický
(Bez politickej príslušnosti)
 Anton Šmotlák
(KDH)
 Zuzana Volková
(Bez politickej príslušnosti)
 Branislav Záhradník
(Bez politickej príslušnosti)
 Anna Zemanová
(Bez politickej príslušnosti)

 


Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 17.
Konanie o podnete poslanca Mgr. Petra Buzáša na začatie konania vo veci porušenia zákona č. 357/2004 Z.z. O ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
Hlasovanie o poslankyni Zuzane Melušovej Kutarňovej v alternatíve 1.
Hlasovanie: 
Za: 1
Proti: 0
Zdržali sa: 12
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13
Za:

 Peter Lenč
(Bez politickej príslušnosti)
     

Zdržali sa:

 Milan Ďurica
(Bez politickej príslušnosti)
 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia)
 Stanislav Hrda
(Spolu – občianska demokracia)
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia)
 Juraj Kmeťko
(Bez politickej príslušnosti)
 Matej Kotal
(Bez politickej príslušnosti)
 Jaromír Šíbl
(Bez politickej príslušnosti)
 Anton Šmotlák
(KDH)
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia)
 Zuzana Volková
(Bez politickej príslušnosti)
 Branislav Záhradník
(Bez politickej príslušnosti)
 Anna Zemanová
(Bez politickej príslušnosti)

 


Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 17.
Konanie o podnete poslanca Mgr. Petra Buzáša na začatie konania vo veci porušenia zákona č. 357/2004 Z.z. O ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
Hlasovanie o poslankyni Zuzane Melušovej Kutarňovej v alternatíve 2.
Hlasovanie: 
Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14
Za:

 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia)
 Stanislav Hrda
(Spolu – občianska demokracia)
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia)
 Juraj Kmeťko
(Bez politickej príslušnosti)
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia)
     

Zdržali sa:

 Milan Ďurica
(Bez politickej príslušnosti)
 Matej Kotal
(Bez politickej príslušnosti)
 Peter Lenč
(Bez politickej príslušnosti)
 Filip Petrinec
(Bez politickej príslušnosti)
 Jaromír Šíbl
(Bez politickej príslušnosti)
 Anton Šmotlák
(KDH)
 Zuzana Volková
(Bez politickej príslušnosti)
 Branislav Záhradník
(Bez politickej príslušnosti)
 Anna Zemanová
(Bez politickej príslušnosti)
     

 


Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 17.
Konanie o podnete poslanca Mgr. Petra Buzáša na začatie konania vo veci porušenia zákona č. 357/2004 Z.z. O ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. 
Hlasovanie o poslancovi Filipovi Petrincovi v alternatíve 1.
Hlasovanie: 
Za: 2
Proti: 1
Zdržali sa: 11
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14

Za:

 Juraj Kmeťko
(Bez politickej príslušnosti)
 Peter Lenč
(Bez politickej príslušnosti)
   

Proti:

 Milan Ďurica
(Bez politickej príslušnosti)
     

Zdržali sa:

 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia)
 Stanislav Hrda
(Spolu – občianska demokracia)
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia)
 Matej Kotal
(Bez politickej príslušnosti)
 Peter Magát
(Bez politickej príslušnosti)
 Jaromír Šíbl
(Bez politickej príslušnosti)
 Anton Šmotlák
(KDH)
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia)
 Zuzana Volková
(Bez politickej príslušnosti)
 Branislav Záhradník
(Bez politickej príslušnosti)
 Anna Zemanová
(Bez politickej príslušnosti)
 

 


Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 17.
Konanie o podnete poslanca Mgr. Petra Buzáša na začatie konania vo veci porušenia zákona č. 357/2004 Z.z. O ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
Hlasovanie o poslancovi Filipovi Petrincovi v alternatíve 2.
Hlasovanie: 
Za: 5
Proti: 2
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14
Za:

 Milan Ďurica
(Bez politickej príslušnosti)
 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia)
 Stanislav Hrda
(Spolu – občianska demokracia)
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia)
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia)
     

Proti:

 Juraj Kmeťko
(Bez politickej príslušnosti)
 Peter Lenč
(Bez politickej príslušnosti)
   

Zdržali sa:

 Matej Kotal
(Bez politickej príslušnosti)
 Peter Magát
(Bez politickej príslušnosti)
 Jaromír Šíbl
(Bez politickej príslušnosti)
 Anton Šmotlák
(KDH)
 Zuzana Volková
(Bez politickej príslušnosti)
 Branislav Záhradník
(Bez politickej príslušnosti)
 Anna Zemanová
(Bez politickej príslušnosti)
 

 


Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 17.
Konanie o podnete poslanca Mgr. Petra Buzáša na začatie konania vo veci porušenia zákona č. 357/2004 Z.z. O ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
Hlasovanie o poslancovi Rudolfovi Rosinovi v alternatíve 1.
Hlasovanie: 
Za: 0
Proti: 5
Zdržali sa: 10
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15
Proti:

 Juraj Kmeťko
(Bez politickej príslušnosti)
 Matej Kotal
(Bez politickej príslušnosti)
 Peter Magát
(Bez politickej príslušnosti)
 Jaromír Šíbl
(Bez politickej príslušnosti)
 Zuzana Volková
(Bez politickej príslušnosti)
     

Zdržali sa:

 Milan Ďurica
(Bez politickej príslušnosti)
 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia)
 Stanislav Hrda
(Spolu – občianska demokracia)
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia)
 Peter Lenč
(Bez politickej príslušnosti)
 Filip Petrinec
(Bez politickej príslušnosti)
 Anton Šmotlák
(KDH)
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia)
 Branislav Záhradník
(Bez politickej príslušnosti)
 Anna Zemanová
(Bez politickej príslušnosti)
   

 


Číslo hlasovania: 34
Číslo bodu: 17.
Konanie o podnete poslanca Mgr. Petra Buzáša na začatie konania vo veci porušenia zákona č. 357/2004 Z.z. O ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
Hlasovanie o poslancovi Rudolfovi Rosinovi v alternatíve 2.
Hlasovanie: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15
Za:

 Milan Ďurica
(Bez politickej príslušnosti)
 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia)
 Stanislav Hrda
(Spolu – občianska demokracia)
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia)
 Juraj Kmeťko
(Bez politickej príslušnosti)
 Matej Kotal
(Bez politickej príslušnosti)
 Pavol Martinický
(Bez politickej príslušnosti)
 Jaromír Šíbl
(Bez politickej príslušnosti)
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia)
 Zuzana Volková
(Bez politickej príslušnosti)
   

Zdržali sa:

 Peter Lenč
(Bez politickej príslušnosti)
 Peter Magát
(Bez politickej príslušnosti)
 Filip Petrinec
(Bez politickej príslušnosti)
 Branislav Záhradník
(Bez politickej príslušnosti)
 Anna Zemanová
(Bez politickej príslušnosti)
     

 


Číslo hlasovania: 35
Číslo bodu: 17.
Konanie o podnete poslanca Mgr. Petra Buzáša na začatie konania vo veci porušenia zákona č. 357/2004 Z.z. O ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
Hlasovanie o bývalom poslancovi Miroslava Kadnára v alternatíve 1.
Zmätočné hlasovanie.
Hlasovanie: 
Za: 2
Proti: 1
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12
Za:

 Stanislav Hrda
(Spolu – občianska demokracia)
 Peter Magát
(Bez politickej príslušnosti)
   

Proti:

 Jaromír Šíbl
(Bez politickej príslušnosti)
     

Zdržali sa:

 Milan Ďurica
(Bez politickej príslušnosti)
 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia)
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia)
 Juraj Kmeťko
(Bez politickej príslušnosti)
 Matej Kotal
(Bez politickej príslušnosti)
 Peter Lenč
(Bez politickej príslušnosti)
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia)
 Zuzana Volková
(Bez politickej príslušnosti)
 Anna Zemanová
(Bez politickej príslušnosti)
     

 


Číslo hlasovania: 36
Číslo bodu: 17.
Konanie o podnete poslanca Mgr. Petra Buzáša na začatie konania vo veci porušenia zákona č. 357/2004 Z.z. O ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
Hlasovanie o bývalom poslancovi Miroslava Kadnára v alternatíve 1.
Zmätočné hlasovanie. 
Hlasovanie: 
Za: 0
Proti: 1
Zdržali sa: 13
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14
Proti:

 Jaromír Šíbl
(Bez politickej príslušnosti)
     

Zdržali sa:

 Milan Ďurica
(Bez politickej príslušnosti)
 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia)
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia)
 Juraj Kmeťko
(Bez politickej príslušnosti)
 Matej Kotal
(Bez politickej príslušnosti)
 Peter Lenč
(Bez politickej príslušnosti)
 Peter Magát
(Bez politickej príslušnosti)
 Pavol Martinický
(Bez politickej príslušnosti)
 Filip Petrinec
(Bez politickej príslušnosti)
 Anton Šmotlák
(KDH)
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia)
 Branislav Záhradník
(Bez politickej príslušnosti)
 Anna Zemanová
(Bez politickej príslušnosti)
     

 


Číslo hlasovania: 37
Číslo bodu: 17.
Konanie o podnete poslanca Mgr. Petra Buzáša na začatie konania vo veci porušenia zákona č. 357/2004 Z.z. O ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
Hlasovanie o bývalom poslancovi Miroslava Kadnára v alternatíve 1.
Hlasovanie: 
Za: 1
Proti: 1
Zdržali sa: 13
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15
Za:

 Stanislav Hrda
(Spolu – občianska demokracia)
     

Proti:

 Jaromír Šíbl
(Bez politickej príslušnosti)
     

Zdržali sa:

 Milan Ďurica
(Bez politickej príslušnosti)
 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia)
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia)
 Juraj Kmeťko
(Bez politickej príslušnosti)
 Matej Kotal
(Bez politickej príslušnosti)
 Peter Lenč
(Bez politickej príslušnosti)
 Peter Magát
(Bez politickej príslušnosti)
 Pavol Martinický
(Bez politickej príslušnosti)
 Filip Petrinec
(Bez politickej príslušnosti)
 Anton Šmotlák
(KDH)
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia)
 Branislav Záhradník
(Bez politickej príslušnosti)
 Anna Zemanová
(Bez politickej príslušnosti)
     

 


Číslo hlasovania: 38
Číslo bodu: 17.
Konanie o podnete poslanca Mgr. Petra Buzáša na začatie konania vo veci porušenia zákona č. 357/2004 Z.z. O ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
Hlasovanie o bývalom poslancovi Miroslava Kadnára v alternatíve 2.
Hlasovanie: 
Za: 3
Proti: 1
Zdržali sa: 10
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14
Za:

 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia)
 Jaromír Šíbl
(Bez politickej príslušnosti)
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia)
 

Proti:

 Stanislav Hrda
(Spolu – občianska demokracia)
     

Zdržali sa:

 Milan Ďurica
(Bez politickej príslušnosti)
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia)
 Juraj Kmeťko
(Bez politickej príslušnosti)
 Matej Kotal
(Bez politickej príslušnosti)
 Peter Lenč
(Bez politickej príslušnosti)
 Peter Magát
(Bez politickej príslušnosti)
 Filip Petrinec
(Bez politickej príslušnosti)
 Anton Šmotlák
(KDH)
 Branislav Záhradník
(Bez politickej príslušnosti)
 Anna Zemanová
(Bez politickej príslušnosti)
   

 


Číslo hlasovania: 39
Číslo bodu: 17.
Konanie o podnete poslanca Mgr. Petra Buzáša na začatie konania vo veci porušenia zákona č. 357/2004 Z.z. O ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. 
Hlasovanie o bývalom poslancovi Jánovi Labudovi v alternatíve 1.
Hlasovanie: 
Za: 0
Proti: 2
Zdržali sa: 12
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14
Proti:

 Matej Kotal
(Bez politickej príslušnosti)
 Jaromír Šíbl
(Bez politickej príslušnosti)
   

Zdržali sa:

 Milan Ďurica
(Bez politickej príslušnosti)
 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia)
 Stanislav Hrda
(Spolu – občianska demokracia)
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia)
 Juraj Kmeťko
(Bez politickej príslušnosti)
 Peter Lenč
(Bez politickej príslušnosti)
 Peter Magát
(Bez politickej príslušnosti)
 Filip Petrinec
(Bez politickej príslušnosti)
 Anton Šmotlák
(KDH)
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia)
 Branislav Záhradník
(Bez politickej príslušnosti)
 Anna Zemanová
(Bez politickej príslušnosti)

 


Číslo hlasovania: 40
Číslo bodu: 17.
Konanie o podnete poslanca Mgr. Petra Buzáša na začatie konania vo veci porušenia zákona č. 357/2004 Z.z. O ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
Hlasovanie o bývalom poslancovi Jánovi Labudovi v alternatíve 2. 
Hlasovanie: 
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15
Za:

 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia)
 Stanislav Hrda
(Spolu – občianska demokracia)
 Juraj Kmeťko
(Bez politickej príslušnosti)
 Matej Kotal
(Bez politickej príslušnosti)
 Pavol Martinický
(Bez politickej príslušnosti)
 Jaromír Šíbl
(Bez politickej príslušnosti)
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia)
 

Zdržali sa:

 Milan Ďurica
(Bez politickej príslušnosti)
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia)
 Peter Lenč
(Bez politickej príslušnosti)
 Peter Magát
(Bez politickej príslušnosti)
 Filip Petrinec
(Bez politickej príslušnosti)
 Anton Šmotlák
(KDH)
 Branislav Záhradník
(Bez politickej príslušnosti)
 Anna Zemanová
(Bez politickej príslušnosti)

 


Číslo hlasovania: 41
Číslo bodu: 17.
Konanie o podnete poslanca Mgr. Petra Buzáša na začatie konania vo veci porušenia zákona č. 357/2004 Z.z. O ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
Hlasovanie o bývalej poslankyni Ive Lukačovičovej v alternatíve 1. 
Hlasovanie: 
Za: 1
Proti: 1
Zdržali sa: 10
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12
Za:

 Stanislav Hrda
(Spolu – občianska demokracia)
     

Proti:

 Jaromír Šíbl
(Bez politickej príslušnosti)
     

Zdržali sa:

 Milan Ďurica
(Bez politickej príslušnosti)
 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia)
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia)
 Juraj Kmeťko
(Bez politickej príslušnosti)
 Matej Kotal
(Bez politickej príslušnosti)
 Peter Lenč
(Bez politickej príslušnosti)
 Peter Magát
(Bez politickej príslušnosti)
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia)
 Branislav Záhradník
(Bez politickej príslušnosti)
 Anna Zemanová
(Bez politickej príslušnosti)
   

 


Číslo hlasovania: 42
Číslo bodu: 17.
Konanie o podnete poslanca Mgr. Petra Buzáša na začatie konania vo veci porušenia zákona č. 357/2004 Z.z. O ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
Hlasovanie o bývalej poslankyni Ive Lukačovičovej v alternatíve 2. 
Hlasovanie: 
Za: 1
Proti: 1
Zdržali sa: 13
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15
Za:

 Stanislav Hrda
(Spolu – občianska demokracia)
     

Proti:

 Jaromír Šíbl
(Bez politickej príslušnosti)
     

Zdržali sa:

 Milan Ďurica
(Bez politickej príslušnosti)
 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia)
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia)
 Juraj Kmeťko
(Bez politickej príslušnosti)
 Matej Kotal
(Bez politickej príslušnosti)
 Peter Lenč
(Bez politickej príslušnosti)
 Peter Magát
(Bez politickej príslušnosti)
 Pavol Martinický
(Bez politickej príslušnosti)
 Filip Petrinec
(Bez politickej príslušnosti)
 Anton Šmotlák
(KDH)
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia)
 Branislav Záhradník
(Bez politickej príslušnosti)
 Anna Zemanová
(Bez politickej príslušnosti)
     

 


Číslo hlasovania: 43
Číslo bodu: 17.
Konanie o podnete poslanca Mgr. Petra Buzáša na začatie konania vo veci porušenia zákona č. 357/2004 Z.z. O ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. 
Hlasovanie o bývalej poslankyni Ive Lukačovičovej v alternatíve 2.
Hlasovanie: 
Za: 3
Proti: 1
Zdržali sa: 10
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14
Za:

 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia)
 Jaromír Šíbl
(Bez politickej príslušnosti)
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia)
 

Proti:

 Stanislav Hrda
(Spolu – občianska demokracia)
     

Zdržali sa:

 Milan Ďurica
(Bez politickej príslušnosti)
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia)
 Matej Kotal
(Bez politickej príslušnosti)
 Peter Lenč
(Bez politickej príslušnosti)
 Peter Magát
(Bez politickej príslušnosti)
 Pavol Martinický
(Bez politickej príslušnosti)
 Filip Petrinec
(Bez politickej príslušnosti)
 Anton Šmotlák
(KDH)
 Branislav Záhradník
(Bez politickej príslušnosti)
 Anna Zemanová
(Bez politickej príslušnosti)
   

 


Číslo hlasovania: 44
Číslo bodu: 17.
Konanie o podnete poslanca Mgr. Petra Buzáša na začatie konania vo veci porušenia zákona č. 357/2004 Z.z. O ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
Hlasovanie o bývalej poslankyni Petre Nagyovej-Džerengovej v alternatíve 1. 
Hlasovanie: 
Za: 1
Proti: 1
Zdržali sa: 12
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14
Za:

 Stanislav Hrda
(Spolu – občianska demokracia)
     

Proti:

 Jaromír Šíbl
(Bez politickej príslušnosti)
     

Zdržali sa:

 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia)
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia)
 Juraj Kmeťko
(Bez politickej príslušnosti)
 Matej Kotal
(Bez politickej príslušnosti)
 Peter Lenč
(Bez politickej príslušnosti)
 Peter Magát
(Bez politickej príslušnosti)
 Pavol Martinický
(Bez politickej príslušnosti)
 Filip Petrinec
(Bez politickej príslušnosti)
 Anton Šmotlák
(KDH)
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia)
 Branislav Záhradník
(Bez politickej príslušnosti)
 Anna Zemanová
(Bez politickej príslušnosti)

 


Číslo hlasovania: 45
Číslo bodu: 17.
Konanie o podnete poslanca Mgr. Petra Buzáša na začatie konania vo veci porušenia zákona č. 357/2004 Z.z. O ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
Hlasovanie o bývalej poslankyni Petre Nagyovej-Džerengovej v alternatíve 2.
Hlasovanie: 
Za: 4
Proti: 1
Zdržali sa: 10
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15
Za:

 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia)
 Juraj Kmeťko
(Bez politickej príslušnosti)
 Jaromír Šíbl
(Bez politickej príslušnosti)
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia)

Proti:

 Stanislav Hrda
(Spolu – občianska demokracia)
     

Zdržali sa:

 Milan Ďurica
(Bez politickej príslušnosti)
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia)
 Matej Kotal
(Bez politickej príslušnosti)
 Peter Lenč
(Bez politickej príslušnosti)
 Peter Magát
(Bez politickej príslušnosti)
 Pavol Martinický
(Bez politickej príslušnosti)
 Filip Petrinec
(Bez politickej príslušnosti)
 Anton Šmotlák
(KDH)
 Branislav Záhradník
(Bez politickej príslušnosti)
 Anna Zemanová
(Bez politickej príslušnosti)
   

 


Číslo hlasovania: 46
Číslo bodu: 17.
Konanie o podnete poslanca Mgr. Petra Buzáša na začatie konania vo veci porušenia zákona č. 357/2004 Z.z. O ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
Hlasovanie o bývalom poslancovi Denisovi Svobodovi v alternatíve 1. 
Hlasovanie: 
Za: 1
Proti: 1
Zdržali sa: 12
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14
Za:

 Stanislav Hrda
(Spolu – občianska demokracia)
     

Proti:

 Jaromír Šíbl
(Bez politickej príslušnosti)
     

Zdržali sa:

 Milan Ďurica
(Bez politickej príslušnosti)
 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia)
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia)
 Juraj Kmeťko
(Bez politickej príslušnosti)
 Matej Kotal
(Bez politickej príslušnosti)
 Peter Lenč
(Bez politickej príslušnosti)
 Peter Magát
(Bez politickej príslušnosti)
 Pavol Martinický
(Bez politickej príslušnosti)
 Filip Petrinec
(Bez politickej príslušnosti)
 Anton Šmotlák
(KDH)
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia)
 Branislav Záhradník
(Bez politickej príslušnosti)

 


Číslo hlasovania: 47
Číslo bodu: 17.
Konanie o podnete poslanca Mgr. Petra Buzáša na začatie konania vo veci porušenia zákona č. 357/2004 Z.z. O ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
Hlasovanie o bývalom poslancovi Denisovi Svobodovi v alternatíve 2. 
Hlasovanie: 
Za: 4
Proti: 1
Zdržali sa: 10
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15
Za:

 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia)
 Juraj Kmeťko
(Bez politickej príslušnosti)
 Jaromír Šíbl
(Bez politickej príslušnosti)
 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia)

Proti:

 Stanislav Hrda
(Spolu – občianska demokracia)
     

Zdržali sa:

 Milan Ďurica
(Bez politickej príslušnosti)
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia)
 Matej Kotal
(Bez politickej príslušnosti)
 Peter Lenč
(Bez politickej príslušnosti)
 Peter Magát
(Bez politickej príslušnosti)
 Pavol Martinický
(Bez politickej príslušnosti)
 Filip Petrinec
(Bez politickej príslušnosti)
 Anton Šmotlák
(KDH)
 Branislav Záhradník
(Bez politickej príslušnosti)
 Anna Zemanová
(Bez politickej príslušnosti)
   

 


Číslo hlasovania: 48
Číslo bodu: 18.
Informácia o vybavených interpeláciách. 
Hlasovanie: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16
Za:

 Milan Ďurica
(Bez politickej príslušnosti)
 Martin Ganz
(Spolu – občianska demokracia)
 Stanislav Hrda
(Spolu – občianska demokracia)
 Petra Hudáková
(Spolu – občianska demokracia)
 Juraj Kmeťko
(Bez politickej príslušnosti)
 Matej Kotal
(Bez politickej príslušnosti)
 Peter Magát
(Bez politickej príslušnosti)
 Pavol Martinický
(Bez politickej príslušnosti)
 Filip Petrinec
(Bez politickej príslušnosti)
 Lívia Poláchová
(Bez politickej príslušnosti)
 Martina Magátová
(Bez politickej príslušnosti)
 Jaromír Šíbl
(Bez politickej príslušnosti)
 Anton Šmotlák
(KDH)
 Branislav Záhradník
(Bez politickej príslušnosti)
 Anna Zemanová
(Bez politickej príslušnosti)
 

Zdržali sa:

 Martin Vician
(Spolu – občianska demokracia)
     

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00