Hlasovanie z pokračovania 25. zasadnutia MiZ, konaného dňa 24.06.2014

 

Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: –
Voľba návrhovej komisie.
(Poslanca Šíbla nahradí poslanec Kapusta) 
Hlasovanie
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)

 

Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1.
Návrh na určenie počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava ­ Karlova Ves a volebných obvodov vo volebnom období 2014 ­ 2018.
Návrh poslanca Buzáša na ukončenie diskusie

Hlasovanie
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17
 
   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

   Zdržali sa:

 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Branislav Záhradník
(bez PP)

 

Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 1.
Návrh na určenie počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava ­ Karlova Ves a volebných obvodov vo volebnom období 2014 ­ 2018.
Pozmeňujúci návrh poslanca Koníka:

A. určuje že v 7. volebnom období (roky 2014 – 2018) bude mať mestská časť Bratislava – Karlova Ves v zmysle zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí a zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave 17 poslancov miestneho zastupiteľstva. B. určuje že v 7. volebnom období (roky 2014 – 2018) bude mať mestská časť Bratislava – Karlova Ves v zmysle zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí a zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave 4 volebné obvody nasledovne: 1. volebný obvod – 3 poslancov, 2. volebný obvod – 5 poslancov, 3. volebný obvod – 5 poslancov, 4. volebný obvod – 4 poslancov. C. určuje že v 7. volebnom období (roky 2014 – 2018) bude mať mestská časť Bratislava – Karlova Ves v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení starostu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na plný úväzok 
Hlasovanie
Za: 7
Proti: 4
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20

   Za:

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 

   Proti:

 Dana Čahojová
(bez PP)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Eva Grey
(KDH)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)

   Nehlasovali:

 Igor Bendík
(SaS)
     

 

Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 1.
Návrh na určenie počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava ­ Karlova Ves a volebných obvodov vo volebnom období 2014 ­ 2018.
Pozmeňujúci návrh poslanca Buzáša:
Miestne zastupiteľstvo A. určuje podľa zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov pre volebné obdobie rokov 2014-2018 (7. volebné obdobie) do miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Karlova Ves 25 poslancov. B. určuje podľa zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Bratislave v znení neskorších predpisov pre volebné obdobie rokov 2014-2018 (7. volebné obdobie) do miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Karlova Ves volebné obvody nasledovne: I. volebný obvod 5 poslancov, II. volebný obvod 7 poslancov, III. volebný obvod 7 poslancov, IV. volebný obvod 6 poslancov. C. určuje podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozsah výkonu starostu MČ Bratislava – Karlova Ves na celé funkčné obdobie 2014-2018 na plný úväzok. 
Hlasovanie
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

   Zdržali sa:

 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SMER-SD)

 

Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 2.
Rôzne.
Hlasovanie o vystúpení p. Sedláka v diskusii. 

Hlasovanie
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)

   Zdržali sa:

 František Koník
(SMER-SD)
     

 

Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 2.

Rôzne – Poskytnutie finančnej výpomoci pre ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej 62, na úhradu dlhu voči Bratislavskej teplárenskej a.s.
Pozmeňujúci návrh poslankyne Schinglerovej, osobitné hlasovanie o časti A.
:
Miestne zastupiteľstvo A. schvaľuje poskytnutie finančnej výpomocipre ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej 62 vo výške 156 559,26 Eur, na úhradudlžných záväzkov voči Bratislavskej teplárenskej a.s., z rezevného fondu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za podmienky, že BAT a.s. odpustí všetky penále. T: ihneď.

Hlasovanie
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 3
Prítomní: 18
Návrh nebol prijatý.

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SMER-SD)

   Zdržali sa:

 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 

   Nehlasovali:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

 

Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 2.

Rôzne – Poskytnutie finančnej výpomoci pre ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej 62, na úhradu dlhu voči Bratislavskej teplárenskej a.s.
Pozmeňujúci návrh poslankyne Schinglerovej, osobitné hlasovanie o časti B.:

Miestne zastupiteľstvo B. schvaľuje poukazovanie finančných prostriedkov, ktoré získava MČ Bratislava – Karlova Ves z prenájmov nebytových priestorov v objekte na Majerníkovej ul. č. 60 v Bratislave, na úhradu uznaných kreditových príplatkov získaných pedagogickými zamestnancami ZŠ Majerníkova 62, Bratislava v rokoch 2009 a 2010, vo výške ktorá nebola po nadobudnutí účinnosti zákona č. 390/2011 Z.z. uhrádzaná zo štátneho rozpočtu. Tieto finančné prostriedky budú poukazované základnej škole s účinnosťou od 1.1.2014 vždy štvrťročne na základe podkladov a žiadosti riaditeľky školy do doby skončenia platnosti kreditových príplatkov získaných pedagogickými zamestnancami v rokoch 2009 a 2010.
Hlasovanie
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 3
Prítomní: 17

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 

   Zdržali sa:

 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 

   Nehlasovali:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

 

Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 2.
Rôzne – Poskytnutie finančnej výpomoci pre ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej 62, na úhradu dlhu voči Bratislavskej teplárenskej a.s.
Pozmeňujúci návrh poslankyne Schinglerovej, osobitné hlasovanie o časti E.:

​Miestne zastupiteľstvo E. žiada prednostu predložiť materiál na miestne zastupiteľstvo – návrhy riešenia kreditových príplatkov vo všetkých základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti. T: septembrové MiZ.
Hlasovanie
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 17

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

   Zdržali sa:

 Daniela Záhradníková
(SZS)
     

   Nehlasovali:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
   

 

Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 2.
Rôzne – Hlasovanie o pôvodnom návrhu (tak ako bol predložený v materiáli). 

Hlasovanie:
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 3
Prítomní: 17

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 

   Zdržali sa:

 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 

   Nehlasovali:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

 

Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 2b.
Rôzne – Žiadosť o dotáciu Združenie zdravotne postihnutých občanov SR, ZO č. 4, Tilgnerova ul. č. 4/A, Bratislava. Projekt: Sociálno-rehabilitačné pobyty, aktivity zdravotne postihnutých občanov.
Miestne zastupiteľstvo A. schvaľuje dotáciu pre: Združenie zdravotne postihnutých občanov SR, ZO č. 4, Tilgnerova ul. č. 4/A, Bratislava na projekt: „Sociálno-rehabilitačné pobyty, aktivity zdravotne postihnutých občanov“ v sume: 2 800 Eur. B.  splnomocňuje starostku mestskej časti Bratislava – Karlova Ves v predmetnej veci konať. T: 15.8.2014
Hlasovanie: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

   Zdržali sa:

 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 

 

Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 2c.

Žiadosť o dotáciu Združenie rodičov a zástupcov žiakov na ZŠ A.Dubčeka, o.z., Majerníková 62, Bratislava. Projekt: Na obnovenie PC pre potreby vyučovania, vzdelávania, tvorbu a prezentovanie projektov žiakov a učiteľov.

Miestne zastupiteľstvo A.  schvaľuje dotáciu pre: Združenie rodičov a zástupcov žiakov na ZŠ A. Dubčeka, o.z., Majerníkova 62, Bratislava na projekt: „Na obnovenie PC pre potreby vyučovania, vzdelávania, tvorbu a prezentovanie projektov žiakov a učiteľov“ v sume: 1 497 Eur. B. splnomocňuje starostku mestskej časti Bratislava – Karlova Ves v predmetnej veci konať. T: 15.8.2014
Hlasovanie: 
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 1
Prítomní: 14

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Zuzana Volková
(bez PP)
     

   Zdržali sa:

 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)

   Nehlasovali:

 Marcel Zajac
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 2d.

Rôzne – Žiadosť o dotáciu OZ FIYO, H. Melíčkovej 24, Bratislava. Projekt: FUTURE IN YOUTH – Budúcnosť v mladých – zmätočné hlasovanie – STORNO

 

Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 2d.
Rôzne – Žiadosť o dotáciu OZ FIYO, H. Melíčkovej 24, Bratislava. Projekt: FUTURE IN YOUTH – Budúcnosť v mladých.
Miestne zastupiteľstvo A. schvaľuje dotáciu pre: OZ FIYO, H. Meličkovej 24, Bratislava na projekt: „FUTURE IN YOUTH – Budúcnosť v mladých.“ v sume: 630 Eur. B. splnomocňuje starostku mestskej časti Bratislava – Karlova Ves v predmetnej veci konať. T: 15.8.2014
Hlasovanie: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 14

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)

   Zdržali sa:

 Marcel Zajac
(bez PP)
     

   Nehlasovali:

 Dagmar Hladká
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 2e.
Rôzne – Žiadosť o dotáciu Združenie rodičov pri ZŠ Karloveská 32, so sídlom Veternicová 20 na projekt „Vytvorenie prírodovednej učebne“ 2 425 Eur.
Hlasovanie o vystúpení žiadateľky v diskusii.
Hlasovanie: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 14

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

   Nehlasovali:

 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
     

 

Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 2e.
Rôzne – Žiadosť o dotáciu Združenie rodičov pri ZŠ Karloveská 32, so sídlom Veternicová 20 na projekt „Vytvorenie prírodovednej učebne“ 2 425 Eur.
Pozmeňujúci návrh poslankyne Schinglerovej:
Miestne zastupiteľstvo A. schvaľuje dotáciu pre Združenie rodičov pri ZŠ Karloveská 32, so sídlom Veternicová 20 na projekt „Vytvorenie prírodovednej učebne“ 2 425 Eur. B. splnomocňuje starostku mestskej časti Bratislava – Karlova Ves v predmetnej veci konať. T: 15.8.2014
Hlasovanie: 
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 1
Prítomní: 13

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 

   Zdržali sa:

 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
     

   Nehlasovali:

 Marcel Zajac
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 2h.
Rôzne – Návrh poslanca Kapustu: Žiadosť 
Imricha Kukliša o nájom pozemku  v k.ú. Bratislava – Karlova Ves za účelom vybudovania účelovej prístupovej komunikácie na jeho nehnuteľnosti.
Miestne zastupiteľstvo A. schvaľuje v súlade s ustanovením  § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa uzavretie nájomnej zmluvy na pozemok registra C-KN časť parc.č. 2954/3 o výmere cca 224 m2 v k.ú. Bratislava – Karlova Ves v lokalite Staré Grunty – Sitina Imrichovi Kuklišovi, bytom J. Alexyho 3, Bratislava na  vybudovanie účelovej prístupovej komunikácie na vlastné náklady, na nehnuteľnosti v jeho osobnom vlastníctve (záhrada a záhradná chata)  s nasledovnými podmienkami:
– doba nájmu: od právoplatnosti stavebného povolenia do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia
– výška nájomného: 1,97 Eur/m2/rok v zmysle § 3 ods. 3 písm. a) VZN č. 1/2004 o výške nájomného za dočasné užívanie pozemkov neslúžiacich na podnikateľské účely v znení zmien a doplnkov VZN č. 1/2011, a to jednorázova alikvotná časť nájomného  za obdobie od právoplatnosti stavebného povolenia do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia,
– po vybudovaní komunikácia nebude prevzatá do správy mestskej časti, jej správu a údržbu bude vykonávať žiadateľ na vlastné náklady; splnomocňuje starostku mestskej časti Bratislava – Karlova Ves v predmetnej veci konať. T: 15.07.2014.
Hlasovanie: 
Za: 13
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15
Uznesenie nebolo prijaté.

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

   Proti:

 Daniela Záhradníková
(SZS)
     

   Zdržali sa:

 Dagmar Hladká
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 2h.
Rôzne – Návrh poslankyne Sekáčovej: Vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu na dotácie pre OZ pri ZŠ Karloveská 61 a OZ pri SŠ Tilgnerova 14, spolu 3 000 Eur.
Miestne zastupiteľstvo schvaľuje vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu na dotácie pre OZ pri ZŠ Karloveská 61 a OZ pri SŠ Tilgnerova 14, spolu 3 000 Eur.
Hlasovanie: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 13

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 

   Nehlasovali:

 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 3.

Informácia o vybavení interpelácií poslancov miestneho zastupiteľstva – hlasovanie o pôvodnom návrhu (tak, ako bol predložený v materiáli).

Hlasovanie: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
     

   Zdržali sa:

 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00